W zdrowym ciele, zdrowy duch!” Diagnoza problemuPobieranie 68.77 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar68.77 Kb.
PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA ZESPOŁU SZKÓŁ W WOLICY PIASKOWEJ

na rok szkolny 2010/2011.

W zdrowym ciele, zdrowy duch!”


1.Diagnoza problemu

Zespół Szkół w Wolicy Piaskowej tworzą Szkoła Podstawowa im Władysława Broniewskiego i Publiczne Przedszkole.

Do Zespołu w bieżącym roku szkolnym uczęszcza 100 uczniów w Szkole Podstawowej

i 36 dzieci w Publicznym Przedszkolu ogółem .

Prowadzone w ubiegłych latach działania promocji zdrowia dowiodły, że nadal istnieje duże zainteresowanie programem wśród uczniów , rodziców , nauczycieli oraz pracowników szkoły.

Potwierdzone było to licznym udziałem wszystkich grup w prowadzonych na terenie naszej placówki formach promocji zdrowia.

Przeprowadzona wśród rodziców ankieta ewaluacyjna programu dowiodła zarówno efektywności prowadzonych działań, jak też celowości kontynuacji programu w latach następnych. W bieżącym roku szkolnym jako cel priorytetowy stawiamy sobie dalszy rozwój aktywności ruchowej naszych podopiecznych przy jednoczesnym kontynuowaniu promocji zdrowego sposobu odżywiania .
2. Problem priorytetowy


  • Nie zgodne z zasadami zdrowego stylu życia wykorzystanie czasu wolnego przez uczniów.

  • Problemy ze zmianą niewłaściwych nawyków żywieniowych dzieci.


3. Cel priorytetowy

Pobudzenie uczniów do większej aktywności ruchowej, kształtowanie higienicznego stylu życia w szkole i domu, uczenie zasad prawidłowego planowania dnia oraz wpajanie odpowiednich nawyków żywieniowych.


4.Opis stanu wyjściowego

Z obserwacji wynika, że aktywność ruchowa naszych uczniów nadal u dużej mierze ograniczona jest do lekcji wychowania fizycznego i krótkiego przemarszu z domu do szkoły.

Nieliczni uczniowie naszej placówki spędzają aktywnie czas wolny uczęszczając na zajęcia zespołów tanecznych organizowane przez M.D. K. w Sędziszowie Młp., czy Szkolnego Klubu Sportowego.

W większości uczniowie spędzają czas w domu przed telewizorem, komputerem, rzadko wybierając formy wypoczynku aktywnego np. wycieczki rowerowe, gra w piłkę.

Nasz plan działań na rok szkolny 2010/2011 ma na celu poszerzenie oferty form aktywnego wypoczynku dla uczniów naszej placówki.

5. Uzasadnienie

Obserwacja zachowań uczniów, przeprowadzone z nimi w ramach godzin wychowawczych rozmowy, a także wywiad z rodzicami dowodzą bardzo małej świadomości zagrożeń wynikających z : małej aktywności ruchowej dzieci i młodzieży , niedbałości o właściwą sylwetkę oraz niewłaściwego odżywiania się i niedostatecznego dbania o higienę osobistą .


6. Źródła problemu

Rodzice większości dzieci intensywnie pracują ( często poza granicami kraju), aby zabezpieczyć byt swoich pociech. Nie mają czasu na kontrolowanie ich stylu życia, odżywiania

i samopoczucia czy form spędzania czasu wolnego. Zmiany cywilizacyjne mają decydujący wpływ na zachowania najmłodszych członków społeczeństwa.

Zabieganie rodziców przyczynia się do rozluźnienia więzi społecznych i niemożliwości przekazywania informacji na temat racjonalnych i społecznie oczekiwanych form spędzania wolnego czasu. Konsumpcyjny styl życia jest w odczuciu dzieci ciekawszy i wygodniejszy.


7. Sposoby rozwiązania problemu

  • Uświadomienie wszystkich uczestników życia szkolnego o wadze problemu

i jego konsekwencjach na przyszłość.

  • Promowanie aktywnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego.

  • Przygotowanie atrakcyjnej oferty zajęć dodatkowych.

  • Organizowanie spotkań, prelekcji z kompetentnymi osobami.


8. Kryterium sukcesu

Efektem przeprowadzonych działań będzie poszerzenie oferty form aktywnego wypoczynku dla naszych wychowanków, oraz wzrost ich aktywności ruchowej dzieci o ok.60%. wskaźnikiem osiągnięcia celów będą ankiety kontrolne przeprowadzone pod koniec roku szkolnego 2010/2011.Osoby odpowiedzialne za realizację działań

Szkoły Promującej Zdrowie

w roku szkolnym2010/2011 :
-koordynator: Aldona Lazarowicz – n-l szkoły

-zespół koordynujący: Janusz Barciński- dyrektor zespołu

Elżbieta Leniart- n-l szkoły

Anna Czapka n-l szkoły

Magdalena Zawiślak n-l szkoły

Agnieszka Paszkowska n-l przedszkola

Teresa Szeliga n-l przedszkola

Grażyna Drwal – intendentka

Wojciech Bieś - przew. Sam. Uczniowskiego

Sylwia Róg - czł. Sam. Uczniowskiego

Karol Zakrzewski - czł. Sam. Uczniowskiego


Plan działań na rok szkolny 2010/2011


Obszary działań

Problematyka

Sposób realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Wyrabianie wśród uczniów nawyków zdrowego odżywiania

Zasady zdrowego odżywiania


-Prowadzenie na terenie szkoły akcji: ,,Owocowa przerwa” polegającej na spożywaniu przez dzieci w czasie drugiej przerwy międzylekcyjnej owoców i warzyw.
-Włączenie do tematyki godzin wychowawczych, lekcji przyrody , techniki tematów związanych z zasadami zdrowego odżywiania.

Organizacja imprez szkolnych:

-,,Owocowa sałatka” przygotowanie i degustacja sałatki z owoców,,Święto Pieczonego Ziemniaka” -Konkurs na „Warzywnego Cudaka”

Aktywni dla zdrowia-organizacja Dnia Samorządności.

,,Szkolny Dzień Zdrowia”- szkolne obchody światowego dnia zdrowia.
Dzień Rodziny-
-Zaopatrzenie sklepiku szkolnego w zdrową żywność i świeże owoce akcja ,, Chipsom mówimy- NIE!”

-Przeprowadzenie wśród uczniów konkursu antyalkoholowego.

Aktualizacja gazetek promujących zdrowe odżywianie-„W zdrowym ciele zdrowy duch”
- „Wiosenna kanapka”- przygotowanie i degustacja kanapek z pierwszymi wiosennymi warzywami przez przedszkolaków.
- ,,Przepis na zdrowie” kontynuowanie akcji zbierania przepisów na zdrowe potrawy i ciekawe formy spędzania wolnego czasu oraz publikacja zgromadzonych materiałów.
- Przygotowanie dla dzieci paczek mikołajkowych oraz poczęstunku z okazji zabawy choinkowej


n-l dyżurujący, wychowawcy klas

n-l wychowawcy, nauczyciele nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego

  1. Lazarowicz

Leniart, Przydział, Rada Rodziców

Sam. Uczniowski-opiekunowie.

A. Lazarowicz

Wychowawcy, rada rodziców, uczniowie

B. Niedźwiedź, G. Drwal


A. Czapka


Wszyscy nauczyciele wg grafiku.
B. Pieja

M. Przydział, B. Pieja, M. Zawiślak


Rada RodzicówCały rok szkolny

Cały rok szkolny

V

X
III


IV

VI

Cały rok szkolnyX
Cały rok szkolny

III


II sem.

XII, I


Estetyka spożywania i przygotowania pokarmów

Zasady savoir-vivre'u przy stole

Włączenie do tematyki godzin wychowawczych w kl. IV-VI, lekcji przyrody, techniki, nauczania zintegrowanego i zajęć wychowania przedszkolnego

- Jak przygotować atrakcyjne i zdrowe przekąski na szkolną dyskotekę?

Dyżury uczniów na szkolnej stołówce

Poznanie zasad poprawnego zachowania się przy stole podczas spożywania posiłkówn-l wychowawcy, nauczyciele nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego
Sam. Uczniowski

Opiekunowie samorządu uczniowskiego.

wychowawcy


Cały rok szkolny

XI, I
Cały rok
Higiena osobista i estetyka otoczenia

Podstawowe zasady higieny osobistej

- Dbaj o wygląd i postawę- pogadanki wychowawców kas z uczniami. Włączenie do tematyki godzin wychowawczych, lekcji nauczania zintegrowanego, zajęć wychowania przedszkolnego oraz lekcji przyrody tematów związanych z podstawowymi zasadami higieny osobistej uczniów.
-Konkurs plastyczny „Zęby myj, radośnie żyj

- Akcja fluoryzacji zębów uczniów klas I- VIn-l wychowawcy, nauczyciele nauczania zintegrowanego, wychowania przedszkolnego

R. Daniel B. Niedźwiedź M. Przydział

Higienistka szkolnaCały rok

II SEM


Cały rok
Estetyka otoczenia

- Udział w akcji „Sprzątanie Świata zacznij od posprzątania swojego podwórka”- zbiórka surowców wtórnych
-WIOSENNE PORZĄDKI zbiórka surowców wtórnych i zużytych baterii.

- Udział w akcji „Sadzimy las

- DZIEŃ ZIEMI- DNIEM OGRODU akcja ukwiecania klas i obejścia szkoły.


A. Lazarowicz wychowawcy klas

A. Lazarowicz

wychowawcy klas
dyr. Szkoły
A. Lazarowicz


IX

II sem.
II sem.


IV

Higieniczny styl życia

Aktywny wypoczynek


Umiejętność niesienia pomocy innym i samemu sobie

Dbamy o nasze zdrowie psychiczne-Wycieczki, ogniska, dyskoteki szkolne.

-Po zdrowie na świeże powietrze-zabawy ruchowe w ogródku przyszkolnym

-„ Chwila gimnastyki w rytm muzyki”- gimnastyka przy muzyce dla wszystkich chętnych uczniów.
-Konkurs plastyczny dla klas 0-III pod hasłem „Ruch to zdrowie na cały rok!”

- Konkurs dla klas IV-VI „Mam pomysł na aktywny wypoczynek o każdej porze roku


-Szkolny DZIEŃ SPORTU-gry zabawy na świeżym powietrzu.

Bezpieczna droga do szkoły- spotkanie dzieci przedszkolnych i uczniów z policjantem.

Jak pomóc sobie i innym? – pogadanka z higienistką szkolną na temat sposobów niesienia pomocy w nagłych wypadkach takich jak poparzenia, skaleczenia ukąszenia.

Ratujemy i uczymy ratować- cykl spotkań z higienistką szkolną poświęcony zasadom udzielania pierwszej pomocy przed medycznej.

„Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem szkolnym – pogadanki wychowawcówJak oceniam miniony rok szkolny?- ankieta dla uczniów klas IV - VI.
Zorganizowanie zespołów samopomocowych dla uczniów z problemami w nauce.

Współpraca z rodzicami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu umożliwienia badań uczniom z problemami w nauce.
wychowawcy klas
M. Golon A. Paszkowska T. Szeliga

Opiekunowie i samorząd szkolny B. Pieja, M. Zawiślak


M. Golon R. Daniel B. Niedźwiedź M. Przydział

  1. Czapka

M. Zawiślak

E. Leniart wychowawcy klas

Dyr. szkoły

Higienistka szkolna


Higienistka szkolna E. Leniart


Wychowawcy klas
A. Czapka A. Lazarowicz B. Pieja
Opiekunowie samorządu szkolnego
Wychowawcy klas.Cały rok
IX

Cały rok


IV

II sem

VI

IX, III


X

Wg możliwościIX

VI
Cały rokCały rok
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna