Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczyPobieranie 21.63 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar21.63 Kb.


Narodowy Fundusz Zdrowia

Lubuski Oddział Wojewódzki w Zielonej Górze
Zielona Góra, dnia 14.08.2015r.

WAG 261.1.5/2015 ABDo wiadomości Wykonawców

PYTANIA DO POSTĘPOWANIA WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu informatycznego

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego


w trybie przetargu nieograniczonego, wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przekazane zostają zapytania oraz odpowiedzi na zapytania, dotyczące przedmiotowego postępowania:


Treść zapytania 1:

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie I, pkt 4. Macierz dyskowa, Lp.5 tabeli – Dostępność.

Zamawiający w wymaganiach minimalnych opisuje „Możliwość definiowania priorytetów dla grupy wolumenów logicznych (Quality of Service) (…)”

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na ww. funkcjonalność?Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia osobnych licencji na funkcjonalność definiowania priorytetów dla grupy wolumenów logicznych (Quality of Service).Treść zapytania 2:

Dotyczy: Załącznik nr 2 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie I, pkt 4. Macierz dyskowa, Lp.6 tabeli – Wspierane systemy operacyjne.

Zamawiający wymaga m.in. wsparcia dla Microsoft Windows 2003. Dla tego systemu operacyjnego jego producent firma Microsoft, z dniem 14 lipca br. zakończyła okres wsparcia (patrz: http://www.microsoft.com/en-us/servercloud/products/windows-server-2003/).

Czy w związku z powyższym Zamawiający zrezygnuje z wymagania wsparcia dla Microsoft Windows 2003?Odpowiedź:

W związku z zakończeniem okresu wsparcia od 14.07.2015 r. przez firmę Microsoft dla systemu Windows Server 2003, Zamawiający rezygnuje z wymagania tego wsparcia dla oferowanej macierzy dyskowej, w zakresie ww. systemu.

Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres zmian jest następujący:1.Załącznik nr 1 do formularza ofertowego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie I, Macierz dyskowa, w pkt 12

Było:

Zapewnia wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2003/2008/2012, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-VJest:

Zapewnia wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2008/2012, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V2.Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie I, Macierz dyskowa, w pkt 15

Było:

Zapewnia wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2003/2008/2012, Linux,


VMware vSphere

Jest:

Zapewnia wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2008/2012, Linux,


VMware vSphere

3.Załącznik nr 2 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Zadanie I, Macierz dyskowa, w pkt. 6

Było:

Wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2003/2008/2012, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V.

Możliwość podłączenia co najmniej 32 serwerów VMware/Linux/Windows.

Wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Microsoft Cluster Server, HP Serviceguard.

Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2003/2008/2012, Linux, VMware vSphere.

Jest:

Wsparcie dla różnych systemów operacyjnych, co najmniej Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2008/2012, Linux, VMware vSphere, Microsoft Hyper-V.

Możliwość podłączenia co najmniej 32 serwerów VMware/Linux/Windows.

Wsparcie dla różnych systemów klastrowych, co najmniej Microsoft Cluster Server, HP Serviceguard.

Wsparcie dla mechanizmów dynamicznego przełączania zadań I/O pomiędzy kanałami w przypadku awarii jednego z nich (path failover). Wymagane jest wsparcie dla odpowiednich mechanizmów oferowanych przez producentów systemów operacyjnych: Solaris, AIX, HP-UX, Microsoft Windows 2008/2012, Linux, VMware vSphere.
Załącznik nr 3 do SIWZ - szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz zestawienie dokumentów wymaganych od Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w poz. 9.

Było:

W zakresie Zadania I

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający:


  1. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat HP Acredited System Engineer HP Bladesystem Solutions lub równoważny;

  2. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat HP MASE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V1 lub równoważny;

  3. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat HP Accredited Integration Specialist Specialty in HP Data Protector Software lub równoważny;

  4. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat VMware Certified Professional 5 lub równoważny;

  5. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat techniczny producenta minimalnie na poziomie zaawansowanym, potwierdzający kompetencje we wdrażaniu i konfiguracji przełączników SAN.

W wykazie stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób (posiadane certyfikaty- dokładne nazwy), doświadczenia oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.


W zakresie Zadania II i III Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Jest:

W zakresie Zadania I

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zawierający:


  1. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat HP Acredited System Engineer HP Bladesystem Solutions lub równoważny;

  2. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat HP MASE Master Accredited Solutions Expert Storage Solutions Architect V1 lub równoważny;

  3. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat HP Accredited Integration Specialist Specialty in HP Data Protector Software lub równoważny;

  4. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat VMware Certified Professional 5 lub równoważny;

  5. minimum jednego inżyniera posiadającego certyfikat techniczny producenta minimalnie na poziomie zaawansowanym, potwierdzający kompetencje we wdrażaniu i konfiguracji przełączników SAN.

W wykazie stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ należy podać informacje na temat kwalifikacji zawodowych wskazanych osób (posiadane certyfikaty- dokładne nazwy), oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.


W zakresie Zadania II i III Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia:

Było:

Kwalifikacje zawodowe (należy wskazać dokładne nazwy posiadanych przez tą osobę certyfikatów wymaganych w SIWZ), doświadczenie, wykształcenie.Jest:

Kwalifikacje zawodowe (należy wskazać dokładne nazwy posiadanych przez tą osobę certyfikatów wymaganych w SIWZ).


W załączeniu zmodyfikowane załączniki:

Załącznik nr 1 do formularza ofertowego po modyfikacji z dnia 14.08.2015

Załącznik nr 2 do SIWZ po modyfikacji z dnia 14.08.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ po modyfikacji z dnia 14.08.2015

Załącznik nr 8 do SIWZ po modyfikacji z dnia 14.08.2015
Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu, natomiast termin składania ofert nie ulega zmianie.
Stanisław Łobacz

(Kierownik Zamawiającego)www.nfz.gov.pl

Lubuski Oddział Wojewódzki, ul. Podgórna 9b, 65-057 Zielona Góra

tel.: 68 328 76 00, fax: 68 328 76 57, e-mail: sekretariat@nfz-zielonagora.pl

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna