W trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 315.52 Kb.
Strona1/4
Data08.05.2016
Rozmiar315.52 Kb.
  1   2   3   4
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ul. Szewska 37

50-139 Wrocław
SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGĘ

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8

nr DZP-2621-10/2014Druk publikacji oraz materiałów promocyjnych związanych z obchodami
roku Jana Nowaka-Jeziorańskiego

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2013 r., poz 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 poz. 423)

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2014

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach

ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8Druk publikacji oraz materiałów promocyjnych związanych z obchodami roku

Jana Nowaka – Jeziorańskiego

 1. TERMINY:

1. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w BZP pod numerem 278954-2014.
1.1 W siedzibie Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w dniu 21.08.2014 r.

1.2 Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 21.08.2014 r.


2. Termin i miejsce składania ofert, wniesienie wadium:
2.1 Termin składania ofert: 29.08.2014 r. do godz. 10.00 - pokój 102 (sekretariat), ZNiO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu.

2.2. Termin i miejsce otwarcia ofert : 29.08.2014 r. o godz. 10.30 - pokój 213, ZNiO, ul. Nankiera 17, Wrocław.

2.3. Termin i miejsce wniesienia wadium: 29.08.2014 r. do godz. 10.00 – w formie niepieniężnej - kasa – Dział Finansowo – Księgowy - pokój 212, ZNiO, ul. Nankiera 17, Wrocław.
3. SIWZ w formie drukowanej do pobrania w siedzibie Zamawiającego (pok. 207, w budynku przy ul. Nankiera 17), za zaliczeniem pocztowym oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego –- www.oss.wroc.pl (zakładka – zamówienia publiczne)
4. Załączniki do siwz:

1) Załącznik nr 1 – Formularz oferty

2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie – art. 22

3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie – art. 24

4) Załącznik nr 4 - Oświadczenie art. 24 – osoba fizyczna

5) Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa

6) Załącznik nr 6 - Wykaz usług

7) Załącznik nr 7 - Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych

8) Załącznik nr 8 – Wzór umowy


 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

ZAMAWIAJĄCY:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

adres: ul. Szewska 37, 50 – 139 Wrocław

tel. (071) 344 – 44 – 71

fax. (071) 344 – 85 – 61

witryna www: www.oss.wroc.pl

e-mail: znio@znio.ple-mail do kontaktów w sprawie zamówienia: magdalena.dworzynska@znio.pl

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy Pzp.

  2. Zamówienie udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 poz. 423)

  3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

  4. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  9. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

  10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

  12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

  16. W przypadku skorzystania z uprawnień zapisanych w art. 26 ust. 2 b Pzp Wykonawca składający ofertę będzie zobowiązany do udowodnienia, że podmioty, na którego osobach zdolnych do wykonania zamówienia albo potencjale technicznym lub wiedzy i doświadczeniu będzie polegać przy realizacji zamówienia, posiadają uprawienia, kwalifikacje i inne cechy wymagane od każdego Wykonawcy składającego ofertę. W tym celu Wykonawca przedstawi pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  17. W celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych finansowych podanych w innych walutach, Zamawiający zastosuje średni kurs NBP aktualny na dzień ogłoszenia o zamówieniu.

  18. Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca winien skalkulować w cenie ofertowej wszelkie koszty składające się na wykonanie zamówienia.

  19. Na podstawie art. 36 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, którą wykonanie powierzy podwykonawcom.

  20. Wykonawca musi zaoferować wykonanie przedmiotu zamówienia zgodne z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ i jej załącznikach. Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia wynikające z niniejszej SIWZ oraz zawarte we wzorze umowy. Załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część.

  21. Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy:

25.1) Przed popisaniem umowy Wykonawca przedstawi:

 1. Umowę wykonawców składających ofertę wspólną, (jeśli dotyczy)

 2. Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie będzie wynikało z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu złożonego wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed podpisaniem umowy dokumentu (dokumentów), z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania Wykonawcy np. stosownych pełnomocnictw. (pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

22) Wykonawca jest zobowiązany przekazywać daną publikację do bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych zgodnie z ustawą obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Koszty obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu za przedmiot zamówienia objęty umową.

Egzemplarze obowiązkowe powinny być przekazywane zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 z późn.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. z dnia 27 marca 1997 r.) czyli w następujących terminach: Bibliotece Narodowej w ciągu 5 dni, a pozostałym bibliotekom w ciągu 14 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na podstawie ww. przepisów dwóch podwójnych egzemplarzy i 13 pojedynczych (łącznie 17 egzemplarzy publikacji). Zgodnie z art. 7 ww. Ustawy przesyłki egzemplarzy obowiązkowych (do 1 kg), wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych (dotyczy przesyłek niebędących przesyłkami najszybszej kategorii).

Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w przeciągu m-ca od dnia wykonania zamówienia (protokół odbioru) potwierdzenie wysłania obowiązkowych egzemplarzy.Lista egzemplarzy obowiązkowych wysyłanych do bibliotek w kraju:

po 2 egzemplarze

 • Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22

 • Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

po 1 egzemplarzu

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin

 • Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź

 • Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

 • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 526

 • Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

 • Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

 • Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365

 • Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.

 • Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin

 • Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

 • Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. Kody CPV:

Kod CPV:79810000-5 Usługi drukowania


2. Przedmiotem zamówienia jest:

Druk publikacji oraz materiałów promocyjnych
związanych z obchodami roku Jana Nowaka – Jeziorańskiego

1) Druk materiałów promocyjnych obchodów roku Jana Nowaka-Jeziorańskiego:

 1. Plakat „Grafika z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich”

 2. Zaproszenie

 3. Folder wystawy „Grafika z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich”

 4. Plakat „Jan Nowak-Jeziorański. 1914-2005”

2) Druk katalogu „Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” część II „Grafika”, autorstwa Arkadiusza Dobrzynieckiego i Hanny Kuś-Joachimiak


3) Druk komiksu „Kurier z Warszawy” autorstwa Mariusza Urbanka, Mateusza Palki i Bartłomieja Stefanowicza
4) Druk książki „Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana”
2.1.Termin wykonania zamówienia:
1) Pozycja I a), b), c), d) - do 19 września 2014 r.

2) Pozycje II, III i IV - do 26 września 2014 r.


2.2.Szczegółowy zakres zamówienia:
1) Druk materiałów promocyjnych obchodów roku Jana Nowaka-Jeziorańskiego:

a) Plakat „Grafika z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich”

Format B2

Druk (4+0)

Papier Alto 200 g

Nakład 100 sztuk
b) Zaproszenie

Format DL

Druk 4+1

Papier Munken Print Cream 300 g

Nakład 500 sztuk
c) Folder wystawy „Grafika z kolekcji Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich”

Format A4 składany do DL

Druk 4+4

Papier Munken Pure 130 g

Nakład 1000 sztuk

d) Plakat „Jan Nowak-Jeziorański. 1914-2005”

Format B2

Druk (4+0)

Papier Alto 200 g

Nakład 100 sztuk
2) Katalog „Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” część II „Grafika”, autorstwa Arkadiusza Dobrzynieckiego i Hanny Kuś-Joachimiak

Oprawa twarda szyta i klejona

Format 200x270 mm po obcięciu

Druk środka 4+4

Papier do druku kreda matowa 130 g

Oklejka kolory 4+0 folia błyszcząca

Tektura 3 mm

Kapitałka biała, grzbiet zaokrąglony

Objętość 372 (+32 strony indeksów)

Wyklejka zadrukowana kolor 4+0

Foliowanie każdego egzemplarza w folię termokurczliwą

Nakład 800 egzemplarzy

Wydruk próbny do dwóch wydruków cyfrowych na formacie A2, dwa pliki zostaną dostarczone przez Zamawiającego

Numer ISBN nadaje Zamawiający


3) Komiks „Kurier z Warszawy” autorstwa Mariusza Urbanka, Mateusza Palki i Bartłomieja Stefanowicza

Format bloku

Rozmiar: 230x314 mm po obcięciu i złożeniu

Objętość 80 stron

Kolor: 4+4 CMYK na całości (wszystkie ilustracje traktowane jako barwne)

Papier 130 g Alto lub równoważny

Oprawa (okładka)

Twarda, szyta, tektura ok. 2 mm

Kapitałka biała

Grzbiet prostyOklejka

Kolor: 4+0 CMYK

Uszlachetnienie: folia matowa

Wyklejka

Kolor 4+4 CMYK

Papier: 150 g/m2 Alto lub równoważny

Foliowanie każdego egzemplarza w folię termokurczliwą

Nakład 800 egzemplarzy

Numer ISBN nadaje Zamawiający

Wydruk próbny do dwóch wydruków cyfrowych, dwa pliki zostaną dostarczone przez wydawcę
4) Książka „Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana”

Blok

Format: 172x238 mm po obcięciu i złożeniu

Kolor: 4+4 CMYK na całości (wszystkie ilustracje traktowane jako barwne)

Papier: Munken Print Cream 130 g/m2 lub równoważny (grubość, nieprzezroczystość, jasność)

Objętość: 240 str

Oprawa (okładka)

Broszurowa, szyta, ze skrzydełkami na głębokość 9 cm, karton ok. 2 mm, folia matowa, kolor 4+0

Foliowanie każdego egzemplarza w folię termokurczliwą

Nakład 750 egzemplarzy

Numer ISBN nadaje Zamawiający

Wydruk próbny do dwóch wydruków cyfrowych, dwa pliki zostaną dostarczone przez wydawcę


3. Wytyczne dla zamówienia:


  1. Zamawiający sam nadaje numer ISBN.

  2. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego materiały do druku w formie zamkniętych plików PDF.

a) Pozycja I a, b), c), d) - Zamawiający przekaże materiały do 15 września 2014 r.

b) Pozycje II, III i IV Zamawiający przekaże materiały od 8 do 12 września 2014 r.


  1. Wykonawca winien dostarczyć na własny koszt przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego:

1)pozycja I a), b), c), d) - Wykonawca winien dostarczyć całość nakładu do siedziby Zamawiającego przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu w terminie do 19 września 2014 r.
2)Pozycje II, III i IV Wykonawca winien dostarczyć do siedziby Zamawiającego przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu w terminie do 26 września 2014 r. po 200 egz. z każdej z 3 pozycji książkowych do siedziby Zamawiającego przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu, natomiast pozostałą ilość - na ul. Kluczborską 31/33, Wrocław – po uprzednim zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego.
W przypadku niepoinformowania Zamawiającego o terminie dostawy, Zamawiający może odmówić przyjęcia przedmiotu umowy.


  1. Wykonawca winien popakować publikacje w paczki z podaniem liczby egz. w paczce oraz naklejką tytułu książki.

  2. Z dniem przyjęcia dzieła przez Zamawiającego – Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania na wszystkich polach eksploatacji przewidzianych ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością.

  4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w technologii CTP - z należytą starannością, ściśle według wskazań Zamawiającego.

  5. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania go Zamawiającemu.

  6. Wszelkie odstępstwa od wzoru muszą mieć akceptację Zamawiającego.

  7. Zamawiający zastrzega sobie prawo bezpośredniego kontaktu z drukarzem i nadzoru druku przez grafika podczas procesu wydruku.

  8. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego, do zaakceptowania:

1) Katalog „Kolekcja Jana i Jadwigi Nowak-Jeziorańskich w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich” część II „Grafika”, autorstwa Arkadiusza Dobrzynieckiego i Hanny Kuś-Joachimiak -

- Wydruk próbny do dwóch wydruków cyfrowych na formacie A2, dwa pliki zostaną dostarczone przez Zamawiającego
2) Komiks „Kurier z Warszawy” autorstwa Mariusza Urbanka, Mateusza Palki i Bartłomieja Stefanowicza

- Wydruk próbny do dwóch wydruków cyfrowych, dwa pliki zostaną dostarczone przez Zamawiającego


3) Książka „Jan Nowak-Jeziorański. Biografia opowiadana”

- Wydruk próbny do dwóch wydruków cyfrowych, dwa pliki zostaną dostarczone przez wydawcę
  1. W razie niezatwierdzenia wydruków, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 48 godzin od przedstawienia mu wydruków, przedstawi wykonawcy swoje uwagi i poprawki (korekty) w odniesieniu do próbek danego wydruku. Wykonawca przedstawi nowe wydruki próbne nie później niż w terminie 2 dni od przedstawienia mu uwag i poprawek.

  2. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć na własną odpowiedzialność i koszt, nowe wydruki w terminie 3 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego o poprawie wydruków.

  3. Dopuszczenie do druku nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

  4. W razie niezatwierdzenia nowych wydruków próbnych przygotowanych po przekazaniu przez Zamawiającego uwag i poprawek wykonawcy lub trzykrotnego niezatwierdzenia próbek druków w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający może odpowiednio:

a) żądać dostarczenia nowych wydruków próbnych uwzględniających uwagi Zamawiającego w trakcie realizacji umowy,

b) odstąpić od umowy,

c) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym,

d) domagać się zwrotu kosztów druku dokonanego u innego Wykonawcy, w przypadku niepodjęcia usunięcia defektu technicznego przez Wykonawcę.  1. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

  2. Cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt druku, koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność udziału pracownika Ossolineum w procesie produkcji, Wykonawca powinien uwzględnić także związane z tym koszty w swojej ofercie.

  3. Wykonanie druku bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego powoduje poniesienie pełnego ryzyka uznania przez Zamawiającego, iż Wykonawca nie dołożył należytej staranności przy druku lub nieodebrania wykonania części zamówienia.

  4. Ceny usługi w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie.

  5. Oferta musi być kompletna. Nieuwzględnienie chociażby jednej z wyszczególnionych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.

2.22. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

2.23. Cena ryczałtowa - podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany wykonaniem przedmiotu umowy Zamawiającemu, itd. Ceny w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie

2.24. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje pozyskane od Zamawiającego w trakcie wykonywania zamówienia, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego na szkodę.

2.25. Warunki realizacji są zawarte w załączniku nr 8 do siwz – wzór umowy. 1. DEFINICJE:

Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) tj. przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

 1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

 2. osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

 3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

 4. związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

 1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

 2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

 3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

 4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

 5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

 6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę.
 1. MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA/ MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ
  1. Wykonawca może zwrócić się o wyjaśnienie treści siwz. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składnia ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu skłania wniosku, o którym mowa w pkt 1.

  3. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał siwz bez ujawnienia źródła zapytania, oraz zostaną udostępnione na stronie internetowej ZNiO – www.oss.wroc.pl

  4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę siwz Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zmianę udostępni na w/w stronie internetowej ZNiO.

  5. Jeżeli w wyniku zmiany treści siwz nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano siwz, oraz zamiesza informację na stronie internetowej ZNiO.
 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1) Pozycja I a), b), c), d) - do 19 września 2014 r.

2) Pozycje II, III i IV - do 26 września 2014 r.


 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykażą, że spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2) posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie- zrealizowali:

2 realizacje usług – wydruk publikacji w nakładzie nie mniejszym niż 600 szt. – każda realizacja - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie.3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, dostępnych Wykonawcy usług -

parku maszyn, umożliwiającym wykonanie zamówienia, w tym: 1. min. 1 maszyną do drukowania w 4 kolorach w formacie minimum B2,

 2. niciarką,

 3. foliarką.


4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VIII, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w dziale IX niniejszej siwz. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż postawione przez Zamawiającego warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów z rozdziału IX siwz.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia stosownych oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231).1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp a określonych w dziale VIII niniejszej siwz, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do siwz).

2) Wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (załącznik nr 6 do siwz).

3) Dowody potwierdzające, że wskazane usługi (załącznik nr 6 do siwz), o których mowa w powyższym punkcie, zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru).

4) Wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (załącznik nr 7 do siwz).

2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (załącznik nr 3 do siwz), oraz Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ust. 2 ustawy Pzp – osoba fizyczna (załącznik nr 4 do siwz)

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, wystawionego, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

(w przypadku spółki cywilnej – wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenie Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dot. spółki cywilnej)

4) Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do siwz).

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego dla miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy Pzp, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6. Poleganie na zasobach innych podmiotów

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów niżej wymienionych dokumentów:

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

1.1. w pkt 3 ppkt 2), 3), 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt. 2), 3), 4) - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

2) Uwaga – dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. Inne dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:

1) Pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania go w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również do poświadczania za zgodność z oryginałem lub składania oświadczeń woli w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa - jeśli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika.

2) Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do siwz),

3) Dowód wpłaty wadium.

4) w przypadku spółki cywilnej – Umowa spółki.
5) Zobowiązanie podmiotu – jeśli dotyczy.

9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

1) Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający przyjmie, że wymagania, o których mowa w dziale IX pkt. 1 ppkt 1.1) – 1.5) mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. Dokumenty, o których mowa w dziale IX pkt. 1 ppkt. 1.1) - 1.5) zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcom.

2) Dokumenty, o których mowa dziale IX pkt. 1 ppkt. 3.1) – 3.5) składa każdy z Wykonawców występujący wspólnie o zamówienie.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców.

Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu zamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wskazanie Lidera, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie rejestrowym, a także informację o zakresie pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy Pzp).

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców (Lider).

6) Zamawiający przed popisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców.

(Dodatkowo umowa regulująca współpracę winna określać: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy z Zamawiającym, termin związania umową, na czas nie krótszy niż czas wynikający z umowy z Zamawiającym, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu umowy).

10. Forma dokumentów:

1) Wszystkie dokumenty załączone do oferty (z wyjątkiem pełnomocnictwa, które Wykonawca składa w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane na każdej stronie dokumentu przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w następujący sposób: podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis).

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z udzieleniem zamówienia publicznego udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

Kwestie formalne : P. Magdalena Dworzyńska, e-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl

Kwestie merytoryczne: P. Dorota Szechińska – Dział Wydawniczy
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faxem na numer 71/ 344 85 61 lub e-mailem magdalena.dworzynska@znio.pl. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu lub maila.

3. Przesłanie dokumentu e-mailem bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

4. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

5. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. Forma pisemna zastrzeżona jest również dla uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania.
 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
  1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: tysiąc złotych).

  2. Wadium może być wniesione w następujących formach:

  1. pieniężnej – wpłacone przelewem na konto Zamawiającego,

  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  3. gwarancjach bankowych,

  4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 100, poz. 1158 z późn. zm).

  1. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto w Banku Zachodnim WBK S.A. IV O/Wrocław nr 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242, z dopiskiem – „Przetarg nieograniczony DZP-2621-10/2014”.

Wadium winno być na koncie Zamawiającego, nie później nie przed upływem terminu składania ofert.

Dowód (kopia) potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty.  1. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

 1. nazwa i adres Zamawiającego;

 2. określenie przedmiotu zamówienia;

 3. nazwę i adres Wykonawcy,

 4. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające następujące lub analogicznie brzmiące oświadczenie:

Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi całą kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że: (nazwa Wykonawcy) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, lub w przypadku kiedy nie wywiązał się ze zobowiązań wynikających z poniższych warunków zgodnie z art. 46 ust. 5 w ustawy Pzp:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  1. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć wraz z ofertą w kopercie, jednakże dokumentu nie należy spinać trwale z ofertą.

  2. Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium w formie niepieniężnej załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie „oryginał dowodu wniesienia wadium”.

  3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11.

  4. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  5. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed terminem składania ofert.

  6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

  7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności.

  1. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

  3. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

  4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

 1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 3. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
 1. Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp).

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty brutto należy podać w „Formularzu ofertowym” (załącznik nr 1 do siwz).

2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich brutto i netto, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, naliczonym zgodnie z obowiązującymi, w terminie składania oferty, przepisami. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku Vat.

3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie

4. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby zawierała wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia, dla terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT (jeżeli dotyczy), oraz wszelkie inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.

5. Cena oferty została ustalona na okres ważności umowy i nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy.

6. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

7. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty brutto obejmującą podatek od towarów i usług.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
  1. Wykonawca winien przedłożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści siwz.

  2. Oferta powinna być sporządzona na formularzach, stanowiących załączniki do siwz. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane przez postanowienia siwz wymienione w rozdz. IX niniejszej siwz.

  3. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami siwz, tj.:

 1. oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, dokumenty sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski.

 2. wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane kolejnymi numerami, a wszystkie poprawki lub korekty powinny zostać parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,

 3. strony oferty winny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,

 4. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego,

 5. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę,

 6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

4. Oferta złożona przez wykonawcę, winna być opisana następująco:

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2014

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach

ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
Druk publikacji oraz materiałów promocyjnych związanych z obchodami roku

Jana Nowaka – Jeziorańskiego

nie otwierać do 29.08.2014 r. do godz. 10.30”
 1. ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy Pzp odrzuci ofertę, jeżeli:  1. jest niezgodna z ustawą,

  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp,

  3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert.

  6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp,

  8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonaw­ców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


 1. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29.08.2014 r. do godz. 10.00 w pok. 102 (sekretariat,) Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław.

 2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

 3. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert.

 4. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do pok. 102 (sekretariat) Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław w nieprzekraczalnym terminie 29.08.2014 r. do godz. 10.00 a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” wraz z określeniem: Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-10/2014 Druk publikacji oraz materiałów promocyjnych związanych z obchodami roku Jana Nowaka – Jeziorańskiego.

 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.

 6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

 7. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podaje kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

 1. ilość kopert, które zostały złożone w postępowaniu

 2. nazwę (firmę) i adres Wykonawców

 3. informacje dotyczące ceny lub ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 1. Informacje wymienione w punkcie 7 i 8 Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu, na ich wniosek.

 2. Protokół wraz z załącznikami, tj: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

 3. Nie ujawnione zostaną informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 ustawy Pzp.

 4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.

XVIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  1. Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 2. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

 3. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 4. Oferty zostaną poddane ocenie indywidualnej przez każdego z członków Komisji Przetargowej na podstawie następującego kryterium i jego znaczenia

  l.p.

  Kryterium

  Znaczenie procentowe kryterium  Cena

  100 %

 5. Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 100 otrzyma oferta przedstawiająca najniższą cenę wpośród cen zawartych w ważnych ofertach na wykonanie usługi.

 6. Pozostałe oferty punktowane będą w oparciu o następujący wzór.


Kryterium „cena oferty brutto” – 100 % będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę na formularzu cenowym.

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min

C = --------------------- x 100C x

C- liczba punktów uzyskanych za kryterium cena.

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ważnych ofert

C x – cena oferty badanej 1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej.

 2. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.


Pobieranie 315.52 Kb.

  1   2   3   4
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna