W sprawie wprowadzenia zasad i procedur naboru pracowników na wolne stanowiska pracyPobieranie 39.28 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar39.28 Kb.


Z a r z ą d z e n i e nr 20/ 2007
Dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie

z dnia 10 grudnia 2007 r.


w sprawie wprowadzenia zasad i procedur naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

w Zespole Szkół w Chocianowie.

Na podstawie art. 3 a – 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych

/Dz. U. Nr 142 z 2001 poz.1593 ze zmianami/
zarządzam , co następuje :

§ 1
Zasady i procedury naboru na wolne stanowiska urzędnicze określa regulamin stanowiący

załącznik nr 1.§ 2

Celem regulaminu określonego w § 1 jest ustalenie zasad naboru pracowników w oparciu

o przejrzyste kryteria oraz zagwarantowanie równego dostępu do miejsc pracy w Zespole Szkół


w Chocianowie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia w zakresie przestrzegania zasad i procedur określonych w § 1 i 2


powierzam specjaliście ds. kadr .
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zdzisław Mazur

Dyrektor Zespołu Szkół w Chocinaowie

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 20/2007

Dyrektora Zespołu Szkół

w Chocianowie z dnia 10.12.2007 r.REGULAMIN NABORU KANDYDATÓW

NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOCIANOWIE

Regulamin ustala zasady zatrudniania na stanowiskach urzędniczych w oparciu o otwarty

i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy z wyłączeniem:


 • stanowisk, na których nawiązanie stosunku pracy następuje w ramach robot publicznych

lub prac interwencyjnych,

 • stanowisk pracowniczych

Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

§ 1


 1. Decyzję o rozpoczęciu procedury naboru w formie pisemnej podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół, w oparciu o uzasadniony wniosek pracownika ds. kadr o wolnym stanowisku

(wzór nr 1) .

 1. Wniosek, o którym mowa w punkcie 1 winien być przekazany z aktualnym opisem

stanowiska pracy oraz warunkami naboru (wzór nr 2), za pośrednictwem stanowiska

ds. kadr.Rozdział II
Powołanie Komisji do przeprowadzenia naboru.

§ 2


 1. Komisję do przeprowadzenia naboru powołuje Dyrektor Zespołu Szkół.

 2. W skład Komisji mogą wchodzić :

 • Dyrektor Zespołu Szkół

 • Zastępca Dyrektora Szkół

 • Specjalista ds. kadr

 • inni pracownicy wyznaczeni do udziału w komisji

 1. Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 2. Obsługę techniczną komisji zapewnia stanowisko ds. kadr.


Rozdział III
Etapy naboru
§ 3


 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze.

 2. Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych.

 1. Wstępny wybór kandydatów – analiza dokumentów aplikacyjnych.

 2. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

 3. Wybór końcowy kandydatów:

  1. rozmowa kwalifikacyjna,

  2. test kwalifikacyjny

O wyborze jednej lub obu technik naboru rozstrzyga komisja.

 1. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

 2. Ogłoszenie wyników naboru.


Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
§ 4


 1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie

Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół w Chocianowie

 1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:

  1. nazwę i adres Zespołu Szkół,

  2. określenie stanowiska urzędniczego,

  3. określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,

  4. wskazania zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym

  5. wskazanie wymaganych dokumentów,

  6. określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

 2. Ogłoszenie będzie znajdowało się w BIP oraz na tablicy informacyjnej przez co najmniej

14 dni kalendarzowych.

Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych

§ 5


 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy informacyjnej następuje przyjmowanie

dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym

stanowisku urzędniczym w Zespole Szkół w Chocianowie. 1. Na dokumenty aplikacyjne składają się:

  1. list motywacyjny

  2. życiorys- curriculum vitae,

  3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności

  4. inne dokumenty, ustalone w ogłoszeniu o naborze.

 2. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnieniu mogą być

przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne

stanowisko urzędnicze tylko w formie pisemnej.Rozdział VI
Wstępny wybór kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 6


 1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja powołana do przeprowadzenia naboru.

 2. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze.

 3. Pozytywny wynik analizy dokumentów kwalifikuje kandydatów do dalszego etapu naboru.Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne

§ 7


 1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze

i wstępnym wyborze umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania

formalne określone w ogłoszeniu o naborze. 1. Lista ,o której mowa w pkt.1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 2. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.

 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną

w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi

w ogłoszeniu o naborze.
Rozdział VIII
Wybór końcowy kandydatów

§ 8
1.Komisja dokonuje weryfikacji informacji zawartych w dokumentach aplikacyjnych w trakcie

bezpośredniego kontaktu z kandydatem.

2.Przedmiotem oceny Komisji jest zbadanie:


  1. predyspozycji i umiejętności kandydata, gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

  2. posiadaną wiedzę,

  3. obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,

  4. cele zawodowe kandydata.

 1. Każdy członek Komisji przeprowadzającej nabór przydziela kandydatowi punkty w skali

od 0 do 10.

 1. Komisja przeprowadzająca nabór wybiera kandydata, który w wyborze końcowym uzyskał

najwyższą liczbę punktów.

Rozdział IX
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy
§ 9


 1. Po zakończeniu procedury naboru Komisja sporządza protokół , celem podjęcia decyzji

o zatrudnieniu.

 1. Protokół zawiera w szczególności:

  1. określenie stanowiska urzędniczego, na który był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona , nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań określonych

w ogłoszeniu o naborze,

  1. informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienia danego wyboruRozdział X
Informacja o wynikach naboru
§ 10
1.Informację o wynikach naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia

wybranego kandydata lub zakończenia naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło

do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w pkt 1, zawiera 1. nazwę i adres Zespołu Szkół,

 2. określenie stanowiska urzędniczego,

 3. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,

 4. uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.

 2. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Możliwe jest też przeprowadzenie nowego naboru na to stanowisko. Przepisy pkt.1,2 i 3 stosuje się odpowiednio.Rozdział XI
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi
§ 11
1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną

dołączone do jego akt osobowych.

2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikowały się do dalszego

etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją

kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez

zainteresowanych.
Wzór nr 1

Chocianów ......................
WNIOSEK O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA

Zwracam się z prośbą o rozpoczęcie naboru na wolne stanowisko.....................................


do realizacji zadań :
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Uzasadnienie:


..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

............................................

/ pracownik kadr /
Załącznik:

1.Opis stanowiska pracy

ZATWIERDZAM

........................................

/Dyrektor/

Wzór nr 2WARUNKI NABORU

1.Określenie stanowiska urzędniczego ..............................................................


2. Wymiar etatu .................................................................................................
3. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem

stanowiska, ze wskazaniem:
 1. wymagania niezbędne;

...........................................

 1. wymagania dodatkowe

...........................................


4. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na danym stanowisku
..................................................................................................................................

............................./ pracownik kadr /
Pobieranie 39.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna