Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency


Prognozowane oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej „Wiewiórka” na zwierzęta – na podstawie wyników monitoringu przedrealizacyjnegoPobieranie 1.49 Mb.
Strona11/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

8.2.3. Prognozowane oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej „Wiewiórka” na zwierzęta – na podstawie wyników monitoringu przedrealizacyjnego

8.2.3.1. Na podstawie monitoringu ornitologicznego (załącznik 1)

Możliwy (przewidywany) spadek zagęszczeń dowolnego gatunku w wyniku odstraszającego działania farmy

Realizacja inwestycji może być przyczyną tzw. efektywnej utraty siedlisk w obrębie lokalizacji turbin oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. W rejonie Wiewiórki – Góry Motycznej, problem ten może dotyczyć przede wszystkim skowronka polnego – gatunku „dominanta” (19% - udziału w zgrupowaniach lęgowych) w obrębie siedlisk przeznaczonych do celów inwestycji oraz w mniejszym stopniu pliszki żółtej. Dla populacji lęgowych pozostałych gatunków będzie to oddziaływanie marginalne (bażant, przepiórka, kuropatwa, pokląskwa, świergotki, gąsiorek, potrzeszcz, trznadel).


Prawdopodobieństwo naruszenia korzystnego stanu ochrony występujących lokalnie ptaków, wykorzystujących obszar Natura 2000

Planowane przedsięwzięcie znajduje się poza granicami obszarów Natura 2000. Obszarem Natura 2000 znajdującym się w najmniejszej odległości od granic farmy jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „Dolna Wisłoka z dopływami” (PLH 180053) – w odległości ok. 5 km na południe i 6 km na północny wschód.

W trakcie monitoringu stwierdzono występowanie 3 gatunków (błotniak stawowy, bocian biały, derkacz) w rejonie Wiewiórki i Góry Motycznej oraz 4 gatunków (błotniak stawowy, bocian biały, derkacz i dzięcioł czarny) w rejonie Woli Wielkiej, które zostały wymienione w standardowym formularzu danych (SDF) dla obszaru „Dolnej Wisłoki z dopływami”. Ze względu na dystans dzielący planowaną lokalizację pola elektrowni wiatrowych od granic przedmiotowego obszaru Natura 2000, nie przewiduje się naruszenia dobrego stanu ochrony osiadłych populacji wymienionych wyżej gatunków ptaków, na tym obszarze.

Prawdopodobieństwo naruszenia korzystnego stanu ochrony występujących lokalnie ptaków wykazanych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej

W związku z planowaną lokalizacją farmy wiatrowej w rejonie Wiewiórki i Góry Motycznej należy spodziewać się nieznacznego naruszenia stanu ochrony następujących gatunków ptaków: błotniaka, bociana białego, derkacza i gąsiorkaPrawdopodobieństwo wystąpienia i rozmiary ewentualnych kolizji ptaków z turbinami

Niektóre gatunki ptaków ze względu na mniejszą zdolność wykonywania szybkich manewrów w locie, duże rozmiary ciała, nocne migracje, umiejętność śpiewu w locie (skowronek) czy wolny lot (potrzeszcz), są bardziej niż inne narażone na zderzenia z turbinami. Są to głównie ptaki szponiaste (zwłaszcza bieliki, kania czarna, kania ruda), sowy, łabędzie, gęsi, kaczki, mewy, chruściele i bociany.

Spośród grup ptaków wymienionych wyżej, w rejonie Wiewiórki i Góry Motycznej odnotowano obecność następujących gatunków: czapla siwa, bocian biały, błotniak, jastrząb, krogulec, myszołów zwyczajny, myszołów włochaty, orlik krzykliwy, pustułka, derkacz, żuraw, kormoran, derkacz, krzyżówka, śmieszka, skowronek, potrzeszcz.

Gdyby kierowano się wynikami oszacowanego prawdopodobieństwa kolizji ptaka z rotorem elektrowni wiatrowej (tabela 5.2/2 w załączniku 1) to założyć należałoby spadek populacji wyżej wymienionych gatunków w rejonie planowanej farmy od 8 do 17%. W obliczeniach nie uwzględniono jednak bardzo istotnych czynników wpływających na ostateczne ryzyko zderzeń ptaka z łopatami wirnika tj. zdolności ptaków do omijania barier, wysokości lotu n.p.t, wysokości masztu turbiny itp..

Wg obserwacji prowadzonych w innych krajach, wskaźnik unikania wlotu ptaka w strefę rotora wynosił 98% dla orłów, dla drobnych ptaków – ponad 99% (Percival 2007), dla błotniaków – 99% (Whitfield i Madders 2005). Rzeczywiste prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji ptaków z turbinami jest naprawdę bardzo niskie, nawet dla ptaków o podwyższonym ryzyku śmiertelności w wyniku zderzeń z łopatami turbiny.

Prognoza śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z siłowniami wiatrowymi

Prognozę śmiertelności ptaków w wyniku kolizji dla parku elektrowni wiatrowych „Wiewiórka” (14 turbin), wykonano na podstawie modelu zaproponowanego przez Tineke Troost (2008). Dokładną ścieżkę przeprowadzonych wyliczeń przedstawiono w załączniku 1, w podrozdziale 9.12.

Prognozowaną liczbę śmiertelnych kolizji ptaków z turbinami, oszacowano na poziomie:

• dla wysokości masztu turbiny - 80 m  19,2 osobników/rok

 1,4 osobnika/1turbinę/1rok

• dla wysokości masztu turbiny – 95, 105 lub 125 m  15,2 osobników/rok

1,1 osobnika/1turbinę/1rok
W kontekście prognozowanej szacowanej liczby przelotów ptaków przez okno farmy tj. przestrzeni powietrznej wyznaczonej odległością pomiędzy dwoma najbardziej skrajnie posadowionymi turbinami oraz wysokością najwyższej wieży turbiny, liczba prognozowanych kolizyjnych przelotów ptaków z turbinami (liczba osobników śmiertelnych/1turbinę/1rok) jest bardzo niska i nie powinna zagrozić stabilności populacji ptaków w badanym obszarze.

Zastosowanie wyższych masztów (95, 105 lub 125 m) wpływa na zmniejszenie prawdopodobieństwa kolizji ofiar śmiertelnych.

Ponadto należy mieć na uwadze, że wszelkie modele matematyczne obciążone są dużym błędem, zwłaszcza gdy dotyczą organizmów żywych, których zachowania nie można dokładnie odzwierciedlić wzorem arytmetycznym.

W związku z powyższym, w przypadku prognozy śmiertelności ptaków, znacznie ważniejsze są publikowane dane empiryczne o ryzyku kolizji stwierdzanym dla pracujących farm wiatrowych. Przytoczone w rozdziale 8.2.2.1, dane z obserwacji, pozwalają stwierdzić, że obliczona wg modelu matematycznego – prognoza śmiertelności ptaków jest silnie zawyżona i w rzeczywistości będzie przynajmniej kilkukrotnie mniejsza.Prognoza śmiertelności dla ptaków drapieżnych – szponiastych

Spośród wszystkich gatunków szponiastych, myszołów będzie najbardziej narażony na zderzenia z turbinami (tabela 8.2.3.1). Dla pozostałych gatunków szponiastych, ryzyko kolizji z łopatami wirnika elektrowni wiatrowej praktycznie nie istnieje.

Tabela 8.2.3.1 Prognoza śmiertelności ptaków drapieżnych, szponiastych w wyniku kolizji z turbinami z obszaru całej farmy w ciągu roku [liczba śmiertelnych ofiar/rok]


obszar farmy

Wiewiórka – Góra Motyczna (14 turbin)

wysokość wieży

80 m

95/105/125 m

Pustułka

0,094

0,055

Myszołów

6,623

2,673

Krogulec

0,025

0,000

Błotniak

0,370

0,265

Ponadto jak zauważono wcześniej, zastosowanie wyższych masztów wiatraków (95/105/125 m) wpływa pozytywnie na obniżenie prawdopodobieństwa śmiertelności ptaków.

Z danych empirycznych wynika, że nawet duże ptaki (np. błotniaki), które przelatują przez strefę rotora, mają 85-95% szans, że nie zostaną uderzone łopatą śmigła (Band i in. 2007).Analiza bezpiecznego biologicznie poziomu pozyskania (PBR)

Jednym z narzędzi prognozowania znaczenia dodatkowej śmiertelności jest analiza bezpiecznego biologicznie poziomu pozyskania PBR, zwanego inaczej analizą dopuszczalnego poziomu pozyskania.

Wyliczona wartość dopuszczalnego biologicznego pozyskania (rozdz. 13 w załączniku 2) jest porównywania z prognozowaną śmiertelnością w wyniku kolizji z wiatrakami (prognozowaną śmiertelność gatunków ptaków kluczowych stwierdzonych w obrębie planowanego parku elektrowni wiatrowych, oszacowano wg metody zaproponowanej przez Tineke Troost’a, przedstawionej w rozdziale 9.12. w załączniku 2).

Jeżeli prognozowana liczba ptaków danego gatunku ginąca w wyniku zderzeń jest większa od wyliczonego PBR, wtedy dodatkowa śmiertelność powodowana kolizjami jest znacząca i stanowi zagrożenie dla populacji.

Wg przeprowadzonych wyliczeń (tabela 9.13/1., załącznik 2) jedynie w przypadku makolągwy, śmiertelność powodowana kolizjami tego ptaka z turbinami wchodzącymi w skład projektowanego Parku EW „Wiewiórka”, może być znacząca i stanowić zagrożenie dla stabilności populacji, ale tylko w sytuacji posadowienia turbin o wysokości wieży 80 m. Zastosowanie wyższych masztów (90 m i wyższe) wyeliminuje to zagrożenie.
Określenie rzeczywistego wpływu farmy na ptaki (układ BA lub BACI)

Ocena wpływu farmy na charakterystyki ptaków polega w tym układzie na porównaniu wartości stwierdzanych na obszarze farmy po oddaniu jej do eksploatacji z dwoma układami referencyjnymi:  • na tym samym terenie przed realizacją inwestycji,

  • na powierzchni kontrolnej poza turbinami przed i po realizacji inwestycji.

Zastosowanie takiego podwójnego układu odniesienia pozwala oddzielić rzeczywisty efekt inwestycji od efektów ogólnych, czyli zmian zachodzących równolegle w szerszej perspektywie geograficznej, niezależnie od budowy siłowni.

Mając na uwadze powyższe oraz obecny etap realizacji inwestycji, poniżej przedstawiono układ BACI dla stanu przedrealizacyjnego, który posłuży do oceny rzeczywistych skutków eksploatacji projektowanej farmy wiatrowej. W tym celu wykorzystano wyniki badań MPPL dla powierzchni eksperymentalnych (Wiewiórka I i II, załącznik 1) oraz kontrolnej (Borowa-Jaźwiny, załącznik 1).

Podsumowane monitoringu ornitologicznego

Analiza wyników rocznego monitoringu ornitologicznego15 w rejonie projektowanych pól elektrowni wiatrowych: Wiewiórka-Góra Motyczna, wykazała że realizacja inwestycji w zaplanowanym zakresie, nie spowoduje znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki tego obszaru, pod warunkiem zastosowania zaproponowanych w dalszej części Raportu (rozdz. 11) środków minimalizujących oraz ich weryfikacji w zależności od skuteczności ich działania na etapie monitoringu porealizacyjnego.

Wyniki monitoringu oraz przeprowadzonych estymacji wykazały, że projektowane lokalizacje farmy wiatrowej charakteryzują się podobnymi, przeciętnymi walorami awifauny i są miejscami akceptowalnymi dla budowy farmy wiatrowej. Nie stwierdzono wyraźnych tras migracyjnych, wzdłuż których odbywałby się szczególnie intensywne i liczne loty ptaków. Pomimo występowania gatunków kluczowych, awifauna lęgowa analizowanego obszaru nie odznaczała się składem gatunkowym i liczebnością populacji w skali zarówno lokalnej jak i regionalnej.

Zespół elektrowni wiatrowych nie będzie stanowił istotnego zagrożenia kolizyjnego dla ptaków oraz nie będzie powodował dostrzegalnego ubytku terenów żerowiskowych i lęgowych.


8.2.3.2. Na podstawie monitoringu nietoperzy (załącznik 2)

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na nietoperze

Przyjęta w niniejszym raporcie skala oceny oddziaływania przedsięwzięcia opracowana została na podstawie kryteriów wymienionych w art. 1 lit. i Dyrektywy Siedliskowej, których spełnienie świadczy o właściwym stanie ochrony gatunków. W zależności od siły negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na stan ochrony gatunków, można wyróżnić oddziaływania:bardzo znaczące (BZ) - oddziaływanie, które z dużym prawdopodobieństwem prowadzi do: (a) zaniku lub bardzo znaczącego spadku liczebności populacji danego gatunku, który poważnie zagraża jego utrzymaniu się jako trwały składnik jego siedliska przyrodniczego w dłuższej perspektywie czasu i/lub (b) zaniku lub bardzo znaczącego zmniejszenia zasięgu danego gatunku na obszarze Natura 2000 i/lub (c) zaniku lub bardzo znaczącego zmniejszenia powierzchni siedlisk danego gatunku;

znaczące (Z) - oddziaływanie, które z dużym prawdopodobieństwem prowadzi do: (a) znacznego spadku liczebności populacji danego gatunku, który zagraża jego utrzymaniu się jako trwały składnik jego siedliska przyrodniczego w dłuższej perspektywie czasu i/lub (b) znacznego zmniejszenia zasięgu danego gatunku na obszarze Natura 2000 i/lub (c) znacznego zmniejszenia powierzchni siedlisk danego gatunku;

umiarkowane (U) - oddziaływanie, które z dużym prawdopodobieństwem prowadzi do: (a) niewielkiego spadku liczebności populacji danego gatunku, który prawdopodobnie nie będzie zagrażał jego utrzymaniu się jako trwały składnik jego siedliska przyrodniczego w dłuższej perspektywie czasu i/lub (b) niewielkiego zmniejszenia zasięgu danego gatunku na obszarze Natura 2000 i/lub (c) niewielkiego zmniejszenia powierzchni siedlisk danego gatunku;

słabe (S) - oddziaływanie, które może prowadzić do: (a) nieznacznego spadku liczebności populacji danego gatunku, który nie zagraża jego utrzymaniu się jako trwały składnik jego siedliska przyrodniczego w dłuższej perspektywie czasu i/lub (b) nieznacznego zmniejszenia zasięgu danego gatunku na obszarze Natura 2000 i/lub (c) nieznacznego zmniejszenia powierzchni siedlisk danego gatunku.

W Tabeli 8.2.3.2/1. przedstawiono ocenę potencjalnego oddziaływania projektowanej inwestycji na poszczególne gatunki nietoperzy. Spośród gatunków nietoperzy notowanych w Polsce (kolumna 1) wybrano te, które były stwierdzane w okolicy planowanej farmy wiatrowej w trakcie kontroli kryjówek oraz podczas prowadzenia monitoringu metodami bioakustycznymi (kolumna 2), a także gatunki, których obecność nie została bezpośrednio potwierdzona, ale istnieje prawdopodobieństwo, że mogą występować na tym terenie (A). Część gatunków (symbol „A”) oznaczana była z dokładnością do rodzaju (rodzaj nocek Myotis sp., mroczek Eptesicus sp.) lub grup gatunków akustycznie zbliżonych (grupa Nyctalus leisleri, Vespertilio murinus), co nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, które z tych gatunków występowały na terenie farmy. Informacje na temat udziału procentowego danej zbiorczej grupy w całości obserwacji, jak również informacje o częstości występowania poszczególnych gatunków w tym rejonie i informacje o biologii gatunków pozwalają na wyciagnięcie wniosków dotyczących potencjalnego oddziaływania projektowanej inwestycji na te gatunki:


Tabela 8.2.3.2/.1 Ocena oddziaływania projektowanej farmy wiatrowej na poszczególne gatunki nietoperzy


Gatunki występujące w Polsce i ich status ochronny

(1)


Gatunki występujące w okolicy oraz na obszarze planowanej farmy

(2)


Potencjalne oddziaływanie negatywne projektowanej inwestycji

KRYJÓWKI

KOLIZJE

ŻEROWISKA

KORYTARZE

Sumaryczne

Podkowiec mały

Rhinolophus hipposideros

II, EN


-

-

-

-

-

-

Podkowiec duży

Rhinolophus ferrumequinum*

II, LC


-

-

-

-

-

-

Nocek rudy

Myotis daubentonii

A

-

S

-

S

S

Nocek łydkowłowy

Myotis dasycneme

II, EN


A

-

S

-

S

S

Nocek Brandta

Myotis brandtii

A

-

S

-

S

S

Nocek wąsatek

Myotis mystacinus

A

-

S

-

S

S

Nocek Alkatoe

Myotis alcathoe

-

-

-

-

-

-

Nocek Natterera

Myotis nattereri

A

-

S

-

S

S

Nocek orzęsiony

Myotis emarginatus

II, EN


A

-

-

-

-

-

Nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

II, NT


A

-

S

-

S

S

Nocek duży

Myotis myotis

II


A

-

S

-

S

S

Nocek ostrouszny

Myotis oxygnathus*

II


-

-

-

-

-

-

Borowiec wielki

Nyctalus noctula

+

-

U

U

U

U

Borowiec olbrzymi

Nyctalus lasiopterus*

-

-

-

-

-

-

Borowiaczek

Nyctalus leisleri

VU


A

-

U

S

S

U

Karlik malutki

Pipistrellus pipistrellus

+

-

U

S

S

U

Karlik drobny

Pipistrellus pygmaeus

A

-

U

S

S

U

Karlik większy

Pipistrellus nathusii

+

-

U

U

U

U

Karlik średni

Pipistrellus kuhlii*

-

-

-

-

-

-

Mroczek posrebrzany

Vespertilio murinus

LC


A

-

U

S

S

U

Mroczek późny

Eptesicus serotinus

+

-

U

S

S

U

Mroczek pozłocisty

Eptesicus nilssonii

NT


A

-

S

S

S

S

Mopek zachodni

Barbastella barbastellus

II, DD


+

-

S

-

-

S

Gacek brunatny

Plecotus auritus

+

-

S

-

-

S

Gacek szary

Plecotus austriacus

-

-

-

-

-

-

Oznaczenia w tabeli:

+ stwierdzenie gatunku

* gatunki notowane w Polsce sporadycznie, nie stwierdzono ich rozrodu

Status ochronny: II-załącznik II Dyrektywy Siedliskowej, Polska Czerwona Lista Zwierząt: EN – zagrożony, VU – narażony, NT – bliski zagrożenia, DD – niedostateczne dane, LC – najmniejszej troski.

A – gatunki, które oznaczane były do rodzajów lub grup gatunków

KRYJÓWKI – zmniejszenie powierzchni lub utrata zimowisk i/lub kryjówek letnich

KOLIZJE – zabijanie nietoperzy w wyniku kontaktu z działającą elektrownią (w tym również tzw. efekt barotraumy)

ŻEROWISKA – wpływ na żerowiska nietoperzy

KORYTARZE – zaburzenie/utrata korytarzy ekologicznych

BZ – oddziaływanie bardzo znaczące

Z - oddziaływanie znaczące

U – oddziaływanie umiarkowane

S – oddziaływanie słabe

- brak oddziaływania


Ocenie potencjalnego oddziaływania projektowanej inwestycji na nietoperze poddano gatunki stwierdzane w okolicy farmy wiatrowej, a także gatunki, których obecność nie została bezpośrednio potwierdzona, ale istnieje prawdopodobieństwo, że mogą występować na analizowanym terenie. W żadnym przypadku nie stwierdzono ryzyka bardzo znaczącego ani znaczącego negatywnego oddziaływania. Dla 7 gatunków możliwe jest wystąpienie umiarkowanego oddziaływania negatywnego (borowiec wielki, borowiaczek, karlik malutki, karlik drobny, karlik większy, mroczek posrebrzany, mroczek późny), a w przypadku pozostałych 10 gatunków przewidywane oddziaływanie może być maksymalnie słabe (nocek rudy, nocek łydkowłosy, nocek Brandta, nocek wąsatek, nocek Natterera, nocek Bechsteina, nocek duży, mroczek pozłocisty, mopek zachodni, gacek brunatny).

Ryzyko zmniejszenia powierzchni lub utraty zimowisk i/lub kryjówek letnich (KRYJÓWKI)

Dla żadnego gatunku nie stwierdzono ryzyka wystąpienia tego oddziaływania. Obszar projektowanej farmy znajduje się w oddaleniu od znanych schronień nietoperzy. Jest to teren otwarty, a lasy i zabudowania znajdują się jedynie w sąsiedztwie planowanych lokalizacji elektrowni wiatrowych.


Ryzyko KOLIZJI nietoperzy w wyniku kontaktu z działającą elektrownią

Bezpośredni wpływ na nietoperze w wyniku kontaktu z działającą elektrownią jest teoretycznie prawdopodobny dla wszystkich gatunków nietoperzy. Niemniej jednak poszczególne gatunki są w różnym stopniu narażone na kolizję, co wynika m.in. z rożnych strategii żerowania, różnych wysokości lotu. Ryzyko wystąpienia tego oddziaływania na obszarze projektowanej inwestycji jest umiarkowane dla borowca wielkiego Nyctalus noctula, wszystkich gatunków karlików Pipistrellus sp. oraz borowiaczka Nyctalus leisleri, mroczka posrebrzanego Vespertilio murinus i mroczka późnego Eptescus serotinus. W przypadku pozostałych gatunków przewidywane potencjalne oddziaływanie można ocenić maksymalnie jako słabe.


Wpływ na ŻEROWISKA nietoperzy

Wpływ na żerowiska nietoperzy może dotyczyć w szczególności gatunków polujących na otwartych przestrzeniach, na dużych wysokościach nad ziemią. W szczególności, w czasie eksploatacji farmy zmniejszenie powierzchni żerowisk może dotyczyć borowca wielkiego Nyctalus noctula (56,98% na terenie planowanej farmy wiatrowej). Jest to gatunek stosunkowo liczny, obserwowany w wielu środowiskach. Potencjalne oddziaływanie na populacje tego gatunku oceniono na poziomie umiarkowanym. Możliwy jest również umiarkowany wpływ na zmniejszenie powierzchni żerowisk karlika większego Pipistrellus nathusii, który także był dość częsty na obszarze farmy wiatrowej (11,73%). W przypadku takich gatunków jak mroczek późny Eptesicus serotinus, którego kolonię rozrodczą odnaleziono w pobliżu, a także mroczek posrebrzany Vespertilio murinus, borowiaczek Nyctalus leisleri oraz w mniejszym stopniu karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, karlik drobny Pipistrellus pygmaeus i mroczek pozłocisty Eptesicus nilsonii, potencjalne oddziaływanie można określić jako słabe. W przypadku pozostałych gatunków, polujących na niewielkiej wysokości, wystąpienie negatywnego oddziaływania jest mało prawdopodobne.


Zaburzenie/utrata korytarzy ekologicznych (KORYTARZE)

Wpływ polegający na zaburzeniu/utracie korytarzy ekologicznych może w pewnym stopniu dotyczyć większości gatunków. Pierwszym rodzajem wędrówek nietoperzy są loty na żerowiska. Położenie farmy wiatrowej nie zaburza jednak lokalnych tras przelotów do miejsc żerowania, które na omawianym obszarze koncentrują się głównie wzdłuż liniowej zabudowy miejscowości otaczających teren inwestycji. Możliwy jest natomiast wpływ na trasy migracji. W okresie migracji nietoperze mogą przemieszczać się na znacznych wysokościach, nie kierując się wzdłuż charakterystycznych elementów krajobrazowych (cieków wodnych, zadrzewień itp.) a lecą przez tereny otwarte. Na badanym terenie jest to zjawisko prawdopodobne ponieważ okres najwyższej aktywność nietoperzy obejmował między innymi sierpień i początek września, czyli czas jesiennej migracji. W przypadku projektowanej inwestycji umiarkowany wpływ może dotyczyć borowca wielkiego Nyctalus noctula i karlika większego Pipistrellus nathusii, które były dość częste na tym obszarze. W przypadku pozostałych gatunków wpływ projektowanego przedsięwzięcia można ocenić najwyżej jako słaby. Nie przewiduje się tego rodzaju oddziaływania w przypadku mopka Barbastella barbastellus ze względu na jego bardzo niski udział w zespole nietoperzy stwierdzonych na badanym obszarze.


Analiza wpływu przedsięwzięcia na spójność i właściwe funkcjonowanie obszarów Natura 2000

W promieniu 20 km od terenu planowanej inwestycji nie wyznaczono obszarów Natura 2000, w których przedmiotem ochrony byłyby nietoperze. Kontrole wykazały obecność na terenie farmy nietoperzy z rodzaju nocek Myotis sp., wśród których potencjalnie mogły znajdować się gatunki umieszczone w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej. Wyniki monitoringu wykazały także obecność mopka Barbastella barbastellus na terenie planowanej inwestycji. Były to jednak pojedyncze przeloty. W sąsiedztwie farmy wiatrowej nie stwierdzono żadnych kryjówek gatunków z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Ponadto zarówno mopek jaki i nietoperze z rodzaju nocek należą do gatunków o niskim ryzyku narażenia na kolizję z elektrowniami wiatrowymi. W związku z powyższym planowana inwestycja nie będzie miała wpływu na gatunki będące przedmiotem ochrony obszarów Natura 2000 ani na integralność tych obszarów.


Oddziaływania skumulowane

Wykonano identyfikację istniejących i planowanych przedsięwzięć znajdujących się w promieniu do 20 km od projektowanej farmy wiatrowej, które potencjalnie mogą oddziaływać na nietoperze w sposób skumulowany. W szczególności przy określaniu zasięgu oddziaływania uwzględniono zasięg lotu nocka dużego Myotis myotis na żerowiska. Gatunek ten znajduje się w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej i potencjalnie może występować w okolicy planowanej farmy wiatrowej. Identyfikację wykonano na podstawie obwieszczeń i ogłoszeń dotyczących postępowań w kwestii wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie tych dokumentów stwierdzono, że potencjalne oddziaływanie skumulowane można rozpatrywać w powiązaniu farmy wiatrowej Wiewiórka z niżej wymienionymi, planowanymi do budowy, przedsięwzięciami:


1. Park Elektrowni Wiatrowych „PIEŃ” w miejscowościach Pień, Dulcza Mała, Zgórsko oraz Podborze o maksymalnej mocy 24 MW (Gmina Radomyśl Wielki nr UM-6220/6.4/2011),

2. Elektrownia wiatrowa złożona z czterech turbin w miejscowości Jamy (Gmina Wadowice Górne nr UG IR 7331/DŚ/2/2009).


Do tej pory nie przeprowadzono badań, które służyłyby określeniu wpływu skumulowanego farm wiatrowych zgrupowanych na jednym obszarze na nietoperze (Rodrigues 2008). W oparciu o ogólną wiedzę dotyczącą negatywnego oddziaływania farm wiatrowych na nietoperze można stwierdzić, że ryzyko wystąpienia oddziaływania skumulowanego na nietoperze w przypadku projektowanej inwestycji jest nieznaczne.

Zwiększenie liczby elektrowni wiatrowych na danym obszarze sprawia, że powiększeniu ulega ryzyko kontaktu nietoperza z elektrownią w czasie przemieszczania się na żerowiska lub podczas sezonowych migracji. Brak innych farm wiatrowych w najbliższym otoczeniu projektowanej farmy wiatrowej, oraz znaczna odległość do najbliższych projektowanych inwestycji sprawia, że ryzyko wystąpienia skumulowanego negatywnego oddziaływania na nietoperze w postaci zwiększenia śmiertelności w wyniku kolizji z elektrowniami jest mało prawdopodobne.

Możliwym rodzajem oddziaływania skumulowanego jest również utrata kryjówek. Jednakże, jak pokazały przeprowadzone kontrole terenowe, w miejscu planowanej inwestycji brak jest istniejących i potencjalnych kryjówek. W związku z tym planowana farma wiatrowa nie będzie miała wpływu na zwiększenie oddziaływania już istniejących, ani planowanych przedsięwzięć w tym zakresie.

Kumulacja efektu oddziaływania polegającego na utracie żerowisk, może potencjalnie dotyczyć przede wszystkim gatunków, które żerują na znacznych wysokościach, takich jak np. borowiec wielki (opis w rozdziale Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na nietoperze). Na obszarze planowanej farmy wiatrowej oddziaływanie polegające na utracie żerowisk określono jako słabe do umiarkowanego. Brak innych farm wiatrowych w najbliższym otoczeniu projektowanej farmy wiatrowej, oraz znaczna odległość do najbliższych projektowanych inwestycji sprawia, że ryzyko wystąpienia skumulowanego negatywnego oddziaływania na nietoperze w postaci utraty żerowisk jest mało prawdopodobne.

Niewielka liczba planowanych inwestycji, w dodatku w znacznym oddaleniu od planowanej farmy wiatrowej Wiewiórka (kilkanaście km) powoduje, że ryzyko wystąpienia efektu bariery jest bardzo małe.Pobieranie 1.49 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna