W trybie przetargu ograniczonegoPobieranie 79.73 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar79.73 Kb.


Załącznik nr 1

Numer postępowania: BP/112/2014/AH
WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

PSE S.A.

ul. Warszawska 165,

05-520 Konstancin-Jeziorna

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym, zamieszczonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na:

Wdrożenie Systemów Ochrony Technicznej w stacjach elektroenergetycznych:

Abramowice, Bieruń, Ełk, Gorzów Wielkopolski, Joachimów,

Klikowa, Komorowice, Łagisza, Piotrków Trybunalski,

Poręba, Rokitnica, Wanda, Zamość

Ja/my niżej podpisany/i


.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów)


 1. Składam/y wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na: „Wdrożenie Systemów Ochrony Technicznej w stacjach elektroenergetycznych: Abramowice, Bieruń, Ełk, Gorzów Wielkopolski, Joachimów, Klikowa, Komorowice, Łagisza, Piotrków Trybunalski, Poręba, Rokitnica, Wanda, Zamość”.

 2. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na niniejszy adres: ..................................................................................................................... osobą upoważnioną do kontaktu jest ......................................................................................, pod nr. tel. / faks.: .................................................
 1. Niniejszy wniosek wraz z załącznikami składa się z ...... stron
 1. Niniejszym informujemy, że informacje składające się na wniosek, zawarte na stronach od ……… do ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa zawarte są na stronie ……. Wniosku.

 2. Liderem konsorcjum jest …………………………………(jeśli dotyczy), 1. Do wniosku załączamy następujące dokumenty:

  1. …………………………………………………..

  2. …………………………………………………..

  3. …………………………………………………..

………………………………………….. …….…………………………………………………..miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2

Znak sprawy: BP/112/2014/AH

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o braku podstaw do wykluczenia

(zgodnie z art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907)

Ja/my niżej podpisany/i


.........................................................................................................

.........................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców)
(w przypadku składania wniosku przez wykonawców występujących wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wykonawców)

OŚWIADCZAM/MY, ŻE SPEŁNIAM?MY WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DOTYCZĄCE: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

opisane przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Jednocześnie oświadczam/my, że brak jest wobec mnie/nas podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

………………………………………….. …….…………………………………………………..

miejscowość i data imię, nazwisko i podpis osoby (osób) uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy
Załącznik nr 3
ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Numer postępowania: BP/112/2014/AH


Po zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: „Wdrożenie Systemów Ochrony Technicznej w stacjach elektroenergetycznych: Abramowice, Bieruń, Ełk, Gorzów Wielkopolski, Joachimów, Klikowa, Komorowice, Łagisza, Piotrków Trybunalski, Poręba, Rokitnica, Wanda, Zamość”, my:

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

………………….. (imię i nazwisko osoby podpisującej)

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności działając w imieniu ………………………………………………………….(wpisać nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ………………………. (wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do:

udostępnienia ………………. (wpisać komu) z siedzibą w …………… , zwanemu dalej Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy:

……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)

……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)

……………………………………………………………………….(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)

Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: …………………………


…………………………………………………………………………………………………………………. (należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów)

Charakter stosunku, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą: ……………………


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (proszę wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania podmiotu udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta)

Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: ………………………………………..


…………………………………………………………………………………………………………
(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w ramach zamówienia, jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia innego potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, oraz w jakim okresie).

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu przedmiotu zamówienia.


………………………………… …………………………………………………..

miejscowość i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu

Załącznik nr 4

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG ( dot. punktu III.2.3) 2.1 Ogłoszenia o zamówieniu)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wdrożenie Systemów Ochrony Technicznej w stacjach elektroenergetycznych: Abramowice, Bieruń, Ełk, Gorzów Wielkopolski, Joachimów, Klikowa, Komorowice, Łagisza, Piotrków Trybunalski, Poręba, Rokitnica, Wanda, Zamość” oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące usługi:
L.p.

Nazwa usługi

Opis usługi

(zakres i nazwa systemów, podsystemów)Nazwa stacji elektroenergetycznej lub obiektu wraz z lokalizacją (wraz z powierzchnią obiektu budowlanego)


Data

wykonania

Nazwa i adres podmiotu zamawiającego (na rzecz którego wykonano usługi)

Informacja o podmiocie (nazwa podmiotu, adres) wykonującym usługi*

12
3…Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.

………………………………………….. ………………………………………………………………………

miejscowość i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy
*jeżeli dotyczy

Załącznik nr 5
WYKAZ WYKONANYCH USŁUG ( dot. punktu III.2.3) 2.2 Ogłoszenia o zamówieniu)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wdrożenie Systemów Ochrony Technicznej w stacjach elektroenergetycznych: Abramowice, Bieruń, Ełk, Gorzów Wielkopolski, Joachimów, Klikowa, Komorowice, Łagisza, Piotrków Trybunalski, Poręba, Rokitnica, Wanda, Zamość” oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące usługi:
L.p.

Nazwa usługi

Opis usługi

(zakres i nazwa systemów, podsystemów, nazwa systemu nadrzędnego)


Nazwa stacji elektroenergetycznej lub obiektu wraz z lokalizacją

(wraz z powierzchnią obiektu budowlanego)

Data

wykonania

Nazwa i adres podmiotu zamawiającego (na rzecz którego wykonano usługi)

Informacja o podmiocie (nazwa podmiotu, adres) wykonującym usługi*

1.23…Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie usług.

………………………………………….. ………………………………………………………………………

miejscowość i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy
*jeżeli dotyczy

Załącznik nr 7

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT ( dot. punktu III.2.3) 2.3 Ogłoszenia o zamówieniu)

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wdrożenie Systemów Ochrony Technicznej w stacjach elektroenergetycznych: Abramowice, Bieruń, Ełk, Gorzów Wielkopolski, Joachimów, Klikowa, Komorowice, Łagisza, Piotrków Trybunalski, Poręba, Rokitnica, Wanda, Zamość” oświadczam, że w okresie ostatnich 5 lat (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonaliśmy następujące roboty budowlane:L.p.

Nazwa zamówienia

Opis zamówienia

(charakterystyka obiektu, w tym długość wykonanego ogrodzenia)

Nazwa obiektu

Data

wykonania

Nazwa i adres podmiotu zamawiającego

Informacja o podmiocie (nazwa podmiotu, adres) wykonującym roboty*

12...Do wykazu dołączam dowody potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

………………………………………….. ………………………………………………………………………

miejscowość i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy
*jeżeli dotyczy

Załącznik nr 8
OŚWIADCZENIE, ŻE WYKONAWCA DYSPONUJE OSOBAMI, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA SPEŁNIAJĄCYMI WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W PKT III.2.3) PKT 1, PPKT 1.5 OGŁOSZENIA.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wdrożenie Systemów Ochrony Technicznej w stacjach elektroenergetycznych: Abramowice, Bieruń, Ełk, Gorzów Wielkopolski, Joachimów, Klikowa, Komorowice, Łagisza, Piotrków Trybunalski, Poręba, Rokitnica, Wanda, Zamość” oświadczam, że dysponujemy zespołem, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia, posiadającym kwalifikacje niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: 1. co najmniej 4 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego posiadającymi legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego wystawioną na podstawie zaświadczenia właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego;
 1. co najmniej 4 osobami posiadającymi zaświadczenie ukończenia kursu pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia „Instalowanie i Konserwacja Systemów Zabezpieczeń Technicznych stopni 1-4 (dawniej klasy SA1 – SA4)”;
 1. co najmniej 4 osobami posiadającymi zaświadczenie (dyplom) ukończenia kursu pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia „Projektowanie Systemów Zabezpieczeń Technicznych stopni 1-4 klas (dawniej klasy SA1 – SA4)”;
 1. co najmniej 1 osobą posiadającą świadectwo ukończenia kursu Projektanta Systemów Sygnalizacji Pożarowej;
 1. co najmniej 13 osobami (tj. jedną na każdą ze stacji) które będą pełnić nadzór techniczny, posiadającymi świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz. 828 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci uprawniające do zajmowania się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci) na stanowisku eksploatacji i dozoru (grupa 1) bez ograniczeń, łącznie z pracami kontrolno-pomiarowymi ochrony przeciwporażeniowej.

………………………………………….. …………………….miejscowość i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna