W tabeli nr 1 obejmującej 40 umów zawartych między uczelniami



Pobieranie 112.66 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar112.66 Kb.
W roku 2009 Uniwersytet Opolski prowadził współpracę w ramach 79 porozumień o współpracy bezpośredniej z partnerami zagranicznymi wyszczególnionymi:

 • w tabeli nr 1 – obejmującej 40 umów zawartych między uczelniami,

 • oraz w tabeli nr 2 – obejmującej 39 umów zawartych przez niektóre wydziały i instytuty.

Ponadto realizowano współpracę w oparciu o kontakty indywidualne lub zespołowe z różnymi uczelniami i instytucjami z całego świata jak np.



 1. Uniwersytet w Moguncji (Niemcy)

 2. Uniwersytet we Flensburgu (Niemcy)

 3. Uniwersytet w Kolonii (Niemcy)

 4. Ogólnoniemiecka Centrala Błękitnego Krzyża w Wuppertalu (Niemcy)

 5. Fundacja Richard Montag w Bonn (Niemcy)

 6. Uniwersytet Techniczny w Dreźnie (Niemcy)

 7. Max-Planck-Institut für Plasmaphysik w Greifswald i Garching (Niemcy)

 8. Uniwersytet w Greifswald (Niemcy)

 9. Uniwersytet Humboldta w Berlinie (Niemcy)

 10. Uniwersytet w Wiedniu (Austria)

 11. International Institute of Applied Systems Analysis (IIASA) w Laxenburgu, (Austria)

 12. Department of Computer Science, University of Manchester, (Wielka Brytania)

 13. Uniwersytet w Bath (Wielka Brytania)

 14. Uniwersytet w Cambrige (Wielka Brytania)

 15. Uniwersytet w Brighton (Wielka Brytania)

 16. Uniwersytet w Poitiers (Francja)

 17. Uniwersytet w Orleanie (Francja)

 18. Laboratoire d'Entomologie Ecole pratigue des Hautes Etudes et Museum national d' Histoire naturelle w Paryżu (Francja)

 19. Uniwersytet w Lecce (Włochy)

 20. Uniwersytet w Padwie (Włochy)

 21. Uniwersytet w Palermo (Włochy)

 22. Uniwersytet w Gironie (Hiszpania)

 23. Uniwersytet w Barcelonie (Hiszpania)

 24. Uniwersytet w Lizbonie (Portugalia)

 25. University of Technology w Helsinkach (Finlandia)

 26. Uniwersytet w Atenach (Grecja)

 27. Akademia Nauk Republiki Czeskiej w Pradze (Czechy)

 28. Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy)

 29. Uniwersytet Karola w Pradze (Czechy)

 30. Uniwersytet w Bratysławie (Słowacja)

 31. Uniwersytet w Brnie (Słowacja)

 32. Uniwersytet w Lublanie (Słowenia)

 33. Narodowa Akademia Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina)

 34. Odesski Narodowy Uniwersytet w Odessie (Ukraina)

 35. Uniwersytet im. T. Szewczenki w Kijowie (Ukraina)

 36. Akademia Nauk Ukrainy we Lwowie (Ukraina)

 37. Rosyjska Akademia Nauk w Moskwie (Rosja)

 38. Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej (Rosja)

 39. Nizhni Novgorod State University w Niżnym Nowogrodzie (Rosja)

 40. Uniwersytet Pedagogiczny w Wilnie (Litwa)

 41. Uniwersytet w Skopie (Macedonia)

 42. Uniwersytet w Mińsku (Białoruś)

 43. Uniwersytet w Bacau (Rumunia)

 44. Tatuna University, Taipei (Tajwan)

 45. Academia Sinica, Taipei (Tajwan)

 46. Siberian Banch of Russian Academy of Sciences, Irkuck (Rosja)

 47. Institute of Organic Chemistry and Biochemistry w Pradze (Czechy)

 48. Uniwersyet w Johannesbergu (RPA)

 49. Northwest University, Xian (Chiny)

 50. Lummox Lab, Tsukuba (Japonia)

 51. Chińska Akademia Nauk w Pekinie (Chiny)

 52. Uniwersytet Hamdard w Delhi (Indie)

 53. University of Nebraska, Lincoln (USA)

 54. Uniwersytet w Maryland (USA)

 55. Wayne State University w Detroit (USA)

 56. Penn State University w Filadelfii (USA)

 57. Uniwersytet w Victorii (Kanada)

 58. University w Saskatchewan, (Kanada)

 59. Uniwersytet w Mariborze (Słowenia)

 60. Uniwersytet w Lund (Szwecja)

 61. Edith Cowan University w Perth (Australia)

 62. University of New South Wales w Sydney (Australia)

 63. International Christian University w Tokio (Japonia)

Uczelnia współpracę z zagranicą prowadziła w ramach 108 tematów (w roku 2008 – 109 tematów).


W najszerszym zakresie współpraca była realizowana z partnerami z Niemiec, Ukrainy, Czech, Rosji, USA.

Polegała ona na:



 1. prowadzeniu wspólnych badań,

 2. przygotowaniu wspólnych publikacji,

 3. organizowaniu wspólnych konferencji,

 4. wymianie pracowników i studentów.











Ważniejsze efekty współpracy:

Międzynarodowe konferencje naukowe oraz z udziałem gości zagranicznych zorganizowane przez Uniwersytet Opolski
Uniwersytet Opolski zorganizował 38 takich konferencji. Poniżej niektóre z nich:

 1. „Central Europe – Two Decades After”, na którą otrzymaliśmy dwa granty zagraniczne z Trust for Civil Society in Eastern Europe oraz Central European Initiative (Instytut Politologii),

 2. Międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego „Energia odnawialna a zrównoważony rozwój regionów Europy” współorganizacja Uniwersytetu Opolskiego,

 3. Międzynarodowe Kolokwium Teologiczne nt. Procesy sekularyzacyjne w Niemczech i Polsce (Wydział Teologiczny),

 4. Międzynarodowa konferencja hymnologiczna „Chrześcijańskie pieśni w sytuacjach ucisku i prześladowań” (Wydział Teologiczny),

 5. V Międzynarodowe Sympozjum Pastoralistów Europy Środkowo – Wschodniej „Sakramente heute – Wandel der Sakramenten – pastoral?” (Wydział Teologiczny),

 6. I Sympozjum Opolensis „Od banity do nomady” (Instytut Filologii Polskiej),

 7. Filologiczny kalejdoskop tematów śląskich (Instytut Filologii Polskiej),

 8. Miedzy kulturą ludową a masową. Historia, teraźniejszość i perspektywy badań (Instytut Filologii Polskiej),

 9. Międzynarodowa konferencja PASE (Instytut Filologii Angielskiej),

 10. Międzynarodowa konferencja „Etnolingwistyka a leksykografia” (Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej),

 11. „Advances in Pneumology” konferencja w Lipsku (Niemcy), współorganizacja - Instytut Psychologii,

 12. American and European Values V. John Dewey at 150: art, Culture, Society (Instytut Filozofii),

 13. Local and Regional Media in teh democracy and civil society shaping proces (Instytut Politologii),

 14. Prezydencja w Unii Europejskiej. Polska 2011, (Instytut Politologii),

 15. Międzynarodowe sympozjum „Ekologia w procesie kształcenia i wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym” (Instytut Studiów Edukacyjnych),

 16. „Wczesna edukacja – wspieranie czy opóźnianie rozwoju” (Instytut Studiów Edukacyjnych),

 17. Pozytywizm prawniczy we współczesnych systemach prawnych. Współorganizacja z Uniwersytetem im. A.Puszkina w Brześciu (Wydział Prawa i Administracji),

 18. VI Konferencja – miasta XXI wieku nasze wyzwania i perspektywy rozwoju (Wydział Ekonomiczny),

 19. IX międzynarodowa konferencja „Current Issues of Sustainable Development” (Wydział Ekonomiczny),

 20. Inżynieria procesowa w ochronie środowiska (Katedra Inżynierii Środowiska).


Udział w konferencjach zorganizowanych przez ośrodki zagraniczne
takich jak np.:

 1. Trends in the Philosophy of Mathematics, Frankfurt nad Menem (Niemcy),

 2. 24-th Summer Conference of Topology and its Applications, Brno (Czechy),

 3. The Spring Topology and Dynamics Conference 2009, Gainesville – Floryda (USA),

 4. XLII Międzynarodowe seminarium “Język literatury I kultury macedońskiej”, organizator: Uniwersytet św. Cyryka I Metodego, Skopje, Ochryd (Macedonia),

 5. Utopian Studies Society, Uniwersytet w Porto (Portugalia),

 6. VIII Worldwide Forum on Education and Culture, Rzym (Włochy),

 7. I Międzynarodowa konferencja internetowa “Russkij jazyk – literature – kultura” Moskwa (Rosja),

 8. Międzynarodowa konferencja Slawistyczna – dialog kultur V, Hradec Kralove (Czechy),

 9. Die Erfahrung der Freiheit, Uniwersytet w Bohum (Niemcy),

 10. Międzynarodowa konferencja Forum of European Exchange, Trewir (Niemcy),

 11. Międzynarodowa konferencja graficzna Southern Graphic Council Conference Global Implications, Chicago (USA),

 12. Międzynarodowe Sympozjum “Polonijny Nowy Jork” organizowane przez Instytut im. J. Piłsudskiego w Nowym Jorku,

 13. 7 th European Congress of Community Psychology, Paryż (Francja),

 14. The 30-th Annual Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), Budapeszt (Węgry),

 15. The Philosophy of Science in a European Perspective, Zeist (Holandia),

 16. III International Conference on George Santayana, Valencia (Hiszpania),

 17. Access to Environmental Information – Freedom of Information in fovour of Environmental Protection”, Poczdam (Niemcy),

 18. “European workshop on the practical implementation of the Aarhus Convention in the nuclear field”, Luksemburg,

 19. 15th International Symposium on Environmental Pollution and its Impact on Life in the Mecliterranean Region, Barie (Włochy),

 20. IV Międzynarodowe Sympozjum Recent Advances in Food Analysis, Praga (Czechy),

 21. 11 th International Congress on Amino Acicls, Peptides and Proteins, Wiedeń (Austria).























Prace opublikowane będące rezultatem współpracy z partnerami zagranicznymi




Liczba prac zwartych

Liczba artykułów

Razem




2008r.

2009r.

2008r.

2009r.

2008r.

2009r.

Wydział Filologiczny

9

5

53

58

62

63

Wydział Historyczno-Pedagogiczny

13

5

90

32

103

37

Wydział Chemii

0

0

11

6

11

6

Wydział Matem. Fizyki i Informatyki

0

0

10

15

10

15

Wydział Teologiczny

7

5

8

9

15

14

Wydział Przyrodniczo-Techniczny

10

0

28

26

38

26

Wydział Prawa i Administracji

0

1

5

3

5

4

Wydział Ekonomiczny

1

0

19

5

20

5

Razem:

40

16

224

154

264

170

Na podkreślenie zasługuje redagowanie w naszym Uniwersytecie w 2009 roku czasopisma o zasięgu międzynarodowym:



 • stylistyka (kat. A),

 • współredagowanie i wydawanie serii „Studia slavica. Slovanske studie”.

Efektem współpracy z zagranicą Instytutu Sztuki jest 8 wystaw międzynarodowych, w tym: 3 indywidualne oraz 5 zbiorowych, w takich państwach jak Czechy, Węgry, Holandia, Niemcy, Argentyna, Taiwan.













Rozwój kadry
Wielu pracowników uczelni odbywało staże naukowe oraz przebywało na stypendiach w renomowanych uczelniach i ośrodkach: Niemiec, Rosji, Ukrainy, USA i innych.

Staże naukowe za granicą odbywali:


 • pracownicy Instytutu Fizyki we Francji, Wielkiej Brytanii, w Niemczech oraz w Rosji,

 • pracownik Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej odbywał roczny kontrakt jako „visting profesor” w Dublinie (Irlandia),

 • pracownicy Wydziału Chemii przebywali w uczelniach zagranicznych w Belgii, Francji, Chinach z wykładami jako Invited Professor,

 • pracownicy Instytutu Filologii Polskiej przebywali na stażach zagranicznych w Serbii, Austrii oraz z wykładami w uczelniach czeskich,

 • pracownicy Instytu Socjologii brali udział w szkole letniej w Magdeburgu jako wykładowcy oraz jedna osoba przebywała na stypendium w Canadian Polish Raesearch Institute in Toronto (Kanada),

 • pracownik Instytutu Politologii przebywał na stażu w Uniwersytecie w Oslo (Norwegia) w ramach programu European Economic Area Program oraz w European University Institute we Florencji (Włochy) w ramach programu „Laboratorium Badawcze” w Centrum Europejskim NATOLIN,

 • pracownik Katedry Biosystematyki odbywał staż naukowy w Uniwersytecie w Regensburgu w ramach programu stypendialnego DAAD.


Tematyka współpracy
Na podkreślenie zasługuje realizacja:

 • badań w ramach 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

pod kierunkiem prof. dr hab. J. Musieloka z Instytutu Fizyki w dziedzinie kontrolowanej syntezy termojądrowej w ramach kontraktu asocjacyjnego ze Wspólnotą EURATOM nt. „Structural C-,O- monitor system for W7-X”.


 • projektów UE w ramach Programu „LLP- Uczenie się przez całe życie”:

 1. Jean Monnet Chair – „Ekumeniczne drogi pojednania w Europie”, kierownik – ks. prof. dr hab. Stanisław Rabiej (Wydział Teologiczny),

 2. Jean Monnet – kurs dla studentów trzeciego roku stosunków międzynarodowych pt. „Wyzwania klimatyczno – energetyczne w integrującej się Europie”, kierownik – dr Rafał Riedel (Instytut Politologii),

 3. Programu Erasmus w zakresie wymiany studentów i pracowników.




 • projektów badawczych dofinansowanych przez UE ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska

 1. „Biomonitoring na obszarze transgranicznym polsko – czeskim” – koordynatorem jest dr hab. M. Ząbkowska-Wacławek - prof. UO (KBB), partner – Uniwersytet w Hradec Kralove,

 2. „Czesko polskie partnerstwo kulturowo – dydaktyczne” – koordynator dr hab. J. Czaplińska – prof. UO (IFP), partner Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu.




 • pod kierunkiem prof. dr hab. S. Gajdy z Instytutu Filologii Polskiej dwóch międzynarodowych programów badawczych:

 • Metodologiczne problemy współczesnej stylistyki,

 • Komparacja współczesnych języków słowiańskich

oraz

 • Między kulturą ludową a masową pod kierunkiem prof. dr hab.
  T. Smolińskiej.




 • badań przez pracowników Instytutu Matematyki i Informatyki w 7.Programie Ramowym Unii Europejskiej, Działania Marii Curie, Harmonic Analysis, Nonlinear Analysis and Probability – Transfer of Knowledge, MTKD-CT-2004-013389, 2005-2009, koordynator Uniwersytet Wrocławski,

 • badań nt. wykorzystania nowoczesnych narzędzi w planowaniu i zarządzaniu środowiskiem w ramach międzynarodowego programu REGioncrossing TRANSfEr and marKeTing of tools and system solutions for supporting land use planning and management (REG-TRANSEKT) – koordynator projektu Uniwersytet w Dreźnie (beneficjenci: Niemcy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Czechy, Polska) – ze strony UO uczestniczą w badaniach pracownicy KOPZ,

 • grantu z Funduszu Wyszehradzkiego na utworzenie przedmiotu „Literatury emigracyjne krajów Grupy Wyszehradzkiej po 1945 r.” – koordynator
  dr hab. J. Czaplińska (IFP), realizowanego w ramach projektu „Literatury emigracyjne państw Grupy Wyszehradzkiej i innych narodów słowiańskich”.



 • w ramach Programu DAAD

  • przez INP wspólnie z Uniwersytetem Poczdamskim tematów:

   1. Przemiany współczesnej szkoły” oraz

   2. „Edukacja regionalna i jej współczesny wymiar”;

  • w Katedrze Technologii badań w dziedzinie inżynierii wiedzy i zarządzania informacją w edukacji techniczno-informatycznej.




 • udział zespołu Instytutu Sztuki w międzynarodowych interdyscyplinarnych warsztatach artystycznych European Forum of Exchange – Namady Castle w Trier (Niemcy). Warsztaty zakończyły się wspólną wystawą „Night of Art”, koordynator – University of Applied Sciences in Trier.




 • Realizacja przez jednostki Uczelni wspólnych projektów badawczych
  z partnerami zagranicznymi:



Wydział Filologiczny:


 • w Instytucie Filologii Polskiej:

 1. „Polski i słowiański folklor” partnerzy zagraniczni: Uniwersytet w Nitrze Uniwersytet w Bratysławie, Słowacka Akademia Nauk (Słowacja),

 2. „Literatury emigracyjne narodów słowiańskich” partnerzy zagraniczni: Uniwersytet w Czeskich Budziejowicach (Czechy), Uniwersytet w Bratysławie (Słowacja),

 3. Dyskurs akademicki, partner Uniwersytet w Mińsku (Białoruś),

 4. „Tradycja i zmiana w polskiej i estońskiej komunikacji kulturowej” partner Estońskie Muzeum Literackie w Tallinie (Estonia),

 5. „Wielokulturowość pograniczy” partner Uniwersytet w Iwano Frankowsku (Ukraina),

 6. „Polsko-włoskie stosunki kulturowe” partner Uniwersytet w Padwie (Włochy),

 7. „Integracja w językach, języki w integracji” partner Uniwersytet w Brnie (Czechy).




 • w Instytucie Filologii Germańskiej:

 1. „Artydzi. Literatura obecność mitu“ partnerzy: Uniwersytet w Poitiers (Francja), Muzeum Heinricha Schliemanna w Ankershagen (Niemcy),

 2. „Opracowanie spuścizny po Horście Bienku”, partnerzy: Dolnosaksońska Biblioteka Krajowa w Hanowerze, Archiwum Horsa Bienka, Gottfried (Niemcy),

 3. Badania nad gatunkiem powieści kryminalnej, partnerzy: Uniwersytet w Poiters, Uniwersytet Burgundzki w Dijon (Francja),




 • w Instytucie Filologii Wschodniosłowiańskiej:

  1. „Język rosyjski początku wieku: spontaniczne zachowania dyskursywne” koordynator – Uniwersytet Poczdamski (Niemcy), partner: Uniwersytet Pedagogiczny im. A. Hercena w Sankt-Petersburgu (Rosja),

  2. „Gramatyka przyimków w j. rosyjskim i innych językach słowiańskich” koordynator – Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa (Rosja),

  3. „Rusycystyka wirtualna” koordynator – Uniwersytet Poczdamski, partner - Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. Łomonosowa (Rosja),

  4. „Językowo – kulturowy obraz świata Słowian na tle porównawczym”, koordynator – Instytut Slawistyki PAN w Warszawie.

Wydział Historyczno – Pedagogiczny:


 • w Instytucie Nauk Pedagogicznych:

  1. „Dzieje oświaty w Polsce i Niemczech w latach 1945-1950” wspólnie z Uniwersytetem w Poczdamie (Niemcy),

  2. „Edukacja etniczna i regionalna w jednoczącej się Europie, w kontekście pracy nauczycieli” partner Uniwersytet M. Beli w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),

  3. Opieka nad środowiskami zmarginalizowanymi” partnerzy zagraniczni: Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), Uniwersytet Ostrawski w Ostrawie (Czechy).

  4. „Klimat i atmosfera pracy w szkole” partner Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy).




 • w Instytucie Studiów Edukacyjnych:

  1. „Zdrowy styl życia – edukacja zdrowotna od podstaw w kształceniu dzieci w młodszym wieku szkolnym” - partnerzy Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu (Czechy), Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Uniwersytet Jonkoping (Szwecja),

  2. „Edukacja przedszkolna w Polsce i Szwecji. Analiza programów, podobieństwa i różnice” wspólnie z Uniwersytetem Jönköping (Szwecja),

  3. „Wczesny start szkolny” partnerzy: Uniwersytet Palackiego w Olomuncu (Czechy), Uniwersytet Jonkoping (Szwecja),

  4. „Kształcenie nauczycieli pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – przygotowanie praktyczne” partner Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja),

  5. „Efektywność kształcenia i wychowania w Polsce i na Ukrainie a współczesne wyzwania cywilizacyjne” – partner Uniwersytet Iwana Franka we Lwowie (Ukraina),

  6. „Szanse i zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży a współczesne problemy edukacji” – partner Uniwersytet w Preszowie (Słowacja),

  7. „Pedagogika indywidualna w procesie edukacji szkolnej” – partner Uniwersytet w Kolonii (Niemcy),

  8. „Efektywność kształcenia nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego w Polsce i w Szwecji” - partner Uniwersytetem Jönköping (Szwecja),




 • w Instytucie Psychologii:

 1. „Social Participation and Responsibility among Elderly in Eastern Europe“ partner Uniwersytet w Hedelbergu (Niemcy),

 2. “Violence and abuse in Poland” partner School of Human and Life Sciences Roehampton University, London (Wielka Brytania),

 3. “Opportunities and constrains for developing a global mindset in the Polish context.” partner Fogelman College of Bussiness and Economics, Memphis (USA).




 • w Instytucie Politologii:

  1. udział w projekcie „Media lokalne w Europie Północnej – społeczeństwo, kultura, rynek i polityka – przypadek norweski.” Program realizowany w ramach EEA Grants tzw. Granty Norweskie.

  2. Rozpoczęto realizację nowatorskiego programu „Przygotowanie trójstronnych studiów magisterskich w zakresie integracji europejskiej Europa Master” z partnerstwem Niemiec i Francji.




 • w Instytucie Socjologii:

  1. „Ambiwalentne wymiary wspólnotowości – kapitał społeczny w przestrzeniach dotkniętych niepewnością” partner Brandenburg – Berliner Institut fur Sozialwissenschaftliche studien – BISS e. V. Berlin (Niemcy).




 • w Instytucie Historii:

   1. „Polacy i inne mniejszości narodowe w regionie nadczarnomorawskim” partner Uniwersytet Odesski im. Miecznikowa w Odessie (Ukraina),

   2. „Kwestia wschodnia w XVII- XVIII w.” partner Uniwersytet w Passau (Niemcy) oraz Uniwersytet Odesski (Ukraina),

   3. „Wielkie Księstwo Litewskie wobec konfliktów zbrojnych toczonych na terytorium Rzeczypospolitej 1733 – 1772” partner Białoruska Akademia Nauk w Mińsku (Białoruś),

   4. „Recepcja antyku w kulturze europejskiej” partner Uniwersytet J. Gutenberga w Mainz (Niemcy),

   5. „Prasa niemieckojęzyczna na Śląsku” partner Uniwersytet Śląski w Opavie (Czechy).



Wydział Chemii:

  1. „Ekspresja białka wiążącego hormony juwenilne i białek Takeout z różnych gatunków motyli, partner Wydział Nauk Przyrodniczych, Uniwersytet Burgundii w Dijon, (Francja).

  2. Badania spektroskopowe (IR, Raman) oraz obliczenia ab initio wybranych korali, partner Tatung University, Taipei (Tajwan),

  3. Badania struktury nowych materiałów (nanotechnologia), partner Academia Sinica, Taipei (Tajwan),

  4. Analiza teoretyczna i eksperymentalna widm NMR, partner Favorsky Institute of Chemistry, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Irkuck (Rosja),

  5. Docelowy transport leków – nanotechnologia. (Wysłany wspólny wniosek o grant UE). Wspólne prace przedstawiono w formie 1 posteru na konferencji krajowej, partner Petru Poni Institute of Macromolecular Chemistry, Iasi (Rumunia),

  6. Dokładne obliczanie parametrów NMR, partner Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Praga (Czechy),

  7. Wydzielanie i określanie składu olejków eterycznych z różnych odmian szałwii, partner Instytut Olejków Eterycznych Ukraińskiej Akademii Nauk w Symferopolu (Ukraina)

  8. Porównanie efektywności różnych metod ekstrakcji oraz badanie kinetyki ekstrakcji związków fenolowych zawartych w nowych odmianach szałwii, partner Instytut Olejków Eterycznych Ukraińskiej Akademii Nauk w Symferopolu (Ukraina)

  9. Oznaczanie pestycydów w próbkach środowiskowych, partner Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Gironie (Hiszpania),

  10. Wydzielanie i oznaczanie ksenobiotyków z próbek środowiskowych, partner Uniwersytet w Johannesburgu (RPA),

  11. Badania fotostabilności i aktywności katalitycznej porfiryn i ftalocyjanin, partner Universita del Salento, Lecce (Włochy),

  12. Badania aktywności fotokatalizatorów hybrydowych LuPc2–TiO2, partner Uniwersytet di Palermo, Palermo (Włochy),

  13. Synteza modyfikowanych porfiryn o szczególnych właściwościach fotochemicznych do zastosowań w katalizatorach hybrydowych z TiO2, partner Northwest University, Xi'an (Chiny),

  14. Zastosowanie metody PIO w badaniach katalizatorów polimeryzacji koordynacyjnej, partner LUMMOX Lab, Tsukuba (Japonia),

  15. Badania ścieżki reakcji polimeryzacji koordynacyjnej. Analiza RF, partner Pontificia Universidad Catolica de Chile, Santiago de Chile (Chile),

  16. Badania DFT układów heterogenicznych w katalizie, partner: Chińska Akademia Nauk, Pekin (Chiny),

  17. Biotechnologia środowiskowa, partner Katolicka Szkołą Wyższa Sint-Lieven w Gent (Belgia).

  18. Udział pracowników WCH z zespołów prof. dr hab. inż. K. Czai oraz prof. dr hab. Dworaka w organizacji i realizacji programu Europejskiego Studium Doktoranckiego (Niemcy, Czechy, Polska) nt. „Nowoczesne materiały polimerowe”.


Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:


 • w Instytucie Matematyki i Informatyki

 1. Study of certain evolutionary systems in Mathematical Physics: Magnetohydrodynamics of partially ionized plasmas, time irreversibility and decoherence in quantum systems, VA108A08, Junta de Castilla y Leon, Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania, 2008-2010.



 • w Instytucie Fizyki:

 1. Prace nad konstrukcją monitora promieniowania „C-O- Monitor” konstruowanego w ramach porozumienia z IPP Greifswald, Max – Planck – Institut fur Plasmaphysic, Greifswald (Niemcy)

 2. Badania w ramach kampanii badawczej C20a na EFDA–JET (European Fusion Developmnent Agreement – Joint European Torus), Culham Science Centre (Oxfordshire), Wielka Brytania

 3. Badania nad napędami plazmowym kosmicznymi - współpraca badawcza z Laboratorium ICARE, CNRS w Orleanie (Francja),

 4. Realizacja programu „Kształcenie młodych kadr poprzez odbywanie praktyk naukowych” w ramach programu Bogolubow-Infeld – realizowanego poprzez Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą (Rosja).



Wydział Przyrodniczo – Techniczny:


 • w Katedrze Biotechnologii i Biologii Molekularnej:

  1. „Badania modelowania wpływu substancji toksycznych na dynamikę intensywności zgonów ryb” we współpracy z Instytutem Hydrologii Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie (Ukraina),

  2. „Badania w dziedzinie farmakologii eksperymentalnej i biotechnologii” we współpracy z Państwowym Medycznym Uniwersytetem Odesskim (Ukraina); efektem współpracy było uzyskanie trzech patentów razem z Ukrainą,

  3. „Badania dotyczące występowania komórek macierzystych w łożysku“ z Instytutem Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Uniwersytetu Wileńskiego (Litwa),

  4. „Badania aptamerów RNA” partner – Uniwersytet Stanu Kolorado (USA).




 • w Katedrze Biosystematyki:

  1. “Insecta of Argentina” partner Division Entomologia, Museo de La Plate (Argentyna) w ramach projektu “Badania nad fauną owadów Argentyny”,

  2. Współpraca w ramach projektu “Precliction and the recluction of diffuse pollution, solid emission and extreme flows from areas” (EOG/2007/09 – PL0274) z Norwegian University of Life Sciences oraz BIOFORSK – The Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research,

  3. „Indian Ocean Biodiversity Project.”, partner University Museum of Zoology, Cambridge (Wielka Brytania),

  4. “Species of the genus Geopeltus in New Caledonia” - partner Queensland Museum, Departament of Entomology, Brisbane (Australia),

  5. “Morphology of the Cydnidae and its bearing on the classification of the family” - partner Laboratoire d'Entomologie Ecole pratigue des Hautes Etudes et Museum National d'Historie Naturelle, Paryż (Francja) i Uniwersytet Connecticut (USA),

  6. “Studies on the Cynidae from China” partner Institute of Entomology, Collage of Life Sciences Nankai University, Tianjin (Chiny),

  7. “Revision of the fossil Cydnidae” partner Russian Academy of Sciences, Moskwa (Rosja),

  8. “Badania różnorodności biologicznej na pograniczu polsko – czeskim”, partner Muzuem Beskyd Frydek Mistek (Czechy),

  9. “Badania gór Pamir oraz ochrony bioróżnorodności Tadżykistanu” partner – Uniwersytet Narodowy Tadżykistanu,

  10. “Budowa histologiczna tkanek twardych triasowych Temnospondyli”, partner Steinmann – Institut fur Geologie, Mineralogie und Palaontologie der Rheinischen Friedrich – Weilhelms – Uniwersytet w Bonn (Niemcy),

  11. “Fauna stawonogów Zjednoczonych Emiratów Arabskich” partner UAE Insect Project, Sharjah (Zjednoczone Emiraty Arabskie),

  12. “Podręcznik do oznaczania owadów i roztoczy Grenlandii” partner – Zoological Museum, Faculty of Science, University of Copenhagen, Kopenhaga (Dania),

  13. “Rewizja rodzaju Allotrichoma” partner – Departament of Entomology, Smithsoniam Institution, Waszyngton (USA),

  14. “Stawonogi Sardynii” partner – Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazioned ella Biodiversita Forestale, Marmirolo (Włochy).


 • w Katedrze Inżynierii Procesowej:

  1. „Badania nad elektrochemicznym utlenianiem odpadów wytwarzanych w procesie otrzymywana biopaliw” partner Techniczny Uniwersytet Odesski (Ukraina),

  2. „Analiza porównawcza treści programowych kierunków ETI, Inżynieria Środowiska” partner Narodowy Pedagogiczny Uniwersytet w Kijowie (Ukraina).




 • w Katedrze Ochrony Powierzchni Ziemi:

  1. „Badania różnorodności przyrodniczej Tadżykistanu” partner Uniwersytet w Duszanbe (Tadżykistan) – wspólnie z Katedrą Biosystematyki,

  2. „Badania nad wykorzystaniem pomiarów magnetycznych do badań zanieczyszczeń gleb obszarów przydrożnych” partner Uniwersytet w Helsinkach (Finlandia),

  3. „Charakterystyka aktualnych zanieczyszczeń komunikacyjnych deponowanych w glebach przydrożnych w zróżnicowanych warunkach klimatycznych oraz opracowanie i testowanie nowej koncepcji monitoringu zanieczyszczeń komunikacyjnych” – partner Uniwersytet w Tybindze (Niemcy),

  4. Opracowano i złożono wspólnie z Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie 3 projekty badawcze w ramach programów: 7 PR, Tempus IV, ERANET CRUE.




 • w Katedrze Technologii

  1. „Opracowanie algorytmów obróbki złożonych scen dynamicznych w dziedzinie badań termowizyjnych nieniszczących” - partner Odesski Narodowy Uniwersytet Politechniczny (Ukraina) i Politechnika Kijowska, Kijów (Ukraina),

  2. „Opracowanie algorytmów identyfikacji i rozpoznawania kształtu obiektów na podstawie metod Hilbert – optyki, oraz wspólnych algorytmów analizy przestrzenno- i czasowo - widmowej sygnałów” partner Odesski Narodowy Uniwersytet Politechniczny (Ukraina) i Politechnika Kijowska, Kijów (Ukraina),

  3. „Badania w dziedzinie systemów informacyjno – optoelektrycznych” partner Odesska Akademia Łączności i Telekomunikacji w Odessie (Ukraina).



Wydział Teologiczny:

 1. „Drogi pojednania w Europie (Chemins de reconcilation en Europe)”, partnerzy: Uniwersytet w Preszowie (Słowacja), Uniwersytet w Rużomberku (Czechy), Uniwersytet we Lwowie (Ukraina), Wolny Uniwersytet w Moskwie (Rosja),

 2. „Mniejszości narodowo – etniczne w Europie”, partnerzy: Uniwersytet w Trnavie (Słowacja), Uniwersytet w Budapeszcie (Węgry).


Wydział Ekonomiczny:

 1. „Współczesne problemy zrównoważonego rozwoju”- partner Fachhochschule Gorlitz – Zittau, Internationales Hochchulinstitut Zittau (Niemcy),

 2. „Infrastruktura i rozwój regionalny” – partner Uniwersytet w Poczdamie (Niemcy).


Wydział Prawa i Administracji:

 1. „Implementation of services direktive by member states”, partner – Deutsch Hochshule fur Verwaltungswissenschaften, Speyer (Niemcy),

 2. „Common Core of Private Law: Immovable Property Protection“ partner University of Southampton (Wielka Brytania) i University Cantabria (Hiszpania),

 3. „Environmental law enforcement: a comparsion of practise in the administrative tracks“ partner Uniwersytet w Gandawie (Belgia).


Wymiana studentów
Uczelnia uczestniczy od roku 1998 w międzynarodowym programie Unii Europejskiej Erasmus. Realizujemy w ramach tego programu współpracę w zakresie wymiany studentów i pracowników. Współpraca w roku akademickim 2008/2009 była prowadzona w ramach 61 umów bilateralnych, a w roku 2009/2010 jest prowadzona w ramach 71 umów (tabela nr 3) z niżej wymienionymi uczelniami:

 • w Niemczech

 1. Uniwersytet w Regensburgu

 2. Uniwersytet w Poczdamie,

 3. Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych w Brunszwiku,

 4. Uniwersytet Jana Gutenberga w Moguncji,

 5. Uniwersytet Marcina Lutra w Halle,

 6. Uniwersytet we Flensburgu,

 7. Uniwersytet w Magdeburgu,

 8. Uniwersytet w Dreźnie,

 9. Uniwersytet w Wurzburgu,

 10. Fachhochschule w Trier,

 11. Wyższa Szkoła w Heidelbergu,

 12. Uniwersytet w Munster,

 • w Szwecji

 1. Uniwersytetu w Lund,

 • w Czechach

 1. Uniwersytet w Opavie,

 2. Uniwersytet w Ostrawie,

 3. Uniwersytet w Ołomuńcu,

 4. Uniwersytet w Pradze,

 • na Słowacji

 1. Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy,

 2. Uniwersytet w Trnavie,

 3. Uniwersytet w Bratysławie,

 • we Francji

 1. Uniwersytet w Dijon,

 2. Uniwersytet de Reims Champagne-Ardenne,

 • w Hiszpanii

 1. Uniwersytet w Jaen,

 2. Uniwersytet w Walencji,

 3. Uniwersytet w Gironie,

 4. Uniwersytet Illes Balears,

 5. Uniwersytet w La Corunie,

 6. Uniwersytet w Barcelonie,

 7. Uniwersytet w la Mancha,

 • w Belgii

 1. Uniwersytet w Leuven,

 2. Szkoła Wyższa Saint-Lieven w Gent,

 3. Uniwersytet w Antwerpii,

 • we Włoszech

 1. Uniwersytet w Ferrarze,

 2. Uniwersytet w Chieti,

 3. Uniwersytet del Salento w Lecce,

 4. Akademia w Carrera,

 5. Uniwersytet w Rzymie,

 6. Uniwersytet w Neapolu,

 • w Turcji

  1. Uniwersytet w Mugla,

  2. Uniwersytet Selcuk w Konya,

 • na Litwie

  1. Uniwersytet w Wilnie

 • w Portugalii

   1. Instituto Superior de Psicologia Aplicada

Dzięki temu programowi wyjechało na studia zagraniczne w roku akademickim 2008/ 2009 – 77 studentów oraz na wykłady 33 pracowników. Natomiast w roku akademickim 2009/ 2010 wyjechało na studia 70 studentów i 16 pracowników na wykłady. Przyczyną spadku liczby wyjeżdżających w ramach Programu ERASMUS było otrzymanie mniejszej kwoty na stypendia, ponieważ od roku 2009/ 2010 nastąpiła zmiana algorytmu przyznawania środków (dla nas mniej korzystna).

Na studiach na naszej Uczelni przebywało w roku akademickim 2008/ 2009 -36 studentów zagranicznych, natomiast w roku 2009/ 2010 - 44.

Wymiana dotyczy takich kierunków jak politologia, ekonomia, chemia, filologia wschodniosłowiańska, filologia germańska, filologia polska, filologia angielska, język francuski, sztuka, historia, pedagogika, psychologia, teologia, ochrona środowiska, biologia.

Instytut Filologii Polskiej organizuje kursy języka polskiego dla studentów zagranicznych, studiujących w Uniwersytecie Opolskim. W 2009 r. łącznie wzięło w nich udział 27 studentów (w roku 2008 – 23 studentów).
Studenci oprócz udziału w studiach semestralnych w ramach programów UE odbywają studia semestralne i staże za granicą oraz biorą udział w konferencjach w ramach współpracy bezpośredniej z uczelniami zagranicznymi. W roku 2009 uczestniczyli oni w:


 • praktykach naukowych w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą – Rosja w ramach programu „Bogolubow – Infeld” - studenci Instytutu Fizyki,

 • 17 studentów Instytutu Filologii Polskiej uczestniczyło w zagranicznych stażach w Czechach i Serbii,

 • 21 studentów Instytutu Filologii Polskiej brało udział w konferencji w Ołomuńcu w ramach projektu „Czesko – polskie partnerstwo kulturowo – dydaktyczne”,

 • studenci Instytutu Filologii Germańskiej przebywali na stypendiach w ramach DAAD oraz brali udział w wakacyjnym kursie językowym dla studentów germanistyki na Uniwersytecie w Trewirze i Regensburgu,

 • studiach semestralnych w Kijowskim Uniwersytecie Slawistycznym – Ukraina brali udział studenci Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej,

 • studenci Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej uczestniczyli również w semestralnych studiach oraz w 2-tygodniowym stażu w Instytucie Języka Rosyjskiego im. Puszkina w Moskwie,

 • studenci Instytutu Sztuki uczestniczyli w programie „W podróży po Europie” koordynowanym przez Studierendenwerk Trier. W ciągu 5 dni poznawali specyfikę kulturową pogranicznych regionów Niemiec, Belgii i Luksemburga,

 • 12 studentów Instytutu Socjologii uczestniczyło w szkole letniej z zakresu problematyki socjologii wizualnej w Magdeburgu (Niemcy),

 • 10 studentów Instytutu Historii brało udział w seminarium pt. „Fakt i fikcja. Historia i historie w filmie” zorganizowanym przez Uniwersytet w Kassel (Niemcy),

 • studiach semestralnych w Uniwersytecie Chung Hsing (Tajwan) – 1 studentka Instytutu Studiów Edukacyjnych.

Nasza Uczelnia gościła również w roku 2009 studentów z uczelni zagranicznych:


 • 30 studentów z Ukrainy wraz z opiekunami przebywało w Instytucie Politologii w ramach umowy z Uniwersytetem Służb Podatkowych w Irpiniu,

 • na stażu naukowym w Wydziale Chemii przebywała studentka z Uniwersytetu w del Solento w Lecce (Włochy),

 • 15 studentów z Uniwersytetu w Magdeburgu przebywało w Instytucie Politologii na 5-cio dniowym pobycie w ramach wspólnie realizowanego projektu „Twarze Miasta”.

Studenci zagraniczni podejmują u nas studia licencjackie, 5 - letnie i doktoranckie.

Na studiach doktoranckich na naszej Uczelni studiowało w 2009 r. 10 doktorantów z zagranicy (w roku 2008 – 12) w tym 4 polskiego pochodzenia:


 • 3 doktorantów z Ukrainy, w tym dwóch polskiego pochodzenia na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym oraz jeden na Wydziale Teologicznym,

 • 4 doktorantów z Czech, w tym trzech na Wydziale Teologicznym i jeden na Wydziale Historyczno – Pedagogicznym.,

 • 2 doktorantów z Niemiec, w tym jeden polskiego pochodzenia, na Wydziale Teologicznym,

 • 1 doktorant z Austrii polskiego pochodzenia na Wydziale Teologicznym.

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pięcioletnich bądź licencjackich studiowało 44 studentów zagranicznych (w 2008r. - 37), w tym 8 polskiego pochodzenia:



 • 26 osób z Ukrainy,

 • 3 osoby z Białorusi,

 • 1 osoba z Kazachstanu,

 • 1 osoba z Mołdawii,

 • 6 osób z Niemiec,

 • 2 osoby z Czech,

 • 1 osoba z Rosji,

 • 1 osoba z Kuby.

W roku 2009 zrealizowano łącznie 323 wyjazdów pracowników (w roku 2008 - 350 wyjazdów). Były to wyjazdy na :



 • studia, staże naukowo - badawcze i szkoleniowe,

 • udział w imprezach naukowych.

Staże naukowe miały charakter badawczy i związane były z konkretnymi zadaniami naukowymi. Często wiązano je z przygotowaniem prac doktorskich i habilitacyjnych.

Wyjazdy związane z udziałem w imprezach naukowych i sympozjach pozwoliły pracownikom zaprezentować w referatach swoje osiągnięcia naukowe oraz dokonać wymiany doświadczeń i wyników badań.

Ponadto pracownicy wyjeżdżali z wykładami i odczytami na zaproszenie uniwersytetów zagranicznych oraz uczestniczyli w pracach wielu organizacji KE.

Uczelnia w roku 2009 gościła 280 naukowców (w 2008r. - 300).

Były to przyjazdy głównie na konferencje naukowe, o charakterze organizacyjnym oraz w celu wygłoszenia wykładów gościnnych.

Współpraca z zagranicą była finansowana:


 • ze środków na badania naukowe,

 • ze środków Unii Europejskiej,

 • ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

 • ze środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej,

 • ze środków DAAD,

 • ze środków Programu Erasmus,

 • ze środków Funduszu Wyszehradzkiego.

.

Współpracę z zagranicą prowadziła również Biblioteka Główna. Współpraca ta była realizowana w ramach wymiany zbiorów naukowych i wypożyczenie międzybibliotecznych książek oraz materiałów do prac badawczych i dydaktyki. W 2009r. prowadzono wymianę z 10 ośrodkami zagranicznymi, z których otrzymano:



 • 43 tytuły książek (w 43 vol.) o wartości 3.427,00 zł,

 • 7 tytułów czasopism (w 21 zeszytach) na sumę 875,00 zł.

Biblioteka nasza wysłała zagranicznym Uczelniom publikacje wydane w UO:

 • 92 tytułów książek (w 111 vol.) o wartości 3.140,00 zł,

 • 7 tytułów czasopism (w 10 numerach) o wartości 292,00 zł.

Na potrzeby pracowników naukowych i studentów sprowadzono w roku 2009 z 21 bibliotek naukowych z Niemiec ogółem 64 książki i 2 kopie artykułów.

Ze zbiorów Biblioteki Głównej wysłano 2 książki bo biblioteki w Czechach.

Reasumując należy stwierdzić, iż Uniwersytet Opolski prowadzi wielostronną współpracę z zagranicą polegającą na realizacji wspólnych badań naukowych oraz wymianie osobowej.

Zarówno pracownicy jak i studenci szeroko korzystają z możliwości wyjazdu do Uczelni Partnerskich w ramach współpracy bilateralnej, jak i w ramach Programu ERASMUS.

Efektem współpracy naukowo – badawczej z zagranicą są wydane monografie i publikacje, których liczba w ostatnim roku spadła (w porównaniu z 2008 r. o 36%).



Biorąc pod uwagę powyższe sprawozdanie, należy stwierdzić, że efekty współpracy osiągnięte w 2009 r. w porównaniu z 2008 r. są gorsze. Wydano bowiem mniej publikacji, spadła liczba wyjazdów i przyjazdów naukowców.

Jako pozytywne należy podkreślić wzrost liczby studentów zagranicznych przyjeżdżających na studia w ramach Programu ERASMUS oraz studentów podejmujących pełne studia.

Pobieranie 112.66 Kb.





©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna