W sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w awf poznaniuPobieranie 28.24 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar28.24 Kb.
ZARZĄDZENIE NR 46/14
Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

z dnia 6 listopada 2014r.w sprawie służbowych adresów poczty elektronicznej w AWF Poznaniu.
Na podstawie § 40 ust. 3 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu z dnia 29 listopada 2011r. ze zmianami, zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Każdy pracownik Uczelni posiadający umowę o pracę ma obowiązek posiadania adresu email w domenie awf.poznan.pl, którą administruje Sekcja IT.

 2. Każdy pracownik Uczelni ma obowiązek regularnego sprawdzania służbowej poczty elektronicznej.

 3. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Uczelni do posługiwania się nadanym kontem do prowadzenia elektronicznej korespondencji służbowej.

 4. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu Poczty Elektronicznej, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.

 5. Nadzór nad systemem powierzam Sekcji IT.

§ 2

 1. Adres email ma postać: nazwisko@awf.poznan.pl, i jest zapisywany bez użycia polskich znaków diakrytycznych.

 2. W przypadku, gdy adresy email utworzone w sposób określony w ust. 1, są identyczne dla dwóch lub większej liczby pracowników, lub w  sytuacji, gdy nowo zakładany adres ma nazwę identyczną jak adres już istniejący, w adresie umieszcza się pierwszą literę imienia użytkownika według klucza pierwszaliteraimienianazwisko@awf.poznan.pl.

§ 3
1. Wniosek o nadanie adresu email stanowi załącznik nr 2.

2. Wypełnione wnioski należy przesłać przez Kancelarię Ogólną do Sekcji IT.


§ 4

 1. Zakładanie kont dla nowo przyjętych pracowników Uczelni oraz likwidacja kont pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę, odbywać się będzie w oparciu o informację uzyskaną z Sekcji Płac i Kadr.

 2. Sekcja IT ma obowiązek informowania Działu Marketingu i Karier o wszelkich zmianach w adresach email pracowników, celem aktualizacji danych na stronie internetowej Uczelni.

§ 5

 1. Pracownicy posiadający konta w domenie awf.poznan.pl, które nie są zgodne ze schematem określonym w § 2 mają obowiązek wypełnienia załącznika nr 2. W takich przypadkach nastąpi przekierowanie poczty na nowy adres imienny na okres jednego roku.

 2. W przypadku kont funkcjonalnych nazwajednostki@awf.poznan.pl kierownik jednostki korzystającej z takiego adresu ma obowiązek wyznaczyć w formie pisemnej osobę odpowiedzialną za sprawdzanie poczty elektronicznej przychodzącej na ten adres lub wskazać adresy imienne (załącznik nr 3), na które ma zostać wykonane przekierowanie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


REKTOR
prof. dr hab. med. Jerzy Smorawiński

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 46/14

Rektora AWF w Poznaniu

z dnia 6.11.2014r.

REGULAMIN KONT POCZTY ELEKTRONICZNEJ W AWF POZNAŃ


§ 1

Zasady korzystania z kont pocztowych w ramach funkcjonującego w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu systemu poczty elektronicznej Uczelni określają postanowienia niniejszego Regulaminu.§ 2

Konto w domenie awf.poznan.pl jest przeznaczone wyłącznie do wykorzystania w zakresie obowiązków służbowych.
§ 3

Adres e-mail imienny oraz funkcjonalny jest jawny i dostępny na stronie internetowej Uczelni.
§ 4

Użytkownik: 1. ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu;

 2. ma prawo otrzymywać korespondencję dotyczącą wydarzeń związanych z Uczelnią;

 3. jest zobowiązany do korzystania z adresu e-mail zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami społecznymi i obyczajowymi;

 4. ponosi odpowiedzialność za treść i zawartość listów przesyłanych za pośrednictwem jego adresu e-mail.§ 5

Uczelnia zastrzega sobie prawo do: 1. awaryjnego wyłączenia systemu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników;

 2. zamykania kont osób, które przestają być pracownikami Uczelni;

 3. zablokowania konta w przypadkach wykorzystania konta do prywatnej działalności komercyjnej lub naruszających ogólnie przyjęte zasady współistnienia użytkowników sieci Internet.§ 6

Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za: 1. skutki wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła umożliwiającego korzystanie z konta;

 2. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu;

 3. przerwy w funkcjonowaniu systemu pocztowego zaistniałe z przyczyn technicznych.


§ 7

Nadzór nad systemem poczty elektronicznej sprawuje Sekcja IT.Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 46/14

Rektora AWF w Poznaniu

z dnia 6.11.2014r.

Poznań, dnia...............................


............................................

(pieczątka jednostki organizacyjnej)

Sekcja IT


ul. Droga Dębińska 10 C

60-555 PoznańWniosek o założenie konta e-mail


.............................................................................................................................

(imię i nazwisko)

Proszę o założenie konta e-mail w domenie awf.poznan.pl


Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem korzystania z systemu poczty elektronicznej oraz zobowiązuję się do jego przestrzegania.

...................................................................

(podpis pracownika)

.........................................................................

(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 46/14

Rektora AWF w Poznaniu

z dnia 6.11.2014r.

Poznań, dnia...............................


.............................................

(pieczątka jednostki organizacyjnej)


Sekcja IT


ul. Droga Dębińska 10C

60-555 Poznań


Wyznaczam Panią/Pana................................................................................................


do obsługi poczty elektronicznej przychodzącej na adres:...........................................@awf.poznan.pl
Proszę o przekierowanie poczty przychodzącej na adres funkcjonalny ...................@awf.poznan.pl
Na adres/adresy imienne w domenie awf.poznan.pl:

...................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................

......................................................................(podpis i pieczątka kierownika jednostki organizacyjnej)
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna