W sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Suwalskiego Parku KrajobrazowegoPobieranie 0.72 Mb.
Strona1/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6
UCHWAŁA NR IX / 50 / 03
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 27 czerwca 2003 roku

w sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Na podstawie art. 13 ust 3 ustawy z dnia 16 października 1991 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1189, Nr 145 poz. 1623, z 2002 r. Nr 130 poz. 2112 ) Rada Gminy uchwala, co następuje:


§ 1
Zaopiniować pozytywnie projekt planu ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały pod warunkiem uwzględnienia następujących pozycji:
1/ dopisać do § 24 projektu planu lokalizację plaży przy zatoczce jeziora Szurpiły (od strony Kazimierówki ).
2/ zlokalizować dodatkowe punkty widokowe we wsiach Barchanowo, Błaskowizna i Łopuchowo.
3/ w § 22 – „Zasady gospodarowania dla wydzielonych stref Parku” skreślić: w strefie I w rozdziale II ust 1 pkt b i w strefie III rozdz. I pkt a.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk WaszkiewiczZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Jeleniewo Nr IX/50/03 z dnia 27.06.2003 rPlan Ochrony Suwalskiego Parku Krajobrazowego

(część opisowa)Rozdział 1
DANE OGÓLNE

§ 1.


 1. Podstawą prawną działania Suwalskiego Parku Krajobrazowego, zwanego dalej Parkiem, jest:

 1. Uchwała Nr III/ 14/ 76 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach z dnia 12 stycznia 1976 r. w sprawie utworzenia Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. WRN Nr 1, poz. 3);

 2. Rozporządzenie Nr 32/ 02 Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października 2002 r. w sprawie Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1171).
 1. Podstawą prawną sporządzenia Planu Ochrony Parku jest:

 1. art.13a ust.4, 6 ustawy z dnia 16 października 1991r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2001 r. Nr 99, poz.1079, Nr 100, poz. 1085 oraz Nr 145, poz. 1623) brzmiący: „Wojewoda w drodze rozporządzenia, ustanawia plan ochrony dla parków krajobrazowych. Ustalenia zawarte planie ochrony są wiążące dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”;
 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 kwietnia 2002r w sprawie szczegółowych zasad sporządzania projektu planu ochrony dla parku krajobrazowego (Dz.U. Nr 55, poz. 497);

§ 2.


 1. Powierzchnia Parku wynosi 6284 ha, w tym:

 1. lasy 1258 ha (20%),

 2. zadrzewienia 250 ha ( 4%),

 3. wody 628 ha (10%),

 4. torfowiska 178 ha (2,8%),

 5. grunty rolne:

 • grunty rolne 2500 ha (39,8%)

 • łąki i pastwiska 1270 ha (20,2%)

 1. drogi, tereny zabudowane, inne 200 ha (3,2%).
 1. Park położony jest w województwie podlaskim w gminach:

 1. Wiżajny 1571 ha,

 2. Przerośl 1257 ha,

 3. Jeleniewo 3016 ha,

 4. Rutka Tartak 440 ha.
 1. Według podziału fizyczno-geograficznego Polski Park położony jest w makroregionie Pojezierze Litewskie, w mezoregionie Pojezierze Wschodnio - Suwalskie, w mikroregionie Wzgórza Jeleniewskie oraz częściowo w mikroregionie Garb Wiżajn.
 1. Według podziału geobotanicznego Park należy do Prowincji Niżowo - Wyżynnej Środkowoeuropejskiej, Działu Północnego Mazursko - Białoruskiego, Krainy Augustowsko - Suwalskiej, Okręg Pojezierze Suwalskie.
 1. Granica Parku obejmuje obszar zamknięty drogami od zachodu: Stara Hańcza, Mierkinie, Hańcza, Kruszki; od południa: Malesowizna, Szurpiły, Kazimierówka; od wschodu: Jeleniewo, Gulbieniszki, Sidory do Lizdejk i od północy: Smolniki, Dzierwany, Stara Hańcza.

§ 3.


Stan środowiska:


 1. Wody wykazują następujące klasy czystości:

 1. rzeka Czarna Hańcza i rzeka Szeszupa - II klasę czystości,

 2. jezioro Hańcza - I klasę czystości,

 3. pozostałe jeziora - II klasę czystości.

 1. Stan czystości powietrza nie przekracza dopuszczalnych norm zanieczyszczeń.

 2. Gleby nie są skażone.

 3. Stan zdrowotności drzewostanów leśnych nie budzi zastrzeżeń.

§ 4.

Podstawową infrastrukturę w Parku stanowią:

 1. Drogi:

 1. droga wojewódzka – droga nr 655 Kąp - Wydminy - Olecko - Raczki – Suwałki - Jeleniewo - Rutka Tartak, o całkowitej długości w obszarze Parku 7 km.; droga posiada nawierzchnię utwardzoną bitumiczną, administrowana jest przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku; w sąsiedztwie Góry Cisowej, przy drodze znajduje się parking dla samochodów osobowych w ilości 15 m.p. oraz 2 m.p. dla autokarów.

 2. do dróg powiatowych należą:

 • 40701 Przełomka – Mierkinie – Okliny – Rogożajny,

 • 40702 Wiżajny - Smolniki – Sidory,

 • 40407 Kleszczówek – Postawele,

 • 40712 Postawele – Jałowo – Przejma – Dębniak,

 • 40428 Olszanka – Blenda – Przełomka,

 • 40429 Hańcza – Bachanowo – Kruszki,

 • 40702 Wiżajny - Smolniki – Sidory,

 • 40708 Błaskowizna – Udziejek – Gulbieniszki,

 • 40709 Kruszki – Szurpiły – Jeleniewo,

 • 40429 Hańcza – Bachanowo – Kruszki

o łącznej długości 26,6 km, z czego 20,4 km, to nawierzchnie utwardzone, a 6,20 km to nawierzchnie gruntowe. Na drogach powiatowych występują 3 mosty o łącznej długości 23,8 m oraz 126 przepustów o łącznej długości 1024 m. Przy drogach powiatowych zlokalizowanych jest 5 parkingów dla samochodów osobowych: w Smolnikach, Przełomce, Rutce, Bachanowie i Błaskowiźnie. Łączna pojemność parkingów wynosi ok. 100 miejsc postojowych. Drogi powiatowe na terenie Parku administrowane są przez Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach.

 1. Drogi gminne - 17 dróg o łącznej długości ok. 43,60 km, wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wykaz dróg gminnych w obszarze Parku zestawiono w tabeli (km):

Gmina

Ilość dróg

Ogólna długość

Rodzaj nawierzchni

Twarda

Gruntowa

Ulepszona

Naturalna

Wiżajny

5

12,40

-

12,40

-

Jeleniewo

12

31,20

-

-

31,20

Razem:

17

43,60

-

12,40

31,20

Na drogach gminnych występuje 1 most nad rzeką Czarną Hańczą na drodze Malesowizna – Podwysokie, o stalowej konstrukcji z drewnianym pomostem oraz 75 przepustów o łącznej długości 416 m. 1. parkingi przy drogach gminnych:

Gmina

Ilość miejsc

Parkingowych

Powierzchnia (m2)

Lokalizacja

Przerośl

5

110

Wieś Przełomka

Jeleniewo

10

230

Przy drodze

Malesowizna - TurtulRazem:

15

340Drogi gminne na terenie Parku administrowane są przez Urzędy Gmin w Wiżajnach, Rutce Tartak, Przerośli i Jeleniewie.
 1. System elektroenergetyczny tworzą:

 1. linie średniego napięcia SN – 20 kV, linie niskiego napięcia NN - 0,4 kV, napowietrzne i kablowe - 30,04 km,

 2. stacje transformatorowe - 20/0,4 kV.

 1. System telekomunikacyjny tworzą:

 1. linie światłowodowe,

 2. centrale telefoniczne automatyczne,

 3. System Radiowego Dostępu Abonenckiego,

 4. rozdzielcze i abonenckie linie kablowe,

 1. Gazownictwo:

 1. brak sieci gazu ziemnego.

 1. Sieć wodociągowa:

 1. obejmująca gminę Jeleniewo, w tym w Parku 28,6 km,

 2. obejmująca gminę Przerośl, w tym w Parku 3,0 km,

 3. obejmująca gminę Rutka - Tartak, w tym w Parku 3,0 km,

 4. obejmująca gminę Wiżajny, w tym w Parku 9,6 km,

 1. Gminne wysypiska śmieci położone są poza Parkiem w miejscowościach: Wołownia (gmina Jeleniewo); Wiżajny (gmina Wiżajny); Przerośl (gmina Przerośl); Baranów (gmina Rutka - Tartak).

 2. Oczyszczalnie ścieków, zlokalizowane w miejscowościach gminnych obejmują obszar gmin Jeleniewo, Wiżajny, Przerośl, Rutka-Tartak.

§ 5.


W Parku występują następujące formy własności gruntów;

 1. Grunty leśne, stanowiące własność:

 1. Skarbu Państwa 908,00 ha:

 2. mienia gminnego 3,50 ha;

 3. osób fizycznych 346,50 ha.

 1. Grunty pod wodami, stanowiące własność:

 1. Skarbu Państwa 612 ha;

 2. osób fizycznych 16 ha.

 1. Grunty rolne i nieużytki, stanowiące własność:

 1. Skarbu Państwa 140 ha;

 2. osób fizycznych 3 808 ha.

§ 6.

W Parku występują następujące obszary prawnie chronione:


 1. Rezerwaty przyrody – na terenie Parku znajdują się 4 rezerwaty przyrody o łącznej powierzchni 369,92 ha, co stanowi 5,9 % powierzchni ogólnej Parku. Są to rezerwaty: Jezioro Hańcza, Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą, Głazowisko Łopuchowskie, Głazowisko Rutka.

 2. Użytki ekologiczne - jezioro Kojle, Perty, Szurpiły i Jeglówek o łącznej pow. 133,0 ha, co stanowi ok. 2,1 % powierzchni Parku.

§ 7.


Pomniki przyrody:


 1. Drzewa, będące pomnikami przyrody na terenie Parku - 16 pojedynczych drzew oraz 2 grupy drzew.

 2. Głazy narzutowe, będące pomnikami przyrody na terenie Parku - 10 pojedynczych głazów.

Rozdział 2
Charakterystyka i diagnoza stanu przyrody
§ 8.

W Parku występują następujące gleby:

 1. leśne:

 1. brunatne 629 ha,

 2. bielicowe 503 ha,

 3. torfowe i murszowe 111 ha,

 4. czarne ziemie i płowe 15 ha.

 1. rolnicze:

 1. III klasy 12,70 ha,

 2. IV klasa 910,78 ha,

 3. V klasa 1521,57 ha,

 4. VI klasa 1324,95 ha.

§ 9.


Ekosystemy Parku są następujące:

 1. leśne 1258 ha,

 2. wodne 628 ha,

 3. torfowiskowe 178 ha,

 4. łąkowe 1270 ha.

§ 10.


W Parku występują następujące główne siedliska przyrodnicze:


 1. szuwar darniowy paprociowy Thelypteridi – Phragmitetum

 2. szuwar tatarakowy Acoretum calami

 3. szuwar paprociowo- turzycowy Dryopteridi-Caricetum limosae

 4. szuwar darniowy paprociowy Thelypteridi – Phragmitetum

 5. szuwar kępowy z turzycą prosową Caricetum paniculatae

 6. szuwar bagienny Dryopteridi - Caricetum limosae

 7. turzycowisko z turzycą dziobkowatą Caricetum rostratae

 8. turzycowisko szuwarowe z turzycą pęcherzykowatą Caricetum vesicariae

 9. turzycowisko z turzycą zaniedbaną Caricetum neglectae

 10. łąka bagienna z turzycą nitkowatą Caricetum lasiocarpae,

 11. łąka bagienna z turzycą darniową Caricetum caespitosae,

 12. kwaśne torfowisko niskie Caricetum fusco - paniculatae

 13. kwaśne torfowisko niskie Dryopteridi - Caricetum fuscae

 14. mszar torfowiska wysokiego Sphagnetum magellanici

 15. mszar torfowiskowy z turzycą bagienną Sphagno – Caricetum limosae,

 16. torfowiskowa łąka z turzycą strunową Caricetum chordorhizae

 17. mokra łąka z turzycą obłą Caricetum diandrae,

 18. łąka wilgotna z ostrożeniem warzywnym Cirisietum oleracei

 19. wilgotna łaka ostrożeniowa Cirsietum rivularis

 20. ols Carici elongatae – Alnetum

 21. łęg gwiazdnicowy Stellario – Alnetum

 22. zbiorowisko krzewiaste łęgowe Pado - Alnion,

 23. łęg olsowy Circaeo – Alnetum

 24. las mieszany leszczynowo - świerkowy Corylo - Piceetum,

 25. grąd (las świeży) Tilio – Carpinetum

 26. bór brusznicowy Vaccinito vitisidea - Pinetum

§ 11.


Gatunki roślin podlegających ochronie:

 1. całkowitej

  Lp.

  Nazwa gatunkowa

  Liczebność  Bluszcz pospolity

  Hedera helix

  R  Dziewięćsił bezłodygowy

  Carlina acaulis

  S  Gnieźnik leśny

  Neottia nidus – avis

  R  Grążel drobny

  Nuphar pumila

  R/ VU*  Grążel żółty

  Nuphar lutea

  L  Grzybienie białe

  Nymphaea alba

  C  Grzybienie północne

  Nymphaea candida

  S/ VU*  Kruszczyk rdzawoczerwony

  Epipactis atrorubens

  S  Kruszczyk błotny

  Epipactis palustris

  C  Kukawka bałtycka

  Dactylorhiza baltica

  R  Kukawka krwista

  Dactylorhiza incarnata

  R  Kukawka plamista

  Dactylorhiza maculata

  C  Kukawka Ruthego

  Dactylorhiza Ruthego

  S/ EN*  Kukawka szerokolistna

  Dactylorhiza majalis

  C  Lilia złotogłów

  Lilium martagon

  R


  Lipiennik Loesela


  Liparis loeselii

  S/ VU*  Listera jajowata

  Listera ovata

  C  Naparstnica zwyczajna

  Digitalis grandiflora

  R  Orlik pospolity

  Aquilegia vulgaris

  C  Ostrożeń pannoński

  Cirsium pannonicum

  C  Pióropusznik strusi

  Matteucia struthiopteris

  S  Podkolan biały

  Platanthera bifolia

  R  Pomocnik baldaszkowy

  Chimaphila umbellata

  R  Rosiczka długolistna

  Drosera anglica

  S  Rosiczka okrągłolistna

  Drosera rotundifolia

  R  Sasanka łąkowa

  Pulsatilla pratensis

  S  Skrzyp olbrzymi

  Equisetum telmateia

  S  Storczyk męski

  Orchis mascula

  S  Wawrzynek wilczełyko

  Daphne mezereum

  C  Wątlik błotny

  Hammarbya paludosa

  S/ EN*  Widlicz spłaszczony

  Diphasiastrum complanatum

  R  Widłak goździsty

  Lycopodium clavatum

  C  Widłak jałowcowaty

  Lycopodium annotinum

  C  Wielosił błękitny

  Polemonium coeruleum

  S/ VU*  Wroniec widlasty

  Huperzia selago

  C
  Wyblin jednolistny

  Malaxis monophyllos

  S/ LR*  Żłobik koralowy

  Corallorhiza trifida

  S

 2. ochronie częściowej

 1. Bagno zwyczajne

Ledum palustre

C

 1. Centuria pospolita

Centaurium erythraea

R

 1. Kalina koralowa

Viburnum opulus

R

 1. Kocanki piaskowe

Helichrysum arenarium

C

 1. Konwalia majowa

Convallaria maialis

L

 1. Kopytnik zwyczajny

Asarum europeum

L

 1. Kruszyna pospolita

Frangula alnus

L

 1. Marzanka wonna

Asperula odorata

C

 1. Mącznica lekarska

Arctostaphylos uva-ursi

R

 1. Paprotka zwyczajna

Polypodium vulgare

R

 1. Pierwiosnka lekarska

Primula officinalis

R

 1. Pierwiosnka wyniosła

Primula elatior

R

 1. Porzeczka czarna

Ribes nigrum

R
Liczebność:

R - gatunki rzadkie,

S - gatunki sporadyczne,

C - gatunki częste,

L - gatunki liczne.


* gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin:

EN (endangered) – zagrożone,

VU (vulnerable) – narażone,

LR (lower risk) – gatunki niższego ryzyka,

§ 12.
Gatunki zwierząt podlegające ochronie:a) całkowitej:

Lp.

Nazwa gatunkowa

Liczebność

owady Insecta


biegacz skórzasty
Carabus coriaceus
Rbiegacz wręgaty

Carabus cancelatus

Rczerwończyk nieparek

Lycaena dispar

Sczerwończyk fioletek

Lycaena helle

Spaź żeglarz

Iphiclides podalirius

Rtrzmiel ziemny

Bombus terrestris

Ctrzmiel rudy

Bombus pascuorum

Ctrzmiel kamiennik

Bombus lapidarius

R

ryby Pisces


głowacz pręgopłetwy

Cottus poecilopus

S/NT*koza

Cobitis taenia

Sróżanka
Rhodeus sericeus
S/NT*strzebla potokowa
Phoxinus phoxinus
Stroć jeziorowa
Salmo Trutta
S

płazy Amphibia


traszka zwyczajna
Triturus vulgaris
Ctraszka grzebieniasta

Triturus cristatus

R/ EN*kumak nizinny

Bombina bombina

Cropucha szara

Bufo bufo

Lropucha zielona

Bufo viridis

Rropucha paskówka

Bufo calamita

Śgrzebiuszka ziemna

Pelobates fuscus

Cżaba jeziorkowa

Rana lessonae

Lżaba wodna

Rana esculenta

Cżaba trawna

Rana temporaria

Lżaba moczarowa

Rana arvalis

L

Gady Reptilia


jaszczurka zwinka
Lacerta agilis
Rjaszczurka żyworodna

Lacerta vivipara

Cpadalec zwyczajny

Anguis fragilis

Rzaskroniec zwyczajny

Natrix natrix

Sżmija zygzakowata

Vipera berus

S

Ptaki Aves


bąk

Botaurus stellaris

R/Nbiałorzytka

Oenanthe oenanthe

C/Abielik

Haliaeetus albicilla

S/N/LC*błotniak stawowy

Circus aeruginosus

R/Abocian biały

Ciconia ciconia

L/Abocian czarny

Ciconia nigra

S/Abogatka

Parus major

C/Abrzęczka

Locustella luscinioides

R/Bcierniówka

Sylvia communis

C/Aczajka

Vanellus vanellus

R/Aczarnogłówka

Parus montanus

C/Aczubatka

Parus cristatus

C/Aczyż

Carduelis spinus

C/Aderkacz

Crex crex

R/cdrozd śpiewak

Turdus philomelos

C/Adroździk

Turdus iliacus

R/Adudek

Upupa epops

S/Adzierlatka

Galerida cristata

C/Adzięcioł czarny

Dryocopus martius

R/Adzięcioł duży

Dendrocopos major

R/Adzięcioł średni

Dendrocopos medius

R/Adzięcioł zielonosiwy

Picus canus

R/Adzięciołek

Dendrocopos minor

S/Adziwonia

Carpodacus erythrinus

R/Adzwoniec

Carduelis chloris

C/Agawron

Corvus frugilegus

L/Agągoł

Bucephala clangula

C/Agąsiorek

Lanius collurio

C/Agil

Pyrrhula pyrrhula

L/Agrubodziób

Coccothraustes coccothraustes

S/Ajaskółka brzegówka

Riparia riparia

C/Ajaskółka dymówka

Hirundo rustica

C/Ajaskółka oknówka

Delichon urbica

C/Ajastrząb (gołębiarz)

Accipiter gentilis

C/Ajemiołuszka

Bombycilla garrulus

R/Njerzyk

Apus apus

S/Akania ruda

Milvus milvus

S/A/NT*kawka

Carvus monedula

L/Akobus

Falco subbuteo

R/Akopciuszek

Phoeniciurus ochruros

R/Akos

Turdus merula

R/Akowalik

Sitta europaea

C/Akrogulec

Accipiter nisus

R/Akruk

Corvus corax

C/Akrzyżodziób świerkowy

Loxia curvirostra

R/ckszyk

Gallinago gallinago

R/Akukułka

Cuculus canorus

L/Akurka wodna

Gallinula chloropus

S/Akwiczoł

Turdus pilaris

L/Alerka

Lullula arborea

C/Ałabędź niemy

Cygnus olor

L/Ałozówka

Acrocephalus palustris

C/Ałyska

Fulica atra

C/Amakolągwa

Carduelis cannobina

R/Amazurek

Passer montanus

C/Amewa pospolita

Larus canus

L/Amewa śmieszka

Larus ridibundus

L/Amodraszka

Parus caeruleus

L/Amuchołówka szara

Muscicapa striapa

C/Amuchołówka żałoba

Ficedula hypoleuca

R/Amysikrólik

Regulus regulus

C/Amyszołów zwyczajny

Buteo buteo

C/Anurogęś

Mergus merganser

R/Aorlik krzykliwy

Aguila pomarina

S/B/LC*orzechówka

Nucifraga caryocatactes

R/Apaszkot

Turdus viscivorus

C/Apełzacz leśny

Certhia famoliaris

L/Aperkoz dwuczuby

Podiceps cristatus

C/Apiegża

Sylvia curruca

R/Bpierwiosnek

Phylloscopus trochilus

C/Apleszka

Phoenicurus phoenicurus

C/Apliszka siwa

Motacilla alba

L/Apliszka żółta

Motacilla flava

R/Apluszcz

Cinclus cinclus

S/Apłaskonos

Anas clypeata

S/Npłomykówka

Tyto alba

R/Apodgorzałka

Aythya nyroca

R/A/EN*podróżniczek

Luscinia svecica

S/A/NT*pokląskwa

Saxicola rubetra

C/Apokrzewka czarnołbista

Sylvia atricapilla

C/Apokrzewka ogrodowa

Sylvia borin

C/Apokrzywnica

Prunella modularis

R/cpotrzeszcz

Miliaria calandra

C/Apotrzos

Emberiza schoeniculus

C/Apójdźka

Athene noctua

R/Apuszczyk

Strix aluco

R/Araniuszek

Aegithalos caudatus

C/Arudzik

Erithacus rubecula

C/Arybitwa czarna

Chlidonias niger

R/Nrybitwa zwyczajna

Sterna hirundo

C/Asamotnik

Tringa ochropus

C/Asikora uboga

Parus palustris

L/Asiniak

Columba oenas

C/Askowronek

Alauda arvensis

L/Asłowik szary

Luscinia luscinia

C/Asosnówka

Parus ater

C/Asowa uszata

Asio otus

R/Asójka

Garrulus glandarius

L/A

 1. ,

srokosz

Lanius excubitor

R/Astrumieniówka

Locustella fluviatilis

R/Bstrzyżyk

Troglodytes troglodytes

C/Aszczygieł

Carduelis carduelis

C/Aszpak

Sturnus vulgaris

L/A

 1. ś

świergotek drzewny

Anthus trivialis

C/Aśwergotek łąkowy

Anthus pratensis

C/Aświergotek polny

Anthus campestris

C/Aświstunka

Phylloscopus sibilatrix

C/Atracz nurogęś

Mergus merganser

R/Atrzciniak

Acrocephalus arundinaceus

R/Atrzcinniczek

Acrocephalus scirpaceus

R/Atrzmielojad

Pernis apivorus

R/Atrznadel

Emberiza citrinella

L/A

 1. t

turkawka

Streptopelia turtur

R/Bwilga

Oriolus oriolus

R/Awróbel

Passer domesticus

C/Azaganiacz

Hippolais icterina

C/Azięba

Fringilla coelebs

L/Azimorodek

Acedo atthis

R/Azniczek

Ficedula parva

C/Ażuraw

Grus grus

C/A

Ssaki Mammalia


borowiec wielki

Nyctalus noctula

Rgacek brunatny

Pleocotus auritus

Lgronostaj

Mustela erminea

Rjeż wschodni
Erinaceus concolor
Ckarlik większy

Pipistrellus nathussi.

Rkret

Talpa europaea

Lłasica

Mustela nivalis

Cmopek

Barbastella barbastellus

Lmroczek pozłocisty

Eptesiculus nilssoni

S/NT*mroczek późny

Eptesicus serotinus

Rnocek łydkowłosy

Myotis dasycneme

R/EN*nocek rudy

Myotis daubentoni

Cryjówka aksamitna

Sorex araneus

Cryjówka malutka

Sorex minutus

Rrzęsorek rzeczek

Neomys fodiens

Csmużka

Sicita betulina

Swiewiórka

Sciurus vulgaris

C  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna