W załączeniu przedkładamPobieranie 7.42 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar7.42 Kb.


W załączeniu przedkładam:

 1. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom),

 2. adnotacje urzędowe o danych zawartych w dowodzie osobistym,

 3. kopię zaświadczenia o odbyciu 3 – miesięcznego stażu w rzeźni wyznaczonej przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

 4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 5. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie

 6. zaświadczenie lekarskie TYP A o zdolności do wykonywania pracy na stanowisku: lekarz weterynarii,

 7. zaświadczenie lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych o zdolności do wykonywania pracy w procesie produkcji i w obrocie żywnością (dla osób wyznaczonych do pracy w rzeźni, przetwórstwie mięsa lub mleczarni),*

 8. zaświadczenie lekarskie z przeprowadzonego badania okulistycznego* (dotyczy: badania przedubojowego, poubojowego, oceny mięsa, nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem, przechowywaniem mięsa)

 9. zaświadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla pracowników,

 10. aktualne zaświadczenie wydane przez właściwą okręgową radę lekarsko-weterynaryjną o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii,

 11. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek:

  1. z ZUS – dla osób prowadzących działalność gospodarczą,

  2. od pracodawcy – dla osób zatrudnionych na podstawie stosunku pracy,

  3. od innego zleceniodawcy – dla osób wykonujących umowy-zlecenia na rzecz innego zleceniodawcy,

 12. prawidłowo wypełnione oświadczenie zleceniobiorcy dla celów powszechnego ubezpieczenia społecznego,

 13. kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w powiatowym inspektoracie weterynarii w zakresie pobierania prób monitoringowych (dla osób pobierających próby na monitoring), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

 14. kopię zaświadczenia o odbyciu miesięcznego stażu w zakładzie prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa mleka (dla osób kontrolujących mleczarnie), wyznaczonym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii,*

 15. kopię zaświadczenia o odbyciu rocznego stażu pracy w zakładzie leczniczym dla zwierząt,*

 16. kopię zaświadczenia o odbyciu kursu badania na włośnie metodą wytrawiania w Puławach,*

Wymagania punktu: 4, 14, 15, 16 zgodne z rozporządzeniem MRiRW z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 04.89.860)

*niepotrzebne skreślić
Pobieranie 7.42 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna