W sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoPobieranie 97.07 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar97.07 Kb.
Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 809

zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1147ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 2003 r.w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676) zarządza się, co następuje:Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) właściwość i tryb postępowania komisji lekarskich w sprawach orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

3) tryb orzekania o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego przez komisje lekarskie podległe Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwane dalej "komisjami lekarskimi".§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) "ABW" - Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

2) "jednostka organizacyjna" - jednostkę organizacyjną ABW;

3) "kandydat" - osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w ABW;

4) "funkcjonariusz" - funkcjonariusza ABW;

5) "osoba skierowana" - kandydata lub funkcjonariusza skierowanego do komisji lekarskiej;

6) "czynności orzecznicze" - całokształt czynności dokonywanych przez komisję lekarską, związanych z oceną zdolności fizycznej i psychicznej do służby w ABW.

Rozdział 2

Właściwość komisji lekarskich

§ 3. 1. Komisje lekarskie orzekają o:

1) zdolności fizycznej i psychicznej do służby w ABW kandydata lub funkcjonariusza;

2) potrzebie udzielenia funkcjonariuszowi urlopu zdrowotnego lub czasowego zwolnienia od wykonywania niektórych obowiązków służbowych.

2. Komisje lekarskie orzekają w dwóch instancjach:

1) w pierwszej instancji - regionalne komisje lekarskie;

2) w drugiej instancji - Centralna Komisja Lekarska.

3. Właściwość miejscową oraz siedziby komisji lekarskich określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Regionalne komisje lekarskie są właściwe w zakresie badań lekarskich i wydawania orzeczeń w sprawach, o których mowa w § 3 ust. 1, w stosunku do kandydata lub funkcjonariusza zamieszkałego w miejscowości objętej terytorialnym zasięgiem działania tych komisji, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4.

§ 5. Centralna Komisja Lekarska jest właściwa w zakresie:

1) rozpatrywania odwołań od orzeczeń regionalnych komisji lekarskich;

2) sprawowania merytorycznego nadzoru nad orzecznictwem regionalnych komisji lekarskich;

3) wydawania orzeczeń w trybie nadzoru w przypadku uchylenia orzeczenia regionalnej komisji lekarskiej;

4) konsultacji w zakresie orzecznictwa lekarskiego oraz rozstrzygania kwestii spornych lub nasuwających szczególne wątpliwości;

5) współpracy z instytucjami naukowo-lekarskimi w celu podnoszenia poziomu orzecznictwa lekarskiego.Rozdział 3

Kierowanie do komisji lekarskich

§ 6. 1. Do regionalnej komisji lekarskiej kierują:

1) kandydata - kierownik komórki kadrowej w jednostce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych oraz w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW i delegaturach ABW;

2) funkcjonariusza:

a) zastępcę Szefa ABW, kierownika lub zastępcę kierownika jednostki organizacyjnej - Szef ABW lub upoważniony przez niego funkcjonariusz,

b) pełniącego służbę w Centralnym Ośrodku Szkolenia ABW oraz delegaturach ABW - kierownik jednostki organizacyjnej,

c) pełniącego służbę w pozostałych jednostkach organizacyjnych - kierownik jednostki organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych

- zwani dalej "organem kierującym".

2. Do regionalnej komisji lekarskiej kieruje się z urzędu:

1) kandydata;

2) funkcjonariusza przewidzianego do służby:

a) w grupie antyterrorystycznej,

b) związanej z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych;

3) funkcjonariusza przewidzianego do dalszej służby, którego stan zdrowia daje podstawę do przypuszczeń, że stopień jego zdolności do służby uległ zmianie lub dalsze pełnienie przez niego służby na zajmowanym stanowisku jest niemożliwe.

3. Do regionalnej komisji lekarskiej można skierować funkcjonariusza na jego własną pisemną prośbę skierowaną, drogą służbową, do właściwego organu kierującego.

4. W uzasadnionych przypadkach organ kierujący może skierować osobę skierowaną do regionalnej komisji lekarskiej z pominięciem jej właściwości terytorialnej.

§ 7. 1. Organ kierujący sporządza skierowanie do regionalnej komisji lekarskiej na formularzu karty skierowania kandydata, którego wzór stanowi załącznik nr 2, lub funkcjonariusza, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

2. Skierowanie do regionalnej komisji lekarskiej traci ważność po upływie 30 dni od daty pierwszego badania wyznaczonego przez regionalną komisję lekarską.§ 8. 1. W skierowaniu kandydata do regionalnej komisji lekarskiej organ kierujący umieszcza wskazówkę o przeznaczeniu do służby:

1) "przewidziany do służby związanej z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych" albo

2) "przewidziany do służby związanej z wykonywaniem czynności analityczno-informacyjnych", albo

3) "przewidziany do służby związanej z wykonywaniem funkcji kierowniczych, specjalistycznych lub administracyjno-technicznych", albo

4) "przewidziany do służby w grupie antyterrorystycznej".

2. Do skierowania kandydata do regionalnej komisji lekarskiej organ kierujący dołącza opinię psychologiczną sporządzoną przez psychologa pełniącego służbę w ABW oraz, w razie potrzeby, wynik egzaminu sprawności fizycznej przeprowadzanego przez zespół ABW do spraw przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej, zwany dalej "zespołem".

3. W skierowaniu funkcjonariusza do regionalnej komisji lekarskiej organ kierujący:

1) umieszcza wskazówkę o przeznaczeniu do służby, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 2 lub 3, oraz

2) dołącza szczegółowe informacje dotyczące warunków i przebiegu służby oraz, w razie potrzeby, wynik egzaminu sprawności fizycznej.

§ 9. 1. Psycholog przeprowadzający badanie psychologiczne kandydata stwierdza jego predyspozycje do służby w ABW, w szczególności poziom rozwoju intelektualnego i dojrzałości społecznej kandydata, oraz opisuje cechy jego osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, umiejętności samodzielnego oraz zespołowego działania, w zmiennych warunkach służby.

2. Zespół, podczas egzaminu sprawności fizycznej, stwierdza stan ogólnej wydolności organizmu, dyspozycję psychofizyczną niezbędną w służbie oraz poziom sprawności fizycznej niezbędny do należytego wykonywania zadań służbowych, w szczególności poziom wykształcenia cech wolicjonalnych i motorycznych kandydata lub funkcjonariusza przewidzianego do służby w grupie antyterrorystycznej oraz u funkcjonariusza pełniącego w niej służbę.

3. Zespół przeprowadza egzamin sprawności fizycznej kandydata lub funkcjonariusza, o których mowa w ust. 2, na podstawie "Wskazówek metodycznych przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w grupie antyterrorystycznej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz funkcjonariuszy pełniących w niej służbę".

4. Wskazówki metodyczne przeprowadzania egzaminu sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 3, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Przewodniczący zespołu wpisuje wyniki egzaminu sprawności fizycznej kandydata lub funkcjonariusza do karty egzaminacyjnej. Kartę egzaminacyjną sporządza się w dwóch egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do rozporządzenia.

6. Przewodniczący zespołu przekazuje kartę egzaminacyjną, podpisaną przez wszystkich członków zespołu, organowi kierującemu. Jeden egzemplarz karty egzaminacyjnej dołącza się do skierowania kandydata lub funkcjonariusza do regionalnej komisji lekarskiej, a drugi egzemplarz - do materiałów opracowania kadrowego kandydata lub akt osobowych funkcjonariusza.Rozdział 4

Zasady oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby oraz tryb orzekania przez komisje lekarskie

§ 10. 1. Stopień zdolności kandydata do służby regionalna komisja lekarska ustala przez zaliczenie go do jednej z następujących kategorii zdrowia:

1) kategoria "Z" - zdolny, co oznacza, że stan zdrowia kandydata nie budzi żadnych zastrzeżeń albo że stwierdzone schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne nie stanowią przeszkody do pełnienia służby;

2) kategoria "N" - niezdolny, co oznacza, że stwierdzone u kandydata schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne uniemożliwiają pełnienie służby.

2. W stosunku do kandydata, oprócz określenia jednej z kategorii wymienionych w ust. 1, orzeczenie zawiera jedno z następujących uzupełniających określeń:

1) zdolny lub niezdolny do służby związanej z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych;

2) zdolny lub niezdolny do służby związanej z wykonywaniem czynności analityczno-informacyjnych;

3) zdolny lub niezdolny do służby związanej z wykonywaniem funkcji kierowniczych, specjalistycznych lub administracyjno-technicznych;

4) zdolny lub niezdolny do służby w grupie antyterrorystycznej.§ 11. 1. Stopień zdolności funkcjonariusza do służby regionalna komisja lekarska ustala przez zaliczenie go do jednej z następujących kategorii zdrowia:

1) kategoria A - zdolny do służby, co oznacza, że stan zdrowia funkcjonariusza nie budzi żadnych zastrzeżeń albo że stwierdzone schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne nie stanowią przeszkody do pełnienia służby;

2) kategoria C - zdolny do służby z ograniczeniem, co oznacza, że u funkcjonariusza stwierdzono przewlekłe schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne, które trwale lub czasowo zmniejszają zdolność fizyczną lub psychiczną do pełnienia służby;

3) kategoria D - trwale niezdolny do służby, co oznacza, że stwierdzone u funkcjonariusza schorzenia lub ułomności fizyczne albo psychiczne nie pozwalają mu na pełnienie służby.

2. W stosunku do funkcjonariusza, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2, oprócz określenia jednej z kategorii wymienionych w ust. 1, orzeczenie zawiera jedno z następujących uzupełniających określeń:

1) zdolny lub niezdolny do służby w grupie antyterrorystycznej;

2) zdolny lub niezdolny do służby związanej z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych.

3. W stosunku do funkcjonariusza, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3, oprócz jednej z kategorii wymienionych w ust. 1, orzeczenie zawiera jedno z następujących uzupełniających określeń:

1) "zdolny do służby" - jeżeli po przeprowadzeniu badania lekarskiego komisja lekarska nie stwierdziła żadnych schorzeń stanowiących przeciwwskazania do pełnienia służby;

2) "zdolny do służby na zajmowanym stanowisku" - jeżeli w stanie zdrowia funkcjonariusza komisja lekarska stwierdziła pewne schorzenia, które zmniejszają wprawdzie jego zdolność fizyczną lub psychiczną, ale nie stanowią przeszkody do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku;

3) "trwale niezdolny do służby na zajmowanym stanowisku" - jeżeli w stanie zdrowia funkcjonariusza komisja lekarska stwierdziła schorzenia, które zmniejszają jego zdolność fizyczną lub psychiczną i nie pozwalają na pełnienie służby na zajmowanym stanowisku, jednak schorzenia te nie stanowią przeszkody do pełnienia służby na innym stanowisku; w takim przypadku komisja lekarska określa, jakie warunki służby są przeciwwskazane dla funkcjonariusza;

4) "trwale niezdolny do służby" - jeżeli w stanie zdrowia funkcjonariusza komisja lekarska stwierdziła schorzenia, które nie pozwalają na pełnienie służby.§ 12. 1. Regionalna komisja lekarska przeprowadza badanie lekarskie osoby skierowanej i sporządza protokół badania komisji lekarskiej. Oceny stanu zdrowia tej osoby dokonuje na podstawie protokołu badania lekarskiego, wyników zleconych badań specjalistycznych i psychologicznych, wywiadu chorobowego, dokumentacji medycznej będącej wynikiem obserwacji szpitalnej, leczenia ambulatoryjnego i sanatoryjnego oraz innych dokumentów medycznych istotnych dla dokonania tej oceny.

2. Jeżeli w toku badania lekarskiego powstało uzasadnione podejrzenie, że osoba skierowana rozmyślnie spowodowała u siebie uszkodzenie ciała albo schorzenie, regionalna komisja lekarska orzeka o stanie zdrowia i zdolności do służby tej osoby, zgodnie z ust. 1, i powiadamia organ kierujący o podejrzeniu.

3. Z przeprowadzonego badania lekarskiego regionalna komisja lekarska sporządza protokół badania lekarskiego, który zawiera wyszczególnienie wszystkich schorzeń i ułomności fizycznych lub psychicznych, także tych, które nie obniżają zdolności do służby. Protokół badania lekarskiego podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.

4. Rozpoznanie wpisuje się do protokołu badania lekarskiego regionalnej komisji lekarskiej w języku polskim, z uwzględnieniem lokalizacji schorzenia, a w przypadkach wymagających dodatkowego uściślenia - stopnia jego nasilenia. Przy rozpoznaniu regionalna komisja lekarska powołuje odpowiednie paragrafy i punkty z wykazu chorób i ułomności oraz kategorii zdolności do służby, zwanego dalej "wykazem".

5. Wykaz stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

6. Protokół badania lekarskiego regionalnej komisji lekarskiej sporządza się w jednym egzemplarzu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia. Protokół badania lekarskiego przechowuje się w aktach regionalnej komisji lekarskiej.§ 13. Orzeczenie o zdolności do służby regionalna komisja lekarska wydaje, posługując się wykazem, uwzględniając ocenę stanu zdrowia osoby skierowanej, o której mowa w § 12 ust. 1, wyniki zleconych badań specjalistycznych i dodatkowych, wyniki przeprowadzonej obserwacji szpitalnej oraz informację o warunkach i przebiegu służby, wyniki egzaminu sprawności fizycznej, a także ustalenia protokołów powypadkowych mogące mieć znaczenie dla treści orzeczenia.

§ 14. 1. W przypadku stwierdzenia dwóch lub więcej schorzeń lub ułomności fizycznych albo psychicznych, z których każde ogranicza zdolność osoby skierowanej do służby, regionalna komisja lekarska rozpatruje wszystkie te schorzenia i ułomności łącznie, mając na uwadze ogólną zdolność osoby skierowanej do służby.

2. W przypadku ostrego schorzenia, konieczności rehabilitacji lub ciąży regionalna komisja lekarska nie wydaje orzeczenia o zdolności do służby, aż do czasu zakończenia leczenia lub zakończenia urlopu macierzyńskiego. Przewodniczący regionalnej komisji lekarskiej zawiadamia o tym organ kierujący oraz osobę skierowaną.

3. Orzekając o zdolności funkcjonariusza do dalszej służby, regionalna komisja lekarska bierze pod uwagę fakt istotnej zmiany w jego stanie zdrowia, w tym stopień upośledzenia funkcji organizmu wskutek choroby lub ułomności.

§ 15. 1. Orzeczenie o zdolności do służby regionalna komisja lekarska wydaje po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w § 13.

2. Jeżeli regionalna komisja lekarska nie może wydać orzeczenia z powodu braku dokumentów, o których mowa w § 13, zawiadamia o tym osobę skierowaną, zobowiązując ją do ich dostarczenia w terminie 14 dni lub kieruje tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne lub obserwację szpitalną.

3. Regionalna komisja lekarska może zwrócić się o dostarczenie dokumentów, o których mowa w § 13, do organu kierującego.

4. Po upływie terminu wyznaczonego do dostarczenia brakujących dokumentów lub też w razie odmowy osoby skierowanej poddania się zleconym dodatkowym badaniom specjalistycznym lub obserwacji szpitalnej, regionalna komisja lekarska wydaje orzeczenie na podstawie posiadanych dokumentów i oceny stanu zdrowia osoby skierowanej.§ 16. 1. Regionalna komisja lekarska orzeka większością głosów. Orzeczenie podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.

2. Członek regionalnej komisji lekarskiej mający w sprawie orzeczenia zdanie odrębne może je wnieść na piśmie wraz z uzasadnieniem do protokołu badania regionalnej komisji lekarskiej.§ 17. Orzeczenie regionalnej komisji lekarskiej sporządza się w trzech egzemplarzach, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia. Pierwszy egzemplarz orzeczenia otrzymuje osoba skierowana, drugi egzemplarz otrzymuje organ kierujący, trzeci przechowuje się w aktach regionalnej komisji lekarskiej.

§ 18. 1. Podstawowe ustalenia zawarte w protokole badania lekarskiego i orzeczeniu regionalnej komisji lekarskiej wpisuje się do rejestru orzeczeń. W rejestrze tym wszyscy członkowie składu orzekającego składają podpisy na koniec każdego dnia pracy regionalnej komisji lekarskiej.

2. Rejestr orzeczeń sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia.§ 19. Niezwłocznie po wydaniu orzeczenia przewodniczący regionalnej komisji lekarskiej wręcza jeden jego egzemplarz osobie skierowanej, informując jednocześnie o prawie do wniesienia odwołania, lub przesyła pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W przypadku osobistego odbioru orzeczenia osoba skierowana potwierdza jego odbiór w rejestrze orzeczeń.

Rozdział 5

Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń regionalnych komisji lekarskich

§ 20. 1. Osobie skierowanej przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji Lekarskiej od każdego nieprawomocnego orzeczenia regionalnej komisji lekarskiej.

2. Odwołanie wnosi się na piśmie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem regionalnej komisji lekarskiej, która wydała orzeczenie.

3. Przedmiotem odwołania może być orzeczenie w całości lub w części; odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 21. 1. Regionalna komisja lekarska jest obowiązana przesłać odwołanie, również wniesione po terminie, wraz z całością dokumentacji orzeczniczej do Centralnej Komisji Lekarskiej w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwołania.

2. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu przez Centralną Komisję Lekarską.

3. W przypadku gdy naruszenie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło z przyczyn niezależnych od osoby skierowanej, Centralna Komisja Lekarska, na uzasadniony wniosek tej osoby, rozpatruje odwołanie pomimo upływu terminu do jego wniesienia.

§ 22. Centralna Komisja Lekarska rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi danej sprawy, oraz, w razie potrzeby, po zleceniu dodatkowych badań specjalistycznych lub po dostarczeniu, na jej żądanie, dodatkowych dokumentów przez osobę skierowaną.

§ 23. 1. Centralna Komisja Lekarska, po rozpatrzeniu odwołania:

1) utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie albo

2) uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe, albo

3) uchyla zaskarżone orzeczenie i zarządza ponowne przeprowadzenie czynności orzeczniczych i wydanie nowego orzeczenia przez regionalną komisję lekarską.

2. Centralna Komisja Lekarska nie może wydać nowego orzeczenia na niekorzyść osoby skierowanej, chyba że zaskarżone orzeczenie jest sprzeczne z prawem lub zostało wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych.

3. Do postępowania odwoławczego prowadzonego przez Centralną Komisję Lekarską stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed regionalnymi komisjami lekarskimi w pierwszej instancji.

4. Orzeczenie wydawane przez Centralną Komisję Lekarską sporządza się według wzoru, o którym mowa w § 17.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Centralna Komisja Lekarska niezwłocznie zwraca całość dokumentacji orzeczniczej do regionalnej komisji lekarskiej. Regionalna komisja lekarska jest obowiązana wydać nowe orzeczenie w terminie 30 dni.§ 24. 1. Orzeczenie regionalnej komisji lekarskiej, od którego w terminie nie wniesiono odwołania, oraz orzeczenia, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt 1 i 2, są prawomocne.

2. O utrzymaniu w mocy zaskarżonego orzeczenia regionalnej komisji lekarskiej bądź o jego uchyleniu Centralna Komisja Lekarska zawiadamia na piśmie osobę skierowaną oraz organ kierujący. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.§ 25. 1. Centralna Komisja Lekarska może w trybie nadzoru uchylić orzeczenie regionalnej komisji lekarskiej sprzeczne z prawem lub wydane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych bądź zawierające błędy orzecznicze i zażądać od tej komisji przekazania całości dokumentacji orzeczniczej.

2. Centralna Komisja Lekarska, uchylając orzeczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) wydaje nowe orzeczenie, które jest prawomocne, albo

2) zarządza ponowne poddanie osoby skierowanej czynnościom orzeczniczym przez wyznaczoną regionalną komisję lekarską.

3. Do czynności orzeczniczych, o których mowa w ust. 2 pkt 1, stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed regionalnymi komisjami lekarskimi w pierwszej instancji.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 26. Do spraw wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 27. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA ORAZ SIEDZIBY KOMISJI LEKARSKICH

I. REGIONALNE KOMISJE LEKARSKIE

1. Regionalna komisja lekarska nr 1 z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2a.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 1 obejmuje właściwość terytorialną:

1) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie;

2) Centralnego Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie.2. Regionalna komisja lekarska nr 2 z siedzibą w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 2 obejmuje właściwość terytorialną delegatur w:

1) Krakowie;

2) Rzeszowie.3. Regionalna komisja lekarska nr 3 z siedzibą w Opolu przy ul. Nysy Łużyckiej 23.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 3 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Opolu.4. Regionalna komisja lekarska nr 4 z siedzibą w Poznaniu przy ul. Rolnej 43-53.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 4 obejmuje właściwość terytorialną delegatur w:

1) Poznaniu;

2) Bydgoszczy;

3) Zielonej Górze.

5. Regionalna komisja lekarska nr 5 z siedzibą w Olsztynie przy ul. Partyzantów 17.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 5 obejmuje właściwość terytorialną delegatur w:

1) Olsztynie;

2) Gdańsku.6. Regionalna komisja lekarska nr 6 z siedzibą w Białymstoku przy ul. Żurawiej 69.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 6 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Białymstoku.7. Regionalna komisja lekarska nr 7 z siedzibą w Katowicach przy ul. Lompy 19.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 7 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Katowicach.8. Regionalna komisja lekarska nr 8 z siedzibą w Lublinie przy ul. Narutowicza 73.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 8 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Lublinie.9. Regionalna komisja lekarska nr 9 z siedzibą w Łodzi przy ul. Północnej 38/40.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 9 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Łodzi.10. Regionalna komisja lekarska nr 10 z siedzibą w Radomiu przy ul. 11 Listopada 43.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 10 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Radomiu.11. Regionalna komisja lekarska nr 11 z siedzibą we Wrocławiu przy ul. F. Druckiego-Lubeckiego 2.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 11 obejmuje właściwość terytorialną delegatury we Wrocławiu.12. Regionalna komisja lekarska nr 12 z siedzibą w Szczecinie przy ul. Małopolskiej 15.

Zasięg terytorialny regionalnej komisji lekarskiej nr 12 obejmuje właściwość terytorialną delegatury w Szczecinie.II. CENTRALNA KOMISJA LEKARSKA

Centralna Komisja Lekarska z siedzibą w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 2a.

Zasięg terytorialny Centralnej Komisji Lekarskiej obejmuje obszar całego kraju.
ZAŁĄCZNIK Nr 2-5 [...]

ZAŁĄCZNIK Nr 6

WYKAZ CHORÓB I UŁOMNOŚCI ORAZ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY

§

Pkt

Kategorie zdolności kandydatów i funkcjonariuszy do określonego rodzaju służby


Choroby i

ułomności- kandydatów i

funkcjonariuszy

przewidzianych

do służby

związanej z

wykonywaniem

czynności

operacyjno-

rozpoznawczych

lub


dochodzeniowo-

śledczych
- kandydatów i

funkcjonariuszy

przewidzianych do

służby w grupie

antyterrorystycznej- kandydatów

przewidzianych do

służby związanej z

wykonywaniem

czynności

analityczno-

informacyjnych

- kandydatów

przewidzianych do

służby związanej z

wykonywaniem funkcji

kierowniczych,

specjalistycznych

lub administracyjno-

technicznych


- funkcjonariuszy

przewidzianych

do dalszej

służby


1


2


3


4


5


6*


7
* Uwaga - oceniając kandydatów do służby według rubryki 6, należy używać określeń:

"Z - zdolny" - co odpowiada kategorii A lub C;

"N - niezdolny" - co odpowiada kategorii D.

Dział I-XVII

[...]

Dział XVIII - Stan psychiczny

1

2

3

4

5

6

7

58

1

Nerwice nieupośledzające sprawności ustroju

N


N


A

C


A

C2


Przewlekłe nerwice nieznacznie upośledzające

sprawność ustrojuN


N


A

C


A

C3


Przewlekłe nerwice upośledzające sprawność ustroju,

niepoddające się leczeniuN


N


D


D


59


1


Sytuacyjne reakcje dezadaptacyjne nieznacznie

upośledzające zdolności przystosowawczeN


N


C

D


C

D2


Sytuacyjne reakcje dezadaptacyjne upośledzające

zdolności przystosowawczeN


N


D


D
3

Osobowość nieprawidłowa

N

N

D

D4

Psychozy niezależnie od przyczyny

N

N

D

D


5


Zaburzenia psychiczne niepsychotyczne pochodzenia

organicznego upośledzające zdolności adaptacyjneN


N


D


D
6

Inne zaburzenia, przewlekłe zaburzenia psychiczne

N

N

D

D

60

1

Uzależnienie od alkoholu

N

N

D

D2

Uzależnienie od środków psychoaktywnych

N

N

D

DObjaśnienia szczegółowe:

Do § 58-60

Orzekanie wyłącznie w oparciu o konsultację specjalisty psychiatry, z uwzględnieniem wyniku badania psychologicznego, gdy jest ono konieczne.Do § 59

pkt 3 dotyczy patologicznych zaburzeń osobowości.
ZAŁĄCZNIK Nr 7-10

[...]

Pobieranie 97.07 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna