W zasadach organizacjiPobieranie 237.69 Kb.
Strona1/4
Data07.05.2016
Rozmiar237.69 Kb.
  1   2   3   4


POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI

ZARZĄD GŁÓWNY

ZMIANY

W ZASADACH ORGANIZACJI

SPORTU WĘDKARSKIEGO


15 października 2004 r.


Spis treści

 1. Uchwała nr 83 ZG PZW z dnia 15.10.2004 r. w sprawie zmian w zasadach organizacji

i finansowania wyczynowego sportu wędkarskiego 3 1. Uchwała nr 84 ZG PZW z dnia 15.10.2004 r. w sprawie ustanowienia regulaminów dotyczących wyczynowego sportu wędkarskiego 7

3. Zmiany do „Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego” 8

4. Wzorcowy regulamin Wędkarskiego Klubu Sportowego PZW 15

5. Regulamin Głównego Kapitanatu Sportowego 19

 1. Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie wędkarskich dyscyplin sportowych 24

7. Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego 27

8. Karta praw i obowiązków zawodnika 30

9. Regulamin zmiany barw klubowych 32

 1. Karta praw i obowiązków członka kadry narodowej

i reprezentanta Polski 33

11. Karta praw i obowiązków marketingowych 35

12. Karta praw i obowiązków trenera 38


Jednolity tekst Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego, wg stanu prawnego na dzień 15 października 2004r, jest dostępny również w dziale „Sport”.
Uchwała Nr 83

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego


z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie zmian w zasadach organizacji i finansowania wyczynowego sportu wędkarskiego

Wykonując ustalenia zawarte w rozdziale III Uchwały XXVII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 26 października 2001 r., na podstawie § 29 pkt. 10 Statutu PZW, ustala się co następuje :I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Polski Związek Wędkarski jest organizacją uprawnioną do realizacji zadań polskich związków sportowych w rozumieniu art.10 ust.1 i 4 Ustawy o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2
Zadania w zakresie wyczynowego sportu wędkarskiego, wynikające z art.9 ust.1 i art.10 ust.5 Ustawy o kulturze fizycznej, Polski Związek Wędkarski wykonuje poprzez :


 1. organizowanie współzawodnictwa sportowego wędkarzy w dyscyplinach :

- wędkarstwo spławikowe

- wędkarstwo muchowe

- wędkarstwo rzutowe

- wędkarstwo spinningowe

- wędkarstwo morskie

- wędkarstwo podlodowe
 1. określanie reguł technicznych i dyscyplinarnych współzawodnictwa w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich,
 1. przygotowanie kadr narodowych do uczestnictwa w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym,
 1. określanie zasad funkcjonowania wędkarskich klubów sportowych oraz nadawanie im licencji uprawniających do organizowania zawodów i udziału we współzawodnictwie sportowym,
 1. przyznawanie zawodnikom licencji uprawniających do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym, określanie zasad ich przyznawania oraz pozbawiania,
 1. określanie praw i obowiązków zawodników,
 1. przyznawanie licencji sędziego dyscyplin wędkarskich,

 2. określanie trybu i zasad rozstrzygania sporów powstałych w związku z naruszeniem ustalonych reguł współzawodnictwa sportowego, powoływanie organów orzekających,§ 3
Współzawodnictwo sportowe ma na celu wyłonienie, z cyklu zawodów eliminacyjnych, mistrzów okręgów, mistrzów Polski w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach sportowych oraz ustalenie, w oparciu o klasyfikację ogólną, składów kadry narodowej i reprezentacji narodowych na mistrzostwa świata i Europy.


II ORGANIZACJA SPORTU WĘDKARSKIEGO

§ 4
1. Podstawową jednostką organizacyjną, realizującą zadania w zakresie wyczynowego sportu

wędkarskiego jest Wędkarski Klub Sportowy zwany dalej klubem.
 1. Klub zrzesza wędkarzy, członków Polskiego Związku Wędkarskiego, pragnących dobrowolnie, wyczynowo uprawiać sport wędkarski.
 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania , minimalna liczba członków klubu winna wynieść 10 członków.
 1. Klub powstaje oraz działa w oparciu o Regulamin wędkarskiego klubu sportowego PZW stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 1. Warunkiem dopuszczenia klubu do rywalizacji sportowej jest uzyskanie stosownej licencji. Uprawnionym do nadawania klubom licencji sportowej jest Główny Kapitanat Sportowy Polskiego Związku Wędkarskiego.
 1. O licencję uprawniającą do rywalizacji sportowej w Polskim Związku Wędkarskim może ubiegać się również klub wędkarski posiadający osobowość prawną.


§ 5


 1. Sportem wyczynowym na szczeblu krajowym kieruje Zarząd Główny PZW przy pomocy Głównego Kapitanatu Sportowego. Obsługę techniczno- administracyjną wykonuje Zespół ds. sportu i młodzieży, funkcjonujący w strukturze biura Zarządu Głównego PZW.
 1. Sportem wyczynowym na szczeblu okręgu kieruje Zarząd Okręgu PZW przy pomocy Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Zarządy okręgów PZW organizują i koordynują działalność klubów wędkarskich na swoim terenie. Zobowiązania klubów mieszczą się w osobowości prawnej i możliwościach finansowych okręgu. Obsługę techniczno-administracyjną zapewnia biuro zarządu okręgu.§ 6
Zasady rozgrywania wędkarskich zawodów sportowych, ich organizację, reguły techniczne i dyscyplinarne, uprawnienia i obowiązki zawodników, trenerów oraz sędziów, jak również zasady klasyfikacji i wyłaniania kadr oraz reprezentacji narodowych, określają „Zasady organizacji sportu wędkarskiego” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


III FINANSOWANIE SPORTU WĘDKARSKIEGO
§ 7


 1. Finansowanie zadań w zakresie sportu wyczynowego na szczeblu centralnym odbywa się z Funduszu Sportu Wędkarskiego gromadzonego na wyodrębnionym rachunku bankowym obsługiwanym przez Biuro Zarządu Głównego PZW.
 1. Fundusz Sportu Wędkarskiego tworzy się z następujących źródeł :

  • odpisy ze składek członkowskich PZW w wysokości określonej przez Krajowy

Zjazd Delegatów PZW,

  • środki na zadania w zakresie sportu wyczynowego zlecone przez Polską Konfederację Sportu,

  • wpływy z zawodów sportowych,

  • darowizny otrzymywane w związku z zawartymi umowami sponsoringu na potrzeby wyczynowego sportu wędkarskiego,

  • opłaty wnoszone przez kluby z tytułu nadania im licencji uprawniającej do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym,

  • wpłaty zagranicznych związków wędkarskich oraz federacji.

3. Z Funduszu Sportu Wędkarskiego finansowane są :  • udział reprezentacji narodowej w zawodach międzynarodowych,

- wyposażenie kadry narodowej ( dresy, sprzęt ),

- zgrupowania kadry narodowej,  • mistrzostwa Polski w zakresie określonym w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego,

  • udział trenerów kadry narodowej w imprezach z cyklu

Grand Prix,

- obsługa komisji ( GKS, Morska, Kolegium Sędziowskie),  • składki z tytułu przynależności do międzynarodowych organizacji sportowych.

4. Środki niewykorzystane w danym roku stanowią zasilenie źródeł finansowania sportu w latach

następnych.

§ 8


 1. Źródłem finansowania sportu wyczynowego na poziomie okręgu są wpływy z :

- dotacji zarządu okręgu i zarządów kół,

  • subwencji ze strony władz powiatu lub województwa na realizację zadań w zakresie sportu wyczynowego,

  • darowizn od sponsorów sportu wyczynowego,

  • opłat za udostępnienie innym podmiotom wód na organizowanie zawodów wędkarskich.
 1. Na poziomie okręgów finansowane są:

  • udział reprezentantów okręgu w mistrzostwach Polski,

  • mistrzostwa okręgu w zakresie określonym w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego,

  • obsługa komisji (OKS, Rada ds.Młodzieży).IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 9
1. Traci moc uchwała nr 91 ZG PZW z dnia 9 grudnia 1995 r. w sprawie zasad organizowania i

finansowania wyczynowego sportu wędkarskiego.


2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Wiceprezes ZG PZW Prezes ZG PZW

Adam Zwarycz Eugeniusz Grabowski

Uchwała Nr 84

Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 15 października 2004 r.

w sprawie ustanowienia regulaminów dotyczących wyczynowego sportu wędkarskiego

Na podstawie § 29 pkt 10 Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego, Zarząd Główny PZW uchwala:

- Zmiany w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego (zał.nr 1)

- Wzorcowy regulamin Wędkarskiego Klubu Sportowego PZW (zał.nr 2)

- Regulamin Głównego Kapitanatu Sportowego (zał.nr 3)

- Regulamin przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie

dyscyplin sportowych (zał.nr 4)

- Przepisy dyscyplinarne sportu wędkarskiego (zał.nr 5)

- Kartę praw i obowiązków zawodnika (zał.nr 6)

- Regulamin zmiany barw klubowych PZW (zał.nr 7)

- Kartę praw i obowiązków członka Kadry Narodowej

i reprezentanta Polski (zał.nr 8)

- Kartę praw i obowiązków marketingowych

członka Kadry Narodowej (zał.nr 9)

- Kartę praw i obowiązków trenera Kadry Narodowej (zał.nr10)

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.


Wiceprezes ZG PZW Prezes ZG PZW

Adam Zwarycz Eugeniusz Grabowski

Zał.nr 1


do Uchwały ZG PZW nr 84

z dnia 15.10.2004 r.

ZMIANY DO

ZASAD ORGANIZACJI SPORTU WĘDKARSKIEGO”


Niezależnie od zmian podanych poniżej, należy uwzględnić wszystkie zmiany dokonane uchwałami ZG PZW w okresie wcześniejszym, tj. do dnia 28.03.2004 r.
str. 7

Rozdział I w p-cie 1 oraz 2 do pozycji 2.15 zastąpić nowym zapisem jak niżej :
I. Wędkarskie zawody sportowe i ich organizacja
1. RODZAJE ZAWODÓW

  1. Wędkarskie zawody sportowe rozgrywane są w dyscyplinach:

 • wędkarstwo spławikowe

 • wędkarstwo muchowe

 • wędkarstwo rzutowe

 • wędkarstwo spinningowe

 • wędkarstwo morskie

 • wędkarstwo podlodowe

  1. Zawody wędkarskie dzielą się na :

 • mistrzowskie

 • ogólnopolskie z cyklu „Grand Prix”

 • towarzyskie

  1. Zawody mogą być rozgrywane w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej, w kategoriach wiekowych: seniorów (mężczyźni, kobiety), młodzieży (juniorzy, juniorki) oraz kadetów (dzieci).

Ustala się następujące kategorie wiekowe dla zawodników :

Seniorzy: w dyscyplinie spławikowej - powyżej 20 lat

w pozostałych dyscyplinach - powyżej 18 lat

młodzież: w dyscyplinie spławikowej - do 20 lat

w pozostałych dyscyplinach - do 18 lat

kadeci : w dyscyplinie spławikowej - do 15 lat

w pozostałych dyscyplinach - do 14 lat

Zawodnik jest zakwalifikowany do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego, o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczył podanej granicy wieku.  1. Junior, juniorka w zawodach mistrzowskich ma prawo startu wyłącznie w jednej kategorii, w rocznym cyklu zawodów mistrzowskich. Zawodnicy młodszej kategorii w zawodach mistrzowskich mają prawo startu w starszej kategorii (mężczyzn, kobiet) wówczas, gdy w tej kategorii, w danym roku rozpoczęli eliminacje.

Jedynym wyjątkiem od powyższej zasady jest kategoria kadetów, w której zawodnik ma prawo startu i nagradzania jednocześnie w swojej kategorii i kategorii młodzieży (juniorów, juniorek) w rocznym cyklu zawodów mistrzowskich.

  1. Zawody mogą być rozgrywane na szczeblu klubu, okręgu lub kraju.2. UDZIAŁ W ZAWODACH

2.1. Zasady ogólne.

2.1.1.W Mistrzostwach Polski oraz zawodach ogólnopolskich „Grand Prix” mogą

uczestniczyć członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego posiadający licencję

sportowca. Zasady przyznawania i pozbawiania licencji na uprawianie wędkarskiego

sportu wyczynowego określa regulamin. W zawodach towarzyskich mogą

uczestniczyć również osoby nie posiadające licencji.

2.1.2.Licencja na uprawianie wędkarskich dyscyplin sportowych przyznawana jest

członkom wędkarskich klubów sportowych. Licencję przyznaje i pozbawia Główny

Kapitanat Sportowy. Licencję przyznaje się na czas określony lub nieoznaczony.

2.1.3.Uczestnik zawodów powinien posiadać uprawnienia do wędkowania, zgodnie z

rodzajem łowiska, na którym odbywają się zawody. Organizator zawodów na

wodach innych użytkowników wód niż PZW obowiązany jest do zapewnienia

możliwości nabycia uprawnień uczestnikom zawodów.

2.1.4.Uczestnik zawodów morskich musi posiadać zezwolenie Urzędu Morskiego na

amatorski połów ryb. W zawodach pełnomorskich powinien posiadać również

dokument uprawniający do przekroczenia granicy, zgodnie z aktualnymi przepisami o

ruchu granicznym. Do udziału w zawodach morskich dopuszcza się zawodników,

którzy osiągnęli wiek 16 lat.


  1. Szczegółowe przepisy dopuszczenia do zawodów:

2.2.1.Mistrzostwa Klubu. Prawo startu w zawodach o mistrzostwo klubu we wszystkich

dyscyplinach mają wszyscy członkowie klubów.

2.2.2. Mistrzostwa Okręgu

W Mistrzostwach Okręgu w dyscyplinach spławikowej, spinningowej, muchowej i

podlodowej we wszystkich kategoriach uczestniczyć mogą członkowie klubów z

terenu działania danego okręgu, zgłoszeni przez klub do rywalizacji.

Ilość uczestników Mistrzostw Okręgu określa Okręgowy Kapitanat Sportowy.

W przypadku zgłoszenia ilości zawodników przekraczających określona wielkość,

uczestników mistrzostw ustala się w oparciu o eliminacje. W mistrzostwach może

startować bez konieczności udziału w eliminacjach ubiegłoroczny mistrz okręgu

oraz członkowie kadry narodowej.

2.2.3. Mistrzostwa Polski

W Mistrzostwach Polski w dyscyplinie spławikowej, spinningowej, muchowej i

podlodowej we wszystkich kategoriach udział biorą :

- mistrzowie okręgów,

- ubiegłoroczny mistrz Polski,

- zawodnicy od 1-30 miejsca z ogólnej klasyfikacji za rok ubiegły.

2.2.4. Mistrzostwa Polskie w wędkarstwie morskim.

W Mistrzostwach Polski w wędkarstwie morskim biorą udział trzyosobowe drużyny

wytypowane przez kluby.

2.2.5. Zawody ogólnopolskie z cyklu Grand Prix

Zawody ogólnopolskie z cyklu Grand Prix stanowią podstawę do wyłonienia kadry

narodowej oraz służą ocenie rywalizacji sportowej klubów.

W zawodach z cyklu Grand Prix startują reprezentacje klubów wędkarskich.

Ustala się obowiązujące składy drużyn:

- w wędkarstwie spławikowym 3 mężczyzn, kobieta, junior

- w wędkarstwie spinningowym 2 zawodników

- w wędkarstwie muchowym 3 zawodników

- w wędkarstwie podlodowym 3 zawodników.
Niezależnie od zgłoszonych drużyn w zawodach z cyklu Grand Prix, mogą brać

udział indywidualni zawodnicy, którzy zajęli w klasyfikacji ogólnej za ubiegły rok

miejsca do 50.
2.2.6. Drużynowe Mistrzostwa Polski

W drużynowych Mistrzostwach Polski startują reprezentacje klubów.

Drużyny startują w następujących składach :

w wędkarstwie spławikowym i podlodowym 5 zawodników

w wędkarstwie muchowym i spinningowym 3 zawodników.

Ilość dopuszczonych drużyn do startu w Mistrzostwach Polski określa Główny Kapitanat Sportowy w zależności od pojemności łowiska. Przy większej ilości zgłoszonych drużyn organizowane są eliminacje. Drużynowy Mistrz Polski reprezentuje Polskę na klubowych mistrzostwach świata.   1. Zasady uczestnictwa w zawodach rzutowych są podane w regulaminie Zawodów w wędkarstwie rzutowym.

   2. W zawodach o mistrzostwo klubu , okręgu i Polski mogą również startować poza konkursem, zawodnicy zagranicznych związków wędkarskich. O tytuł mistrza klubu, okręgu i Polski mogą się ubiegać tylko obywatele polscy.

   3. W zawodach międzypaństwowych i międzynarodowych biorą udział zawodnicy wytypowani przez właściwe kapitanaty.

   4. W zawodach towarzyskich o uczestnictwie decyduje organizator.str. 10

pkt. 3.1 – w miejsce słowa „koła” wprowadzić „klubu”.

pkt. 3.2 – nadać brzmienie : Za udział w zawodach o mistrzostwo okręgu koszty za swoich

zawodników pokrywają kluby.

pkt. 3.3 – wykreślić ostatnie zdanie

pkt.3.4. - Koszty udziału w zawodach Grand Prix, ponoszą startujący zawodnicy

bądź ich kluby”.

pkt.3.4. do 3.6. zmienić numerację.
str. 11

pkt. 3.6 – w miejsce słowa : „międzykołowych” wprowadzić słowo : międzyklubowych

pkt. 4.1 – w miejsce słów „sekcji, koła” wprowadzić „klubu”.
pkt. 4.6 – w miejsce słowa „koło” wprowadzić „klub”. Ostatnie zdanie wykreślić w

całości.


pkt. 4.9 – wykreślić w całości
str. 12

pkt. 4.10 – nadać brzmienie : Zwycięzcy rocznej klasyfikacji ogólnej obliczonej za poprzedni rok, którzy zajęli miejsca 1-3 w poszczególnych dyscyplinach i kategoriach

otrzymują pamiątkowe puchary i dyplomy.

pkt. 4.12 – wyłącznie do korekty drukarskiej :

„Zasady nagradzania ...... są podane w rozdziale II pkt. 7.4 i 7.5”.pkt. 5.1 – pierwszy myślnik : w miejsce słów „sekcji, koła” wprowadzić „klubu”

 • trzeci myślnik nadać brzmienie : o ogólnopolskich z cyklu „Grand Prix” –

odpowiedni okręg PZW lub klub za pośrednictwem macierzystego okręgu.

str. 14

pkt. 5.11 – w miejsce słowa „koła” wprowadzić „kluby”.

pkt. 5.13 – trzecie zdanie nabiera brzmienie : Członkowie kadry narodowej i zawodnicy z rocznej klasyfikacji ogólnej obliczonej za poprzedni rok do 30 miejsca, którzy nie zakwalifikowali się do mistrzostw Polski jako reprezentanci okręgu, są zgłaszani przez macierzyste okręgi wraz ze zgłoszeniem mistrza okręgu.

str. 16

pkt. 5.23 – w miejsce słowa „kołom” wprowadzić „klubom”.

pkt. 5.24 wykreślić ostatnie zadanie

str. 19

pkt. 1.8 – po słowach : „obciążenie wyważające spławik” dopisać „umieszczone centrycznie na żyłce”.

str. 21

pkt. 1.17 – wykreślić trzecie zdanie. W czwartym zdaniu w miejsce słowa „kołach”

wprowadzić „klubach”.str. 41

pkt. 4.11 – w drugim zdaniu w miejsce słów : „W sekcjach i kołach” wprowadzić : W klubach

pkt. 4.12 – wykreślić ostatnie zdanie i nadać mu nowe brzmienie : W zawodach wieloturowych stosuje się ponowne losowanie.
str. 49

pkt. 2. Udział w zawodach w trzecim zdaniu w miejsce słowa „kół” wpisać słowo „klubów”
str. 61

pkt. 7.4 – w trzecim myślniku w miejsce słowa „koła” wpisać „klubu”

 • w czwartym myślniku w miejsce słowa „Koła” wpisać „Klubu”

 • w piątym myślniku w miejsce słowa „(koło)” wpisać „(klub)”

str. 63

Uchyla się dotychczasowe Regulaminy spławikowych drużynowych mistrzostw Polski

i okręgu

str. 65

pkt. 4.3 – wykreślić słowo „koła”.

str. 70

pkt. 1.9 ppkt. a/ - w miejsce słów „sekcji i koła” wpisać „klubu”

str. 71

pkt. 2.1 ppkt. c/ - w miejsce słowa „koła” wpisać słowo „klubu”

str. 74

pkt. 2.4 ppkt. a/ - w pierwszym myślniku w miejsce słów „sekcji i koła” wpisać „klubu”

str. 76

IV WĘDKARSKIE KADRY

nadać nowe brzmienie :


Kadrę narodową w wędkarstwie stanowi grupa najlepszych zawodników. W skład kadry wchodzą członkowie PZW, posiadający odpowiedni zasób wiedzy wędkarskiej oraz wyszkolenia sportowego a także reprezentujący wysoki poziom moralny i etyki wędkarskiej.
str. 77 W rozdziale Prawa i obowiązki członka Kadry dotychczasowy tekst zastępuje się nowym

(roboczo - osobny załącznik)


pkt. 2.1 – wykreślić słowa „Kadrę PZW”

pkt. 2.2 – Nowe brzmienie: „Kadra narodowa w dyscyplinach i kategoriach jest

powoływana przez Główny Kapitanat Sportowy na okres 1 roku”.

pkt. 2.3 – w miejsce słowa „PZW” wpisać „Narodowa”.

pkt. 2.4 – w miejsce słowa „PZW” wpisać „Narodowej”.

pkt. 2.5 – Ustala się następujące liczby członków kadry „Narodowej” :

a/ dyscyplina spławikowa :

- mężczyźni do 10 osób

- kobiety do 10 osób

- młodzież do 10 osób

b/ dyscyplina spinningowa :

- seniorzy do 10 osóbc/ dyscyplina muchowa :

- seniorzy do 10 osóbd/ dyscyplina rzutowa :

- seniorzy : mężczyźni do 10 osóbkobiety do 6 osób

- juniorzy : chłopcy do 8 osóbdziewczęta do 6 osób

e/ dyscyplina morska :

- seniorzy do 10 osóbOstatnie zdanie wykreślić w całości.

str. 78

pkt. 2.6 – wykreślić w całości

pkt. 2.7 – wykreślić słowa „kadry PZW”.

pkt. 2.8 – wykreślić słowa „kadry PZW”.

pkt. 2.9 – nadać brzmienie : GKS corocznie przed sezonem określa i podaje do publicznej wiadomości imprezy sportowe typowane do cyklu zawodów „Grand Prix” zgodnie z Terminarzem Imprez Sportowych Międzynarodowych i Krajowych

pkt. 2.11W mistrzostwach świata i Europy i innych zawodach międzynarodowych bierze udział reprezentacja Polski typowana z zawodników Kadry narodowej,

- decyduje GKS na wniosek trenera reprezentacji, zatwierdza Prezydium ZG PZW.
pkt. 2.13 – wykreślić w całości
ZASADY POWOŁYWANIA KADRY NARODOWEJ W WĘDKARSTWIE SPŁAWIKOWYM
KADRA NARODOWA MĘŻCZYZN

str. 79

pkt. 3.1 – nadać brzmienie pierwsze zdanie wraz z odnośnikami : Do kadry narodowej zostają powołani zgodnie z określonym limitem ilościowym :

 • aktualny Indywidualny Mistrz Polski,

 • do 8 kolejnych zawodników z klasyfikacji ogólnej obliczonej za poprzedni rok,

 • 1 zawodnik typowany przez trenera kadry.

W trzecim zdaniu wykreślić słowo „PZW i dopisać „narodowej”.pkt. 3.2 – nadać brzmienie : Klasyfikacja ogólna obliczana jest w cyklu rocznym. Obejmuje sumę punktów uzyskanych przez zawodnika w sektorach każdej tury ogólnopolskich zawodów z cyklu „Grand Prix” i mistrzostw Polski.

W dyscyplinie spławikowej brane są pod uwagę wszystkie miejsca zawodników w sektorze każdej tury danej kategorii. Zawodnik otrzymuje ilość punktów zgodną z zajętym miejscem. Zawodnikowi nie startującemu przypisuje się ilość punktów równą ilości zawodników w najliczniej obsadzonym sektorze plus 1.

pkt. 3.3 – wykreślić w całości.

pkt. 3.4 – wykreślić w całości.  1   2   3   4


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna