Waldemar wiatrak environmental protection Analysis AgencyPobieranie 1.49 Mb.
Strona1/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

B I U R O A N A L I Z „E N V I - P R O”WALDEMAR WIATRAK

ENVIronmental PROtection - Analysis Agency

Siedziba: ul. Marchołta 39/8, 31-416 Kraków, tel.: (12) 412 10 44, Biuro: ul. Mazowiecka 4/6/619, 30-036 Kraków

tel./fax: (012) 633 02 24, tel. kom.: 691 695 672, e-mail: envipro@wp.pl,

NIP: 676-177-66-16. Nr konta: PKO BP SA w Warszawie 50102055581111136482400007

Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko

pn.

budowA parku elelktrowni wiatrowych „Wiewiórka”

w rejonie miejscowości

WIEWIÓRKA – gÓRA mOTYCZNA

w gminie żYRAKÓW


Kraków 2012

RAPORT O ODDZIAŁYWANIU

PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

pn.


BUDOWA PARKU ELEKTROWNI WIATROWYCH „WIEWIÓRKA”

W REJONIE MIEJSCOWOŚCI

WIEWIÓRKA – GÓRA MOTYCZNA

W GMINIE ŻYRAKÓWZleceniodawca: Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o.,

ul. Racławicka 130,

02-634 Warszawa

Autorzy: mgr Waldemar Wiatrak

Biegły z listy Wojewody Małopolskiego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko – Nr 96/2000,

dr Marian Stójornitolog

mgr Radosław Urban

mgr Agnieszka Smernicka

specjaliści w zakresie chiropterologii
dr Marcin Guzik

specjalista w zakresie botanikiAnalizy środowiskowe:

mgr Ewa Drżał

mgr inż. Katarzyna Machowska

mgr inż. Monika Małopolska

mgr Aneta Wiatrak

Spis treści


2.5. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji 14

2.7. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia 173.7.2. Wyniki monitoringu chiropterologicznego (załącznik 2) 43

3.7.3. Wyniki inwentaryzacji siedlisk florystycznych (załącznik 3) 45

7.2. Wariant realizacji przedsięwzięcia wg obu wariantów (inwestora i alternatywnego) 59

7.3. Wariant wystąpienia poważnej awarii 61

7.4. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 61

7.5. Analiza i ocena możliwych zagrożeń i szkód dla 61

zabytków chronionych 61

7.6. Oddziaływanie fazy likwidacji przedsięwzięcia 62ZAŁĄCZNIKI i RYSUNKI w tym załączniki w postaci dodatkowych opracowań, wykonanych na potrzeby Raportu
Załącznik A – Pismo Wójta Gminy Żyraków z dnia 18.04.2011, znak: IiGK.7624/14/10

Załącznik B – Mapa akustyczna z wariantem alternatywnym

Załącznik 1 – Sprawozdanie z MONITORINGU ORNITOLOGICZNEGO-PRZEDREALIZACYJNEGO ROCZNEGO 2009/2010 uzupełniony o MPPL w 2012 r., w rejonie lokalizacji projektowanego Parku Elektrowni Wiatrowych w gminie Żyraków i w gminie Czarna

Załącznik 2 – Raport z MONITORINGU CHIROPTEROLOGICZNEGO na terenach przewidzianych pod budowę elektrowni wiatrowych w gminie Żyraków w woj. podkarpackim

Załącznik 3 – WALORYZACJA FLORYSTYCZNO-FITOSOCJOLOGICZNA terenu przewidzianego pod budowę Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka”

Załącznik 4 – ANALIZA AKUSTYCZNA dla zespołu elektrowni wiatrowych „Wiewiórka” w rejonie miejscowości Wiewiórka i Góra Motyczna, Gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie

Załącznik 5 – ANALIZA KRAJOBRAZOWA dla przedsięwzięcia pn. Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” w rejonie miejscowości Wiewiórka i Góra Motyczna w gminie Żyraków

1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maks 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów pieszo-jezdnych oraz placów montażowych, w rejonie miejscowości Wiewiórka – Góra Motyczna, w gminie Żyraków, w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim, nazywane dalej w tekście: parkiem (zespołem, farmą) elektrowni wiatrowych „Wiewiórka”.

Niniejsze opracowanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 9/2010 z dnia 29.06.2010 z firmą Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o., ul Racławicka 130, 02-634 Warszawa.


      1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotowy raport został sporządzony w celu dołączenia do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) inwestycja należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. § 3 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 (Dz.U.2010 Nr 213, poz.1937) określa, iż sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać: instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 5b: o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m.

Ponadto obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wynika bezpośrednio z postanowienia Wójta Gminy Żyraków z dnia 18.04.2011, znak: IiGK.7624/14/10 (załącznik A).


Zakres niniejszego Raportu dotyczy budowy zespołu elektrowni wiatrowych wraz z ciągami pieszo-jezdnymi i placami montażowymi. Elementami infrastruktury technicznej będą również kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne oraz instalacja automatycznego sterowania. Ze względu na brak ostatecznego uzgodnienia trasy kabli, elementy te nie zostały objęte wnioskiem i będą przedmiotem odrębnego postępowania.

Niniejszy raport określa oddziaływania przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska, jak powierzchnia ziemi i warunki gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat, świat zwierząt i roślinność, ludzi, dobra materialne i dobra kultury, zabytki chronione oraz krajobraz, a także wzajemne ich oddziaływania na etapie budowy i późniejszej eksploatacji oraz konsekwencje w przypadku likwidacji przedsięwzięcia. Analizuje przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.Raport zajmuje stanowisko w sprawie potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania oraz ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu. Zwraca uwagę na ewentualne konflikty społeczne oraz przedstawia propozycje monitoringu środowiska dla etapu budowy i późniejszej eksploatacji.    1. Regulacje prawne oraz programy dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej

Regulacje prawne oraz programy dotyczące rozwoju energetyki wiatrowej na szczeblu międzynarodowym i krajowym

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu z 1992 r. – zobowiązuje państwa, które ją ratyfikowały do podejmowania działań przeciw zagrożeniom związanym z ocieplaniem się klimatu. Została ona uzupełniona protokołem z Kioto z 1997 r., podpisanym przez Polskę w 1998 r.

Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zakłada osiągnięcie 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym bilansie brutto zużycia energii elektrycznej w całej Unii Europejskiej do 2020 r., przy czym dla poszczególnych krajów przyjęto różny poziom tego udziału i dla Polski jest to 15%.

Strategia rozwoju energetyki odnawialnej (dokument krajowy, przyjęty przez Sejm RP 23 sierpnia 2001) – celem strategicznym Polski jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo-energetycznym kraju do 14% w 2020 roku (dyrektywą 2009/28/WE poziom ten wzrósł do 15%). W strategii wskazano trudności jakie napotyka rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Jest to m.in.: brak stosownych unormowań prawnych określających w sposób jednoznaczny program i politykę w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, niedostateczne mechanizmy finansowe adresowane bezpośrednio do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, wysokie nakłady inwestycyjne (technologii i prac np geologicznych), brak powszechnego dostępu do informacji o rozmieszczeniu potencjału energetycznego poszczególnych rodzajów OZE1 możliwego do technicznego wykorzystania, brak programów edukacyjno-szkoleniowych dotyczących OZE kierowanych do inżynierów, projektantów, architektów, przedstawicieli sektora energetycznego, bankowości i decydentów, oraz brak wypracowanych metod uniknięcia konfliktów z ochroną przyrody i krajobrazu.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku – zakłada: wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii, co najmniej do poziomu 15% w 2020 r.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) – wprowadziła system wsparcia produkcji energii elektrycznej w odnawialnych źródłach energii, tzw. zielone certyfikaty. Jego istotą jest nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne, zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej odbiorcom końcowym, obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określonej ilości świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE, bądź uiszczenia opłaty zastępczej. Na podstawie § 3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 969), obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia albo uiszczenia opłaty zastępczej jest spełniony, gdy za dany rok udział ilościowy energii elektrycznej z OZE w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej, wynosi nie mniej niż: 10,4% - w 2011 i 2012 r., 10,9% - w 2013 r., 11,4% - w 2014 r., 11,9% - w 2015 r., 12,4% - w 2016 r., oraz 12,9% - w 2017 r.

Programy/dokumenty uwzględniające rozwój energetyki odnawialnej na szczeblu województwa podkarpackiegoo, powiatu dębickiego i gminy Żyraków

Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2020 – wizja: „Województwo podkarpackie powinno stać się obszarem zrównoważonego rozwoju integrującym cele społeczne, ekologiczne i gospodarcze oraz zapewniającym możliwości realizacji potrzeb społeczeństwa i osiąganie wysokiego standardu życia”. Jako cel strategiczny przyjęto:„Podniesienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki regionu poprzez wzrost jej innowacyjności, a tym samym efektywności, która stworzy warunki do zwiększenia zatrudnienia oraz wzrostu dochodów i poziomu życia ludności”. W ramach realizacji celu głównego oraz docelowej wizji regionu podkarpackiego wyznaczono 8 obszarów strategicznych, dla których wyznaczono podstawowe cele i priorytety rozwojowe. Jednym z obszarów strategicznych jest infrastruktura techniczna, w ramach której zadaniem priorytetowym jest m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego (budowa i rozbudowa infrastruktury związanej z energetyką odnawialną). W obszarach strategicznych: Obszary wiejskie i rolnictwo, Ochrona środowiska również jako jeden z kierunków działań wskazano rozwój źródeł energii odnawialnych: energii słonecznej, energii geotermalnej, biomasy i siły wiatru.

Regionalny program operacyjny województwa podkarpackiego na lata 2007 -2013 – cel główny: „Wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki oraz poprawa dostępności przestrzennej Podkarpacia”. W programie, wśród siedmiu celów szczegółowych wskazano dwa, istotne w kontekście rozwoju energetyki odnawialnej i są to: „Poprawa dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez realizację przedsięwzięć w zakresie sieci komunikacyjnej i energetycznej” oraz „Zapobieganie degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna gospodarka zasobami naturalnymi”. W ramach osi priorytetowej infrastruktura energetyczna, wspierane będzie m.in. wykorzystanie energii wiatru. Korzystnym skutkiem wykorzystania energii z OZE jest: „dywersyfikacja dostaw nośników energii, obniżenie emisji zanieczyszczeń oraz bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych”.

Program ochrony środowiska dla województwa podkarpackiego na lata 2008-2011, z uwzględnieniem lat 2012-2015 – zaznacza, że: „odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym poszczególnych gmin, a nawet województwa. Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego regionu. Potencjalnie największym odbiorcą energii z odnawialnych źródeł może być rolnictwo, a także mieszkalnictwo i komunikacja”. W związku z powyższym, jednym z priorytetów Programu jest: „Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych”, w ramach którego jako cel średniookresowy przyjęto: „wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii pierwotnych w województwie (do 2020 roku 14%). Ma zostać on osiągnięty m.in. poprzez: „budowę instalacji wykorzystujących energię wiatru (elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych)” oraz „wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnych oraz pomoc dla wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii oraz nowych

rozwiązań technologicznych, włączenie problematyki energii odnawialnej do planów zagospodarowania przestrzennego i planów rozwoju regionalnego; systematyczne zwiększanie zaangażowania środków publicznych w realizację programów efektywności energetycznej; podnoszenie świadomości z zakresu energetyki odnawialnej na poziomie lokalnym i regionalnym poprzez programy szkoleniowe; promowanie korzyści wynikających z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy finansowej oraz technicznej”.Program Ochrony Środowiska dla powiatu dębickiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 - jednym z celów głównych Programu jest ochrona powietrza, w ramach którego wśród celów średniookresowych (do 2015r.) wyszczególniono m.in.: zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych poprzez: wspieranie budowy nowych instalacji OZE, współpraca z partnerami społecznymi i gospodarczymi, identyfikacja barier utrudniających rozwój OZE i podjęcie działań mających na celu ich likwidację, rozwój energetycznego wykorzystania wiatru.

Na szczeblu gminnym obecnie brak jest obowiązujących dokumentów warunkujących rozwój energetyki odnawialnej. Nie mniej jednak Uchwałą Nr XXXV/350/10 Rady Gminy w Żyrakowie z dnia 24 września 2010 roku, przystąpiono do III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla obszaru położonego w miejscowościach Wiewiórka, Zasów, Mokre, Góra Motyczna w celu określenia warunków zagospodarowania tego obszaru dla potrzeb pozyskiwania energii odnawialnej z wykorzystaniem siły wiatru.2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

2.1. Lokalizacja

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy przez firmę Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o., zespołu 14 elektrowni wiatrowych w rejonie sołectw Wiewiórka i Góra Motyczna, w gminie Żyraków, w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim (lokalizację turbin wraz z infrastrukturą towarzyszącą objętą przedmiotowym wnioskiem, przedstawiono na rys.2).

Projektowane pole farmy wiatrowej zostanie zlokalizowane na działkach o nr ew.

w obrębie Wiewiórka: 70, 73, 146, 417, 415, 420/2, 422, 435, 436/1, 437/3, 453, 455, 526, 527, 323, 322, 321, 1233, 1234, 458/2, 460, 1241, 460, 465, 466/2, 467, 472, 1252, 473/2, 1257, 484, 485, 486/1, 1255/1, 489/4, 490/4, 1265, 1364, 1271, 1285/2, 506, 1299, 510, 1300, 1309, 640, 6, 5, 50, 49, 7, 43, 65 , 64, 66/1, 66/2, 66/3, 67, 68, 71, 148, 239, 289, 353, 355, 356, 359, 286/4, 204, 205, 208, 1178, 1181, 1177, 1174, 1173, 918, 914/4, 914/2, 910, 909/2, 908/3, 903/2, 1228, 414, 395, 314, 435/1, 437/1, 437/2, 318, 441, 447/2, 448/2, 452, 641/1, 641/2, 645, 644/1, 642, 640/2, 639, 1447, 1297, 1310, 514/1, 341, 516, 1308, 401, 448/2, 92, 262, 263, 266, 254, 94, 156, 267/3, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 331, 332, 333, 535, 537, 540, 541,

w obrębie Zasów: 2158,

w obrębie Mokre 1697

w obrębie Góra Motyczna: 136/3, 135/5, położonych w gminie Żyraków, w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim.
Odległość od najbliższej zabudowy zagrodowej

- odległość turbin – ok. 650 m względem zabudowy w Wiewiórce


Odległość pomiędzy sąsiednimi turbinami wynosi min 400 m.
Z analizy mapy zasobów energii wiatrowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (rys. 1) wynika, że w obrębie gminy Żyraków istnieją korzystne warunki do rozwoju energetyki wiatrowej.
Rys 2. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia (lokalizacje elektrowni wiatrowych i placów montażowych wraz z ciągami pieszo-jezdnymi)
Dla terenu farmy wiatrowej w obrębie sołectwa Wiewiórka – Góra Motyczna (rys 2.) trwa obecnie procedura utworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uwzględnia możliwość lokalizacji turbin wiatrowych i infrastruktury towarzyszącej. Przed zatwierdzeniem planu oraz przed uzyskaniem pozwolenia na budowę dla terenu farmy, konieczne jest uzyskanie decyzji środowiskowej, na potrzeby której sporządzono niniejszy Raport.
2.1.1. Lokalizacja przedsięwzięcia względem możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na Podkarpaciu
W grudniu 2010, RDOŚ w Rzeszowie udostępnił na stronie internetowej (http://rzeszow.rdos.gov.pl) opracowane przez Instytut Ochrony Środowiska – Samodzielna Pracownia ds. Ocen Środowiskowych w Warszawie, „Studium przestrzennych uwarunkowań krajobrazowych, przyrodniczych, kulturowych i turystycznych rozwoju energetyki wiatrowej w województwie podkarpackim”. Praca ta powstała m.in. z myślą o inwestorach, jako „informacja o możliwościach energetyki wiatrowej i potencjalnych obszarach o różnym stopniu ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych” oraz „w celu kontroli procesu rozprzestrzeniania się terenów farm wiatrowych z zachowaniem istniejących walorów środowiska”. Uwzględnia ona uwarunkowania przyrodnicze, kulturowe oraz turystyczne, nie obejmuje natomiast aspektów ornitologicznych i chiropterologicznych, które powinny być objęte odrębnym, szczegółowym badaniem w ramach każdorazowej procedury inwestycyjnej.

Planowany Park Elektrowni Wiatrowych Wiewiórka znajduje się w obszarze, który został zakwalifikowany do strefy III (kolor zielony) – obszaru najniższego ryzyka konfliktów lokalizacji elektrowni wiatrowych (mapa 1), również pod względem akustycznym (mapa 2).
Mapa 1. Mapa stref ryzyka lokalizacji elektrowni wiatrowych w województwie podkarpackim

Źródło: RDOŚ Rzeszów


Mapa 2. Obszary potencjalnie najmniej konfliktowe dla lokalizacji farm wiatrowych w zakresie warunków akustycznych

Źródło: RDOŚ Rzeszów
Z map przygotowanych na potrzeby cytowanego Studium wynika również, że planowany Park Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” jest zlokalizowany w dużym oddaleniu od obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych o znaczeniu międzynarodowym.

Ważnym aspektem realizacji inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej są możliwości przyłączeniowe farm do systemu elektroenergetycznego. Jak zauważono w Studium, województwo podkarpackie jest „dobrze wyposażone w sieć elektroenergetyczną (…), ale jednocześnie jest obszarem nadmiarowym pod względem mocy wytwórczych konwencjonalnych”. W związku z powyższym: „system dystrybucyjny nie jest w stanie przyjąć wyprodukowanej energii z farm wiatrowych o sumarycznej mocy 160 MW (stan wg złożonych wniosków w 2007 r)”. Dlatego wskazano 17 obszarów na terenie województwa, na których istnieją względnie korzystne warunki przyłączeniowe. Planowana farma znajduje się w granicach jednego z nich – a dokładnie na obszarze nr 8 - w okolicy Dębicy, Radomyśla Wielkiego, Pilzna, obsługiwanego przez Koncern Energetyczny Tauron, składający się z 4 stacji 110 kV/SN Pustków, Kędzierz, Latoszyn i Dzwonowa oraz współpracujący ze stacją systemową 400/110 kV Tarnów Latoszyn oraz z Elektrownią Połaniec poprzez linię elektroenergetyczną 110 kV relacji Połaniec-Mielec-Pustków.2.2. Charakterystyka przedsięwzięcia – stan istniejący

Teren objęty planowaną inwestycją stanowią działki rolne bez zabudowy, aktualnie wykorzystywane rolniczo.

Projektowane zespoły elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną nie będą znacząco ingerować w dotychczasowy sposób wykorzystania terenu, pozostawiając go w użytkowaniu rolniczym. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia znajdują się wyłącznie tereny gruntów rolnych.
Istniejąca infrastruktura drogowa w otoczeniu projektowanej inwestycji

Drogi powiatowe nr: 1180 Dębica – Róża Zdziarzec

2402 Zasów – Wola Żyrakowska

Drogi gminne nr: 4347008 Wiewiórka wieś

4347011 Góra Motyczna wieś
2.3. Charakterystyka przedsięwzięcia – stan projektowy

„Park Elektrowni wiatrowych Wiewiórka” to przedsięwzięcie o szerokim zakresie różnorodnych działań inwestycyjnych mających w efekcie doprowadzić do zrealizowania na terenie gminy Żyraków – kompleksu turbin wykorzystujących siłę wiatru do produkcji energii elektrycznej, których łączna moc ma osiągnąć maks 28 MW.

Projektowane przedsięwzięcie, objęte zakresem niniejszego opracowania, tworzyć będą następujące elementy:


  • turbiny wiatrowe – do 14 szt.

  • ciągi pieszo-jezdne i place montażowe (w okresie eksploatacji pozostawione jako place serwisowe), umożliwiające dowóz wielkogabarytowych elementów konstrukcyjnych elektrowni


2.3.1. Turbiny wiatrowe

Energia elektryczna o założonej mocy maks 28 MW ma być produkowana przy pomocy do 14 turbin wiatrowych.

Na rysunku nr 2 przedstawiono położenie turbin wiatrowych, z wstępnym planem układu placów montażowych/serwisowych oraz ciągów pieszo-jezdnych

Turbiny przewidziane do instalacji na terenie planowanej farmy, to turbiny o średnicy śmigieł do 100 m i mocy do 2,0 MW. Będą to nowoczesne turbiny wiatrowe z zastosowaniem technologii, dzięki której produkcja energii jest zmaksymalizowana, natomiast poziom hałasu ulega zmniejszeniu poprzez wprowadzenie mniejszej prędkości obrotów.

Każda z elektrowni wiatrowych wyposażona będzie w turbinę wiatrową o mocy do 2,0 M22, umieszczoną na wieży o wysokości 80-125 m. Poszczególne siłownie oddalone będą od siebie średnio o min 400 m (rys. 2).

Średnica wirnika turbiny wynosi do 100 m, moc elektryczna wynosi do 2 MW, generator wytwarza napięcie 690V o częstotliwości 50Hz.

Siłownie wiatrowe przystosowane są do pracy przy prędkościach wiatru mieszczących się w zakresie od 3 m/s (prędkość wiatru włączająca) do 25 m/s (prędkość rozłączająca), przy optymalnym wietrze - 15 m/s (znamionowa prędkość wiatru). Ilość obrotów wirnika na minutę mieścić się będzie w przedziale od ok. 9 do ok. 14.

Turbiny charakteryzują się współczynnikiem gotowości do pracy wynoszącym minimum 95%. Turbiny są zaprojektowane tak, by mogły zmagać się ze zmiennymi siłami wiatru przez cały okres użytkowania, wynoszący ok. 25 lat. Wieża siłowni musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością na warunki wiatrowe.

Siłownie wiatrowe wyposażone są (od końcówek łopat do podstawy wieży) w system pełnego zabezpieczenia odgromowego, zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, zabezpieczenia antykorozyjne wieży i obudowy. Siłownie wyposażono w system optymalizujący produkcję energii, szczególnie przy małym wietrze, ułatwiający przystosowanie działania do parametrów sieci elektrycznej.

Korpus wież pomalowany będzie na kolor biały lub jasnoszary. Ponadto zostaną oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U.2003 Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.), gdyż elektrownie wiatrowe są przeszkodami lotniczymi.

Turbiny wiatrowe będą wyposażone w zdalny układ sterujący, składający się z mikroprocesora kontrolującego wszystkie funkcje turbiny z opcją osobistego monitorowania. Wyjście regulacji i optymalizacji odbywać się będzie przez odpowiednio zaprogramowany system elektroniczny, stabilizujący moc wyjściową generatora nawet przy słabych wiatrach i pozwalający na korygowanie parametrów elektrycznych generatora. System ten reguluje kąt nachylenia łopat wirnika w zależności od warunków wietrznych (sygnał pochodzi z dwóch ultrasonicznych anemometrów umieszczonych na gondoli). System ten pozwala na uzyskanie właściwej równowagi pomiędzy maksymalną produkcja energii a minimalnym poziomem hałasu.

System zastosowany w turbinach, zapewnia produkcję energii na równym i stabilnym poziomie.

Turbiny posiadają możliwość regulacji turbiny powodującej uzyskiwanie poziomów mocy akustycznej kosztem zmian maksymalnej mocy wyjściowej, z możliwością automatycznego przeregulowania na wybrane poziomy mocy, przykładowo dla pory dziennej i pory nocnej.

Trzon wieży każdej z turbin posadowiony będzie na fundamentach o wymiarach w rzucie około 20 x 20 m. Szczegółowe cechy fundamentów zostaną zdefiniowane po wykonaniu badań geotechnicznych dla rozpoznania warstw i nośności gruntu oraz badań geologicznych wykonywanych na etapie postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przykładowe sylwety projektowanych elektrowni wiatrowych przedstawiają fotografie nr 1 i 2.Fot. 1 Fot. 2

Trzon wieży każdej z turbin posadowiony będzie na fundamentach żelbetowych, monolitycznych (fot. 3).Fot. 3


2.3.1.1. Zamiana energii wiatru w energię elektryczną

Generatory asynchroniczne wytwarzają prąd o niskim napięciu znamionowym 0,69kV. Są one zazwyczaj przyłączane do sieci średniego napięcia 10-40 kV. W związku z tym, elektrownie wiatrowe są wyposażone w transformatory blokowe 0,69/SN kV umieszczone w gondoli.

2.3.2. Pozostałe elementy infrastruktury technicznej elektrowni wiatrowych


Pobieranie 1.49 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna