W sprawie: zaopiniowania projektu planu ochrony Suwalskiego Parku KrajobrazowegoPobieranie 0.72 Mb.
Strona4/6
Data07.05.2016
Rozmiar0.72 Mb.
1   2   3   4   5   6
 1. dostosowywanie nowych obiektów do charakteru zabudowy regionalnej Pojezierza Suwalskiego i kompozycji krajobrazu, z pełnym wyposażeniem w urządzenia z zakresu ochrony środowiska;

 2. ukierunkowywanie i ograniczenie swobodnej penetracji turystycznej do wyznaczonych dróg, tras i szlaków, którymi są:

 1. oznakowane szlaki piesze:

kolorem czerwonym: Szeszupka – Dierwany ; długość trasy 10 km;

kolorem żółtym: Malesowizna – Sidorówka; długość trasy 10 km i Sidory – Smolniki; długość trasy 5 km;

kolorem niebieskim: Gulbieniszki – Smolniki; długość trasy 21 km;

kolorem zielonym: Kazimierówka – Smolniki; długość trasy 12 km;

kolorem czarnym: Gulbieniszki – Smolniki (długość trasy 6 km); Wodziłki – Zamkowa Góra (długość trasy 3,5 km); Błaskowizna – Łopuchowo (długość trasy 4,4 km);

międzynarodowy szlak dalekobieżny E-11: Dzierwany – Smolniki (po szlaku niebieskim) – Smolniki – Kazimierówka (po szlaku zielonym); długość trasy na terenie Parku 13 km.

 1. oznakowane ścieżki dydaktyczne:

 1. Na Górę Zamkową”: Szurpiły – Szurpiły; długość trasy 7 km;

 2. Wokół jeziora Jaczno” : Smolniki - Smolniki, długość trasy 7 km;

 3. Drzewa i krzewy w parku podworskim w Starej Hańczy”: park podworski nad jeziorem Hańcza w Starej Hańczy; długość trasy 1,5 km;

 1. nieoznakowane trasy rowerowe:

 1. "Wokół jeziora Hańcza": Turtul - Wodziłki - Stara Hańcza - Przełomka - Turtul; dł. trasy: 22 km;

 2. "Na Górę Zamkową": Turtul - Szurpiły - Góra Zamkowa   Kazimierówka - Turtul; dł. trasy: 18,5km;

 3. "Do Góry Cisowej" : Smolniki - Udziejek Dolny - Cisowa Góra   Smolniki; długość trasy: 12 km;

 1. nieoznakowane trasy narciarskie oraz urządzenia orczykowego wyciągu narciarskiego w Smolnikach;

 • dopuszcza się tworzenie nowych tras turystycznych z zagospodarowaniem towarzyszącym, w uzgodnieniu z właścicielami gruntów.
 1. W zakresie działalności produkcyjnej i usługowej:

 1. dopuszcza się lokalizację i funkcjonowanie nieuciążliwych zakładów produkcyjnych i rzemiosła usługowego;

 2. dopuszcza się prowadzenie działalności produkcyjno – usługowej niezbędnej dla obsługi mieszkańców;

 3. zakaz eksploatacji na obszarze Parku udokumentowanych złóż surowców mineralnych, innych kopalin i kamieni na skalę przemysłową na obszarze Parku;

 4. dopuszcza się eksploatację złóż surowców mineralnych posiadających formalno – prawne zezwolenia do czasu wygaśnięcia terminów tych zezwoleń, z obowiązkiem ich rekultywowania po zakończeniu eksploatacji;

 5. obowiązek wyłączenia z eksploatacji i zrekultywowanie nielegalnych punktów wydobycia surowców mineralnych.Rozdział 5
Zakres działań w obszarach chronionych

§ 21.


Obszar Parku podzielony został na następujące strefy (mapa nr 11 w skali 1:10000 oraz mapy operatu generalnego w skalach 1:10000 i 1:25000) o określonym reżimie ochronnym:

 1. strefa 0 - obejmująca obszary o najwyższych wartościach przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych, mająca na celu zachowanie ich unikatowych

i wybitnych wartości.

 1. strefa I - obejmująca zlewnie rzek przepływających przez Park, posiadająca duże znaczenie przyrodnicze dla utrzymania czystości wód jezior.

 2. strefa II - krajobrazowa obejmująca charakterystyczne dla obszaru Parku formy terenu.

 3. strefa III - obejmująca tereny pozostałe;

 4. strefy ochronne wokół jezior.

§ 22.
Zasady gospodarowania dla wydzielonych stref Parku.


1. Ustalenia dotyczące wydzielonych terenów:

1.1. Strefa 0 - obejmująca obszary bardzo wrażliwe, o najwyższych wartościach

przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych, także tereny rezerwatów, mająca na celu zachowanie ich pierwotnych, unikatowych i wybitnych wartości. Dzieli się na: 1. strefę 0 J – rezerwatową jeziorną, w której wydzielono:

  1. 0-JI Jezioro Hańcza - rezerwat wodny wraz z doliną rzeki Czarna Hańcza.

 1. 0-JII zespół jezior Szurpilskich (jezioro Szurpiły Jeglówek, Kluczysko (Tchliczysko) i Jeglóweczek).

Należy dążyć do utworzenia archeologicznego rezerwatu kulturowego Góra Zamkowa – Szurpiły.

1.3/ 0-JIII jezioro Jaczno i Kamenduł.

1.4/ 0-JIV jezioro Kojle i Perty.


 1. W strefie 0 J – rezerwatowej jeziornej obowiązują następujące ustalenia:

 1. zakazy jak w rozporządzeniach powołujących przedmiotowe rezerwaty;

 2. zakazy jak w planach ochrony poszczególnych rezerwatów;

 3. zakazy jak w rozporządzeniach o utworzeniu użytków ekologicznych;

 4. zakaz wprowadzania ścieków, również oczyszczonych:

 5. zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych, w tym i na potrzeby rolnictwa, nie związanych z utrzymaniem zbiorników wodnych, plaż i kąpielisk;

 6. zakaz urządzania pól biwakowych;

 7. zakaz wydobywania surowców mineralnych i organicznych;

 8. zakaz zmiany stosunków wodnych;

 9. zakaz grodzenia brzegów w pasie min.1,5 m od wody.

 10. nakaz utrzymywania terenów w stanie naturalnym;

 11. nakaz utworzenia i uporządkowanie stref buforowych wokół jezior;

 12. utrzymywanie istniejącej klasy czystości wód oraz dążenie do podniesienia klasy czystości;

 13. opracowanie planów ochrony dla rezerwatów nie posiadających takich planów;

 14. podporządkowanie wszelkich prac podejmowanych w rezerwatach z ochroną częściową celom ochrony tych obiektów,

 15. tworzenie szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych;

 16. dążenie do zmiany gruntów ornych na trwałe użytki zielone lub lasy szczególnie wzdłuż cieków wodnych;

 17. dopuszcza się adaptację na cele turystyczne i agroturystyczne, istniejącej zabudowy zagrodowej w dobrym i średnim stanie technicznym.
 1. strefę 0 R - rezerwatową geomorfologiczną, obejmującą:

2.1/ 0 R-I rezerwat przyrody nieożywionej "Głazowisko Łopuchowskie"

2.2/ 0 R-II rezerwat przyrody nieożywionej „Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą”.2.3/ 0 R-III rezerwat przyrody nieożywionej Rutka.


 1. W strefie 0 R – rezerwatowej geomorfologicznej obowiązują następujące ustalenia:

 1. jak w rozporządzeniach powołujących przedmiotowe rezerwaty;

 2. jak w planach ochrony poszczególnych rezerwatów;

 3. należy dążyć do opracowania planów ochrony dla rezerwatów nieposiadających takich planów;

 4. należy dążyć do podporządkowania wszelkich prac podejmowanych w rezerwatach z ochroną częściową celom ochrony tych obiektów,

 5. tworzenie szlaków i ścieżek dydaktycznych;

 6. utrzymanie terenów w stanie naturalnym.

 1. Ponadto dla prawidłowego funkcjonowania rezerwatów położonych w strefie 0J i 0R przyjmuje się następujące działania:

 1. tworzenie docelowej sieci rezerwatów przyrodniczych, przy pełnym zachowaniu i ochronie wszelkich charakterystycznych zbiorowisk leśnych Parku, stanowisk rzadkich gatunków roślin oraz ochrony wód rzek Czarnej Hańczy i Kozikówki;

 2. tworzenie docelowej sieci rezerwatów krajobrazowych i archeologicznych, przy pełnym zachowaniu i ochronie wszelkich charakterystycznych form i utworów geomorfologicznych i stanowisk archeologicznych,

 3. użytkowanie rezerwatów lub ich części podlegających ścisłej ochronie, głównie dla celów naukowo – edukacyjnych,

 4. udostępnienie rezerwatów podlegającej ochronie częściowej dla potrzeb turystyki krajoznawczej, na zasadach określonych przez Dyrektora Parku,

 5. warunkowanie tworzenia rezerwatów na gruntach prywatnych.


1.2. Strefa I - obejmująca zlewnie rzek przepływających przez Park, posiadająca duże znaczenie przyrodnicze dla utrzymania czystości wód jezior, mająca na celu zachowanie dotychczasowych wartości i podejmowanie określonych działań zmierzających do podnoszenia jakości środowiska. Wydzielono w niej:

 1. strefę I-H zlewni Czarnej Hańczy z dopływami.

 2. strefę I-S zlewni Szeszupy z Szurpiłówką i Jacznówką;
 1. W strefie I – zlewni rzek podstawowymi kierunkami zagospodarowania są:

 1. zachowanie funkcji i walorów środowiska ekologicznego,

 2. ochrona przed zainwestowaniem i degradacją sanitarną.


II. W zagospodarowaniu strefy I – zlewni rzek obowiązują następujące ustalenia:

 1. w zakresie organizacji struktury przestrzennej jednostek oraz kształtowania ich zabudowy i użytkowania gruntów niezabudowanych:

 1. utrzymanie istniejącego podziału na tereny siedliskowe, rolne i leśne;

 2. zakaz realizacji nowej kolonijnej zabudowy na terenie strefy I-S dla gospodarstw o powierzchni poniżej 10 ha UR położonych na terenie Parku lub na terenie Parku i jego strefy ochronnej;

 3. zakaz realizacji obiektów budowlanych o architekturze zakłócającej harmonię krajobrazu;

 4. unikanie, eliminacja i ograniczenie zanieczyszczenia wód, w szczególności zanieczyszczenia substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego;

 5. zakaz lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska, ferm o bezściółowym systemie chowu oraz prowadzenia działalności produkcyjnej mogącej wywierać negatywny wpływ na środowisko przyrodnicze;

 6. utrzymanie tradycyjnego układu zabudowy poszczególnych jednostek osadniczych łącznie z kontynuacją regionalnych form oraz tradycji konstrukcyjnych i materiałowych nowej zabudowy, przy pełnym jej wyposażeniu w urządzenia z zakresu ochrony środowiska; powyższe zasady należy stosować w kształtowaniu formy budynków użyteczności publicznej, gospodarczych, związanych z działalnością usługową i rzemieślniczą oraz z infrastrukturą techniczną z wyjątkiem obiektów, co do których konieczne jest przestrzeganie szczegółowych zaleceń konserwatorskich;

 7. dopuszcza się przebudowę, remonty i wymianę zabudowy wyłącznie w istniejących zagrodach, w granicach działki siedliskowej,

 8. dopuszcza się możliwość adaptacji istniejącej w strefie I-S zabudowy na cele turystyczne i rozwój zabudowy rolniczo – agroturystycznej;

 9. na obszarach użytkowanych rolniczo zachowanie dotychczasowego sposobu użytkowania (ciągi naturalnej zieleni łąkowo – pastwiskowej z lokalnymi skupiskami zieleni łęgowej), istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz tradycyjnej gospodarki uprawowej, łąk i pastwisk z ukierunkowaniem na rolnictwo ekologiczne;

 10. utrzymanie dotychczasowego biegu rzek w ich naturalnym korycie i obejmowanie ochroną szczególną najbardziej cennych części obszarów dolin rzecznych w strefie I (torfowiska, mokradła, oczka wodne);

 11. zadrzewianie obszarów wododziałowych, stromych zboczy, pagórków, terenów wzdłuż brzegów jezior, cieków oraz ścieżek.


2. w zakresie ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych:

 1. zakaz jakiegokolwiek naruszania form krajobrazu strefy I;

 2. zachowanie chronionych prawem obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków;

 3. uzgadnianie wszelkich prac przy obiektach zabytkowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;

 4. zachowanie obiektów archeologicznych;

 5. dążenie do ochrony obiektów o wartościach kulturowych nie wpisanych do rejestru zabytków;

 6. w stosunku do wiejskich układów urbanistycznych i obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków respektowanie zaleceń konserwatorskich Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

 7. uzgadnianie z Podlaskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków projektów dotyczących remontów i modernizacji obiektów zabytkowych oraz nowych inwestycji i projektów architektonicznych nowej zabudowy położonej w strefie ochrony konserwatorskiej;

 8. przed rozbiórką obiektów o wartościach historyczno – kulturowych wykonanie ich podstawowej dokumentacji historycznej, tj. karty ewidencji zabytku architektury i budownictwa, zgodnie z wymogami Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie;

 9. przedstawienie do uzgodnienia Podlaskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków zakresu prac porządkowych na terenie cmentarzy;

 10. ochrona stanowisk archeologicznych przed dewastacją lub likwidacją oraz obowiązek zawiadamiania służb archeologicznych o natrafieniu na obiekty nieznanego pochodzenia.

 1. w zakresie zagospodarowania turystycznego:

 1. zakaz rozwoju turystyki i wypoczynku w sposób mogący powodować naruszanie wartościowych elementów przyrodniczych i kulturowych;

 2. należy przyjąć następujące formy rekreacji:

 • turystyka krajoznawcza, kwalifikowana (piesza, rowerowa, konna, narciarska) oraz dydaktyczna i specjalistyczna (myślistwo, wędkarstwo i zbieractwo);

 • wypoczynek pobytowy;

 • agroturystyka.

 1. utrzymanie i rozwój następujących podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego:

 • zabudowa rolniczo – agroturystyczna;

 • punkty widokowe;

 • szlaki turystyczne piesze, rowerowe, narciarskie i konne;

 • ścieżki dydaktyczne z infrastrukturą;

 1. utrzymanie oraz podniesienie standardu istniejącej usługowej bazy noclegowej;

 2. ograniczenie realizacji nowych budynków pensjonatowych do istniejących terenów zabudowy, tj. uzupełnienie wolnych enklaw na obszarach zwartej zabudowy wsi;

 3. zakaz organizowania rajdów motorowych i samochodowych;

 4. stosownie do potrzeb przystosowywanie zagród rolniczych do rozwoju agroturystyki;

 5. utrzymanie, konserwacja, uzupełnienie zagospodarowania istniejących szlaków turystycznych oraz budowa nowych (szczególnie pieszych i rowerowych) w pełni wyposażonych w infrastrukturę towarzyszącą;

 6. pola namiotowe

 1. w zakresie komunikacji:

 1. utrzymanie przebiegu dróg publicznych powiatowych i gminnych wymienionych w § 4. pkt.1/, lit. b-c) niniejszego elaboratu, z dopuszczeniem ich modernizacji;

 2. zakaz zakładania i budowy stacji paliw oraz zbiorników i rurociągów do magazynowania i transportu olejów i smarów;

 3. wyznaczanie tras rowerowych międzynarodowych i krajowych;

 4. ponadto obowiązują ustalenia zawarte w § 26. pkt.1. ppkt. 8/, 10 -17/;

 1. w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w wodę:

 • dążenie do całkowitego zaopatrzenia sołectw z terenu Parku w wodę poprzez wodociągi grupowe;

 • zaopatrzenie w wodę zabudowy rozproszonej, znacznie oddalonej od systemu scentralizowanego, z lokalnych ujęć wody, opartych o studnie wiercone;

 1. odprowadzenie ścieków sanitarnych:

 • uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarach położonych w strefie I poprzez gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach bezodpływowych z wywozem do punktów zlewnych najbliższych oczyszczalni oraz budowę systemu kanalizacji wiejskiej;

 • uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarach sąsiadujących ze strefą I poprzez budowę małych oczyszczalni ścieków lub systemu kanalizacji wiejskiej;

 1. odprowadzenie wód opadowych:

 • obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt.3/, lit. a - b) niniejszego elaboratu;

 1. usuwanie i unieszkodliwianie odpadów stałych:

 • zakaz organizowania wysypisk;

 • ustawianie w obszarach zwartej zabudowy i przy obiektach turystycznych kontenerów na odpady;

 • wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów;

 1. elektroenergetyka:

 • zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców funkcjonujących na terenie strefy I z istniejącego systemu elektroenergetycznego, który tworzą linie SN-20kV napowietrzne i kablowe stacje transformatorowe 20/0,4kV, linie niskiego napięcia NN – 0,4kV napowietrzne i kablowe;

 • ponadto w strefie I obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 5/, lit. b - e):

 1. gazownictwo - obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 6/, lit. a - c);

 2. ciepłownictwo - obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 7/, lit. a);

 3. telekomunikacja - obowiązują ustalenia jak w § 27., pkt. 8/, lit. a - d);


1.3. Strefa II - krajobrazowa obejmująca charakterystyczne dla obszaru SPK formy terenu, mająca na celu zachowanie obecnego charakteru krajobrazu. Wydzielono w niej:


 1. strefę II K - obejmująca polodowcową dolinę Szeszupy;

Dolina Szeszupy stanowi rozległą formę wytopiskową z licznymi mniejszymi formami (kemy, ozy, tarasy kemowe, wzgórza morenowe). Obszar położony jest od 40 - 90 m niżej od otaczających terenów wysoczyzny morenowej. Dno zagłębienia wypełniają torfy, bagna i jeziora.


 1. W zagospodarowaniu strefy II K - obejmującej polodowcową dolinę Szeszupy, obowiązują następujące ustalenia:

 1. zaleca się rozwijanie gospodarki rybackiej;

 2. zaleca się prowadzenie gospodarki rolnej zapewniającej powiązanie produkcji roślinnej i zwierzęcej, gwarantującej trwały obieg składników odżywczych w przyrodzie powiązanie między glebą, rośliną, zwierzęciem i człowiekiem

 3. zaleca się prowadzenie produkcji zwierzęcej opartej o system ściołowy;

 4. zaleca się preferowanie uprawy ziół, roślin miododajnych i pszczelarstwa;

 5. zaleca się urządzanie pól biwakowych;
 1. strefa II ER - obejmująca obszary narażone na erozję.
 1. W celu ochrony tego obszaru ustala się w zagospodarowaniu strefy II ER, następujące ustalenia:

 1. zakaz lokalizacji wszelkich obiektów na stokach o nachyleniu powyżej 20%;

 2. zakaz prowadzenia nowych dróg, poza drogami prowadzącymi do siedlisk, których przebieg uzgodnić należy z Dyrekcją Parku;

 3. dążenie do zamiany gruntów ornych na użytki zielone;

 4. zadrzewianie i zakrzewianie terenów erozyjnych, obszarów wododziałowych, stromych zboczy, pagórków, terenów wzdłuż brzegów jezior, cieków oraz ścieżek roślinnością rodzimą;
 1. Ponadto w całej strefie II krajobrazowej ustala się, co następuje:

 1. w zakresie organizacji struktury przestrzennej jednostek oraz kształtowania ich zabudowy i użytkowania gruntów niezabudowanych:

 1. obowiązują ustalenia jak dla § 22, kpt. 1., ppkt. 1.2. II. 1. lit. a - c), e- i); k)

 2. zakaz realizacji nowej kolonijnej zabudowy na terenie strefy II dla gospodarstw o powierzchni poniżej 10 ha UR położonych na terenie Parku lub na terenie Parku i jego strefy ochronnej;

 3. dopuszcza się możliwość adaptacji istniejącej w strefie II zabudowy na cele turystyczno – rekreacyjne oraz rozwój zabudowy rolniczo – agroturystycznej;

 4. przy lokalizacji obiektów budowlanych uwzględniać widokową ekspozycję terenów,

 5. utrzymanie dotychczasowego biegu rzek w ich naturalnym korycie i obejmowanie ochroną szczególną najbardziej cennych części obszarów dolin rzecznych w strefie II (torfowiska, mokradła, oczka wodne) oraz pierwszeństwo sukcesji regeneracji lasu w dolinach rzecznych a w przypadku potrzeby ochrony wybranych gatunków i grup roślin oraz cennych zbiorowisk roślinnych lub zwierzęcych występujących w ich obrębie – zatrzymanie sukcesji;

 1. w zakresie ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych:

 1. zakaz jakiegokolwiek naruszania form krajobrazu strefy II;

 2. obowiązują ustalenia jak dla § 22, pkt. 1., ppkt 1.2., II.2., lit. b - j);

 1. w zakresie zagospodarowania turystycznego:

 1. obowiązują ustalenia jak dla § 22, pkt. 1., ppkt. 1.2, II.3., lit.a - b), d), f - h);

 2. proponuje się utrzymanie i rozwój następujących podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego:

 • zabudowa rolniczo – agroturystyczna;

 • zabudowa mieszkalno – pensjonatowa;

 • sezonowe schroniska młodzieżowe;

 • pola namiotowe;

 • wypożyczalnie sprzętu sportowego;

 • punkty widokowe;

 • urządzenia obsługi turystów, ze szczególnym uwzględnieniem bazy gastronomicznej i handlowej, terenów sportowych (boiska sportowe, wyciągi narciarskie, itp.), urządzeń sanitarnych, parkingów, punktów informacji turystycznej;

 • szlaki turystyczne piesze, rowerowe, narciarskie i konne;

 • ścieżki dydaktyczne z infrastrukturą;

 1. ograniczenie realizacji budynków pensjonatowych do obszarów zwartej zabudowy wsi.

 1. w zakresie komunikacji:

 1. utrzymanie przebiegu dróg publicznych – drogi wojewódzkiej oraz dróg powiatowych i gminnych wymienionych w § 4, pkt.1), lit. a - c), z dopuszczeniem ich modernizacji;

 2. obowiązują ustalenia jak dla § 26, pkt. 1., ppkt.3 - 8/, 10/ -18/ ;

 1. wyznaczanie tras rowerowych międzynarodowych i krajowych;

 1. w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w wodę - obowiązują ustalenia jak dla § 27, pkt. 1/, lit. a - b);

 1. gospodarka ściekowa - obowiązują ustalenia jak dla § 27, pkt. 2/, lit. a - e);

 1. odprowadzenie wód opadowych - obowiązują ustalenia jak dla § 27, pkt. 3/, lit.

a - b);

 1. gospodarka odpadami - zakaz lokalizacji wysypisk na terenie strefy II, obowiązują ustalenia jak dla § 27, pkt. 4/, lit. a - e);

 1. elektroenergetyka - zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców funkcjonujących na taranie strefy II z istniejącego systemu elektroenergetycznego, który tworzą linie SN-20 kV napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowe 20/0,4 kV napowietrzne i kablowe; ponadto w strefie II obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt.5/, lit. b - e);

 1. gazownictwo - obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 6/, lit. a - c);

 2. ciepłownictwo - obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 7/, lit. a);

 3. telekomunikacja - obowiązują ustalenia jak w § 27,pkt. 8/, lit. a - d)


1.4. Strefa III - obejmująca tereny pozostałe – osadniczo - rolne; w strefie tej dopuszcza się prowadzenie wszelkich działań koniecznych dla właściwego funkcjonowania terenu i realizacji potrzeb ludności zamieszkującej Park.
I. Na terenie strefy III obowiązują następujące ustalenia:

w zakresie organizacji struktury przestrzennej jednostek oraz kształtowania ich zabudowy i użytkowania gruntów niezabudowanych:

 1. zakaz realizacji nowej kolonijnej zabudowy na terenie strefy III dla gospodarstw o powierzchni poniżej 10 ha UR położonych na terenie Parku i jego strefy ochronnej;

 2. dopuszcza się możliwość adaptacji istniejącej w strefie III zabudowy na cele turystyczno – rekreacyjne oraz rozwój zabudowy rolno – agroturystycznej;

 3. przy lokalizacji obiektów budowlanych uwzględniać widokową ekspozycję terenów,

 4. utrzymanie dotychczasowego biegu rzek w ich naturalnym korycie i obejmowanie ochroną szczególną najbardziej cennych części obszarów dolin rzecznych w strefie III (torfowiska, mokradła, oczka wodne) oraz pierwszeństwo sukcesji regeneracji lasu w dolinach rzecznych a w przypadku potrzeby ochrony wybranych gatunków i grup roślin oraz cennych zbiorowisk roślinnych lub zwierzęcych występujących w ich obrębie – zatrzymanie sukcesji;

 5. ponadto obowiązują ustalenia jak w § 22, pkt. 1., ppkt. 1.2. II.1., lit. a), c), e - j), l);


2. w zakresie ochrony walorów kulturowych i krajobrazowych:

 1. zakaz jakiegokolwiek naruszania form krajobrazu strefy III;

 2. obowiązują ustalenia jak dla § 22, pkt. 1.,ppkt. 1.2., II.2., lit. b - j);
 1. w zakresie zagospodarowania turystycznego:

 1. obowiązują ustalenia jak dla § 22, pkt. 1., ppkt..1.2., II.3., lit.a), b), d), f - h);

 2. proponuje się utrzymanie i rozwój następujących podstawowych elementów zagospodarowania turystycznego:

 • zabudowa agroturystyczna;

 • zabudowa mieszkalno – pensjonatowa;

 • sezonowe schroniska młodzieżowe;

 • pola namiotowe;

 • wypożyczalnie sprzętu sportowego;

 • punkty widokowe;

 • urządzenia obsługi turystów, ze szczególnym uwzględnieniem bazy gastronomicznej i handlowej, terenów sportowych (boiska sportowe, wyciągi narciarskie, itp.), urządzeń sanitarnych, parkingów, punktów informacji turystycznej;

 • szlaki turystyczne piesze, rowerowe, narciarskie i konne;

 • ścieżki dydaktyczne z infrastrukturą;

 1. ograniczenie realizacji budynków pensjonatowych do istniejących terenów zabudowy strefy III, tj. uzupełnienie wolnych enklaw na obszarach zwartej zabudowy wsi;

 1. w zakresie komunikacji: obowiązują ustalenia jak dla § 26 , pkt.. 1., ppkt. 1 - 17/;

 2. w zakresie infrastruktury technicznej:

 1. zaopatrzenie w wodę - obowiązują ustalenia jak dla § 27, pkt. 1/, lit. a - b);

 2. gospodarka ściekowa - obowiązują ustalenia jak dla § 27, pkt. 2/, lit. a - e);

 3. odprowadzenie wód opadowych - obowiązują ustalenia jak dla

§ 27, pkt. 3/, lit. a - b);

 1. gospodarka odpadami - zakaz lokalizacji wysypisk na terenie strefy III; obowiązują ustalenia jak dla § 27, pkt. 4/, lit. a - e);

 2. elektroenergetyka - zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców funkcjonujących na terenie strefy III z istniejącego systemu elektroenergetycznego, który tworzą linie SN-20 kV napowietrzne i kablowe, stacje transformatorowe 20/0,4 kV napowietrzne i kablowe; ponadto w strefie III obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 5/, lit. b - e);

 3. gazownictwo - obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 6/, lit. a - c);

 4. ciepłownictwo - obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 7/, lit. a);

 5. telekomunikacja - obowiązują ustalenia jak w § 27, pkt. 8/, lit. a - d);


1.5. Strefa ochronna wokół jezior - obejmująca obszary wokół jezior, posiadające duże znaczenie przyrodnicze dla utrzymania czystości wód jezior, mająca na celu zachowanie dotychczasowych wartości i podejmowanie określonych działań zmierzających do podnoszenia jakości środowiska.


 1. W strefie ochronnej wokół jezior podstawowymi kierunkami zagospodarowania są:

 1. zachowanie funkcji i walorów środowiska ekologicznego,

 2. ochrona przed zainwestowaniem i degradacją sanitarną.
 1. W zagospodarowaniu strefy ochronnej wokół jezior obowiązują następujące ustalenia:

 1. zakaz wznoszenia jakichkolwiek obiektów budowlanych, w tym i na potrzeby rolnictwa, nie związanych z utrzymaniem zbiornika wodnego, przystani i kąpielisk,

 2. zakaz tworzenia wysypisk śmieci i składowania przeterminowanych środków ochrony roślin,

 3. zakaz nawożenia gnojowicą użytków rolnych,

 4. zakaz utwardzania dróg żużlem piecowym,

 5. zakaz ustawiania barakowozów i wszelkich innych obiektów tymczasowych,

 6. zakaz wznoszenia obiektów budowlanych, których forma jest obca architekturze regionalnej,

 7. zakaz prowadzenia eksploatacji kruszywa naturalnego,

 8. zakaz wyrębu zadrzewień, poza przypadkami uzasadnionymi względami sanitarnymi i bezpieczeństwa publicznego.


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna