W w WarszawiePobieranie 23.63 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.63 Kb.
UMOWA O DZIEŁO

W ........................................................ w Warszawie

pomiędzy:

Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 81/83, NIP 526-25-01-444,

reprezentowaną przez: .........................................................................................................................

zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”

a:

SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)

…………………… Spółka Akcyjna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy …………………… wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………,


NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez1:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)

…………………… Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2:


SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.)

…………………… Spółka Jawna z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, zwana w dalszej części umowy ……………………, reprezentowana przez2:OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ……………………


w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………, pod numerem ……………………; NIP ……………………, REGON ……………………, zwany w dalszej części umowy ……………………, reprezentowany przez3:
SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)

…………………… zamieszkały w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. …………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem …………………… i …………………… zamieszkały w ………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez …………………, pod numerem …………………, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………, NIP ………………, REGON……………………, zwani


w dalszej części umowy ……………………, reprezentowani przez4:

została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dzieło polegające na opracowaniu raportu na podstawie badania wizerunku PARP oraz przedsiębiorców w Polsce, zwanego dalej „Dziełem”.2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z Ofertą Wykonawcy stanowią odpowiednio załączniki 1 i 2 do niniejszej umowy i stanowią jej integralną część.

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższe Dzieło i dostarczyć je na własny koszt do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia.......................2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Dzieła jest zobowiązany przyjąć Dzieło i poinformować jakie zgłasza zastrzeżenia oraz określić termin, w którym oczekuje poprawienia lub uzupełnienia Dzieła. Termin ten obowiązuje również w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę kolejnych zastrzeżeń do czasu ostatecznej akceptacji Dzieła.

3. Brak zastrzeżeń w terminie, o którym mowa w ust.2, oznacza, że Zamawiający przyjął Dzieło bez zastrzeżeń.

§3

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonanie Dzieła i za przeniesienie praw, o których mowa w §6 niniejszej Umowy w wysokości................................................(słownie................................................................................................................................. ) brutto.2. Wartość autorskich praw majątkowych, o których mowa w §6 niniejszej umowy, wynosi...............................zł brutto.

3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po przyjęciu Dzieła, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

4. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy Nr .................................................................................................................. prowadzony przez Bank .............................................................................................. .

§4

1. W przypadku niewykonania lub nie należytego wykonania Dzieła w umówionym terminie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień niewykonania lub nienależytego wykonania dzieła.2. W przypadku niewykonania Dzieła w terminie 7 dni od upływu terminu ustalonego w umowie, Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania dzieła.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej.

§ 5

1. Wykonawca nie może powierzyć ani w całości, ani w części wykonania Dzieła osobom trzecim bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.2. W razie uzyskania takiej zgody, Wykonawca za działania lub zaniechania osób trzecich ponosi odpowiedzialność jak za własne działania lub zaniechania.

§ 6


Z dniem przyjęcia Dzieła, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dzieła na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalenie (sporządzenie egzemplarza, który mógłby służyć publikacji utworu),

  • digitalizacja,

  • wprowadzenie do pamięci komputera,

  • sporządzenie wydruku komputerowego,

  • zwielokrotnienie poprzez druk lub nagranie na nośniku magnetycznym w postaci elektronicznej,

  • wprowadzenie do obrotu, w tym w postaci wydawnictwa książkowego, dziełowego, w tym również w formie wymiennokartkowej aktualizowanej, wydawnictwa prasowego, w formie zapisu elektronicznego na dowolnym nośniku,

  • nieodpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy,

  • wprowadzanie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM,

- w oryginalnej (polskiej) wersji językowej i w tłumaczeniu na języki obce, wraz z prawem do dokonywania opracowań, przemontowań i zmian układu, na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a także zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

§ 7


Do kontaktów w sprawie niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby :

ze strony Wykonawcy:

Pan/Pani.....................................................................................................................................

Adres do korespondencji............................................................................................................

ze strony Zamawiającego:

Pani/Pan .....................................................................................................................................

Adres do korespondencji............................................................................................................

§8

W przypadku zmiany adresu, Strony są zobowiązane do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony.


§9

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


§11

Spory wynikłe na tle umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
1 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

2 Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego.

3 Dotyczy tylko sytuacji, w których za stronę działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w przypadku osobistej reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy a nie spółka.


Pobieranie 23.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna