Wałbrzych, dnia 14. 07. 2015 r. Nr sprawy: pn/01/2015 ogłoszenie o wyborze ofertyPobieranie 48.67 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar48.67 Kb.
Wałbrzych, dnia 14.07.2015 r.

Nr sprawy: PN/01/2015
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTYMŁODZIEŻOWY OŚRODEK WYCHOWAWCZY

Im. Marii Grzegorzewskiej

ul. Strzegomska 20 , 58-308 Wałbrzych

Tel/fax 74/ 84-261-28

NIP: 886-16-13-464 , REGON : 000211961
informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa artykułów spożywczych do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu przy ul. Strzegomskiej 20”

Grupa nr I : Dostawy mięsa i produktów mięsnych

Grupa nr II : Dostawy produktów mrożonych i rybnych

Grupa nr III : Dostawy produktów mleczarskich i nabiału

Grupa nr IV : Dostawy owoców i warzyw

Grupa nr V : Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

Grupa nr VI: Dostawy artykułów różnych: sypkich, drobnych, przypraw itp.

Grupa nr VII: Dostawy jaj kurzych

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 26.06.2015 r.,

BZP 95215 – 2015


Liczba otrzymanych ofert: 6

Liczba firm wykluczonych : 0

Liczba ofert odrzuconych : 3Wybrano następujące oferty:
w zakresie Grup nr : I, II, III, IV, VI

Numer oferty 5

Firma (nazwa) : PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński Spółka jawna
ul. Wyspiańskiego 40, 57-300 Kłodzko

Uzasadnienie wyboru: jedna ważna oferta złożona dla części: I, II, III, IV, najkorzystniejsza oferta dla części VI - spełnia warunki Zamawiającego.


Ceny oferty brutto:
Grupa nr I : Dostawy mięsa i produktów mięsnych

30 837,02 zł (trzydzieści tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 02/100).
Grupa nr II : Dostawy produktów mrożonych i rybnych

4 389,49 zł (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych 49/100).
Grupa nr III : Dostawy produktów mleczarskich i nabiału

18 145,28 zł (osiemnaście tysięcy sto czterdzieści pięć złotych 28/100).
Grupa nr IV : Dostawy owoców i warzyw

35 152,43 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 43/100).
Grupa nr VI: Dostawy artykułów różnych: sypkich, drobnych, przypraw itp.

22 675,03 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 03/100).
w zakresie: Grupy nr VII: Dostawy jaj kurzych

Wybrano następującą ofertę:

Numer oferty 4

Firma (nazwa) : Dystrybucja JAJKOPOL Anna Bratkowska
ul. Kolejowa 5a, 58-124 Marcinowice

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta dla części VII - spełnia warunki Zamawiającego.Cena oferty brutto:

2 772,00 zł (dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 00/100).
w zakresie: Grupy nr V : Dostawy pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich

postępowanie zostaje u n i e w a ż n i o n e

na podstawie art. 93 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) z uwagi na to, iż w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu.Zbiorcze zestawienie ofert


Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena „brutto”
Dostawa nagła

1


IceQB Sp. z o.o.

ul. Gen. J. Sowińskiego 2/4, 65-419 Zielona Góra mail: biuro@iceqb.pl


GRUPA II : 4 479,30 zł
brak w ofercie

2


PP-H-U ADAR Anna i Dariusz Rajewscy S.j.

ul. Sportowa 9a, 58-305 Wałbrzych

mail: biuro@chleb.com


GRUPA V: 19 091,80 zł
brak w ofercie

3


PP-H POLARIS Małgorzata Gruszczyńska

ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz

mail: handel@polaris.kalisz.pl

GRUPA VI: 22 567,65 zł

GRUPA VII: 3 520,00 zł


24 godz.

4


Dystrybucja JAJKOPOL Anna Bratkowska

ul. Kolejowa 5a, 58-124 Marcinowice

mail: jajkopol@vip.onet.pl


GRUPA VII: 2 772,00 zł8 godz.

5


PPHU „LACTIS” Andreasik, Lis, Zieliński Sp. jawna


ul. Wyspiańskiego 40, 57-300 Kłodzko

mail: lactis@post.pl

GRUPA I : 30 837,02 zł

GRUPA II : 4 389,49 zł

GRUPA III : 18 145,28 zł

GRUPA IV: 35 152,43 zł

GRUPA VI: 22 675,03 zł

GRUPA VII: 3 141,60 zł12 godz.

6


Piekarstwo Cukiernictwo Tadeusz Baranowski, ul. Wałbrzyska 9b, 58-303 Wałbrzychmail: baranowski.tadeusz@wp.pl

GRUPA V: 21 641,00 złbrak w ofercie
OCENA OFERT
Grupa nr I, II, III, IV

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

I Cena 90%Liczba pkt w kryterium II Dostawa nagła 10%

Razem pkt

5

90,00

10,00

100,00


Grupa nr VI

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

I Cena 90%Liczba pkt w kryterium II Dostawa nagła 10%

Razem pkt

3

90,00

5,00

95,00

5

89,57

10,00

99,57


Grupa nr VII: Dostawy jaj kurzych

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium

I Cena 90%Liczba pkt w kryterium II Dostawa nagła 10%

Razem pkt

3

87,50

3,33

90,83

4

90,00

10,00

100,00

5

79,41

6,67

86,08Informacje o ofertach odrzuconych
Z postępowania odrzucono oferty:

nr 1- na podstawie: art. 89 ust.1, pkt 2 ustawy Pzp. – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ nie zawiera formularza oferty, podpisanego przez osobę uprawnioną do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy;nr 2, nr 6 - na podstawie: art. 89 ust.1, pkt 2 ustawy Pzp. – treść oferty nie odpowiada treści SIWZ, ponieważ w punkcie 2 formularza oferty nie zostało wypełnione zobowiązanie Wykonawców w sprawie dostawy w sytuacji nagłej /nieplanowanej/, które podlega ocenie w ramach kryterium II.
Omyłki rachunkowe
W ofertach nie stwierdzono omyłek podlegających poprawie wg zasad art. 87 ustawy Pzp.

Termin zawarcia umów
Umowy z wybranymi Wykonawcami mogą być zawarte po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1, pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. po dniu 20 lipca 2015 roku.
Podpisał:

Dyrektor Piotr Schienke

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna