W trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 285.44 Kb.
Strona1/3
Data08.05.2016
Rozmiar285.44 Kb.
  1   2   3
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

DZP-2621-12/2015


Zakład Narodowy im. Ossolińskich

ul. Szewska 37

50-139 Wrocław

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA USŁUGĘ

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
nr DZP-2621-12/2015

Druk offsetowy 7 książek wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO.

przeprowadzany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

zwanej dalej Ustawą lub PZP


Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2015

o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach

ustawy prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8


Druk offsetowy 7 książek wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO


 1. TERMINY

1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP pod numerem.

1.1 Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w siedzibie Zamawiającego, na tablicy ogłoszeń w dniu 28.10.2015 r.

1.2 Ogłoszenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 28.10.2015 r.

1.3. Termin składania ofert: 06.11.2015 r. do godz. 09:00 - pokój 102 (sekretariat), ZNiO, ul. Szewska 37 we Wrocławiu.

1.4. Termin i miejsce otwarcia ofert: 06.11.2015 r. o godz. 09:15 – pok. 213 bud. Starej Plebanii ZNiO ul. Nankiera 17 we Wrocławiu.

2. SIWZ w formie drukowanej do pobrania w siedzibie Zamawiającego (pok. 207, w budynku przy ul. Nankiera 17), za zaliczeniem pocztowym oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego – www.oss.wroc.pl (zakładka – zamówienia publiczne).
 1. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM


Zakład Narodowy im. Ossolińskich

adres: ul. Szewska 37, 50 – 139 Wrocław

fax. (071) 344 – 85 – 61

witryna www: www.ossolineum.pl

e-mail: znio@znio.pl

e-mail do kontaktów w sprawie zamówienia: marek.adamczyk@znio.pl
 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ustawy PZP.

  2. Zamówienie udzielone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm)

  3. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy PZP nie stanowią inaczej.

  4. Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  8. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  9. Zamawiający nie przewiduje wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP.

  10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

  11. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

  12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  13. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  14. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

  16. Przeliczenia kwot: W przypadku wiedzy i doświadczenia - W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów dotyczących wiedzy i doświadczenia zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień daty zakończenia. Jeśli w dniu zakończenia nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem zakończenia.

  17. Podstawą wynagrodzenia Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe. Wykonawca winien skalkulować w cenie ofertowej wszelkie koszty składające się na wykonanie zamówienia.

  18. Na podstawie art. 36 ust 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom

1) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcy oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.


2) Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zmieni Podwykonawcę lub zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
3) Wykonawca za działania Podwykonawców odpowiada jak za działania własne.

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy PZP, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5) W przypadku podmiotów tworzących konsorcja (wykonawców/podwykonawców) umowa z podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum.


  1. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą dokonywane w złotych polskich.

  2. Ceny usług w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie.

  3. Wykonawca będzie działał w sposób zapewniający profesjonalną i kompetentną realizację zamówienia, zgodnie z obowiązującym prawem i wytycznymi.

  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją (i odpowiednio ogłoszeniem o zamówieniu), bądź w sytuacji rozbieżności zapisów specyfikacji (odpowiednio ogłoszenia o zamówieniu) w stosunku do przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych, zastosowanie mają bezwzględnie obowiązujące przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  5. Zgodnie z art. 145 ustawy PZP - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

  6. Dokumenty wymagane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy:

1) Przed popisaniem umowy Wykonawca przedstawi:

a) Umowę wykonawców składających ofertę wspólną (jeśli dotyczy)

b) Jeżeli umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy w zakresie podpisania umowy nie będzie wynikało z dokumentu rejestracyjnego lub innego dokumentu złożonego wraz z ofertą, Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia przed podpisaniem umowy dokumentu (dokumentów), z którego wynikać będzie umocowanie do reprezentowania Wykonawcy np. stosownych pełnomocnictw (pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).

c) Umowę z podwykonawcą (jeśli dotyczy).
 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

  1. Kody CPV:

79800000-2 Usługi drukowania i powiązane

79810000- 0 - Usługi drukowania

1.2.Wykonawca jest zobowiązany przekazywać daną publikację do bibliotek uprawnionych do otrzymywania bibliotecznych egzemplarzy obowiązkowych zgodnie z ustawą o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Koszty obowiązkowych egzemplarzy bibliotecznych Wykonawca powinien uwzględnić w wynagrodzeniu za przedmiot zamówienia objęty umową.

Egzemplarze obowiązkowe powinny być przekazywane zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722 z późn.zm.) i Rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania (Dz. U. z 1997 r., Nr 29 poz. 161) czyli w następujących terminach: Bibliotece Narodowej w ciągu 5 dni, a pozostałym bibliotekom w ciągu 14 dni od momentu zakończenia procesu produkcji publikacji.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania na podstawie ww. przepisów dwóch podwójnych egzemplarzy i 13 pojedynczych (łącznie 17 egzemplarzy publikacji). Zgodnie z art. 7 ww. Ustawy przesyłki egzemplarzy obowiązkowych (do 1 kg), wysyłane do bibliotek uprawnionych do ich otrzymywania, są zwolnione z opłat pocztowych (dotyczy przesyłek niebędących przesyłkami najszybszej kategorii).

Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w przeciągu miesiąca od dnia wykonania zamówienia (protokół odbioru) potwierdzenie wysłania obowiązkowych egzemplarzy.

Lista egzemplarzy obowiązkowych wysyłanych do bibliotek w kraju:

po 2 egzemplarze

Biblioteka Narodowa, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa 22

Biblioteka Jagiellońska, al. Mickiewicza 22, 30-059 Kraków

po 1 egzemplarzu

Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, ul. Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi, ul. J. Matejki 32/38, 90-237 Łódź

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, ul. Gagarina 13, 87-100 Toruń

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, ul. Ratajczaka 38/40, 61-816 Poznań, skr. poczt. 526

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, 00-312 Warszawa

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, ul. Fryderyka Joliot-Curie 12, 50-383 Wrocław

Biblioteka Śląska, Plac Rady Europy 1, 40-021 Katowice

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, 00-950 Warszawa, skr. poczt. 365

Książnica Pomorska im. S. Staszica, ul. Podgórna 15/16, 70-205 Szczecin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk.

Biblioteka Uniwersytecka KUL, ul. F. Chopina 27, 20-023 Lublin

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego, ul. Strzelców Bytomskich 2, 45-084 Opole

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, ul. J. Kilińskiego 16, 15-089 Białystok


1.3. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego materiały do druku w formie zamkniętych plików PDF sukcesywnie do realizacji. O kolejności tytułów przekazywanych do realizacji decyduje Zamawiający.

1.4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w technologii CTP - z należytą starannością, ściśle według wskazań Zamawiającego.

1.5. Wykonawca zapewni transport (dostawa wraz z wniesieniem) gotowych publikacji do siedziby Zamawiającego na własny koszt, z uwzględnieniem pkt. 1.6.

1.6. Wykonawca winien dostarczyć 200 egz. z każdej pozycji - do siedziby Zamawiającego przy ul. Szewskiej 37 we Wrocławiu, natomiast pozostałą ilość nakładu pozycji 1 - na ul. Kluczborską 31/33, Wrocław – po uprzednim zawiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego.

1.7. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za przedmiot zamówienia do momentu przekazania go Zamawiającemu.

1.8. Wydrukowane publikacje powinny być dostarczone do siedziby Zamawiającego w paczkach z dwiema nalepkami z boku określającymi tytuł książki i ilość książek w danej paczce.

1.9. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do kontroli sposobu wykonania zamówienia, w trakcie jego realizacji Wykonawca, na pisemne wezwanie Zamawiającego udzieli informacji, co do stanu zaawansowania wykonania zamówienia i dopuści przedstawiciela Zamawiającego do kontroli sposobu wykonania zamówienia.

1.10. Wykonawca zapewni, że wykonany przezeń przedmiot umowy nie będzie naruszał praw autorskich innych osób oraz podmiotów.


1.12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i dostarczenia na własny koszt w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania od Zamawiającego zamkniętych plików PDF: wydruków impozycyjnych całości pracy oraz wyklejek, w postaci wydruku próbnego dla każdej z pozycji.

1.13. W razie niezatwierdzenia wydruków próbnych, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 24 godzin od przedstawienia mu wydruków próbnych, przedstawi Wykonawcy swoje uwagi i poprawki w odniesieniu do próbek danego wydruku. Wykonawca przedstawi nowe wydruki próbne nie później niż w terminie 2 dni od przedstawienia mu uwag i poprawek.

1.14. W razie niezatwierdzenia nowych wydruków próbnych przygotowanych po przekazaniu uwag i poprawek wykonawcy lub trzykrotnego niezatwierdzenia próbek druków, Zamawiający może odpowiednio:

a) żądać dostarczenia nowych wydruków próbnych uwzględniających uwagi Zamawiającego w trakcie realizacji umowy

b) odstąpić od umowy

c) rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym.

d) domagać się zwrotu kosztów druku dokonanego u innego Wykonawcy, w przypadku niepodjęcia usunięcia defektu technicznego przez Wykonawcę.

1.15. Dopuszczenie do druku nastąpi po zatwierdzeniu przez Zamawiającego (stosowaną adnotacją dokonaną przez Zamawiającego na wydruku próbnym).

1.16. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego wykorzystywać w części i/lub w całości jakichkolwiek materiałów otrzymanych od Zamawiającego oraz powstałych w ramach realizacji niniejszego zamówienia.

1.17. Ceny usługi w okresie obowiązywania umowy nie mogą ulec zmianie.

1.18. Oferta musi być kompletna. Nieuwzględnienie chociażby jednej z wyszczególnionych pozycji asortymentowych spowoduje odrzucenie oferty.

1.19. Cena ryczałtowa - podana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w tym koszt związany z dostawą i konsultacjami materiałów do akceptacji, koszt wydruków próbnych, koszt druku, koszt opakowań oraz koszt dostawy materiałów do siedziby Zamawiającego.

1.20. Z uwagi na istotną rolę wysokiego standardu wykonania zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji materiałów, wydruków próbnych na wszystkich etapach produkcji oraz jakości wykonania zamówienia.

Druk offsetowy 7 książek wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO

– pozycja /odpowiednio od 1 do 7/
A.

Pozycja 1. Adam Degler, Katalog starożytnych monet w zbiorach ZNiO. Cześć 6: Pertynaks – Aleksander Sewer

Format książki: 168 x 238 mm po obcięciu

Objętość przewidywana: 208 stron 1/1 + 32 strony kolorowe 4/4

Papier

środki czarno-białe: Sora Mat Arte 100 g;wkładka kolorowa: kreda błysk 115 g

Nakład 500 egz.

Okładka: karton dwustronnie kredowany 200 g, folia błyszcząca, druk czarny na apli szarej

Oprawa broszurowa, szyta nićmi

Foliowanie każdego egzemplarza książki w folię termokurczliwą
Pozycja 2. JAN NOWAK-JEZIORAŃSKI - MARIA WINOWSKA.

KORESPONDENCJA 1955-1989, Oprac. Andrzej Nowak

Blok

Format: 148 x 235 mm netto po złożeniuKolory: czarny 1+1

Papier: Munken Lynx 90 g/m2 (niepowlekany, gładki, biały)

Objętość: 592 s.

Nakład: 500 egz.


Oprawa

Twarda, szyta nićmi (nici białe)

Kapitałka dwustronna (kolor do ustalenia)

Wstążka (kolor do ustalenia)


Wyklejka

Papier: offsetowy

Kolor: apla zadrukowana do koloru papieru bloku
Oklejka

Papier: Kreda matowa 130 g/m2

Kolor: apla Pantone (kolor do ustalenia)

Uszlachetnianie: folia matowa


Obwoluta

Z głębokimi skrzydełkami (wymagana makieta na podstawie bloku

książki)

Papier: Munken Lynx 150 g/m2 (niepowlekany, gładki, biały)

Kolory: czarny 1+0 oraz Pantone (kolor do ustalenia) 1+0
Foliowanie każdego egz. książki z folię termokurczliwą
Pozycja 3. Jan Nowak- Jeziorański, Misja: Polska

Format 120x198 mm po obcięciu

Objętość 128 stron

Druk 4/4, papier Sora Mat Arte 115 g

Oprawa broszurowa, szyta nićmi, ze skrzydełkami na szer. 60 mm

Okładka 4/4 cała lakierowana dwustronnie, kreda 250 g

Nakład 400 egz.

Każdy egz. opakować w folię termokurczliwą

Zamawiający sam nadaje numer ISBN.

B.


4 książki z serii Biblioteka Narodowa:

SPECYFIKACJA OGÓLNA:

Wkład:

Format: 117x163 mm nettoKolor: 1+1 (czarny)

Papier: OP Polar Bright biały 50g

Kapitałka: jednokolorowa, bawełniana, kolor bordowy

Tasiemka: jednokolorowa, bawełniana, kolor bordowy

Oprawa:

Typ: Twarda – szyta i klejonaKarton/tektura: 2,5-3 g

Format: okładziny wysunięte symetrycznie o 4 mm poza wkład

Grzbiet: półokrągły

Oklejka:


Papier: kreda mat biała, 100 g lub więcej

Kolor: 2+0 (czarny + PANTONE 201)

Uszlachetnianie: folia matowa

Wyklejka:

Papier: kreda mat/offset, 100 g lub więcej

Kolor: apla PANTONE 201

+ foliowanie każdej książki

Zamawiający sam nadaje numer ISBN.

SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA:

Pozycja 4. Józef Conrad-Korzeniowski, Lord Jim i wybór opowiadań

objętość: 980 stron

liczba egzemplarzy: 1000

Pozycja 5. Mikołaj Rej, Wybór pism

objętość: 680

liczba egzemplarzy: 800
Pozycja 6. Henryk Sienkiewicz, Bez dogmatu

objętość: 652

liczba egzemplarzy: 1000
Pozycja 7. Jan Szczepański, Polska jesień

objętość: 560liczba egzemplarzy: 800
Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru danej pozycji.

 1. DEFINICJE:

Przedsiębiorca - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), tj. przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a także:

 1. osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

 2. osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

 3. osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4 ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

 4. związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dn. 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;

Grupa Kapitałowa - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;

Przejęcie kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

 1. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

 2. uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

 3. członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

 4. dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

 5. prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

 6. umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę. 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: do 15 grudnia 2015 r.
 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy PZP oraz wykażą, że spełniają określone przepisami prawa, w szczególności art. 22 ust. 1 ustawy PZP dotyczące:
I. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.II. Wiedza i doświadczenie
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
- 2 realizacje usług – wydruk publikacji w nakładzie nie mniejszym niż 500 szt. i w ilości stron nie mniejszej niż 300 stron w twardej oprawie, z występowaniem druku w 4 kolorach CMYK – każda realizacja - z podaniem ich wartości, dokładnych danych Zleceniodawcy, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
III. Potencjał techniczny
Wykonawcy, którzy wykażą dysponowanie lub zapewnią dysponowanie następującym sprzętem do realizacji niniejszego zamówienia wraz z podstawą do dysponowania:


 1. min. 1 maszyną do drukowania w 4 kolorach w formacie minimum B2,

 2. niciarką,

 3. foliarką.IV. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


V. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym, jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w Rozdziale VII, i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ustawy PZP.

3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VII, pkt 1, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniem złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP.

4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1, dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w Rozdziale VIII niniejszej SIWZ. Z treści załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń musi jednoznacznie wynikać, iż postawione przez Zamawiającego warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji dokumentów z rozdziału VIII SIWZ.

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp)

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykonawca za szkodę zamawiającego powstała wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.


 1. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia stosownych odpowiednich oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uprawniających do udziału w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne- zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).

1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy PZP a określonych w dziale VII niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy PZP (załącznik nr 2).

2) Wykazu wykonanych usług, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (załącznik nr 4);

- Zamawiający wymaga udokumentowania usług koniecznych do potwierdzenia spełniania warunków- wyłącznie należycie wykonanych,

3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – (załącznik nr 5);

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych powyżej dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej.2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. (art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp)

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

(1) wykazania, w ramach składanego zobowiązania lub innych składanych z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów:

— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,

Dowodami, o których mowa w związku z Wykazem usług są:

a) poświadczenie,

b) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt poprzedzających.

Zamawiający wymaga załączenia poświadczeń dla wszystkich usług wskazanych w Wykazie usług.

W razie konieczności, szczególnie gdy Wykaz usług lub dowody budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3) oraz Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - dla osoby fizycznej (załącznik nr 3a)

2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, wystawionego, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

4) Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłatami składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.4. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 6).

5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego dla miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
6. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. (art. 26 ust. 2 b ustawy PZP)

2) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b , odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

3) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa:

a) wykazania, w ramach składanego zobowiązania lub innych składanych z Wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dokumentów:

— zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

— sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

— charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

— zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

b) złożenia, w zakresie spełniania odpowiednich warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności ekonomicznej i finansowej- odpowiednich, wymienionych w ogłoszeniu, dokumentów dot. potwierdzanej zdolności ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy PZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania Wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić wymaganych powyżej dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej. (art. 26 ust. 2 c ustawy Pzp).
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 3. 1) niniejszego rozdziału, tj.:

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy PZP (załącznik nr 3 do siwz) / Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - dla osoby fizycznej (załącznik nr 3 a do siwz).


7. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:

1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

a) w pkt 3 ppkt 2), 3), 4) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - dokument wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 lit. a tiret pierwsze i trzecie, lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. a tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1) - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

2) Uwagadokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.8. Inne dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą:


    1. Wypełniony i podpisany formularz oferty – Załącznik nr 1

    2. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

    3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

    4. Pisemne zobowiązanie podmiotu/ów na zasobach których polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału– art. 26 ust. 2 b ustawy PZP (jeśli dotyczy)


9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy PZP. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:

1) Przy ocenie spełniania warunków przez Wykonawców wspólnie składających ofertę Zamawiający przyjmie, że wymagania, o których mowa w Rozdziale VIII pkt 1.2) do 1.3) mogą spełniać tylko niektórzy z tych Wykonawców, tak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców były spełnione łącznie. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale VIII pkt. 1.2) do 1.3) zostaną ocenione pod kątem łącznego spełnienia wymagań postawionych przez Zamawiającego Wykonawcom.

2) Dokumenty, o których mowa Rozdziale VIII pkt. 3.1) – 3.4) oraz 4 - składa każdy z Wykonawców występujący wspólnie o zamówienie.

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli Wykonawców.

Pełnomocnictwo powinno wskazywać pełnomocnika i zawierać następujące dane: nazwę przedmiotu zamówienia i Zamawiającego, nazwę wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wskazanie Lidera, datę udzielenia pełnomocnictwa oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentowania danych Wykonawców (wspólnie ubiegających się o zamówienie) wg zasad określonych w dokumencie rejestrowym, a także informację o zakresie pełnomocnictwa (tj. czy zostało udzielone do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia, czy też do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

4) Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy (art. 141 ustawy PZP).

5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych Wykonawców (Lider).

6) Zamawiający przed popisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę Wykonawców.

(Dodatkowo umowa regulująca współpracę winna określać: zakres obowiązków każdego z Wykonawców przy realizacji umowy z Zamawiającym, termin związania umową, na czas nie krótszy niż czas wynikający z umowy z Zamawiającym, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu umowy).

10. Forma dokumentów:

1) Wszystkie dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (poświadczenie za zgodność z oryginałem musi być dokonane na każdej stronie dokumentu przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w następujący sposób: podpis czytelny, lub pieczęć imienna i podpis). W oryginale Wykonawca składa dokumenty wobec których ustawa stawia wymóg pisemności - np. oświadczenia potwierdzone własnoręcznym podpisem, pełnomocnictwa.

2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 ustawy PZP, kopie dokumentów dot. odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Informacji oraz wyjaśnień związanych z udzieleniem zamówienia publicznego udziela upoważniony przedstawiciel Zamawiającego:

P. Przemysław Kuderczak, mail: przemyslaw.kuderczak@znio.pl

Kwestie merytoryczne: P. Dorota Szechińska

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują faxem na numer 71 335 64 98 lub e-mailem marek.adamczyk@znio.pl w godz. 7:00 – 15:00. Każda ze Stron może żądać potwierdzenia otrzymania faxu lub maila.

3. Przesłanie dokumentu e-mailem lub faksem, bez względu na włączenie czy wyłączenie opcji potwierdzenia, uznane będzie, jako dokonane tj. wysłane i otrzymane w tej samej chwili.

4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty.

6. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane przez Wykonawców zapytania. 1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

 1. Wykonawca składający ofertę pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. (art. 85 ust. 1 pkt. 3 ustawy PZP).

 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.

 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.

 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 5. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu oferty” (załącznik nr 1).

2. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich brutto i netto, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, naliczonego zgodnie z obowiązującymi, w terminie składania oferty, przepisami. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Zamawiający nie uzna za oczywistą omyłkę i nie będzie poprawiał błędnie ustalonej stawki podatku Vat.

3. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową i powinna być ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną, i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie obowiązków umownych w pełnym zakresie obejmować łączną wycenę wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wskazanych w niniejszej SIWZ.

4. Cena oferty została ustalona na okres ważności umowy i nie ulegnie zmianie przez czas trwania umowy.

5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

6. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę oferty obejmującą podatek od towarów i usług.

7. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oraz konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek uznając za prawidłowe, w przypadku działań matematycznych, elementy składowe- poprzez prawidłowe przeprowadzenie w/w działań matematycznych.

8. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ryczałtowej w kilku wariantach. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.9. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę w wykazie jakiekolwiek części zamówienia i jej nieujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługuje względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, w szczególności roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.


 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Wykonawca winien złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  2. Oferta powinna być sporządzona na formularzach, stanowiących załączniki do SIWZ. Do oferty powinny zostać dołączone wszystkie dokumenty wymagane przez postanowienia SIWZ wymienione w rozdz. VIII niniejszej SIWZ.

  3. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWZ, tj.:

 1. oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy,

 2. oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny,

 3. każdy dokument składany wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski,

 4. każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione,

 5. dokumenty składane wraz z ofertą, inne niż pełnomocnictwa, oświadczenia, mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem),

 6. oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy, z uwzględnieniem zakresu wymogów w postawionych warunkach udziału w postępowaniu. Zaleca się złożenie oferty jak i załączników, na formularzach przygotowanych przez Zamawiającego,

 7. oferta wraz z oświadczeniami i dokumentami musi być sporządzona w 1 egzemplarzu – w formie nie większym niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4,

 8. ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania.

4. Oferta złożona przez wykonawcę, winna być opisana następująco:

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2015 o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych art. 11 ust. 8
Druk offsetowy 7 książek wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO.

- nie otwierać do 6.11.2015 r. do godz. 09:15


 1. ODRZUCENIE OFERTY

1. Zamawiający, zgodnie z art. 89 ustawy PZP odrzuci ofertę, jeżeli:

  1. jest niezgodna z ustawą,

  2. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy PZP,

  3. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

  4. zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

  5. została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

  6. zawiera błędy w obliczeniu ceny,

  7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 PZP,

  8. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

2. Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonaw­ców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.


 1. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 04.08.2015 r. do godz. 09:00 w pok. 102 (sekretariat,) Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław.

 2. Oferty można przesyłać pocztą, przy czym za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.

 3. Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę za pomocą pisemnego zawiadomienia przekazanego przed terminem składania ofert.

 4. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do pok. 102 (sekretariat) Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Wrocław w nieprzekraczalnym terminie 04.08.2015 do godz. 09:00 a koperta powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE” wraz z określeniem: Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-12/2015 „Druk offsetowy 7 książek wraz z oprawą i dostawą na potrzeby ZNiO.”

 5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8, Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie terminu na wniesienie odwołania.

 6. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

 7. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

 8. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy PZP podaje kwotę (brutto), jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 9. W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

 1. ilość kopert, które zostały złożone w postępowaniu,

 2. nazwę (firmę) i adres Wykonawców,

 3. informacje dotyczące ceny lub ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 1. Informacje wymienione w punkcie 7 i 8 Zamawiający przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu, na ich wniosek.

 2. Protokół wraz z załącznikami, tj: ofertą, oświadczeniem i innymi dokumentami składanymi przez Zamawiającego i Wykonawców oraz umową jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający udostępni po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

 3. Nie ujawnione zostaną informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu oferty), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

 4. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa” lub spięte, zszyte, oddzielone od pozostałych, jawnych części oferty.
 1. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
  1. Zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

 1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.

 2. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa powołana przez Zamawiającego.

 3. Oferty zostaną poddane ocenie indywidualnej przez każdego z członków Komisji Przetargowej na podstawie następującego kryterium i jego znaczenia
l.p.

Kryterium

Znaczenie procentowe kryteriumCena

100 %

 1. Przyjmuje się, że najwyższą ilość punktów, tj. 100 otrzyma oferta przedstawiająca najniższą cenę wpośród cen zawartych w ważnych ofertach na wykonanie usługi.

 2. Pozostałe oferty punktowane będą w oparciu o następujący wzór.


Kryterium „cena oferty brutto” – 100 % będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto podanej przez wykonawcę na formularzu cenowym.

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C min

C = --------------------- x 100C x

C- liczba punktów uzyskanych za kryterium cena.

C min – najniższa cena wynikająca ze złożonych ważnych ofert

C x – cena oferty badanej 1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ocenie punktowej.

 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 3. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

 4. Oferta zawierająca oczywiste omyłki rachunkowe zostanie poprawiona przez Zamawiającego zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP, (z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek) a w przypadku wystąpienia przesłanki określonej w art. 89 ust. 1 pkt 6) ustawy PZP zostanie przez Zamawiającego odrzucona.

 5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna