W trybie przetargu nieograniczonegoPobieranie 137.89 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar137.89 Kb.SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE

modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej
w budynku A27

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

poniżej 206.000 EURO

wrzesień 2009 rok

INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

0.1Politechnika Łódzka – Wydział Chemiczny zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 206000 EURO.

0.2Przedmiotem postępowania jest wykonanie modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego PŁ, w zakresie określonym w punkcie 2 SIWZ.

Wspólny słownik zamówień (CPV):


45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej

0.3Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

0.4W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

0.5Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

a) „Zamawiający” – Politechnika Łódzka – Wydział Chemiczny
b)„Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
c)„SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
d)„Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. - Prawo zamówień publicznych.
e)„Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ.
f)”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.0.6Dane Zamawiającego: Politechnika Łódzka – Wydział Chemiczny


Konto bankowe: PKO SA II o/Łódź

Nr konta bankowego: 25 1240 3028 1111 0000 2822 2228

NIP: 727-002-18-95

Dokładny adres do korespondencji:Politechnika Łódzka, Dziekanat Wydziału Chemicznego

90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 042 6313103

E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: kryczka@ p.lodz.pl

Znak Postępowania: 29/W3/D/2009.Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie instalacji lokalnej sieci komputerowej oraz instalacji elektrycznej do zasilania węzłów lokalnych w budynku Wydziału Chemicznego PŁ.

  1. Szczegółowe wymagania techniczne robót

Zamówienie należy wykonać ściśle z załączoną do SIWZ dokumentacja projektową:

 • Projektem technicznym modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego (załącznik nr 5)

 • Projektem zasilania sieci LAN w budynku A27 Wydziału Chemicznego PŁ (Załącznik nr 6)

 • Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 7)

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

   • Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność  
    z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

   • Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

Wykonawstwo robót elektrycznych winno spełniać wymogi obowiązującej normy PN IEC 60364 oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Odbiór końcowy robót może się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań instalacji.
Przy wykonywaniu robót elektrycznych wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska.

  1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielania, na podstawie Art. 67 ust.1 p.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.), uzupełniających zamówień z wolnej ręki w okresie trzech lat od daty udzielenia zamówienia przedmiotowego Wykonawcy wygrywającemu przetarg.

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

  3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

  4. Wykonawca udzieli gwarancji, na wykonane roboty oraz na podzespoły, której okres wyniesie min. 5 lata, licząc od dnia odbioru robót.2.TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

2.1Zamawiający wymaga, aby Zamówienie zostało wykonane w okresie do 10 tygodni od daty podpisania umowy.

2.2Kara umowna za każdy dzień opóźnienia w realizacji zamówienia wynosić będzie 0,1% wartości przedmiotu zamówienia.

2.3Miejscem wykonania Zamówienia jest budynek A27 Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, 90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116.
3.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

4.1 Zgodnie z art. 22 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

3.1.1posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

3.1.2posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wy­konania Zamówienia;

3.1.3znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za­pewniającej wykonanie Zamówienia;

3.1.4nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.

3.2Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postępowaniu:

3.2.1W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.2 wymagane jest posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie 5.1.1.

3.2.2W zakresie warunku wskazanego w punkcie 4.1.3 ocena jego spełnienia nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.2.

3.2.3W zakresie warunków wskazanych w punkcie 4.1.1 i 4.1.4 ocena spełnienia warunków szczegółowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.3.
4.OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE POWINNI DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW OKREŚLONYCH W PUNKCIE 4


5.1 W celu wykazania spełnienia warunków udziału w Postępowaniu, każdy z Wykonawców powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

4.1.1Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.1 SIWZ – wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenia (zawarte w Załączniku nr 2), że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia. W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki:

 • Wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj.: wykonawca musi wykazać, przedstawiając odpowiednie referencje, iż wykonał minimum dwie roboty polegające na instalacji sieci komputerowej w budynkach użyteczności publicznej o wartości każdej roboty nie mniejszej niż 50.000,00 zł (Załącznik nr 3

 • Wskazać osoby i podmioty, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności, tj.: osoby posiadające aktualne zaświadczenia kwalifikacyjne SEP – zaświadczenie „E” 5,5 oraz posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

4.1.2Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.2 SIWZ - wraz z ofertą każdy z Wykonawców powinien złożyć oświadczenie (zawarte w Załączniku nr 2) potwierdzające, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Jednocześnie do oferty należy załączyć:
    • polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia co najmniej na kwotę odpowiadającą wartości zamówienia;

4.1.3Warunki szczegółowe określone w punkcie 4.2.3 SIWZ - do ofert każdy z Wykonawców powinien załączyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert.


Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków:

Przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia.

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń lub dokumentów wymaganych przez zamawiającego i zawartych w ofercie.
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

5.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

5.1Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą poczty elektronicznej.

5.2Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą teleksu, telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1.6 SIWZ) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.6 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.
6.OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest w sprawach formalnych:
mgr inż. Jan Kryczka, tel. 042 6313201, 602507733, e-mail: kryczka@mail.p.lodz.pl

a w sprawach merytorycznych:dr inż. Lesław Sieroń, tel. 042 6313111, e-mail: lsieron@p.lodz.pl

7.WADIUM


W niniejszym postępowaniu zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

8.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.
9.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1 Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

9.2 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

9.3 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście Oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

9.4 Cena oferty


1) Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z formularza cenowego, zawierającego wszystkie elementy zamówienia.

2) Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w dokumentacji obciążają Wykonawcę zamówienia – musi on przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

3) Należności Wykonawcy będą regulowane w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury z załączonym protokołem odbioru końcowego.

4) Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być wyrażone w złotych polskich.

5) Wszelkie rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich.

6) Cena oferty musi być podana w PLN, wpisana czytelnie liczbowo oraz słownie w tabeli zamieszczonej w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do Specyfikacji). Podana cena musi uwzględniać podatek VAT w wysokości 22%. Przy ocenie ofert pod uwagę brana będzie cena brutto. Cena oferty musi uwzględniać wszelkie elementy, niezbędne do pełnego zrealizowania zamówienia. Po stronie Wykonawcy leżą wszelkie koszty transportu, ubezpieczenia, dostawy i instalacji do miejsc wskazanych przez Zamawiającego w Łodzi oraz cło i inne opłaty związane z ewentualnym sprowadzaniem sprzętu przez Wykonawcę z zagranicy.


9.5 Na ofertę składają się następujące dokumenty.

9.5.1Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ;

   1. Dokumenty dotyczące przedmiotu Zamówienia:

     1. Specyfikacja cenową przedmiotu zamówienia (kosztorysy ofertowe – Załączniki nr 8 i 9),
     2. Deklaracje zgodności CE dla sprowadzanych urządzeń,
     3. Dokumenty uprawniające do wykonywania usług będących przedmiotem Zamówienia
    1. Oświadczenie podpisane przez Osoby Uprawnione, w którym Wykonawca potwierdza, że wypełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o których mowa w punkcie 4.1 SIWZ (Załącznik nr 2).

10.5.4 Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 5.1 SIWZ.

    1. Podpisane przez Osoby Uprawnione oświadczenie dotyczące Uzupełnionego Wzoru Umowy wraz z Uzupełnionym Wzorem Umowy, parafowanym na każdej stronie przez Osoby Uprawnione, o których to dokumentach mowa w punkcie 14 SIWZ.


UWAGA: Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 645).

9.6 W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, Zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie 5.1.1 SIWZ. Do oferty powinny zostać załączone dokumenty wskazane w punktach 5.1.2. oraz 5.1.3. przygotowane odrębnie w odniesieniu do każdego z członków konsorcjum. W zakresie dokumentów i oświadczeń dotyczących przedmiotu Zamówienia punkt 10.4.2 powyżej) wystarczające będzie przedłożenie wraz z ofertą jednego kompletu dokumentów.

9.7 Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

9.8 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

9.9 Ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na modernizację sieci LAN– nie otwierać przed dniem 6.10.2009 r., do godz.12:30”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

9.10 Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

9.11 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się odpowiednio punkt 10.8 SIWZ. Na kopercie zewnętrznej należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
10.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

10.1.Termin składania ofert upływa 6 października 2009 r. o godz. 12:00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

10.2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Dziekanat Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej


90-924 Łódź, ul. Żeromskiego 116, budynek A27
(oferta na modernizację sieci LAN)
.

10.3Publiczne otwarcie ofert nastąpi 6 października 2009 r. o godz. 12:30, w siedzibie dziekanatu Wydziału Chemicznego PŁ, 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116, budynek A27.

10.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.
11.OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT


Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się w niniejszym postępowaniu najniższą cenę

cena oferty 100%i.Opis sposobu dokonywania oceny

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z wyżej przedstawionymi kryteriami zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem:

An=×100 pkt.

gdzie:

An - liczba punktów, którą zamawiający przyzna ofercie n za kryterium A według wzoru amin - cena minimalna wśród złożonych ofert

an - cena zaproponowana przez oferenta n

W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe


w obliczeniu ceny, w sposób przewidziany w art. 88 Prawo zamówień publicznych, zawiadamiając niezwłocznie o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty. W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli:

 • nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

 • cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

 • w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,

 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
  lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

 • postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy
  w sprawie zamówienia publicznego.


12.ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

12.1 Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dalej „Zabezpieczenie”), na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, a także roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

12.1.1 Zabezpieczenie ustala się w wysokości 4% ceny ofertowej.

12.2 Dopuszczalne formy zabezpieczenia, zasady jego wniesienia oraz zwrotu określają przepisy Ustawy.

12.3Zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej przy ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź, Budynek A27 a dowód złożenia (wniesienia) załączyć do umowy.

13.WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

13.1 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą zostanie podpisana umowa dostawy.

13.2 Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego w Załączniku nr 5 wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Wzór Umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ oraz we Wzorze Umowy, o dane dotyczące Wykonawcy oraz dane zawarte w ofercie. Tak uzupełniony Wzór Umowy określany jest dalej mianem „Uzupełnionego Wzoru Umowy”.

13.3 Do oferty należy załączyć Uzupełniony Wzór Umowy, parafowany na każdej stronie przez Osoby Uprawnione oraz oświadczenie o gotowości zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach Uzupełnionego Wzoru Umowy. Wzór oświadczenia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

14.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ


 1. Informacje ogólne.

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w ustawie p.z.p., przepisach wykonawczych oraz specyfikacji, przysługuje protest przewidziany w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 179 – art. 183 p.z.p.


 1. Protest.

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego na zasadach określonych w art. 180-183 PZP.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się 


za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. 

Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej lub na stronach portalu internetowego Urzędu - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 cytowanej ustawy.

W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 p.z.p.

Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego,
a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych
i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.

15.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY


W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
16.ZAŁĄCZNIKI


Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik nr 3: Wzór wykazu zrealizowanych dostaw

Załącznik nr 4: Wzór Umowy

Załącznik nr 5: Projekt techniczny modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego (osobny plik w formacie Word)

Załącznik nr 6: Projekt zasilania sieci LAN w budynku A27 Wydziału Chemicznego PŁ (osobny plik w formacie Word)

Załącznik nr 7: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (osobny plik w formacie Word)

Załącznik nr 8: Specyfikacja cenowa wykonania sieci LAN (osobny plik w formacie Excel)

Załącznik nr 9: Przedmiar robót elektrycznych (osobny plik w formacie ath NORMY)


UWAGA: Do zawartych w Załącznikach 5 i 6 dokumentacji projektowych nie dołączono rysunków ze względu na ich bardzo duże zapotrzebowanie na pamięć. Zainteresowani udostępnieniem dokumentacji rysunkowej proszeni są o kontakt z osobami wskazanymi w SIWZ.

Załącznik Nr 1

............................................... ........................... data

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

na wykonanie modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego PŁ

dla Politechniki Łódzkiej – Wydziału Chemicznego, ul. Żeromskiego 116, 90-924 Łódź


1. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu Nr 29/W3/D/2009 na wykonanie modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego PŁ prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego firma:
.......................................................................................................................................

pełna nazwa firmy Wykonawcy

posiadająca siedzibę
.................................................................................................................................

Ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość


.................................................................................................................................

telefon / fax, nr identyfikacyjny NIP, e-mail

reprezentowana przez:
.................................................................................................................................

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy

po zapoznaniu się ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia składa ofertę wykonania zamówienia publicznego.
2. Oferujemy wykonanie zamówienia w zakresie zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia za:

Cena oferty netto:...................................

(słownie:...................................................................................................................)

Cena oferty brutto:.............................................................

(słownie:...................................................................................................................)

zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym. W tym:Lp.

Opis

Wartość netto bez podatku VAT

Wartość brutto z podatkiem VAT

1

Wykonanie instalacji lokalnej sieci komputerowej2

Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania węzłów lokalnychx

Razem


3. Oferujemy okres gwarancji wynoszący 60 miesięcy liczony od dnia odbioru całości przedmiotu zamówienia wraz z elementami wchodzącymi w jego zakres.

Zobowiązujemy się do bieżącej konserwacji i naprawy przedmiotu umowy i jego elementów w okresie gwarancyjnym.

4. Serwis mieści się:...............................................................................................

Czas reakcji serwisu wynosi 48 godzin liczony od momentu zgłoszenia awarii.

Maksymalny czas usunięcia awarii wynosi 14 dni liczony od momentu zgłoszenia awarii.

Oświadczamy, że serwis w okresie gwarancji realizowany jest bez dodatkowych kosztów dojazdu naliczanych przez Wykonawcę.

5. Oświadczamy, że zaoferowany sprzęt spełnia europejskie wymogi bezpieczeństwa.

6. Cena oferty podana w punkcie 2 zawiera całkowitą wysokość wynagrodzenia ze wszystkimi jego składnikami i dopłatami i jest niezmienna do końca realizacji zamówienia objętego niniejszym przetargiem.

7. Oświadczamy, że zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 10 tygodni od daty podpisania umowy.

8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

9. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych przez Zamawiającego.

10. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. na 30 dni.

11. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.

12. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz, że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

13. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:

(Spis załączników zgodnie z punktem 10.5 SIWZ)


  1. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

  2. ………………..

Oferta zawiera .......... stron, ponumerowanych i podpisanych przez osoby

uprawnione do reprezentowania firmy.

..........................................................

pieczecie i podpisy osób uprawnionych do

reprezentowania Wykonawcy Miejscowość i data .......................................Załącznik nr 2

……………………………………………..

pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego Nr 29/W3/D/2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego PŁOŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w niniejszym postępowaniu zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, który stanowi, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Jednocześnie oświadczam/y, że spełniamy wymogi określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.............................. ...............................................................

miejscowość, data, pieczecie imienne i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3

……………………………………………..

pieczęć firmowa Wykonawcy

Dotyczy: postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego Nr 29/W3/D/2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego PŁ


DOSWIADCZENIE ZAWODOWE (firmy)


Nazwa wykonawcy .............................................................................................................

............................................................. ..........................................................................................

Adres wykonawcy ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..tel.: .................................. fax. ................................

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczamy, że w ciągu 5 ostatnich lat zrealizowaliśmy następujące zamówienia o podobnym zakresie i rozmiarach do przedmiotu zamówienia.
Lp

Nazwa i adres oraz nr telefonu kontaktowego zamawiającego

Opis dostarczonego sprzętu

Data realizacji

Wartość zrealizowanej dostawy
W załączeniu: 2 referencje potwierdzające, że wykazane zamówienia zostały zrealizowane z należytą starannością.


................................................................. ..........................................................

miejscowość, data, pieczecie imienne i podpisy osób

uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

WZÓR - Umowa nr 29/W3/D/2009zawarta w dniu .................. w Łodzi pomiędzy:
Politechniką Łódzką Wydziałem Chemicznym z siedzibą w Łodzi przy ulicy Żeromskiego 116, 90- 924 Łódź,

reprezentowaną przez:


1. prof. Piotra Panetha – Dziekana Wydziału Chemicznego

2. mgr Jadwigę Machnicką - Kwestora Politechniki Łódzkiej
zwaną w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………… z siedzibą w ………………… wpisanym pod numerem …………………….. do ewidencji działalności gospodarczejreprezentowanym przez:

...............................................


zwanym w treści umowy Wykonawcą 

uprawnionym do wykonania robót objętych niniejszą umową na podstawie wygranego postępowania nr 29/ W3/D/2009 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i oferty złożonej przez Wykonawcę w dniu ..........................


została zawarta umowa następującej treści:
§ 1 Przedmiot i terminy wykonania umowy

 1. Przedmiotem umowy jest:

  1. Wykonanie instalacji lokalnej sieci komputerowej według projektu technicznego modernizacji i rozbudowy lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego.

  2. Instalacji elektrycznej do zasilania węzłów lokalnych według projektu zasilania 230V węzłów lokalnej sieci komputerowej w budynku A27 Wydziału Chemicznego.

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją techniczną oraz Szczegółową Specyfikacja Techniczną wykonania i odbioru robót.

W ramach każdego z realizowanych zadań Wykonawca zapewnia pełną obsługę formalno-prawną, zgodną ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacją techniczną oraz Szczegółową Specyfikacja Techniczną wykonania i odbioru robót .
 1. Strony ustaliły następujący termin realizacji: 10 tygodni od daty podpisania umowy.


§ 2 Obowiązki Wykonawcy

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie z:

  1. przepisami BHP i przepisami przeciwpożarowymi dla tego rodzaju robót,

  2. warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

  3. wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,

  4. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

  5. postanowieniami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót do ww. projektów,

  6. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania, którego wynikiem jest niniejsza umowa. Wymagania dotyczące obowiązków Wykonawcy zawarte w SIWZ są obowiązujące w trakcie trwania umowy.
 1. Wykonawca wyznacza …………………. jako kierownika budowy, który kierować będzie realizacją robót budowlanych objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami zawartymi w złożonej ofercie.

 2. Przy wykonywaniu robót elektrycznych wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP, p.poż. i ochrony środowiska,

 3. Odbiór końcowy robót może się odbyć po zakończeniu wszystkich robót i technicznym potwierdzeniu poprawności i jakości wykonanych robót poprzez wykonanie pomiarów i badań instalacji.

§ 3 Obowiązki Zamawiającego

 1. W dniu podpisania Umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację techniczną.
 1. Inspektorem nadzoru z ramienia Zamawiającego jest:

Inspektor – .............................................................................

§ 4 Płatności

 1. Za wykonanie niniejszej umowy strony ustalają wynagrodzenie w formie ryczałtu dla Wykonawcy.

Ostateczne, całkowite wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmujące robociznę, materiały, surowce, maszyny i urządzenia a także koszty związane z realizacją zamówienia, (wszelkie opłaty szczegółowo wymienione w SIWZ i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, ubezpieczenie terenu budowy itp.) wynosi………….....zł. (netto) +………… zł 
(22% VAT) =……………………. (brutto) słownie:………………………../100 groszy w podziale na:


  1. Wykonanie instalacji lokalnej sieci komputerowej:

……………zł. (netto)  + ……………… zł. (VAT) = ……………….. zł. (brutto)

słownie: …………………………………………../100 groszy


  1. Wykonanie instalacji elektrycznej do zasilania węzłów lokalnych:

........................... zł. (netto)  + ……………… zł. (VAT) = ……………… zł. (brutto)

słownie: …………………………………………../100 groszy


 1. Wynagrodzenie wynika z formularza ofertowego, który jest załącznikiem do niniejszej umowy

 2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy może ulec zmianie w przypadku zmiany przepisów ustawy VAT o podatku od towarów i usług dokonanej w okresie trwania umowy.

 3. Płatności będą dokonane w złotych polskich, na rachunek Wykonawcy
  ......................................................................................................................................

 4. Realizacja płatności:

  1. płatności będą realizowane w PLN w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu właściwie wystawionej faktury,

  2. podstawą wystawienia ww. faktury jest protokół końcowy zrealizowania przedmiotu umowy ,

  3. zrealizowanie przedmiotu umowy będzie zakończone protokołem końcowym gdy: zostanie dokonany odbiór końcowy robót, oraz zostaną wykonane wszelkie czynności związane z wykonaniem pomiarów i badań instalacji.

  4. odbiór robót zostanie dokonany w terminie 14 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości robót do odbioru, pod warunkiem że roboty te zostały wykonane należycie;

  5. w przypadku wykrycia wad podczas odbioru, inspektor nadzoru zobowiązany jest zgłosić ten fakt na piśmie i zobowiązać Wykonawcę do usunięcia tych wad w wyznaczonym terminie; jeżeli Wykonawca w wyznaczonym terminie wad nie usunie, mają zastosowanie ustalenia par.6.,

  6. niezbędnym warunkiem podpisania końcowych protokołów odbioru przez Zamawiającego jest uprzedni protokolarny odbiór placu budowy przez właścicieli (zarządców) terenów na których wykonywane były prace budowlane; uzyskanie w/w protokółów jest obowiązkiem Wykonawcy,

  7. żądanie płatności powinno być adresowane do:

Dziekanat Wydziału Chemicznego PŁ

90- 924 Łódź ul. Żeromskiego 116NIP 727-002-18-95
§ 5 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

   1. Za zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się sumę ……………. stanowiącą 4 % kwoty umownej, wniesione w:

   • Na przykład w gwarancjach ubezpieczeniowych,

Zabezpieczenie zostało wniesione przed podpisaniem umowy.


   1. Część zabezpieczenia (70%) w wysokości ………………... zł. zostanie zwrócona po wykonaniu przedmiotu Umowy, wraz z płatnością faktury końcowej. Pozostała część zabezpieczenia (30%) w wysokości …………….zł. , pozostanie w dyspozycji Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i zostanie zwrócona w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.


§ 6 Kary

 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  1. w wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

  2. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru, w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki,

  3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi, w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego za przedmiot odbioru, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
 1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

  1. za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

  2. za zwłokę w przekazaniu placu budowy - jeśli zwłoka ta wynikła z działania bądź zaniechania Zamawiającego, w wysokości 0.1% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki.
 1. Zamawiający może odstąpić od umowy:

  1. w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca naruszył zasady prowadzenia robót budowlanych lub wykonuje je niezgodnie z niniejszą umową,

  2. w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

  3. w przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy więcej niż 7 dni od dnia doręczenia pisemnego ponaglenia za nieterminową realizację zamówienia,
 1. W przypadku okoliczności z pkt 3a) Wykonawca nie ma prawa żądać wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy oraz za materiały przygotowane i zamówione, związane z realizacją przedmiotu umowy.
 1. W przypadku okoliczności z pkt 3b) i 3c) Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.


§ 7 Prawo i rozstrzyganie sporów

   1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).
   1. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
   1. Wszelkie spory wynikające z wykonywania tej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie będą przekazywane do wyłącznej jurysdykcji właściwego sądu w Łodzi.


§ 8 Zmiany

Jakiekolwiek zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy, a w szczególności zmiana zakresu robót, wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności. Zmiany takowe mogą być dokonywane jedynie w formie aneksów do niniejszej Umowy.


§ 9 Ustalenia dodatkowe

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe:
    1. Za datę spełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej umowy uznaje się daty odbioru, stwierdzone w protokołach odbioru. Protokoły odbioru Wykonawca doręcza Zamawiającemu w dniu zakończenia czynności odbioru.
    1. Załącznikami do protokołu odbioru końcowego, przeprowadzonego zgodnie z odpowiednią specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, będą;

     1. dokumentacja techniczna powykonawcza, z naniesionymi ew. poprawkami powykonawczymi i potwierdzeniem kierownika budowy o zgodności ze stanem faktycznym.

     2. atesty na prefabrykaty i urządzenia,

     3. wymagane prawem dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę robót, prób, sprawdzeń

     4. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem technicznym i przepisami oraz obowiązującymi normami.


§ 10 Warunki gwarancji

 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na podzespoły i wykonane roboty okres …………….. Okres ten zaczyna obowiązywać od dnia zakończenia czynności odbioru.§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.Załączniki nr :


    1. Formularz ofertowy Wykonawcy


ZAMAWIAJĄCY

______________________________WYKONAWCA

____________________________________________________________

____________________________


Pobieranie 137.89 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna