Waldemar wiatrak environmental protection Analysis AgencyPobieranie 1.49 Mb.
Strona14/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

9. OPIS METOD PROGNOZOWANIA ZASTOSOWANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJACY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO- I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

9.1. Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę

Na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wykorzystano obowiązującą metodykę referencyjną w zakresie modelowania akustycznego. W przypadku szacowania ilości powstających odpadów, emisji promieniowania elektromagnetycznego przyjęto szacunkowe wartości, oparte o dostępne dane dla podobnych, istniejących obiektów. W odniesieniu do zagadnień przyrodniczych, badania przeprowadzano wg metod wskazanych w aktualnych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze oraz oparto się na metodach terenowych i eksperckich, opisowych, bazujących na analizie piśmiennictwa i kartowaniu terenu.

Szczegółowy opis zastosowanych metodyk:


 • badań poszczególnych elementów środowiska

 • prognozowania wpływu eksploatacji przedmiotowego Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” na środowisko,

zamieszczono w opracowaniach załączonych do niniejszego Raportu dotyczących inwentaryzacji ornitologicznej (załącznik nr 1), chiropterologicznej (załącznik nr 2), roślin i siedlisk florystycznych (załącznik nr 3), analizy akustycznej (załącznik nr 4) oraz analizy krajobrazowej (załącznik nr 5)


  1. Opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Poprzez oddziaływanie inwestycji na środowisko rozumie się zmianę w środowisku, której przyczyną wystąpienia jest realizacja i/lub eksploatacja przedsięwzięcia. Oddziaływania te mogą być (w kontekście analizowanego przedsięwzięcia): • bezpośrednie – wywołane poprzez samą inwestycję (występują w tym samym czasie i miejscu co inwestycja)

 • pośrednie – są to zmiany jakie mogą wystąpić w wyniku powstania inwestycji (z reguły występują one w innym miejscu lub w późniejszym czasie lub też inwestycja jest tylko jednym z wielu czynników powstania danej zmiany)

 • wtórne – skutki pośrednie związane ze zmianami wywołanymi realizacją/eksploatacją przedsięwzięcia, wpływając na środowisko, ekosystemy, populacje, rozwój gospodarczy itp.

 • skumulowane – powstają w wyniku łącznych skutków osobno występujących działań w ciągu pewnego czasu

 • krótko-, średnio-, i długoterminowe oddziaływania – w zależności od czasu trwania zmiany

 • chwilowe – gdy oddziaływanie zanika w momencie usunięcia przyczyny jej wywołania, w wyniku czego pierwotny stan środowiska zostaje odtworzony

 • stałe – gdy zmiany w środowisku są nieodwracalne

Uwzględniając lokalizację nowych obiektów oraz projektowane rozwiązania, oddziaływania na środowisko wynikające z etapu budowy i eksploatacji projektowanego Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” będą miały charakter określony w tabeli 9.2./1.

Tabela 9.2./1. Charakterystyka typów oddziaływań

Typ
oddziaływań


Etap budowy

Etap eksploatacji

bezpośrednie

 • krótkotrwały, okresowy wzrost poziomu hałasu związanego z pracami budowlanymi,

 • przekształcenia terenu związane z realizacją inwestycji,

 • pylenie z powierzchni odkrytych, hałd materiałów sypkich i obiektów w budowie,

 • zanieczyszczenie powietrza spalinami,

 • wzrost ilości odpadów,

 • niewielki wzrost ilości odprowadzanych ścieków opadowych,

 • niewielki wzrost ilości wytwarzanych odpadów,

 • wzrost poziomu i zasięgu hałasu generowanego przez turbiny,

 • nowy istotny element w krajobrazie

 • wpływ na awifaunę i chiropterofaunę: możliwe kolizje z turbinami, zmiany rozmieszczenia i zachowania ptaków i nietoperzy spowodowane istnieniem siłowni.

pośrednie

 • niewielkie (ze względu na znaczną odległość od terenu prac budowlano-montażowych) pogorszenie warunków zanieczyszczenia dla okolicznych mieszkańców,

 • nieznaczne utrudnienia komunikacyjne w otoczeniu inwestycji (ruch pojazdów specjalistycznych, transport materiałów elementów konstrukcji, itp.),

 • zmniejszenie walorów krajobrazowych

 • generowanie ruchu turystycznego (gł. w początkowej fazie – koncentracje ludzi jako obserwatorów elektrowni)
wtórne

 • nie występują lub brak znaczących oddziaływań

 • zmiany w składzie gatunkowym awifauny - nie występują lub brak znaczących oddziaływań

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, których źródłem jest spalanie paliw kopalnych,

skumulowane

 • nie występują lub brak znaczących oddziaływań

 • nie występują lub brak znaczących oddziaływań

krótkoterminowe

 • hałas budowlany, wibracje,

 • zanieczyszczenie powietrza,

 • odpady budowlane,

 • nie występują lub brak znaczących oddziaływań w stosunku do stanu aktualnego zagospodarowania,

długoterminowe

 • likwidacja niewielkiej powierzchni zieleni nieurządzonej - biologicznie czynnej (pola uprawne, łąki, nieużytki, zarośla), uszczelnienie powierzchni,

 • uszczelnienie powierzchni gruntu,

 • niewielkie zmniejszenie ilości zieleni,

 • lokalne zmiany jakości krajobrazu,

 • ograniczenie produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zmniejszenie eksploatacji złóż kopalnych),

Stałe

 • niewielkie zmiany ukształtowania powierzchni terenu,

 • powstawanie odpadów (będą na bieżąco usuwane i czasowo składowane w podstacji energetycznej),

chwilowe

 • powstawanie odpadów „budowlanych” oraz gruntu z wykopów,

 • emisja zanieczyszczeń do atmosfery związana z pracą sprzętów budowlanych,

 • uciążliwości akustyczne,

 • wzrost ilości wód deszczowych, wzrost emisji hałasu , zmiany w krajobrazie

Z przeprowadzonych analiz i prognoz na potrzeby niniejszego Raportu, wynika, że realizacja i eksploatacja Park Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Zmiany w środowisku związane z przedmiotową inwestycją, dotyczyć będą przede wszystkim:

 • krajobrazu - są one nieuniknione i wynikają z charakteru przedsięwzięcia. Ich odbiór jest subiektywny, jednakże po przeanalizowaniu walorów krajobrazowych przedmiotowego obszaru, można stwierdzić brak negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na tą składową środowiska. Jest to obszar stosunkowo monotonny, pozbawiony wyróżniających się struktur geomorfologicznych czy osobliwości wizualnych.

 • klimatu akustycznego – nie będą powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych przed hałasem

 • awifauny i chiropterofauny – możliwe oddziaływania należy uznać za jednostkowe i sporadyczne.

W odniesieniu do poszczególnych elementów środowiska oddziaływania planowanego przedsięwzięcia przedstawiać się będą następująco:

człowiek:

 • na etapie budowy, ze względu na brak lub niewielkich rozmiarów zabudowę zagrodową, nie wystąpią znacząco negatywne oddziaływania dla mieszkańców,

 • na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, trwałe, lecz w praktyce bez większych zmian w stosunku do stanu istniejącego


świat zwierząt:

 • na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, w większości odwracalne,

 • na etapie eksploatacji oddziaływania będą zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, stałe, o średnim lub małym stopniu oddziaływania i określonym tylko do niektórych gatunków zwierząt (awifauna, nietoperze)


rośliny:

 • na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, w większości nieodwracalne,

 • na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe, o bardzo małym stopniu oddziaływania w otoczeniu przedsięwzięcia;


powierzchnia ziemi i warunki gruntowo-wodne:

 • na etapie budowy oddziaływania będą znaczące, bezpośrednie, krótkotrwałe i nieodwracalne w obszarze zainwestowanym,

 • na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, stałe i o bardzo małym stopniu oddziaływania w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia;


wody:

 • na etapie budowy oddziaływania będą pośrednie, krótkookresowe, odwracalne i o bardzo małym stopniu oddziaływania,

 • na etapie eksploatacji oddziaływania będą pośrednie, chwilowe i o bardzo małym stopniu oddziaływania;


powietrze i klimat:

 • na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, odwracalne, znaczące, lecz ograniczone do terenów samej budowy i bezpośrednio w jej otoczeniu,

 • na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, o małym stopniu oddziaływania w bezpośrednim otoczeniu przedsięwzięcia;


hałas i wibracje:

 • na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, krótkookresowe, odwracalne,

 • na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, okresowo znaczne lecz zmienne w cyklu pracy obiektu;


promieniowanie elektromagnetyczne:

 • na etapie budowy brak oddziaływań;

 • na etapie eksploatacji będą bezpośrednie, stałe, o zaniedbywalnie małym stopniu oddziaływania ograniczonym do bezpośredniego otoczenia przedsięwzięcia


zabytki i dobra kultury:

 • na etapie budowy i eksploatacji brak oddziaływań;

krajobraz:

 • na etapie budowy oddziaływania będą bezpośrednie, nieodwracalne, lokalnie mało znaczące,

 • na etapie eksploatacji oddziaływania będą bezpośrednie, stałe, lokalnie znaczące.
 1. WPŁYW INWESTYCJI NA OBSZARY PRAWNEJ OCHRONY PRZYRODY (w tym na obszary NATURA 2000)

Na badanych terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni wiatrowych nie stwierdzono występowania rzadkich lub chronionych gatunków czy zbiorowisk roślinnych. Wszystkie powierzchnie zlokalizowane są w obrębie terenów pól uprawnych lub łąk, gdzie szata roślinna odznacza się znacznym stopniem przekształcenia antropogenicznego.

W kontekście analizy potencjalnego wpływu inwestycji na obszary prawnej ochrony przyrody (w tym na obszary NATURA 2000) rozpatrywano tylko te, które znajdują się w przestrzeni maks do 20 km od położenia przedmiotowej inwestycji.

Poniżej przedstawiono odległość analizowanych obszarów ochrony przyrody od granic inwestycji, z wskazaniem ich lokalizacji w strefach o zróżnicowanej skali oddziaływania przedsięwzięcia: • strefa wysokiego ryzyka środowiskowego (do 5 km) – brak form ochrony przyrody

 • strefa podwyższonego ryzyka środowiskowego (od 5 do 10 km):

 • Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu – w min odległości 6 km w kierunku NE

 • Jastrzębsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu – w min odległości 7 km w kierunku SW

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego – w min odległości 10 km w kierunku S

 • NATURA 2000: Dolna Wisłoka z dopływami (180053) – w min odległości 6 km w kierunku S oraz NE

 • NATRUA 2000: Las nad Braciejową (180023) – w min odległości 10 km w kierunku S

 • strefa umiarkowanego ryzyka środowiskowego (od 10 do 20 km)

 • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu – w min odległości 20 km w kierunku NE

Położenie inwestycji względem obszarów prawnej ochrony przyrody na terenie woj. podkarpackiego, przedstawiono na rysunkach 8 i 9.

Rozpatrując wpływ inwestycji na formy ochrony przyrody, pod uwagę należy brać nie tylko odległość ich lokalizacji od terenów przedsięwzięcia, ale także przedmiot ochrony dla którego dany obszar został powołany. Wymienione wyżej formy zostały powołane głównie ze względu na ochronę gatunków i siedlisk florystycznych. Mając na uwadze, że oddziaływanie inwestycji na rośliny ogranicza się wyłącznie do bezpośredniego sąsiedztwa elektrowni wiatrowych, można stwierdzić, że Park Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” nie będzie stanowił zagrożenia dla celów i funkcji ochronnych tych obszarów zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji.

Realizacja i eksploatacja analizowanego przedsięwzięcia, nie spowoduje więc wystąpienia zmian w obszarach Natura 2000, m.in. takich jak: zmniejszenie obszaru siedlisk, spowodowanie zakłóceń w kluczowych gatunkach, fragmentacja siedlisk lub gatunków, ograniczenie zagęszczenia gatunków, w kluczowych wskaźnikach wartości ochronnych (np. jakości wody, stanu klimatu akustycznego, itp.), klimatu, itp.

Ponieważ na rysunku nr 8, nie uwzględniono wszystkich form prawnie chronionej przyrody znajdujących się w sąsiedztwie projektowanej inwestycji (do 20 km), poniżej przedstawiono ich położenie względem pola farmy wiatrowej „Wiewiórka” (rys 9):Rys. 9 Położenie Parku EW Wiewiórka względem form ochrony przyrody, położonych w promieniu do 20 km od lokalizacji przedsięwzięcia

Źródło podkładu mapy: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/Oznaczenia:

POChK – Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu (Rezerwat Bagno Przecławskie)

J-ŻOChK – Jastrzębsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu (Rezerwat Torfy)

M-K-GOChK – Mielecko Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu (Rezerwat Końskie Błota)

OChK-PS – Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Strzyżowskiego

PLH 180053: Obszar Natura 2000: Dolna Wisłoka z dopływami

PLH 180023: Obszar Natura 2000: Las nad Braciejową11. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ

Przeprowadzona w rozdziale 8 ocena oddziaływania na środowisko wskazuje, iż zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka”, zachodzi potrzeba zastosowania działań ograniczających, w celu zapobieżenia negatywnego wpływu inwestycji na poszczególne elementy środowiska:

Ograniczenie oddziaływania na środowisko projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych na terenie proponowanej jego lokalizacji, można osiągnąć przez:

ETAP BUDOWY:w zakresie ochrony przed hałasem

 • prowadzenie prac w godzinach dziennych, o ile względy technologiczne nie będą wymuszały prac ciągłych

w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

 • minimalizowanie emisji spalin z maszyn budowlanych i samochodów poprzez ich nieprzeciążanie w trakcie pracy i wyłączanie silników w trakcie postoju, bądź załadunku

w zakresie ochrony gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych

 • ograniczenie rozmiarów placu budowy do niezbędnego minimum, koniecznego do prawidłowego przeprowadzenia fazy realizacji elektrowni wiatrowej (działanie korzystne również z uwagi na ochronę krajobrazu)

 • zabezpieczenie placów budowy przed wyciekiem substancji ropopochodnych przy zastosowaniu środków umożliwiających natychmiastową reakcję

 • prawidłową eksploatację i konserwację maszyn budowlanych i środków transportu

 • przeprowadzanie wymiany płynów eksploatacyjnych oraz prac związanych z naprawą sprzętu budowlanego poza obszarem inwestycji

 • na etapie budowy fundamentu pod turbinę A11 – zakaz trwałych odwodnień budowlanych w celu przeciwdziałania obniżeniu zwierciadła wody gruntowej,

 • gromadzenie odpadów w sposób selektywny, przechowywanie ich w miejscach specjalnie przystosowanych do tego celu oraz przekazywanie ich odpowiednim podmiotom posiadającym uprawnienia do ich utylizacji, neutralizacji czy unieszkodliwiania

 • podczas wykonywania wykopów ziemnych, zdejmowanie warstwy urodzajnej gleby o miąższości 20-40 cm na tzw. odkład. W przypadku rozplantowywania ziemi z wykopów pod fundamenty, ziemię należy rozplantowywać wyłącznie na użytkach ornych. Ewentualny nadmiar mas ziemnych prawdopodobnie zostanie wywieziony poza teren inwestycji. Warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych zostanie określony na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę.

 • wywożenie urobku z wykopów pod fundamenty samochodami ciężarowymi w jak największym stopniu z ominięciem terenów zabudowanych wsi

 • odnośnie ochrony ptaków i nietoperzy (zalecenia ornitologa i chiropterologa)

- zminimalizowanie ilości placów montażowych i dróg pomiędzy nimi

- prowadzenie prac inwestycyjnych w tym szczególnie prac ziemnych, w maksymalnie ograniczonym zakresie

- w razie konieczności wycinki drzew i krzewów lub zarośli w trakcie budowy farmy (nie przewiduje się), prowadzenie tych czynności poza okresem lęgowym ptaków, który trwa od 1 marca do 15 sierpnia


 • odnośnie ochrony płazów i gadów:

- możliwie maksymalne wykorzystanie istniejących dróg oraz w miarę możliwości nie wytycznie nowych dla potrzeb transportu,

- w przypadku stwierdzenia płazów i gadów w miejscu prac montażowych turbin, przeniesienie je na ternie sąsiednie niekolidujące z inwestycją tuż przed rozpoczęciem prac ziemnych, w porozumieniu i pod nadzorem specjalisty z zakresu ochrony przyrodyw zakresie ochrony dóbr kultury

- nadzór archeologiczny nad pracami ziemnymi w sytuacji odkrycia stanowisk archeologicznych na terenie budowyETAP EKSPLOATACJI:

w zakresie ochrony przed hałasem

 • możliwość regulacji turbiny powodującej uzyskiwanie niższych poziomów mocy akustycznej kosztem zmian maksymalnej mocy wyjściowej

w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego

 • bezemisyjny charakter wytwarzania energii elektrycznej oraz maksymalne ograniczenie zużycia surowców, materiałów i energii

w zakresie ochrony gruntu oraz wód powierzchniowych i podziemnych

 • prowadzenie regularnej konserwacji i kontroli stanu technicznego turbin przez wykwalifikowane jednostki, w odpowiednich warunkach pogodowych (brak opadów) bez możliwości wycieku substancji ropopochodnych

 • odbieranie zużytych olejów i smarów przez podmioty uprawnione do ich odzysku bądź unieszkodliwienia

w zakresie ochrony środowiska biotycznego

 • wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego zapisu o bezwzględnym zakazie zalesiania gruntów rolnych w obszarze planowanej inwestycji oraz wprowadzania zadrzewień i zakrzewień, zwłaszcza o charakterze ciągłym (np. szpalerów przydrożnych drzew) oraz zapobieganie ich samoistnemu powstawaniu w wyniku naturalnej dyspersji na gruntach dzierżawionych przez inwestora, w tym przy ciągach dojazdowych do turbin. Jest to warunek konieczny do spełnienia celem zapobiegania powstania korytarzy ekologicznych, żerowisk oraz tras migracji nietoperzy.

 • zapobieganie tworzeniu otwartych zbiorników na terenie farmy wiatrowej

 • nieoświetlanie wież światłem białym mogącym wabić owady (fototaksja dodatnia) w celu zapobieżenia koncentracji polujących na nie nocą ptaków i nietoperzy oraz uniknięcia dezorientacji migrantów nocnych. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie punktowych, skierowanych na dół, żółtych lamp sodowych, które nie przyciągają owadów. Zalecenie to nie dotyczy oświetlenia wymaganego innymi przepisami prawa np. o ruchu powietrznym. W tym przypadku zaleca się zastosowanie oświetlenia o najmniejszej, dopuszczalnej mocy oraz zmniejszenie do minimum częstotliwości błysków.

 • zastosowanie okresowych wyłączeń wszystkich elektrowni wiatrowych na farmie wiatrowej zgodnie z poniższym harmonogramem: wszystkie elektrownie powinny zostać unieruchomione co najmniej przez 4 godziny w ciągu doby (w czasie od zachodu słońca do 4 godzin po zachodzie słońca) w okresie od 5 lipca do 22 września. Ze względu na niski stwierdzony poziom aktywności nietoperzy w drugiej części nocy, nie jest konieczne stosowanie wyłączeń całonocnych. Wszystkie wyłączenia powinny być prowadzone przynajmniej w bezdeszczowe noce o prędkości wiatru poniżej 6 m/s. Zastosowanie powyższych wyłączeń umożliwi znaczne zminimalizowanie ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania projektowanej inwestycji na nietoperze. Modyfikacja, tj. skrócenie lub wydłużenie okresu wyłączeń może zostać przeprowadzone, jeśli wskazywać na to będą wyniki monitoringu poinwestycyjnego (zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w raportach z tych badań).

 • w przypadku lokalizacji turbiny A11 (poza zalecanymi wyżej), obligatoryjne jest zastosowanie automatycznego systemu monitoringu, który unieruchamiałby turbinę w przypadku stwierdzenia aktywności nietoperzy.

 • w przypadku stwierdzenia w trakcie monitoringu po-realizacyjnego, znacząco większej od prognozowanej - śmiertelności ptaków, rozważenie czasowego wyłączenia pracy turbin w okresach największej intensywności przelotów podczas migracji jesiennej i wiosennej lub całkowitego wstrzymania ich pracy

 • pomalowanie zewnętrznych końców śmigieł – kolorem pomarańczowym lub czerwonym na przemian z białym (pasy o jednakowej szerokości, prostopadłe do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, 3 koloru czerwonego lub pomarańczowego i dwa białego), na długości 1/3 łopaty śmigła, co spowoduje zwiększenie prawdopodobieństwa dostrzeżenia turbiny przez przelatujące ptaki w warunkach dziennych – czynnik odstraszający

 • zastosowanie wież cylindrycznych pełnościennych, które w przeciwieństwie do wież o konstrukcji kratownicowej, nie stwarzają ptakom możliwości gniazdowania

w zakresie ochrony krajobrazu

 • zastosowanie tego samego typu elektrowni

 • wprowadzenie zakazu umieszczania na konstrukcji elektrowni reklam, poza możliwością umieszczania na gondoli logotypu producenta/inwestora

 • zastosowanie do malowania konstrukcji elektrowni koloru matowej bieli lub jasnej szarości

ETAP LIKWIDACJI

 • usunięcie substancji ropopochodnych przed zamierzonym demontażem turbin

 • przekazanie wyeksploatowanych siłowni do odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi

 • zrekultywowanie wykopów powstałych po usunięciu siłowni i gruntów po ciągach dojazdowych oraz przywrócenie tych terenów do stanu użytku rolniczego

Ponadto przedsięwzięcie zostało tak zaplanowane, aby:

 • nie przekroczyć dopuszczalnych poziomów dźwięku na terenach chronionych przed hałasem (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu)

 • nie znajdowało się na trasach przelotowych, trasach licznych koncentracji, koczowania, żerowania oraz przemieszczania się między miejscami nocowania i dziennej aktywności ptaków

 • nie znajdowało się na terenach cennych zbiorowisk roślinnych i stanowisk gatunków roślin chronionych, a także poza kompleksami leśnymi

 • nie stanowiło zagrożenia dla ciągłości systemów ekologicznych i nie naruszało struktury cieków powierzchniowych

Działania mające na celu kompensację negatywnych oddziaływań na środowisko

Z przeprowadzonej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko wynika, że zarówno realizacja jak i eksploatacja przedsięwzięcia, przy zachowaniu środków minimalizujących/ograniczających/zapobiegawczych, nie spowoduje naruszenia wartości przyrodniczych analizowanego obszaru, w stopniu wymagającym i uzasadniającym potrzebę nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia działań kompensujących, o których mowa w art. 34 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (t.j. Dz.U.2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 3 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).12. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNOLOGII Z TECHNOLOGIĄ SPEŁNIAJĄCĄ WYMAGANIA wg art. 143 Prawo ochrony środowiska

Proponowane w przedmiotowej inwestycji rozwiązania techniczne instalacji wykorzystującej energię wiatru, powinny spełniać wymogi, o których mowa w art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001 Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).

Tabela 12.1. Porównanie zastosowanej technologii z wymogami Prawa ochrony środowiska


L.p.

Wymagania wg ustawy POŚ

Technologia zastosowana w przedmiotowej inwestycji

1.

Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń

spełnione

2.

Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii

spełnione

3.

Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw

spełnione

4.

Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów

spełnione

5.

Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji

zgodność z przepisami prawa (opisane w rozdziale 8.)

6.

Wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej,

spełnione

7.

postęp naukowo-techniczny

spełnione (wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań )

13. STANOWISKO W SPRAWIE UTOWRZENIA OBSZARU OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Charakter przedsięwzięcia oraz jego stopień oddziaływania na środowisko, nie powodują potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania przedmiotowego Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka”. Przyjęte rozwiązania technologiczne i organizacyjne gwarantują zamknięcie potencjalnego, negatywnego wpływu inwestycji na środowisko w granicach działek, na których będzie ona zlokalizowana.14. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ZWIĄZANYCH Z PLANOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie poza obszarami objętymi prawną ochroną przyrody i w dużej odległości od nich. Analizy wykonane na potrzeby niniejszego Raportu, nie wykazały znaczącego, negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko (w tym na awifaunę i chiropterofaunę, pod warunkiem wykonania proponowanych działań minimalizujących oraz weryfikacji ich skuteczności w trakcie monitoringu poinwestycyjnego). Nie wystąpią przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zamieszkiwanych przez ludność. Ze względu na stosunkowo niskie walory krajobrazowe przedmiotowego obszaru, projektowany Park EW Wiewiórka, nie będzie też znacząco ingerował w postrzeganie przestrzeni.

Nie mniej jednak, możliwe są protesty miejscowej ludności w obawie przed emisją hałasu (słyszalnego i infradźwięków). Jak wynika z przeprowadzonej w rozdziale 8 oceny oddziaływania na środowisko, nie ma obiektywnych przesłanek natury zdrowotnej do występowania konfliktów społecznych na tym tle.

Odnośnie oddziaływania projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych na krajobraz, ewentualny protest w tym aspekcie będzie miał zabarwienie subiektywne i zarazem, prawdopodobnie silne emocjonalnie. Oceny estetycznych elektrowni wiatrowych są skrajnie zróżnicowane – od negatywnych, ze względu na charakter dużych konstrukcji technicznych obcych w krajobrazie, po pozytywne – ze wskazaniem na wyrafinowany, prosty i nowoczesny kształt. Trzeba mieć na uwadze, że projektowana liczba 14 turbin wiatrowych, nie wpłynie znacząco na odbiór przestrzenny analizowanego krajobrazu.

Przeprowadzona analiza potencjalnego wpływu planowanej inwestycji na środowisko, łącznie z zaproponowanymi działaniami minimalizującymi/ograniczającymi/zapobiegającymi, pozwala twierdzić, że wszelkie niepewności i istotne oddziaływanie, które mogłyby być powodem konfliktów społecznych, zostały wyeliminowane. Realnym powodem sporów może stanowić natomiast sprzeczność interesów. Potencjalny konflikt może wystąpić pomiędzy zwolennikami przedsięwzięcia (właściciele nieruchomości, na których mają zostać posadowione elektrownie wiatrowe oraz władze gminy, liczące na dodatkowe dochody dla budżetu gminy), a przeciwnikami inwestycji (właściciele nieruchomości sąsiadujących, którym inwestor nie zaproponował lokalizacji elektrowni wiatrowej). Decydującym czynnikiem wystąpienia sporu, jest w tym przypadku wykup lub wieloletnia dzierżawa terenu.

Analiza procedury formalnej wskazuje, że władze gminy Żyraków dopełniły procedur, wynikających z przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008, Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Wójt Gminy Żyraków, pismem z dn. 18.04.2011, znak: IiGK.7624/14/10, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, zawiadomił strony postępowania i społeczeństwo o wpłynięciu wniosku inwestora o wydanie decyzji środowiskowej oraz zamieścił stosowną informację na stronie BIP. Wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, o ustalenie obowiązku i zakresu raportu oddziaływania na środowisku. Wydał postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisku i jego ochronie.

Ponadto Inwestor, na etapie postępowania przedrealizacyjnego zorganizował spotkanie informacyjne dla mieszkańców sołectw Mokre, Zasów, Wiewiórka i Góra Motyczna, sąsiadujących z lokalizacją projektowanego Parku EW „Wiewiórka”, na którym przedstawiono wyniki badań ekspertyz środowiskowych, analizujących wpływ przedmiotowych elektrowni wiatrowych na człowieka oraz przyrodę. W trakcie dyskusji starano się wyjaśnić wszelkie wątpliwości mieszkańców. Efektem spotkania było zaproponowanie mieszkańcom wyjazdu do już istniejącej farmy elektrowni wiatrowych, w celu pokazania rzeczywistego wpływu energetyki wiatrowej na otoczenie.

Dalsze etapy postępowania prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, obejmując etap opiniowania i uzgadniania raportu oddziaływania na środowisko, stwarzając społeczeństwu kolejną możliwość zapoznania się z dokumentacją, zgłoszenia uwag oraz udziału w ewentualnej rozprawie administracyjnej.15. PROPOZYCJA MONITORINGU DLA STANU ISTNIEJĄCEGO, NA ETAPIE BUDOWY ORAZ EKSPLOATACJI

Etap budowy nie wymaga przeprowadzania działań w zakresie monitoringu.


Na etapie eksploatacji inwestycji, stałemu monitoringowi podlegać będzie stan konstrukcji i całej maszynowni wiatraka. Będzie on przeprowadzany przez wyspecjalizowane służby nadzoru technicznego.

Ponadto eksploatacja farmy będzie wymagać monitoringu w zakresie: • Monitoringu ptaków

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki” (PSEW Szczecin, 2008), monitoring ornitologiczny porealizacyjny farmy elektrowni wiatrowych powinien obejmować cykl roczny, stanowiąc replikę badań przedrealizacyjnych i powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy do eksploatacji, w wybrane przez eksperta-ornitologa lata (np. w latach 1, 2, 3 lub 1, 3, 5), z uwagi na występowanie efektów opóźnionych w czasie. Wskazane jest wykonywanie badań wpływu farmy na wykorzystanie przestrzeni przez ptaki równolegle z badaniami śmiertelności w wyniku kolizji. Pozwoli to na lepsze zrozumienie przyczyn zmienności czasowej w natężeniu kolizji.
Zasady monitoringu podstawowego:

1. Długość trwania: 3 lata z uwzględnieniem wszystkich okresow fenologicznych.

2. Przedmiot obserwacji: (1) skład gatunkowy i (2) liczebność, a w odniesieniu do ptaków obserwowanych w locie również (3) wysokość przelotu w rozbiciu na 3 pułapy (do wysokości dolnego zakresu pracy śmigła, w strefie pracy śmigła, powyżej śmigła w stanie wzniesienia) i (4) kierunek przelotu, a także śmiertelność w wyniku kolizji.

3. Zakres badań: moduły 1-4 jak wyżej i dodatkowo monitoring śmiertelności.


Zasady monitoringu śmiertelności:

1. Kontrole, co 10-18 dni, obejmujące jednorazowo wszystkie turbiny (farmy do 15 siłowni).

2. Przedmiot obserwacji: wszystkie ptaki martwe i ich szczątki w podziale na gatunki, z notowaniem lokalizacji (GPS) lub odległości od podstawy turbiny.

3. W ramach badań należy przeprowadzić, co najmniej kilka eksperymentów pozwalających oszacować (przeprowadzenie eksperymentów jest konieczne dla poznania miar niepewności (błędu) tychże oszacowań: wykrywalność ofiar kolizji i tempo ubywania ciał ofiar.

4. Fakultatywnie prowadzić można obserwacje w zakresie unikania kolizji ptaków z turbinami. • Monitoringu nietoperzy

Zgodnie z „Tymczasowymi wytycznymi dotyczącymi oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze” (wersja II, grudzień 2009), monitoring po uruchomieniu farmy powinien być prowadzony przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 lat jej funkcjonowania (w 1, 2 i 5 roku; 1, 2 i 4; albo 1, 2 i 3).
Monitoring ten polega na:

- badaniu śmiertelności nietoperzy,

- automatycznej rejestracji aktywności nietoperzy w pobliżu elektrowni wiatrowych.

Poszukiwania martwych nietoperzy należy przeprowadzać w odstępach 5-dniowych, co najmniej w okresach 1 kwietnia – 15 maja, 15 czerwca – 15 lipca, 1 sierpnia – 1 października.

Badania śmiertelności wymagają na każdej farmie dodatkowo co najmniej 2-krotnej kontroli skuteczności odnajdowania ofiar w danym miejscu i przez dany zespół oraz szybkości ich znikania z powierzchni (metody takich kontroli opisane są np. przez: Arnett i in. 2005, Arnett i in. 2009, Brinkmann 2006, Schmidt i in. 2003). W przypadku jeśli zaszła istotna zmiana, mogąca mieć znaczenie dla skuteczności odnajdowania ofiar (np. zmiana sposobu zagospodarowania istotnej części badanej powierzchni lub zmiana zespołu prowadzącego badania), kontrolę tę należy powtórzyć.

Automatyczną rejestrację aktywności nietoperzy prowadzi się na wysokości osi rotora,

a jeśli jest to niewskazane ze względów technicznych (np. wpływ hałasu powodowanego przez urządzenia na jakość nagrań) – na wieży poniżej rotora w odpowiednim od niego oddaleniu, lecz wciąż na wysokości pracy łopat. Rejestrację należy prowadzić na co najmniej 1/3 elektrowni wiatrowych, przez wszystkie sezony aktywności nietoperzy. W przypadku jeśli monitoring w pierwszym roku wykaże brak śmiertelności nietoperzy oraz brak lub znikomą ich aktywność, w kolejnych latach monitoring można ograniczyć do jednej z dwóch wskazanych form, która w danym wypadku będzie uznana za skuteczniejszą. Jednak w przypadku jeśli w drugim roku stwierdzona zostanie śmiertelność lub zwiększona aktywność – w trzecim roku należy powrócić do równoległego stosowania obu metod.

W przypadku jeśli monitoring wykaże znaczące negatywne oddziaływanie na nietoperze lub jego istotne niebezpieczeństwo, należy ustalić i zastosować odpowiednie działania zapobiegawcze lub łagodzące i rozpocząć ponowny 3-letni monitoring.
 • Monitoringu akustycznego

Rozpatrywana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, o których mowa w Art. 117, ust. 2 i Art. 179, ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska [Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627, z późn. zm.], dla których dokonuje się obowiązkowo oceny stanu akustycznego środowiska.

Nie mniej jednak, po oddaniu farmy wiatrowej do eksploatacji proponuje się wykonać pomiary poziomów hałasu w środowisku (zarówno w porze dziennej jak i nocnej), w celu stwierdzenia jej rzeczywistego oddziaływania na klimat akustyczny. Punkty pomiarowe należy rozmieścić w pobliżu skrajnych zabudowań mieszkaniowych sąsiadujących z lokalizacją projektowanej farmy.

W przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu, należy zastosować obniżenie nastaw elektrowni, najbliższych w stosunku do punktów pomiarowych i wykonać ponownie pomiary kontrolne.

W sytuacji wybudowania w pobliżu zespołu projektowanych 14 elektrowni wiatrowych w Wiewiórce i Górze Motycznej, innych farm, których oddziaływania akustyczne mogłyby się kumulować z oddziaływaniem projektowanej inwestycji, zaleca się przeprowadzenie kolejnych pomiarów kontrolnych.
Ponadto, w fazie eksploatacji monitoring stanu akustycznego środowiska w otoczeniu farmy wiatrowej będzie prowadzony w formie okresowych pomiarów hałasu w środowisku realizowanych w ramach obowiązków wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska (na podstawie Art. 117 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska).
16. POZIOM NOWOCZESNOŚCI ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

O poziomie nowoczesności w przypadku turbin wiatrowych decydują w pierwszym rzędzie rozwiązania technologiczne, architektoniczne i dotyczące efektywności wykorzystania energii wiatru. Oprócz tego, istotne są takie czynniki jak bezpieczeństwo, wkomponowanie w krajobraz, łatwość eksploatacji i konserwacji.

Firma Gestamp Eolica, która będzie realizatorem wszystkich elementów elektrowni wiatrowych reprezentuje długoletnie doświadczenie w tym zakresie, realizując tego rodzaju obiekty praktycznie na całym świecie (m.in. Hiszpania, Brazylia, Belgia, Turcja i obecnie Polska).

W odniesieniu do Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” firma zainstaluje nowoczesne turbiny o średnicy wirnika do 100 m i mocy do 2,0 MW, gdzie stosowana jest technologia z maksymalizacją produkcji energii przy zmniejszonym poziomie hałasu dzięki wprowadzeniu niższej prędkości obrotów śmigieł.

Zestawienie to może być najlepszym argumentem przemawiającym za tym, że przyjęte rozwiązania dla Parku Elektrowni Wiatrowych w rejonie Wiórki-Góry Motycznej, reprezentują poziom nowoczesny i odpowiedni do realizacji na tym terenie.

*

* *Podsumowując należy stwierdzić, że zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi wszystkie elementy i obiekty analizowanego przedsięwzięcia są zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi standardami, zgodnie ze sztuką inżynierską, obowiązującymi przepisami oraz przy uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska.

Zastosowano tu najnowocześniejsze i sprawdzone już zarówno w praktyce zagranicznej jak i krajowej rozwiązania techniczne i technologiczne.


17. WYKAZANIE TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKÓW TECHNIKI LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO OPRACOWUJĄC RAPORT

Podstawową trudnością w trakcie opracowywania raportu była ciągle niewielka ilość analogicznych rozwiązań w Polsce i związanych z tym specjalistycznych opracowań, analiz, itp.. Dotyczyło to szczególnie problematyki wpływu tego typu obiektów na awifaunę, krajobraz, itp.

Brak opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Wiewiórka i Góra Motyczna w gminie Żyraków, utrudnia jednoznaczne stwierdzenie przydatności analizowanego terenu pod lokalizację turbin wiatrowych.

Generalną trudnością była świadomość autorów raportu, że analizują przedsięwzięcie jedyne w swoim charakterze i uwarunkowaniach środowiskowych, a równocześnie kontrowersyjne w odczuciu wielu środowisk opiniotwórczych.Stąd starano się przeanalizować wszystkie możliwe aspekty problemu, przyjmując jako zasadę minimum tolerancji dla rozwiązań zagrażających środowisku przyrodniczemu.
18. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 • Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maks 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów pieszo-jezdnych i placów montażowych w rejonie miejscowości Wiewiórka i Góra Motyczna, w gminie Żyraków, w powiecie dębickim, w województwie podkarpackim.

 • Każda z elektrowni Parku Wiatrowego planowanych w tym rejonie wyposażona będzie w turbinę wiatrową do 2,0 MW, umieszczoną na wieży o wysokości 80-125 m. Na szczycie każdej wieży umieszczona będzie obrotowa gondola z wirnikiem. Średnica śmigieł wirnika wynosi 90 lub 100 m.

 • Turbiny zlokalizowane będą na terenach, które aktualnie wykorzystywane są pod uprawy rolne (gł. zboża), pastwiska lub nieużytki. Również w najbliższym otoczeniu zespołu Parku Elektrowni Wiatrowych dominują powierzchnie użytkowane rolniczo.

 • Na etapie budowy elektrowni ich istotne oddziaływanie na środowisko będzie ograniczone do wykonania wykopów budowlanych oraz uciążliwości, jakie stworzy transport elementów konstrukcyjnych i urobku z wykopów ciężkim sprzętem samochodowym.

 • Na etapie eksploatacji elektrowni podstawowymi problemami ich oddziaływania na środowisko będą emisja hałasu oraz ich oddziaływanie na krajobraz, weryfikacji wymaga oddziaływanie na ptaki i nietoperze.

 • Zarówno monitoring ornitologiczny jak i chiropterologiczny wykazał, że przy zastosowaniu wskazanych w Raporcie środków minimalizujących/ograniczających/zapobiegawczych, nie ma powodów, aby planowane lokalizacje elektrowni uznać za niewskazane. Nie prognozuje się wystąpienia negatywnego wpływu eksploatacji elektrowni wiatrowych na ptaki i nietoperze występujące na przedmiotowym obszarze.

 • Nie przewiduje się również negatywnego oddziaływania inwestycji na ssaki (poza nietoperzami), płazy i gady oraz florę.

 • Analiza akustyczna wykazała, że projektowane zamierzenie inwestycyjne polegające na budowie zespołu 14 elektrowni wiatrowych może być zrealizowane w zaplanowanej lokalizacji, z możliwością wyboru jednego z trzech wariantów ustawień parametrów elektrowni wiatrowych. Poziom imisji hałasu wywołany funkcjonowaniem turbin wiatrowych nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie, zarówno w dziennej jak i w nocnej porze doby.

 • Nie wystąpią ponadnormatywne wartości promieniowania elektromagnetycznego.

 • Analiza krajobrazowa wykazała, że w całości zespół elektrowni „Wiewiórka” będzie widoczny głównie północy ze skraju zabudowy wzdłuż drogi gminnej Zasów-Mokre, z południa z miejscowości Wiewiórka, z północnego-wschodu i wschodu – z drogi lokalnej pomiędzy Mokre a Wolą Żyrakowską oraz z zachodu – z pól uprawnych w miejscowości Wiewiórka

 • Eksploatacja elektrowni wiatrowych nie będzie powodować innych istotnych emisji do środowiska, tj. emisji zanieczyszczeń do powietrza, do wód powierzchniowych i podziemnych, gruntów, czy wibracji, a pośrednio wpłynie na polepszenie stanu powietrza (tzw. efekt ekologiczny).

 • Energetyka wiatrowa jest w zasadzie bezodpadową metodą pozyskiwania energii – powstające odpady związane są głównie z etapem budowy i rozbiórki. W trakcie eksploatacji powstają jedynie odpadowe produkty olejowe i smary – odbierane przez specjalistyczne firmy i następnie oddawane utylizacji.

 • Nie ma potrzeby ustanawiania obszaru ograniczonego użytkowania.

 • Inwestycja nie będzie wywierać znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym również na obszary Natura 2000 i inne obszary podlegające ochronie przyrodniczej zarówno w fazie budowy, jak i w fazie eksploatacji. Nie zidentyfikowano zagrożeń dla celów i funkcji, jakie stanowiły podstawę dla ustanowienia obszarów chronionych położonych w bliższym i dalszym sąsiedztwie inwestycji.

 • Po uruchomieniu projektowanego Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” konieczne jest wykonanie porealizacyjnego monitoringu: ornitologicznego, chiropterologicznego oraz akustycznego.

 • W związku z planowaną budową zespołu elektrowni wiatrowych mogą zaistnieć konflikty społeczne w przypadku:

protestu mieszkańców wsi Wiewiórka, Góra Motyczna, spośród których niektórzy mogą protestować w obawie przed hałasem (protest taki pozbawiony byłby merytorycznych podstaw) i w obawie przed pogorszeniem walorów krajobrazowych otoczenia (obawa silnie subiektywna, uwarunkowana emocjonalnie)

protestu mieszkańców wynikającego z konfliktu interesów, gdzie decydującym czynnikiem wystąpienia sporu jest w tym przypadku wykup lub wieloletnia dzierżawa terenu.


Mając na względzie wykorzystanie już zmienionego przez człowieka obszaru rolniczego oraz brak oddziaływania emisji pochodzących z planowanego zespołu elektrowni wiatrowych na środowisko, a także na zdrowie ludzi oraz przyrodę, nie występują przeciwwskazania dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji.
18. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko Parku Elektrowni Wiatrowych i towarzyszącej mu infrastruktury w rejonie miejscowości Wiewiórka-Góra Motyczna, w gminie Żyraków, w powiecie dębickim i w województwie podkarpackim. Raport został wykonany w celu uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Niniejszy raport określa oddziaływania przedsięwzięcia na wszystkie elementy środowiska, jak powierzchnia ziemi i warunki gruntowe, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat, świat zwierząt i roślinność, ludzi, dobra materialne i dobra kultury, zabytki chronione oraz krajobraz, a także wzajemne ich oddziaływania na etapie budowy i późniejszej eksploatacji oraz konsekwencje w przypadku likwidacji przedsięwzięcia.

Opis planowanego przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie zespołu do 14 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy maks 28 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ciągów pieszo-jezdnych i placów montażowych, w rejonie miejscowości Wiewiórka i Góra Motyczna, w gminie Żyraków, w powiecie dębickim, w województwie podkarapckim, nazywane dalej w tekście: Parkiem (zespołem, farmą) elektrowni wiatrowych „Wiewiórka”.

Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” wymaga stworzenia właściwej infrastruktury technicznej i obejmuje:


 • Budowę farmy turbin

 • Budowę ciągów pieszo-jezdnych

 • Budowę placów montażowych

Każda z elektrowni wiatrowych wyposażona zostanie w turbinę wiatrową o mocy do 2.0MW (całkowita maksymalna moc 14 turbin to 28 MW), umieszczoną na wieży o wysokości 80-125 m. Średnica wirnika wynosi 90 lub 100 m. Poszczególne siłownie oddalone będą od siebie średnio o około 400 m. Wieża każdej siłowni będzie konstrukcją rurową (stożkową), złożoną z trzech lub czterech segmentów.

Siłownie przystosowane są do pracy przy prędkościach wiatru mieszczących się w zakresie od 3 m/s (prędkość włączająca) do 25 m/s (prędkość rozłączająca), przy optymalnym wietrze – 15 m/s. Wyposażone będą w system regulacyjny, pozwalający na uzyskanie właściwej równowagi pomiędzy maksymalną produkcją energii a minimalnym poziomem hałasu, za pomocą regulacji kąta nachylenia łopat.

Korpus wież pomalowany będzie na kolor jasnoszary. Ponadto zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa elektrownie wiatrowe będące przeszkodami lotniczymi każdy z końców śmigła powinien być pomalowany innym kolorem niż cała turbina (najczęściej kolorem czerwonym lub pomarańczowym).

Dojazdy do poszczególnych farm, a w ich obrębie do poszczególnych turbin odbywać się będą ciągami pieszo jezdnymi. Przewiduje się, że zostaną one włączone do układu drogowego w gminie Żyraków.

Przy każdej turbinie zostanie wybudowany plac montażowy o wymiarach około 1250 m2 każdy. Wielkość placów montażowych uzależniona będzie do lokalnych warunków terenowych.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wprowadzenie niewielkich zmian w istniejącym wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu, który generalnie użytkowany jest pod uprawy rolne (głównie zboża), pastwiska i nieużytki. Funkcjonowanie przedsięwzięcia będzie się również wiązać z powstawaniem pewnej ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska. Wśród nich potencjalne zagrożenie mogą nieść odpady oraz ścieki i spływy deszczowe (głównie na etapie realizacji inwestycji), a także hałas (przede wszystkim na etapie eksploatacji Parku Elektrowni Wiatrowych).Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Pod względem fizyczno-geograficznym, omawiany obszar planowanej farmy położony jest w obrębie makroregionu Kotliny Sandomierskiej (512,4-5), w granicach mezoregionu Płaskowyżu Tarnowskiego (512.43).

Na terenie gminy Żyraków występują złoża surowców naturalnych, których obszary zalegania i wydobycia przekraczają granice gminy. Dotyczy to surowców ilastych (m.in. Góra Motyczna, Wiewiórka), kruszyw mineralnych, gazu ziemnego i ropy naftowej.Pobieranie 1.49 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna