W sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przechodzącym na emeryturęPobieranie 95.09 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar95.09 Kb.
POROZUMIENIE

zawarte dnia 21 lipca 2014 roku
w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

przechodzącym na emeryturę
pomiędzy:
Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

reprezentowanym przez:

Prof. dr. hab. Bronisława Marciniaka – Rektora

przy kontrasygnacie mgr Agnieszki Palacz – Kwestora

a

Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

reprezentowaną przez:

mgr Krystynę Andrzejewską

a

Związkiem Nauczycielstwa Polskiego – Zakładową Organizacją Związkową w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

reprezentowanym przez:

dr. Wojciecha Kamińskiego

a

Związkiem Zawodowym Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

reprezentowanym przez:

Thomasa Anessi, M. Phil.
Strony porozumienia ustalają:
§ 1


 1. Pracownicy, którzy w UAM w Poznaniu przepracowali co najmniej 10 lat, mogą ubiegać się o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego na zajmowanym stanowisku, na zasadach określonych w niniejszym porozumieniu.

 2. Wysokość miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określają załączniki 1 – 6 do niniejszego porozumienia.

 3. Pracownik, który nabył prawo do podwyższonego wynagrodzenia, nie może nabyć go ponownie.

§ 2


 1. Podwyższone wynagrodzenie mogą otrzymać pracownicy, dla których Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest podstawowym miejscem zatrudnienia.

 2. O podwyższone wynagrodzenie mogą ubiegać się:

  1. mianowani nauczyciele akademiccy posiadający tytuł naukowy profesora zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego bezpośrednio przed wygaśnięciem stosunku pracy w związku z ukończeniem 70. roku życia,

  2. nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowisku profesora zwyczajnego lub nadzwyczajnego na podstawie umowy o pracę do czasu ukończenia 70. roku życia, bezpośrednio przed ustaniem stosunku pracy.

 3. O podwyższone wynagrodzenie mogą ubiegać się pozostali mianowani nauczyciele akademiccy bezpośrednio przed wygaśnięciem stosunku pracy w związku z ukończeniem 67. roku życia.

 4. O podwyższone wynagrodzenie na UAM mogą ubiegać się również w związku z zamiarem przejścia na emeryturę:

  1. nauczyciele akademiccy, którzy rozwiążą stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę,

  2. pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy rozwiążą stosunek pracy z powodu przejścia na emeryturę.

§ 3


 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, przyznaje Rektor lub Kanclerz na okres nie dłuższy niż
  27 miesięcy wyłącznie tym pracownikom, którzy wystąpią z wnioskiem o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego.

 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, wypłacane jest począwszy od 1 dnia miesiąca następującego po dacie złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4


Traci moc porozumienie z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie zasad podwyższania wynagrodzeń zasadniczych pracownikom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przechodzącym na emeryturę z późniejszymi zmianami.
§ 5

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.


Rektor

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego – Zakładowej Organizacji Związkowej
w UAM


Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UAM

Przewodniczący Związku Zawodowego Nauczycieli Akademickich UAM

dr Wojciech Kamiński

mgr Krystyna Andrzejewska

Thomas Anessi, M.Phil.

przy kontrasygnacie

Kwestor

mgr Agnieszka Palacz

Załącznik nr 1
Nauczyciele akademiccy:Lp.

Stanowisko

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego

1.

Profesor zwyczajny

7.000 zł

2.

Profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy albo tytuł w zakresie sztuki

6.450 zł

3.

Profesor nadzwyczajny posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora albo stopień doktora habilitowanego lub doktora w zakresie sztuki

5.950 zł

4.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego albo stopień doktora habilitowanego

w zakresie sztuki5.250 zł

5.

Adiunkt posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

4.900 zł

6.

Starszy wykładowca posiadający stopień naukowy doktora albo stopień doktora w zakresie sztuki

4.850 zł

7.

Starszy wykładowca nieposiadający stopnia naukowego albo stopnia w zakresie sztuki

3.900 zł

8.

Asystent

3.300 zł

9.

Wykładowca

3.300 zł

10.

Lektor, instruktor

3.300 złZałącznik nr 2
Bibliotekarze dyplomowani:


Lp.

Stanowisko

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego

1.

Starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany

4.600 zł

2.

Kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany

4.150 zł


Załącznik nr 3
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach naukowo-technicznych, inżynieryjno- technicznych, administracyjnych otrzymują następujące wynagrodzenia zasadnicze:


Lp.

Stanowisko

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego

1.

Kanclerz

4.900 zł

2.

Kwestor

4.300 zł

3.

Zastępca kanclerza

3.850 zł

4.

Zastępca kwestora

3.400 zł

5.

Audytor wewnętrzny

3.400 zł

6.

Kierownik administracyjny podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

3.400 zł

7.

Zastępca kierownika administracyjnego podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej

3.200 zł

8.

Radca prawny

3.200 zł

9.

Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

3.200 zł

10.

Główny specjalista, kierownik działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej; administrator sieci

3.200 zł

11.

Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

3.200 zł

12.

Starszy specjalista naukowo-techniczny, starszy specjalista inżynieryjno-techniczny, starszy specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką, administracją; zastępca kierownika działu lub innej równorzędnej komórki organizacyjnej, kierownik domu studenckiego

3.200 zł

13.

Starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

3.050 zł

14.

Rzecznik patentowy

3.200 zł

15.

Specjalista naukowo-techniczny, specjalista inżynieryjno-techniczny, specjalista w zakresie prac finansowych lub ekonomicznych albo związanych z dydaktyką, badaniami, informatyką, administracją, organizacją produkcji; starszy mistrz, zastępca kierownika domu studenckiego


3.050 zł

16.

Specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

3.050 zł

17.

Starszy (lub samodzielny): referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, fizyk, matematyk, i inne stanowiska równorzędne, mechanik, technolog, konstruktor, mistrz

2.600 zł

18.

Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego

3.050 zł

19.

Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

3.050 zł

20.

Inspektor nadzoru inwestorskiego

3.050 zł

21.

Inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

2.700 zł

22.

Referent techniczny, ekonomiczny, administracyjny, finansowy, technik, magazynier

2.200 zł

23.

Inspektor ochrony mienia

2.000 zł

24.

Pomoc techniczna, administracyjna, laborant i inne stanowiska równorzędne

2.000 zł

25.

Pedel, pracownik gospodarczy, starszy woźny, starszy portier, dozorca, strażnik ochrony mienia

2.000 zł

26.

Pomocniczy pracownik administracji lub obsługi

1.800 zł


Załącznik nr 4
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach robotniczych otrzymują następujące wynagrodzenia zasadnicze:


Lp.

Wymagane kwalifikacje

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego

1.

Robotnicy bez przygotowania zawodowego

1.800 zł

2.

Robotnicy przyuczeni, posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania prac o charakterze pomocniczym

1.800 zł

3.

Robotnicy wykwalifikowani, posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania prac pod nadzorem lub samodzielnie

1.900 zł

4.

Robotnicy posiadający przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej pracy o charakterze złożonym

1.950 zł

5.

Robotnicy wysoko wykwalifikowani, legitymujący się dyplomem technika lub mistrza w zawodzie, w zakresie którego wykonują samodzielnie trudne i precyzyjne prace

2.400 zł

6.

Kierowca samochodu osobowego – według odrębnych przepisów

2.000 zł

7.

Kierowca samochodu ciężarowego – według odrębnych przepisów

2.130 zł

8.

Kierowca autobusu – według odrębnych przepisów

2.400 złZałącznik nr 5
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach bibliotecznych oraz pracowników dokumentacji i informacji naukowej otrzymują następujące wynagrodzenia zasadnicze:


Lp.

Stanowisko

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego

1.

Kustosz

3.200 zł

2.

Starszy bibliotekarz, starszy dokumentalista

2.850 zł

3.

Starszy konserwator książki

2.850 złBibliotekarz

2.700 zł

4.

Dokumentalista

2.700 zł
Konserwator książki

2.700 zł

5.

Starszy magazynier biblioteczny

2.550 zł

6.

Starszy technik dokumentalista

2.400 zł
Młodszy bibliotekarz

2.400 zł

7.

Młodszy dokumentalista

2.400 zł
Młodszy konserwator książki

2.400 zł

8.

Technik dokumentalista

2.150 zł

9.

Magazynier biblioteczny

2.150 zł

10.

Technik – konserwator książki

2.000 zł

11.

Młodszy technik dokumentalista

2.000 zł
Pomocnik biblioteczny

2.000 złZałącznik nr 6
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi zatrudnieni na stanowiskach działalności wydawniczej i poligraficznej otrzymują następujące wynagrodzenia zasadnicze:


Lp.

Stanowisko

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego

1.

Kierownik (dyrektor) wydawnictwa lub zakładu poligrafii, redaktor naczelny

3.400 zł

2.


Zastępca kierownika (dyrektora) wydawnictwa lub zakładu poligrafii, zastępca redaktora naczelnego, sekretarz wydawnictwa, kierownik redakcji

3.200 zł
Szef produkcji

3.200 zł
Starszy redaktor

3.200 zł

3.

Kierownik działu: składu, grafiki komputerowej lub komórki równorzędnej

3.050 zł

4.

Redaktor techniczny

2.900 zł

5.

Redaktor

2.900 zł

6.

Grafik

3.050 zł

7.

Operator składu komputerowego lub grafiki komputerowej

2.850 zł

8.

Informatyk, technolog

2.850 zł

9.

Kreślarz, korektor

2.150 zł

10.

Księgarz

2.700 zł

11.

Mechanik maszyn poligraficznych

2.250 zł

12.

Fotograf, introligator, kopista offsetowy, montażysta offsetowy, naświetlacz składu komputerowego, operator monitora ekranowego fotoskładu, składacz komputerowego systemu składu

2.250 zł

13.

Operator: maszyn powielających, kserografu, maszyn introligatorskich offsetowych, typograficznych

1.950 zł

14.

Pracownik pomocniczy

1.800 zł

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna