W zakresie ochrony klimatuPobieranie 124.09 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar124.09 Kb.v5 ID BS

UMOWA O WSPÓŁPRACY

W ZAKRESIE OCHRONY KLIMATU
zawarta w dniu       2016 roku pomiędzy :
PROZON Fundacją Ochrony Klimatu

ul. Matuszewska 14 Bud. B9, 03-876 Warszawa

(NIP: 524-18-25-696)

reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Grzegorczyka, Prezesa Zarządu Fundacji

(dalej zwaną „Fundacją”)
a firmą


 ,  

tel.:      , faks:      , e-mail:      

NIP:      

którą reprezentuje Pan/Pani  , 

(zwaną dalej „Firmą Serwisową”)Preambuła:

Dążąc do ograniczenia emisji substancji zubożających warstwę ozonową i degradujących klimat Ziemi, Fundacja PROZON zorganizowała ogólnopolską sieć odzysku (Sieć 3R) oraz prowadzi Centrum Regeneracji i Utylizacji czynników chłodniczych.

Rolą Firm Serwisowych w Sieci 3R, jest odzysk czynników chłodniczych z naprawianych instalacji chłodniczych i dostarczanie do Centrum Regeneracji i Recyklingu.

W celu realizacji założeń Sieci 3R, Fundacja oferuje Firmom

Serwisowym do użytkowania stacje oraz dedykowane butle do odzysku czynników chłodniczych.

Przystępując do sieci 3R i odzyskując zużyte czynniki chłodnicze Firmy Serwisowe dają dowód swojej troski o dobro środowiska naturalnego i woli działania na rzecz jego ochrony.
Fundacja PROZON gwarantuje odbiór odzyskanych czynników w zgodzie z obowiązującymi w Polsce przepisami z zakresu ochrony środowiska.


Artykuł 1
Cele umowy i postanowienia ogólne 1. Ogólnym celem niniejszej umowy jest zapobieganie emisji do atmosfery substancji zubożających warstwę ozonową oraz gazów cieplarnianych powodujących ocieplenie klimatu na Ziemi.

 2. Na życzenie, w ramach odrębnej umowy Fundacja PROZON może wyposażyć Firmę Serwisową w profesjonalne przenośne stacje i butle do odzysku czynników chłodniczych.


Artykuł 2
Definicje

Dla potrzeb niniejszej umowy:


 1. "dzień rozliczenia" oznaczać będzie każdy pierwszy dzień roboczy roku kalendarzowego;

 2. "okres rozliczeniowy" oznaczać będzie każdy 12-miesięczny okres między kolejnymi dniami rozliczenia;Artykuł 3
Zobowiązania Fundacji 1. Fundacja zobowiązuje się przyjmować od Firmy Serwisowej odzyskane czynniki chłodnicze typu CFC, HCFC i HFC, z przeznaczeniem do regeneracji lub utylizacji, na warunkach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Fundacja zobowiązuje się cyklicznie informować Firmę Serwisową o aktualnych przepisach prawnych dotyczących zastosowania czynników chłodniczych typu CFC, HCFC, HFC i HFO.

 3. Fundacja zobowiązuje się udzielać Firmie Serwisowej upustów w opłatach za przyjmowanie odzyskanych czynników chłodniczych do utylizacji, zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 4 niniejszej umowy.Artykuł 4
Zobowiązania Firmy Serwisowej 1. Wykonując nowe instalacje, prowadząc obsługę techniczną instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych lub wykonując ich demontaż, Firma Serwisowa zachowa pełną staranność, aby:

a) odzyskiwane przez nią czynniki chłodnicze nie ulotniły się do atmosfery, co zagroziłoby warstwie ozonowej i przyczyniłoby się do nasilenia efektu cieplarnianego;

b) odzyskiwane przez nią poszczególne rodzaje i typy czynników chłodniczych były przechowywane w odrębnych butlach, specjalnie do tego celu przystosowanych, co zapobiegnie pomieszaniu tych czynników i powinno pozwolić na dokonanie ich późniejszej regeneracji przez Fundację PROZON. 1. Firma Serwisowa będzie przekazywać odzyskane czynniki chłodnicze bezpośrednio do siedziby Fundacji PROZON w Warszawie lub do któregokolwiek LCO.


Artykuł 5
Rozliczenia finansowe 1. Za gotowość Fundacji do przyjęcia odzyskanych czynników chłodniczych, Firma Serwisowa zobowiązuje się wnosić na rzecz Fundacji opłaty w kwocie 200 zł netto (plus podatek VAT) za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy.

 2. Opłata będzie fakturowana w każdy dzień rozliczenia, za kolejny okres rozliczeniowy (tj. opłata będzie pobierana „z góry”). Datą wykonania usługi jest dzień rozliczenia.

 3. Faktury Fundacji będą płatne w ciągu 21 dni od daty ich wystawienia. Za datę zapłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Fundacji.

 4. W zamian za opłatę za gotowość, o której mowa powyżej w ust. 1, Firmie Serwisowej przysługuje 5 zł upustu od standardowych stawek opłat za przyjęcie odzyskanych czynników chłodniczych do regeneracji, określonych w cenniku usług Fundacji.

 5. Ewentualna zmiana stawki określonej powyżej w art. 5 ust. 1 nie będzie stanowić zmiany niniejszej umowy. Pod rygorem nieważności, zmiany tej stawki muszą być zgłoszone Firmie Serwisowej pisemnie najpóźniej do 30 października, mając wówczas zastosowanie wyłącznie do kolejnych okresów rozliczeniowych.

 6. W zakresie objętym niniejszą umową, Firma Serwisowa upoważnia Fundację PROZON do wystawiania na nią faktur w wersji elektronicznej, bez podpisu odbiorcy.


Artykuł 6
Postanowienia końcowe 1. Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 2. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

 3. Pod rygorem nieważności, ewentualne wypowiedzenie umowy może nastąpić wyłącznie w trybie pisemnym.

 4. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, jednak wypowiedzenie dotyczy kolejnego okresu rozliczeniowego.

 5. Niezależnie od postanowień art. 6 ust. 3 pkt. b), Fundacja może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy Firma Serwisowa opóźnia się z uregulowaniem wierzytelności Fundacji przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od daty jej wymagalności.

 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, strony będą się starały rozwiązać w drodze porozumienia, a gdy okaże się to niemożliwe – sprawa zostanie przedstawiona do rozstrzygnięcia przez Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Fundacji.Artykuł 7
Numery załączników 1. Warunki współpracy

 2. Lista miejsc wypożyczenia butli
Za Fundację PROZON Za Firmę SerwisowąZałącznik Nr 1

do umowy o współpracy

w zakresie ochrony klimatu

v.5


Warunki współpracy w ramach Sieci 3R

A. Sprzęt, odzysk i gromadzenie czynnika

 1. W ramach swej działalności gospodarczej, Firma Serwisowa prowadzi odzysk czynników chłodniczych. Do tego celu wykorzystuje specjalistyczny sprzęt (stacje i butle do odzysku) udostępniony Firmie Serwisowej przez Fundację PROZON.

 2. Odzyskiwane czynniki gromadzone są w przeznaczonych do tego celu butlach udostępnianych Firmie Serwisowej przez Fundację PROZON lub przez Lokalne Centrum Odzysku (LCO), bądź w innych specjalnie oznaczonych butlach, posiadających ważną legalizację. Fundacja PROZON upoważnia Firmę Serwisową do napełniania przez nią butli należących do Fundacji, w zakresie objętym stosowną umową o współpracy.

  1. Butle do odzysku udostępniane Firmie Serwisowej bezpośrednio przez PROZON, są przekazywane na zasadach określonych w cenniku usług Fundacji PROZON, zatwierdzonym przez Zarząd Fundacji PROZON.

  2. Butle należące do Fundacji PROZON i udostępniane Firmie Serwisowej przez LCO, są przekazywane według zasad ustalonych indywidualnie przez dane LCO. O ewentualnych zmianach tych zasad, LCO poinformuje PROZON w ciągu 14 dni od wprowadzenia zmian; zmiany takie zostaną ogłoszone przez Fundację.

B. Zasady przyjęcia czynników przez PROZON

 1. Przyjęcie butli z odzyskanymi czynnikami chłodniczymi uzależnione jest od akceptacji przez Firmę Serwisową następujących warunków:

  1. Odzyskane czynniki przyjmowane są wyłącznie w specjalnie oznaczonych butlach do odzysku czynników chłodniczych. W wyjątkowych przypadkach – uzasadnionych dużą ilością odzyskanych czynników od danego klienta, możliwe jest uzgodnienie odbioru czynników w innych pojemnikach (np. w zbiornikach tonowych).

  2. Dostarczona butla powinna być napełniona odzyskanym czynnikiem co najmniej w 50% jej nominalnej pojemności.

  3. PROZON dokonuje analizy czynnika i decyduje o jego dalszym przeznaczeniu do regeneracji lub utylizacji.

  4. Wszystkie czynniki typu HFC, HFO, CFC oraz HCFC przyjmowane są odpłatnie, zgodnie z aktualnym cennikiem usług Fundacji PROZON. Firma Serwisowa niniejszym wyraża zgodę, aby za odpłatne przyjęcie odzyskanych czynników chłodniczych, Fundacja PROZON wystawiła na nią stosowną fakturę, pokrywającą koszty zagospodarowania/utylizacji tych substancji. Faktura ta będzie płatna w terminie 21 dni od daty jej wystawienia.

Aktualny cennik usług Fundacji PROZON dostępny jest w Biurze Fundacji.


Załącznik Nr 2

do umowy o współpracy

w zakresie ochrony klimatu

v.8


Lista LCO

Punkty Fundatorów w których można odebrać puste butle do odzyskuLp.

Nazwa

Adres


Kontakt

Telefon


FaksAir Products Sp. z o.o.
Agencja Poznań

Poznań 60-167

ul. Wołowska 70


(61) 861-31-35


Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Oddział Bydgoszcz

Bydgoszcz 85-520
ul. Chemiczna 1

Tomasz Baranowski
600-060-315

(52) 372-61-17

(52) 372-61-20Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Oddział Gdańsk

Gdańsk 81-309
ul. Grunwaldzka 311

Wojciech Siuda

(58) 511-28-10

(58) 511-28-35Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Punkt Sprzedaży 398

Gdynia 81-963
ul. Czechosłowacka 3

Julita Powałka

(58) 627-89-33

(58) 627-89-33Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Zakład Kielce

Kielce 25-116
ul. Ściegiennego 201

Alina Kobiec

(41) 368-74-80

(41) 368-74-80 w. 102Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Zakład Kościan

Kościan 64-000
ul. Przemysłowa 17

Urszula Mojsienia

(65) 511-89-34

(65) 512-28-12Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Punkt Sprzedaży 298

Kraków 30-733
ul. Bagrowa 9

Krzysztof Jacher

(12) 653-28-18

(12) 653-28-18Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Oddział Lublin

Lublin 20-209
ul. Mełgiewska 7/9

Elżbieta Podlasin

(81) 710-15-82

(81) 710-15-85Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Oddział Łódź

Łódź 91-204
ul. Traktorowa 145

Dominik Zasada

(42) 613-65-90

(42) 613-65-45Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Zakład Pszczyna

Pszczyna 43-200
ul. Grzebłowiec 34

Helena Dąbrowiecka

(32) 449-27-47

(32) 449-27-48Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Oddział Tarnów

Tarnów 33-100
ul. Żwirowa 4

Krystyna Świętek

(14) 633-16-53

(14) 633-16-03Lista LCO (Schiessl Polska) w których można odebrać puste butle do odzysku i zdać czynnik do zagospodarowaniaLp.

Nazwa

Adres

Kontakt

Telefon

Mail

1)

MC Kijewo

Środa Wlkp. 63-000

Kijewo 9G,Dawid Rozmiarek

(61) 285-55-81

kijewo@schiessl.pl

2)

Oddział Szczecin

Szczecin 70-631

ul. Heyki 24Sławomir Rogiński

(91) 462-49-59

szczecin@schiessl.pl

3)

Oddział Bydgoszcz

Bydgoszcz 87-758

ul. Przemysłowa 8Marcin Sobczyński

(52) 321-12-53

bydgoszcz@schiessl.pl

4)

Oddział Białystok

Białystok 15-620

ul. Elewatorska 29Adam Małachowski

(85) 651-52-20

bialystok@schiessl.pl

5)

Oddział Warszawa I

Piaseczno 05-500

ul. Raszyńska 13Violetta Muzyka

(22) 750-42-90/91

warszawa@schiessl.pl

6)

Oddział Łódź

Łódź 93-564

ul. Wieniawskiego 1/3Adam Biernacki

(42) 686-20-95

lodz@schiessl.pl

7)

Oddział Lublin

Lublin 20-468

ul. Energetyków 39Paweł Dojka

(81) 744-51-02

lublin@schiessl.pl

8)

Oddział Sosnowiec

Sosnowiec 41-209

ul. Kresowa 6Bartłomiej Tyszko

(32) 299-94-40

sosnowiec@schiessl.pl

9)

Oddział Wrocław

Wrocław 50-513

ul. Gazowa 26Rafał Strzelczyk

(71) 332-31-11

wroclaw@schiessl.pl

10)

Oddział Sopot

Sopot 81-855

ul. Rzemieślnicza 38Paweł Szczodrowski

(58) 555-15-13

sopot@schiessl.pl

11)

Oddział Poznań

Wysogotowo k/Poznania 62-081

ul. Olszowa 49Robert Stroiński

(61) 285-68-26

poznan@schiessl.pl

12)

Oddział Warszawa II

Warszawa 03-310

ul. Staniewicka 18Sławomir Sadownik

(22) 675-04-28

warszawa2@schiessl.plWypełnioną ankietę prosimy
odesłać do Fundacji PROZON.


Dziękujemy.Informacja o Firmie Serwisowej


współpracującej z Fundacją PROZON w ramach ogólnopolskiej Sieci 3R


 1. Nazwa firmy

     

 1. Adres

     

2.1. miasto

     

2.2. kod pocztowy

     

2.3. ulica i numer budynku

     

 1. Numer NIP

     

 1. Numer REGON

     

 1. Numer KRS

     

 1. Telefon

     

 1. Telefon komórkowy

     

 1. Faks

     

 1. Adres e-mail     

 1. Adres www

     

 1. Zakres działalności

     


 1. Osoba reprezentująca firmę oraz jej funkcja     

 1. Łączna liczba pracowników firmy

     

 1. Liczba pracowników, którzy będą wykorzystywać stację

     

 1. Liczba pracowników posiadających "Zieloną Kartę" (prosimy także podać numery kart)

     

 1. Jakie czynniki najczęściej wykorzystuje firma?

     

 1. Ile czynników firma zużywa w ciągu roku (szacunkowo)?

     

 1. Ile czynników firma może odzyskać w ciągu roku (szacunkowo)?

     

 1. U którego dystrybutora firma zaopatruje się w czynniki chłodnicze?
  (proszę zaznaczyć "X")

 Schiessl
 Air Products
 Linde Gaz Polska

 Inna firma (proszę podać nazwę):

 1. Uwagi / propozycje Firmy Serwisowej     

Imię i nazwisko oraz stanowisko osoby wypełniającej formularz:      


Data:       Pieczęć i podpis: __________________


– –


Pobieranie 124.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna