Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency


Ogólne uwarunkowania ocenyPobieranie 1.49 Mb.
Strona13/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Ogólne uwarunkowania oceny


Podstawowe, ogólne, obiektywne uwarunkowania oceny krajobrazowej projektowanego Parku Elektrowni Wiatrowych w rejonie wsi Wiewiórka i Góra Motyczna to:

 • położenie zespołu elektrowni FW Wiewiórka w odległości, gwarantującej brak oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, od granic form ochrony przyrody – uwarunkowanie pozytywne;

 • położenie terenu lokalizacji zespołu elektrowni wzdłuż blisko zlokalizowanych wsi Wiewiórka oraz Góra Motyczna - uwarunkowanie negatywne z punktu widzenia postrzegania elektrowni przez mieszkańców wsi;

 • położenie terenu lokalizacji zespołu elektrowni w większej odległości od innych miejscowości: Róża, Zasów, Mokre, Borowa, Grabówka, Wola Żyrakowska, Żyraków z których częściowo mogą być widoczne (skraj zabudowy eksponowany w kierunku turbin - za wyjątkiem centrów ww. miejscowości - uwarunkowanie pozytywne)

 • położenie terenu lokalizacji zespołu elektrowni w otwartym krajobrazie rolniczym – uwarunkowanie negatywne;

 • zróżnicowany pod względem odległości przebieg dróg, z których elektrownie będą postrzegane - uwarunkowanie negatywne w przypadku bliskiego przebiegu i neutralne w przypadku dalekiego przebiegu (elektrownie postrzegane z dużych odległości giną w krajobrazie);

 • linie elektroenergetyczne, przebiegające nieopodal lokalizacji turbin ograniczających niekorzystny efekt wizualny samych turbin - uwarunkowanie pozytywne oraz nie będą znajdować się w tle obiektów zabytkowych – uwarunkowanie pozytywne

8.2.13.2 Ocena wpływu FW „Wiewiórka” na walory krajobrazowe

Kartowanie terenowe połączone z wykonaniem dokumentacji fotograficznej (dostępne w archiwum Biura Analiz „Envi-Pro”) i analizą kartograficzną wykazały, że zespół elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Wiewiórka i Góra Motyczna, będzie widoczny w zróżnicowanym zakresie przestrzennym ze wszystkich stron świata zarówno w całości (elektrownie widoczne zarówno od podstawy jak i tylko wierzchołki wież i śmigieł) jak i częściowo (górne części elektrowni widoczne ponad wzniesieniami terenu, drzewami, zabudową i innymi przesłonami) – załączniki: rysunek 1)Ekspozycja bierna

Analiza ekspozycji biernej (widok na obiekty – na elementy statyczne oraz dynamiczne turbin - śmigła) wykazała zmienny, zależny od kierunku, ekspozycji, odległości, itp. wpływ widokowy.  Zespół elektrowni wiatrowych „Wiewiórka” w miejscowości: Wiewiórka i Góra Motyczna

Zespół ten zarówno jako całość jak i poszczególne turbiny będzie eksponowany z fragmentów drogi Zasów -Wiewiórka – Góra Motyczna, Mokre – Wola Żyrakowska oraz ze skraju zabudowy mieszkaniowej wsi Wiewiórka, Góra Motyczna, Grabówka, Zasów, Mokre, eksponowanej w kierunku miejsc lokalizacji turbin.

W całości lub w znacznej części zespół elektrowni Wiewiórka będzie widoczny:

 • z północy – z skraju zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi gminnej Zasów - Mokre

 • z południa - z miejscowości Wiewiórka (załączniki: wizualizacja W1)

 • z północnego-wschodu i wschodu – z drogi lokalnej pomiędzy Mokre a Wolą Żyrakowską (załączniki: wizualizacja W3)

 • z zachodu – z pól uprawnych w obrębie m. Wiewiórka

Częściowo zespół elektrowni Wiewiórka będzie widoczny:

 • z zachodu – z drogi gminnej Grabówka – Zasów (załączniki: Wizualizacja W2)

 • z północy – z drogi gminnej Mokre – Nagoszyn oraz drogi gminnej Nagoszyn-Cierzęciny

 • z południa, z skraju zabudowy mieszkaniowej wsi Góra Motyczna

 • ze wschodu – z skraju zabudowy mieszkaniowej wzdłuż drogi lokalnej Żyraków – Wola Żyrakowska


Zespół elektrowni a obszary podlegające ochronie, szlaki turystyczne, terenów rekreacyjnych, itp.:

 • Zespół elektrowni wiatrowych „Wiewiórka”, nie będzie widoczny z obszarów form ochrony przyrody leżących najbliżej planowanego przedsięwzięcia, tj. z Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (w odległości min. ok. 7 km w kierunku południowo-zachodnim od terenu inwestycji) oraz z Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (w odległości min. ok. 5 km w kierunku północno-wschodnim od terenu inwestycji).

 • Zespół elektrowni wiatrowych „Wiewiórka” nie będzie też widoczny z obszaru Doliny Wisłoki (teren inwestycji znajduje się w odległości ok. 6 km od korytarza Wisłoki), ze względu na efekt zasłony, jaki został utworzony głównie przez zabudowę mieszkaniową w obrębie wsi Bobrowa, Wola Żyrakowska, Żyraków, Straszęcin oraz Góra Motyczna.Ekspozycja czynna

Elementy ekspozycji czynnej (widok z terenu lokalizacji obiektów turbin wiatrowych), po oddaniu do użytku analizowanego parku elektrowni wiatrowych, biorąc pod uwagę możliwość poprowadzenia szlaków rowerowych, turystyczno-dydaktycznych w zakresie energetyki odnawialnej, mogą odgrywać stosunkowo istotną rolę.

Turbiny generalnie otwarte widokowo będą na pola uprawne (pierwszy i/lub drugi plan) lub/i najbliższa zabudowa mieszkaniowa (drugi plan)

Lokalizacja planowanych czternastu sztuk turbin wiatrowych i ich poszczególnych elementów, będzie oddziaływać z różną siłą w poszczególnych sekwencjach widokowych.

Wysokość wież turbin w stosunku do istniejących obiektów będzie znaczącą. W widokach panoramicznych pojawią się sylwety wież Elektrowni Wiatrowych, stanowiące silny akcent pionowy – dominanty. Ponadto wieże turbin będą ustawione w grupie, a odległość między poszczególnymi wieżami będzie wynosić ok. 500 m (min 400 m), co wiąże się z tym, że siłownie będą rzucały lokalnie czasowo cień w zależności od wysokości Słońca. Natomiast w porze nocnej elektrownie jako całość nie będą widoczne. Widoczne będą jedynie czerwone lampki sygnalizacyjne zainstalowane na szczytach poszczególnych wież.

Po zrealizowaniu inwestycji, stanie się ona znaczącym elementem mezownętrza architektoniczno – krajobrazowego ze względu na ekspozycję w krajobrazie. Projektowane obiekty będą stanowiły ekspozycję dynamiczną, gdyż wysokość siłowni jest zmienna w stosunku do niwelety, co prawda niewielkich, ale jednak wzniesień i równocześnie powoduje powstanie kolejnych sekwencji widokowych.8.2.13.3. Analiza wpływu na krajobraz planowanego parku elektrowni wiatrowych „Wiewiórka”

Analiza krajobrazowa wykazała, że w całości zespół elektrowni „Wiewiórka” będzie widoczny głównie z południa, z skraju zabudowy m. Wiewiórka (z odległości minimum ok. 1 km) oraz z północy, ze skraju zabudowy m. Zasów i Mokre (z odległości min ok.1,2 km).

Od wschodu granicą zasięgu widokowego wyznacza skraj zabudowy m. Żyraków oraz Wola Żyrakowska a także zadrzewienia i zarośla śródpolne. Od zachodu farma wiatrowa będzie widoczna z drogi gminnej łączącej Grabówkę z Zasowem.

Turbiny wiatrowe nie będą stanowiły przegrody, ani bariery liniowej, która mogła by zagrozić istniejącym w pobliżu lokalnym korytarzom ekologicznym, usytuowanym południkowo i równoleżnikowo – kompleksów łąk, zalesień i zakrzaczeń oraz doliny Potoku Wiewiórskiego czy doliny Wisłoki. Jak wykazała wstępna ocena ornitologiczna, niniejsza lokalizacja turbin wiatrowych nie stanowi zagrożenia dla gatunków ptaków, których miejsca lęgowe, żerowiskowe czy przebieg korytarzy migracyjnych, stwierdzono na lub w pobliżu analizowanego obszaru. W praktyce kolizyjność ptaków wędrujących zarówno dniem, jak i nocą będzie minimalna i może występować krótkookresowo, w momentach załamania się pogody. Efekt bariery będzie nikły lub niezauważalny.

Ponadto przedmiotowy obszar, nie zajmuje terenów użytkowanych rekreacyjnie, ponieważ nie ma wyznaczonych w jego granicach żadnych tras pieszych, konnych czy rowerowych. Teren pod inwestycję „Wiewiórka” zajmie nieznaczną powierzchnię w stosunku do terenów obecnie zajętych przez tereny upraw rolnych. Specyfika konstrukcji turbin powoduje, że obszar budowlany (tj. fundamenty, powierzchnie utwardzone) jest niewielki.

Reasumując turbiny wiatrowe nie będą w istotny sposób negatywnie wpływały na środowisko przyrodnicze terenu opracowania. W stosunku do środowiska kulturowego planowana farma wiatrowa „Wiewiórka” wpłynie na krajobraz w stopniu umiarkowanym. Turbiny jako element o znacznych gabarytach będzie odczytywany jako element dominujący w otaczającym go krajobrazie. Nie będzie wpływu na obszary i budynki uznane za cenne pod względem kulturowym, gdyż lokalizacja turbin wiatrowych nie jest przewidywana w bezpośrednim ich sąsiedztwie. Wprowadzane obiekty infrastruktury technicznej będą budowane w oparciu o materiały i kolorystykę stosowaną na okolicznych terenach.

Największy wpływ w kontekście trzech badanych komponentów krajobrazu:


 • środowisko przyrodnicze,

 • kulturowe,

 • wizualne,

budowa farmy wiatrowej będzie miała na środowisko wizualne. Planowane przedsięwzięcie „Wiewiórka” będzie stanowić dominantę widokową w krajobrazie m. Wiewiórka, Zasów i Mokre, w mniejszym stopniu w m. Grabówka, Góra Motyczna, Żyraków, Wola Żyrakowska, Bobrowa.

Przy wykonywaniu waloryzacji środowiska wizualnego brano pod uwagę następujące kryteria: ład i malowniczość, harmonijność krajobrazu, występowanie dalekich widoków i osi widokowych, występowanie barier widokowych.

Zastosowane kryteria pozwoliły wyznaczyć:

- tereny z krajobrazem harmonijnym

- główne punkty widokowe

- dominanty krajobrazowe – turbiny wiatrowe i linie elektroenergetyczne sn

- miejsca konfliktowe

- bariery – drogi

Do najbliżej położonych terenów, na których można wskazać harmonijny krajobraz, należą odległe o przeszło 6 km tereny Przecławskiego i Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - ze względu na ich pokrycie przez naturalne zbiorowiska leśne. Jedynie na tych terenach krajobraz ma charakter naturalny.

Naturalnymi punktami widokowymi są niewielkie pofałdowania/wzniesienia o deniwelacji wynoszącej maksymalnie do ok. 40 m npm. W tym przypadku, większe znaczenie mają antropogeniczne punkty widokowe, które stanowią zabudowania mieszkalno-bytowe oraz ciągi komunikacyjne.

Dominantami w krajobrazie będą przede wszystkim projektowane turbiny wiatrowe. Ponadto dodatkową liniową formą oddziaływującą na krajobraz są linie elektroenergetyczne Sn

Miejscami konfliktowymi są:

przecięcie lokalnego ciągu ekologicznego rz. Potok Wiewiórski przez zabudowania mieszkalne i infrastrukturę miejscowości Wiewiórka,

przecięcie lokalnego ciągu ekologicznego będącego dopływem Potoku Bobrowskiego przez drogę łączącą Mokre z Wolą Żyrakowską

Bariery utrudniające przede wszystkim migrację zwierząt stanowią:

droga powiatowa Dębica - Zasów

Farma Wiatrowa „Wiewiórka” zakłada budowę łącznie 14 turbin. Ze względu na rozmiary budowli staną się one dominantami w lokalnym krajobrazie. Pomimo tego, iż elementy farmy wiatrowej zostały starannie zaprojektowane i rozmieszczone, nie można w pełni uniknąć negatywnego jej oddziaływania na krajobraz w obrębie miejscowości: Wiewiórka.

W rejonie analizowanej farmy wiatrowej, obszar jest już znacznie przekształcony przez człowieka – widoczna jest bogata siatka pól uprawnych, a także zabudowań mieszkalnych i gospodarczych. Ponadto działalność człowieka na tym terenie odznacza się w postaci napowietrznych linii elektroenergetycznych. Turbiny wiatrowe będą widoczne ze skraju najbliżej położonych miejscowości stanowiących jednak mało znaczące punkty i ciągi widokowe dla terenu opracowania – wszystkie 14 turbin będzie dominowało w krajobrazie nadając mu nowy charakter.

Z odległości większej niż 6 km od farmy, turbiny będzie można „wypatrzyć” z dużym trudem i to jedynie w słoneczne dni. W dniach, w których widoczność jest słaba lub podstawa chmur jest poniżej poziomu farmy wiatrowej (chmury stratus) lub poniżej poziomu obserwatora (mgła, zamglenie) nie będzie możliwości jej zobaczenia.

Elektrownia wiatrowa przez mieszkańców gminy Żyraków, a także przez ludzi odwiedzających okoliczne tereny może być postrzegana w dwojaki sposób. Dla pierwszej grupy wiatraki mogą stanowić dominantę negatywnie odczytywaną w otaczającym je krajobrazie. Ze względu na duże rozmiary konstrukcji turbin, jak również stosunkową rzadkość występowania wiatraków w krajobrazie Polski, wrażenie ingerencji w naturalne środowisko i krajobraz może być spotęgowane.

Dla drugiej grupy obserwatorów wiatraki kojarzyć się mogą z energią „ekologiczną”, a co za tym idzie przyjazną dla człowieka i środowiska. Coraz więcej osób świadomych jest konieczności podjęcia działań na rzecz ochrony atmosfery i przeciwdziałania zmianom klimatu. Potrzeba produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynika z konieczności ograniczania emisji z procesów spalania paliw energetycznych, wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych i coraz mniej korzystnych ekonomicznie warunków ich pozyskiwania.

Jednocześnie ze względu na konstrukcje, turbiny wiatrowe mogą stanowić ciekawą i interesującą dominantę w krajobrazie.8.2.14. Oddziaływania wzajemne pomiędzy poszczególnymi elementami środowiska

Biorąc pod uwagę kompleksową ocenę na środowisko wariantu wskazanego do realizacji, należy się spodziewać pewnego oddziaływania na krajobraz, niewielkiego negatywnego oddziaływania na awifaunę i chiropterofaunę oraz minimalnego oddziaływania na pozostałe elementy środowiska. Jednocześnie należy wskazać pozytywny wpływ inwestycji na te same składowe środowiska. Elektrownie wiatrowe w przeciwieństwie do elektrowni węglowych, wytwarzają energię w 100% czystą pod względem emisji gazowych i pyłowych do powietrza (tzw. efekt ekologiczny). Zwiększenie udziału tego typu źródeł energii w ogólnym bilansie produkcji energii, ma korzystny wpływ na powietrze, wodę, glebę, rośliny, zwierzęta i ludzi.


8.2.15. Oddziaływanie skumulowane

Poprzez oddziaływanie skumulowane rozumie się oddziaływania łączne, występujące w tym samym czasie, ale pochodzące z bliskich, różnych źródeł, mających wpływ na te same elementy środowiska, wyrażające się wzrostem natężenia działania danego czynnika i/lub zwiększeniem zasięgu obszaru znajdującego się pod jego wpływem.

Zgodnie z „Wytycznymi…” (Chylarewski 2008), w ocenach oddziaływań skumulowanych należ uwzględniać wszystkie inne farmy wiatrowe w promieniu odpowiednio 5 oraz 20 km”. Przyjmuje się bowiem, że:


 • w odległości do 5 km od lokalizacji inwestycji znajduje się strefa wysokiego ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko

 • w zasięgu od 5 km do 10 km, występuje strefa podwyższonego ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko

 • w zasięgu od 10 km do 20 km, występuje strefa umiarkowanego ryzyka wystąpienia negatywnych oddziaływań inwestycji na środowisko

Poniżej (rys. 7), na podstawie obwieszczeń dotyczących wniosków o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zamieszczanych przez poszczególne Urzędy Gmin, zaznaczono lokalizację projektowanych i istniejących zespołów elektrowni wiatrowych w odległości 5, 10, 15 i 20 km od planowanego Parku EW „Wiewiórka”. Są to: • oznaczone na rysunku jako 1: Dwie wolnostojące elektrownie wiatrowe wraz z elementami towarzyszącymi w m. Dulcza Wielka na dz. nr 134 oraz w m. Radomyśl Wielki na dz. 63, 64/1 i 66/1 (turbina 1: wys. wieży 80 m, średnica wirnika: 58 cm, wys. całkowita 110 m, moc do 0,9 MW, turbina 2: wys. wieży 100 m, średnica wirnika 80 m, wys. całk. 140 m, moc do 1,50 MW, łączna moc: do 2,4 MW) –Gmina Radomyśl Wielki UM-7624/3.4/2010 z dnia 17.06.2010

 • oznaczone na rysunku jako 2: Farma wiatrowej o mocy 1800 kW (3 x 600 kW) w ilości 3 elektrowni wiatrowych BONUS 600 na dz. o nr. ew. 124 obr. Partynia (3 turbiny o mocy 600 kW każda, łączna moc 1,8 MW, wys. wieży 45-50 m) – Gmina Radomyśl Wielki nr 7624/4.4/2010 z dnia 16.06.2010

 • oznaczone na rysunku jako 3: Jedna elektrownia wiatrowa o mocy 1,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w m. Łączki Kucharskie (turbina o mocy 1,5 MW, wys. wieży 140 m, śr. wirnika 80 m,) – Gmina Ropczyce nr RiOŚ.0154-7/10 z dnia 24.06.2010

 • oznaczone na rysunku jako 4: Park Elektrowni Wiatrowych „Pień” w miejscowościach Pień, Dulcza Mała, Zgórsko oraz Podborze o maksymalnej mocy 24 MW (12 turbin o mocy do 2,0 MW każda, wys. wieży 80-105 m, śr. wirnika 90 m, łączna wysokość turbiny 125-150 m) – Gmina Radomyśl Wielki nr UM-6220/6.4/2011 z dnia 29.03.2011

 • oznaczone na rysunku jako 5: Farma wiatrowa złożona z czterech turbin w miejscowości Jamy na działkach o nr ewid. 498, 490, 489, 488,2, 488/1 (4 elektrownie wiatrowe o mocy 250 kW każda, wys. wieży 28 m, średnica wirnika 28m, łączna wysokość turbiny 40 m, łączna moc 1MW) – Gmina Wadowice Górne, UG IR 7331/DŚ/2/2009 z dnia 2.07.2009

 • oznaczone na rysunku jako 6: Elektrownie wiatrowe złożone z pięciu turbin w miejscowości Wadowice Górne (5 szt x 220 kW, wys. wieży 30 m, średnica wirnika 25 m, łączna wysokość turbiny 45 m, łączna moc 1,1 MW) – Gmina Wadowice Górne nr UG IR 7331/DŚ/1/2007 z dnia 13.07.2007

 • oznaczone na rysunku jako 7: Dwie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy 500 kW na nieruchomości składającej się z działek o nr ew. 27/1, 104, 40 w miejscowości Dąbrówka Wisłocka, gmina Radomyśl Wielki (2 szt x 250 kW, wys. wieży 41,5 m, średnica rotora 25,0 m, całkowita wysokość turbiny 55 m) – Gmina Radomyśl Wielki nr UM-7624/2.9/2009/2010 z dnia 19.02.2009

 • oznaczone na rysunku jako 8: Zespół 10 elektrowni wiatrowych o mocy od 2 do 3 MW w miejscowości Kozodrza, gmina Ostrów, powiat ropczycko-sędziszowski na działkach o nr ew. 2736/1, 2736/3, 2737/38, 2738/5, 2782/27 (wys. wieży 90 m, średnica wirnika 120 m, łączna wysokość turbiny:150m) – Gmina Ostrów nr ROŚ.6220.9.2011 z dnia 3.08.2011
Legenda:centrum projektowanego pola farmy wiatrowej „Wiewiórka”

1,2,3,4,5,6,7,8, oznaczenia poszczególnych, sąsiednich zespołów elektrowni wiatrowych położonych w odległości do 20 km od pola farmy wiatrowej „Wiewiórka”

Źródło mapy: geoportal.gov.pl

Rys. 7 Położenie Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” względem innych istniejących lub planowanych przedsięwzięć z zakresu energetyki wiatrowej, położonych w strefie do 20 km

Jak wynika z powyższego rysunku, w sąsiedztwie Parku EW „Wiewiórka” brak jest przedsięwzięć (o podobnej technologii wykorzystującej energię wiatru), których funkcjonowanie, miałoby istotne znaczenie w kontekście wystąpienia efektu skumulowanego negatywnych oddziaływań. W większości są to pojedyncze lub niewielkich rozmiarów zespoły elektrowni wiatrowych, często o niskiej mocy i małej wysokości turbiny. Ich oddziaływanie na środowisko jest praktycznie zerowe. Warto również podkreślić, że w strefie do 5 km od planowanego przedsięwzięcia brak jest innych elektrowni wiatrowych. Najbliżej inwestycji (w strefie od 5 do 10 km) znajdują się dwie turbiny wiatrowe w Dąbrówce Wisłockiej o małej mocy 250 kW i całkowitej wysokości 55 m każda.

Największy, planowany zespół elektrowni wiatrowych (12 elektrowni wiatrowych o mocy do 2MW i całk. wysokości turbiny 150 m każda) leżący najbliżej przedmiotowej inwestycji, zlokalizowany będzie w obrębie miejscowości Pień, Dulcza Mała, Zgórsko, Podborze, jednakże w znacznej już odległości ok. 13 km w kierunku północno zachodnim od Parku EW „Wiewiórka”. W odległości ok. 17 km w kierunku wschodnim projektowane jest również pole farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Kozodrza (10 elektrowni o mocy 2-3 MW i całkowitej wysokości turbiny 150 m każda).Poniżej przedstawiono analizę potencjalnego oddziaływania skumulowanego, wynikającego z lokalizacji w sąsiedztwie terenu przedmiotowej inwestycji, przedsięwzięć o podobnym charakterze:

 • oddziaływanie skumulowane: zasięg migającego cienia – ze względu na jego ściśle lokalny charakter oraz odległości pomiędzy kolejnymi inwestycjami – nie wystąpi

 • oddziaływanie skumulowane: emisja hałasu – nie wystąpi. Odległość, jaka dzieli przedsięwzięcia z Parkiem EW „Wiewiórka” (min 7 km) pozwala stwierdzić, że nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięków na terenach podlegających ochronie akustycznej. Przewidywany maksymalny zasięg oddziaływania turbin wiatrowych w Wiewiórce przy zaostrzonym kryterium LAeq w nocy = 40 dB[A], będzie mieścił się w granicach od 550 do 700 m.

 • oddziaływanie skumulowane: krajobraz – nie wystąpi. Całkowity zanik wpływu elektrowni na krajobraz następuje w odległości ok. 6 km. Znaczenie krajobrazowe mają natomiast odległości do ok. 3 km. Najbliżej sąsiadująca turbina z polem przedmiotowej farmy wiatrowej, znajduje się w odległości 7 km (Dąbrówka Wisłocka)

 • oddziaływanie skumulowane: chiropterofauna – ryzyko wystąpienia oddziaływania skumulowanego na nietoperze w przypadku projektowanej inwestycji jest nieznaczne. Brak innych farm wiatrowych w najbliższym otoczeniu projektowanej farmy wiatrowej, oraz znaczna odległość do najbliższych projektowanych inwestycji sprawia, że ryzyko wystąpienia skumulowanego negatywnego oddziaływania na nietoperze w postaci zwiększenia śmiertelności w wyniku kolizji z elektrowniami jest mało prawdopodobne. Możliwym rodzajem oddziaływania skumulowanego jest również utrata kryjówek. Jednakże, jak pokazały przeprowadzone kontrole terenowe, w miejscu planowanej inwestycji brak jest istniejących i potencjalnych kryjówek. W związku z tym planowana farma wiatrowa nie będzie miała wpływu na zwiększenie oddziaływania już istniejących, ani planowanych przedsięwzięć w tym zakresie. Kumulacja efektu oddziaływania polegającego na utracie żerowisk, może potencjalnie dotyczyć przede wszystkim gatunków, które żerują na znacznych wysokościach, takich jak np. borowiec wielki. Na obszarze planowanej farmy wiatrowej oddziaływanie polegające na utracie żerowisk określono jako słabe do umiarkowanego. Brak innych farm wiatrowych w najbliższym otoczeniu projektowanej farmy wiatrowej, oraz znaczna odległość do najbliższych projektowanych inwestycji sprawia, że ryzyko wystąpienia skumulowanego negatywnego oddziaływania na nietoperze w postaci utraty żerowisk jest mało prawdopodobne. Niewielka liczba planowanych inwestycji, w dodatku w znacznym oddaleniu od planowanej farmy wiatrowej Wiewiórka (kilkanaście km) powoduje, że ryzyko wystąpienia efektu bariery jest bardzo małe (Urban R., Smernicka A. 2011, załącznik 1)

 • oddziaływanie skumulowane: awifauna – mając na uwadze wyniki całorocznego monitoringu ornitologicznego na terenie farmy wiatrowej „Wiewiórka (nie stwierdzono znaczącego wpływu na awifaunę we wszystkich okresach fenologicznych, załącznik 2) oraz odległość, aż 13 km do największej z planowanych w pobliżu inwestycji w zakresie energetyki wiatrowej (okolice Pnia, Dulcza Mała, Zgórsko, Podborze), nie stwierdza się ryzyka wystąpienia skumulowanych oddziaływań zarówno w zakresie: fizycznej utraty siedlisk, przenoszenia się zwierząt na skutek niepokojenia (efektywna utrata siedlisk lęgowych/i lub żerowiskowych lub wypoczynkowych, efektu bariery oraz śmiertelności spowodowanej kolizjami. Farma Wiatrowa „Wiewiórka” posadowiona zostanie na ternach rolnych, będących siedliskiem ptaków pospolitych, występujących na całym terenie Polski. Populacje gatunków nie osiągają tutaj dużych zagęszczeń. Potencjalna utrata siedlisk oczywiście będzie miała miejsce, jak w każdym przypadku realizacji inwestycji z zakresu energetyki wiatrowej, ale będzie ona z pewnością do zaakceptowania i dotyczyć będzie głównie skowronka, bardzo licznego w skali całego kraju. Ponadto pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami parków wiatrowych istnieje wystarczająca, bezpieczna przestrzeń, która może być użytkowana przez lokalne i ponad-lokalne populacje, przenoszące się z terenów znajdujących się pod wpływem oddziaływania elektrowni wiatrowych. Co więcej, ryzyko skumulowanego oddziaływania minimalizuje fakt, iż na terenie planowanych elektrowni wiatrowych oraz w ich najbliższej okolicy nie stwierdzono występowania znaczących szlaków migracyjnych ptaków. W trakcie prowadzenie obserwacji w rejonie planowanej inwestycji, nie stwierdzono większych grup migrujących ptaków. Nie odnotowano również ostoi ptaków wędrownych – ważnego żerowiska, noclegowiska lub miejsca odpoczynku. Obszar przewidziany pod planowaną farmę wiatrową, nie jest również miejscem koncentracji bocianów, gęsi, siewek i innych ptaków wodno- błotnych czy ostoi lęgowych rzadkich gatunków ptaków. Na podstawie wyników monitoringu i analizy literatury można stwierdzić, że projektowane turbiny wiatrowe ani samodzielnie, ani w kumulacji z innymi istniejącymi bądź też planowanymi nie spowodują powstania bariery ekologicznej, która skutkowałaby znaczącą zmianą komfortu bytowania ptaków w rozpatrywanym rejonie lokalizacji inwestycji. Analizowana inwestycja nie powinna przyczynić się do wzrostu śmiertelności gatunków migrujących. Przedmiotowa Farma wiatrowa, przy aktualnym stanie zagospodarowania przestrzeni oraz przy istniejących planach inwestycyjnych, nie spowoduje wystąpienia oddziaływań o charakterze skumulowanym na ptactwo.

Podsumowując, w zasięgu przewidywanego oddziaływania projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych „Wiewiórka” brak jest obecnie planowanych/istniejących farm wiatrowych.

W związku z powyższym efekt skumulowany negatywnych oddziaływań nie wystąpi.

Za pozytywny efekt skumulowany związany z energetyką wiatrową uznaje się natomiast wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie produkcji energii elektrycznej oraz uniknięcie dodatkowych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, jakie powstałyby przy produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych.Pobieranie 1.49 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna