Waldemar wiatrak environmental protection Analysis AgencyPobieranie 1.49 Mb.
Strona15/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Gleby gminy Żyraków odznaczają się dużym zróżnicowaniem. Nie mniej jednak w dolinie Wisłoki są to w większości mady rzeczne, natomiast w obszarze Płaskowyżu Tarnowskiego-gleby bielicowe i bielice. W SUiKZP, grunty przedmiotowej Wiewiórki i Góry Motycznej zaliczono do rejonu II – środkowego – obszaru „o przewadze gleb najbardziej urodzajnych, występujących w klasach II-IV”.


W kontekście hydrogeologicznym, analizowany teren znajduje się w regionie przedkarpackim (XIII) makroregionu południowego. Obszar planowanego posadowienia elektrowni wiatrowych (obszar Wiewiórki i Góry Motycznej) znajduje się poza granicami Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 425. Trzy turbiny nr A11, A12 i A13 zlokalizowane są natomiast w zasięgu jednostki hydrogeologicznej o symbolu: 2abQ II. Na pozostałym obszarze brak jest użytkowego poziomu wodonośnego.

Pod względem wód powierzchniowych, gmina Żyraków prawie w całości odwadniana jest przez cieki powierzchniowe stanowiące lewo-brzeżne dopływy rzeki Wisłoki. Przez teren objęty niniejszym opracowaniem przepływa Potok Wiewiórski o łącznej długości 9,85 km, który jest lewobrzeżnym dopływem potoku Grabinka. Przepływa on przez miejscowości Straszęcin, Wola Wielka, Góra Motyczna, Wiewiórka, Grabówka w gminie Żyraków oraz Róża w gminie Czarna.

Obszar gminy Żyraków położony jest w sandomiersko-krakowskiej dzielnicy klimatycznej. Dominującym kierunkiem wiatrów jest kierunek zachodni – 19,4%, południowo-zachodni-18%. Średnia temperatura stycznia wynosi ok. 3°C, natomiast lipca +18°C. Ilość opadów w ciągu roku kształtuje się na poziomie ok. 680-720 mm.

Na obszarze sołectw Wiewiórka i Góra Motyczna aktualny klimat akustyczny determinowany jest emisją hałasu generowanego przez dźwięki środowiska przyrodniczego, hałas bytowy oraz hałas komunikacyjny.Roślinność - na terenie planowanej inwestycji dominują pola uprawne: wielkołanowe uprawy różnych gatunków zbóż, ziemniaków, łąki i zadrzewienia śródpolne.

Zwarte kompleksy lasów stanowią jedynie 10% powierzchni gminy i znajdują się poza granicami planowanego przedsięwzięcia.Zwierzęta – dominują gatunki łowne: sarna, zając szarak, kuropatwa, bażant. Licznie występują dzik, kuna leśna, borsuk. Łąki i pastwiska oraz pola uprawne zdominowane są przez drobne ssaki: mysz polna, karczownik ziemnowodny, nornik polny.

Przedrealizacyjny monitoring środowiska – stan rzeczywisty fauny i flory w obrębie planowanej lokalizacji farmy wiatrowej w Wiewiórce i Górze Motycznej

Monitoring ptaków - na obszarze planowanej farmy wiatrowej „Wiewiórka”, w ciągu całego, rocznego cyklu obserwacji, podczas 55 kontroli, zaobserwowano łącznie 20144 osobników sklasyfikowanych do 82 gatunków (w tym 29 gatunków kluczowych). Stanowi to blisko 18% wszystkich gatunków stwierdzonych w Polsce. Większość obserwowanych gatunków należało do ptaków krajobrazu rolniczego i środowisk synantropijnych, dominowały ptaki z rzędu wróblowatych Passseriformes (53 gatunki w 18 stwierdzonych rodzinach). Ze względu na występowanie cieków lub małych oczek wodnych i podmokłych siedlisk, w sąsiedztwie planowanej lokalizacji przedsięwzięcia, zaobserwowano kilka gatunków wodno-błotnych: bocian biały, czapla siwa, czajka, kulik wielki, żuraw, przy czym niektóre z nich obserwowane były jedynie w przelocie.

W okresie badań stwierdzono występowanie 9 gatunków ptaków szponiastych, 4 gatunki siewkowych, po 3 gatunki z rzędu grzebiących i gołębiowych, po 2 gatunki z rzędu żurawiowych i dzięciołowych oraz po 1 gatunku z rzędu: dzioborożcowych, jerzykowych, blaszkodziobych, bocianowych, pelikanowych i głuptakowych.

Wśród 9 zaobserwowanych gatunków szponiastych, wymienić należy błotniaka stawowego, łąkowego i zbożowego, jastrzębia, krogulca, myszołowa zwyczajnego i włochatego, orlika krzykliwego oraz pustułkę. Spośród wymienionych gatunków, jedynie myszołów był obserwowany w większych ilościach (maksymalnie 16 osobników). Zwykle jednak obserwowano od 1 do 5 osobników dziennie.


  Monitoring nietoperzy - na badanym terenie stwierdzono występowanie następujących gatunków i grup gatunków: borowiec wielki Nyctalus noctula, nocki Myotis sp., nietoperze z grupy mroczek posrebrzany/borowiaczek Vespertilio murinus/Nyctalus leisleri, karlik większy Pipistrellus nathusii, karlik malutki Pipistrellus pipistrellus, mopek Barbastella barbastellus, mroczki Eptesicus sp.

Gatunkowo dominował borowiec wielki Nyctalus noctula, należący do grupy gatunków kolizyjnych. Częste były również stwierdzenia nietoperzy z rodzaju nocek Myotis sp., a także karliki większe Pipistrellus nathusii oraz grupa gatunków mroczek posrebrzany/borowiaczek Vespertilio murinus/Nyctalus leisleri.

W ciągu sezonu badań, zarówno na terenie planowanej inwestycji, jak i w jej najbliższej okolicy, aktywność zmieniała się w poszczególnych okresach fenologicznych. W obu przypadkach była ona jednak najwyższa pod koniec okresu rozrodu (połowa lipca) oraz w trakcie migracji jesiennej (od sierpnia do połowy września) i przekraczała wówczas poziom aktywności wysokiej (Durr 200730). Wzmożoną aktywność obserwowano także podczas wiosennych migracji (przełom kwietnia i maja), jednak dotyczyło to przede wszystkim okolic farmy, a zwłaszcza terenów zabudowanych.

Ponadto skontrolowano obiekty, które mogą stanowić potencjalne kryjówki zimowe i letnie nietoperzy, znajdujące się w najbliższej okolicy farmy wiatrowej. W trakcie kontroli zimowych odnaleziono 2 gacki brunatne w ruinach dworu w Zasowie.

W trakcie kontroli letnich kryjówek nietoperzy, odnaleziono jedną kontrolę rozrodczą mroczka późnego Eptesicus serotinus, liczącą 20 osobników w miejscowości Czarna w budynku przy ul. Wojska Polskiego


Monitoring siedlisk florystycznych – inwestycja zlokalizowana zostanie na terenach upraw rolnych. Monitoringowi flory poddano siedliska przyrodnicze znajdujące się w sąsiedztwie przedsięwzięcia. Wśród siedlisk seminaturalnych wyszczególniono śródpolne miedze (gdzie dominuje gatunek obcy, jakim jest nawłoć), rowy, użytkowane łąki (zubożałe łąki wyczyńcowe i w jednym miejscu – łąka wilgotna). Wśród naturalnych zbiorowisk roślinnych wyróżniono zbiorowiska leśne i zaroślowe oraz torfowiska.

Za istotne z punktu widzenia inwestycji uznano 3 obszary: • płat zbiorowiska w rynnie erozyjnej, mocno zniekształcony poprzez obecność nawłoci. W warstwie krzewów dominuje czeremcha zwyczajna oraz częściowo chroniony gatunek-karolina koralowa,

 • płat zbiorowiska z grądem wilgotnym, drzewostanem olszowym oraz łęgiem źródliskowym (drzewostan olszowy z domieszką osiki),

 • płat zbiorowiska z łęgiem. W drzewostanie panuje olsza czarna z brzozą i osiką.

  oraz mały fragment torfowiska niskiego w postaci niewielkiego oczka wodnego.

  Stwierdzono również występowanie 3 gatunków chronionych roślin naczyniowych: kukułka szerokolistna, kalina koralowa, kruszyna pospolitaZasoby przyrodnicze, walory krajobrazowe i ich ochrona prawna

Miejsce lokalizacji inwestycji znajduje się poza obszarami prawnej ochrony przyrody. Natomiast w jego pobliżu znajdują się: • Dolina Wisłoki

 • Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • Obszar Chronionego Krajobrazu Jastrząbsko-Żdżarskiego

Analizowany obszar planowanej farmy wiatrowej nie stanowi cennej ostoi ptaków, dla których konieczne byłoby utworzenie obszaru ochrony. Natomiast w jego otoczeniu znajdują się Specjalne Obszary Ochrony Siedliskowej NATURA 2000: PLH 180053 Dolna Wisłoka z dopływami oraz PLH 180023 Las nad Braciejową.

Planowany park wiatrowy nie będzie oddziaływał na wyżej wymienione formy ochrony siedlisk.


Opis istniejących w sąsiedztwie lub bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych

Na terenie gminy Żyraków znajdują się liczne obiekty zabytkowe. Nie mniej jednak w zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji – brak jest rozpoznanych obiektów dóbr kulturowych.


Opis przewidywanych skutków dla środowisko w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia

Niepodejmowanie przedsięwzięcia byłoby pozornie najkorzystniejszym rozwiązaniem dla środowiska przyrodniczego, objętego zasięgiem oddziaływania planowanej inwestycji. Zaniechanie jej realizacji nie wpłynęłoby na dotychczasowy sposób zagospodarowania analizowanego terenu, który nadal byłby użytkowany rolniczo.

Niemniej jednak w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zaniechanie realizacji inwestycji nie sprzyja ochronie atmosfery. Trzeba mieć bowiem na uwadze fakt, że niepodjęcie budowy Parku Elektrowni Wiatrowych (tzw. źródło „czystej” energii) może oznaczać powstanie konwencjonalnego źródła energii w innym miejscu. W aspekcie formalnym rezygnacja z realizacji inwestycji oznaczać będzie zmniejszenie możliwości Polski w zakresie wypełniania zobowiązań krajów członkowskich w kontekście realizacji pakietu klimatycznego oraz utrudnienie w osiągnięciu wymaganego poziomu 15% udziału energii odnawialnej w całkowitym bilansie energii zużywalnej (zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE)

Należy podkreślić, że rozwój energetyki odnawialnej stanowi element rozwoju zrównoważonego. Potrzeba produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynika z konieczności ograniczania emisji z procesów spalania paliw energetycznych, wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych i coraz mniej korzystnych ekonomicznie warunków ich pozyskiwania.


Opis analizowanych wariantów

Wariant realizacji przedsięwzięcia – wariant inwestora – polega na budowie zespołu do 14 elektrowni wiatrowych w rejonie Wiewiórki i Góry Motycznej, o łącznej mocy maks 28 MW, z możliwością wyboru jednego z trzech wariantów ustawień parametrów turbiny:

 • Wariant I - 14 turbin o średnicy wirnika 90 m, mocy 1,8/2,0 MW i wysokości położenia gondoli 80 m n.p.t.

 • Wariant II - 14 turbin o średnicy wirnika 100 m, mocy 1,8 MW i wysokości gondoli 80 m n.p.t.

 • Wariant III - 14 turbin o średnicy wirnika 100 m, mocy 1,8 MW i wysokości gondoli 95 m n.p.t.


Wariant alternatywny

Inwestor w trakcie wstępnych prac projektowo-koncepcyjnych rozważał kilka wariantów realizacji przedsięwzięcia:

I) Park Elektrowni Wiatrowych Wiewiórka o łącznej mocy 48 MW

Rozpatrywano zwiększenie łącznej mocy Zespołu Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” o 20 MW (w sumie 48 MW) poprzez instalację 10 dodatkowych siłowni na obszarze wskazanym pod jego realizację.

Stwierdzono jednak, że rozwiązanie takie jest niekorzystne, przede wszystkim ze względu na związane z nim – niewątpliwe ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku dla terenów wymagających ochrony przed hałasem (ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zabudowy zagrodowej).

II) Pierwotny projekt inwestora

W pierwotnym projekcie inwestora, polegającym na budowie 14 elektrowni wiatrowych, zakładano nieco inne rozmieszczenie turbin, niż to, którego dotyczy niniejszy Raport. W wyniku przeprowadzonej analizy akustycznej (zał. B, rys. 1a), stwierdzono konieczność odsunięcia izofony 40 dB od obszarów zabudowanych w Wiewiórce i Zasowie, w związku z czym skorygowano lokalizację turbin A3 i A9

III) Lokalizacja trzech dodatkowych elektrowni wiatrowych na obszarze sołectwa Wola Wielka

W ramach planowanego przedsięwzięcia, oprócz zespołu 14 turbin wiatrowych w obrębie sołectwa Wiewiórka, przewidywano również posadowienie trzech dodatkowych elektrowni wiatrowych w Woli Wielkiej. W związku z powyższym, na obu projektowanych powierzchniach lokalizacji turbin, prowadzone były obserwacje ornitologiczne. Z uwagi na brak akceptacji projektu przez Gminę Czarna, zrezygnowano z posadowienia turbin wiatrowych w obszarze Woli Wielkiej.

IV) Trasa ciągów pieszo-jezdnych i kabli pomiędzy elektrowniami wiatrowymi

Początkowo w ramach inwestycji rozpatrywano realizację ciągów pieszo-jezdnych wg planu przedstawionego na rysunku 6. Na prośbę mieszkańców projekt ten uległ zmianie i przybrał postać jak na rysunku 2.

Wariant najkorzystniejszy dla środowiska - W kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu i ograniczania emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wariant inwestora, w wersji deklarowanych urządzeń redukujących oddziaływanie, jest wariantem prośrodowiskowym. Realizacja przedsięwzięcia, ze względu na skalę planowanej inwestycji, nie wpłynie znacząco na środowisko analizowanego obszaru.

Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko

Wariant niepodejmowania przedsięwzięcia – wariant zerowy. Niezrealizowanie inwestycji pozostawi środowisko i krajobraz w stanie nienaruszonym.

Wariant realizacji przedsięwzięcia – wg obu wariantów: inwestora i alternatywnego.

Na etapie budowy przedsięwzięcia, jego oddziaływania na środowisko będą związane z emisją hałasu (w związku z wykorzystaniem środków transportowych, maszyn rolniczych, transportem samochodowym, części materiałów budowlanych i urządzeń), a także z zanieczyszczeniem powietrza (związanym z pracą maszyn, środków transportu, przejazdu pojazdów wiozących sypkie materiały). Będą również powstawały odpady budowlane.

Na etapie eksploatacji głównym rodzajem oddziaływania na środowisko, jakie się pojawi będzie hałas emitowany przez turbiny wiatrowe oraz związany z nimi osprzęt, a także wpływ inwestycji na walory krajobrazowe analizowanego obszaru.

Wariant wystąpienia poważnej awarii

Użytkowanie parku turbin wiatrowych może wiązać się z wystąpieniem awarii takich jak: pożar w obiektach elektrowni, urwanie się śmigła bądź przewrócenie konstrukcji siłowni. Ze względu jednak na wytrzymałość konstrukcji turbin oraz na stosowanie odpowiednich środków zabezpieczających np: instalacje odgromowe, włazy, zestawy do gaszenia pożarów, ryzyko ich wystąpienia jest minimalne.

Źródłem kolejnych zagrożeń dla środowiska mogą być odpady oraz wyciek smarów i ścieków z pracujących urządzeń. Ich uwolnienie jednak poza teren danej turbiny czy pojemników przeznaczonych do magazynowania odpadów, jest praktycznie niemożliwe.

Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Ze względu na planowaną skalę i zakres planowanego przedsięwzięcia, a przede wszystkim jego lokalizację w znacznej odległości od granic państwa, nie prognozuje się wystąpienia oddziaływania na środowisko o transgranicznym charakterze.


Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko

W związku z budową planowanej inwestycji w poszczególnych fazach jej realizacji może potencjalnie wystąpić szereg niekorzystnych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska. W zależności od fazy realizacji inwestycji jej wpływ na wybrane komponenty środowiska przedstawia się następująco:FAZA BUDOWY

  Etap budowy opisywanych elementów analizowanego przedsięwzięcia nie będzie wpływał na pogorszenie jakości życia oraz zdrowia dla okolicznych mieszkańców ze względu na znaczną odległość od terenów prac budowlanych

 • Hałas, transport materiałów budowlanych, powstawanie sztucznych przeszkód w czasie montażu urządzeń może wpłynąć negatywnie na gatunki awifauny oraz zwierzęta lądowe. Występujące oddziaływania mogą mieć charakter bezpośredni, krótkookresowy, znaczący, ale w większości odwracalny. W związku z powyższym nie przewiduje się wystąpienia wyraźnego uszczerbku bioróżnorodności omawianego terenu

 • Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na szatę roślinną będzie miało miejsce na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni oraz na terenach nowych dróg dojazdowych, gdzie trwale zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność • Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych prowadzi do zabudowy pewnej, jednak niewielkiej powierzchni terenu, a więc bezpośredniego zniszczenia siedlisk w toku prac ziemnych i budowlanych

 • W trakcie prowadzenia prac budowlanych istnieje niewielkie ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, będące efektem niewłaściwego składowania odpadów, awarii samochodów, wycieku olejów oraz smarów

 • Niewielki, okresowy, lokalny wzrost emisji zanieczyszczeń gazowych (NOx, CO i pyłu) ze względu na krótkotrwały i odwracalny charakter nie wpłynie na pogorszeni stanu jakości powietrza

 • W wyniku pracy sprzętu budowlanego, transportu i montażu elementów konstrukcji, nastąpi okresowe, krótkotrwałe pogorszenie istniejącego klimatu akustycznego, jednak ze względu na znaczną odległość terenu budowy od najbliższej zabudowy, emisja hałasu nie będzie powodować dyskomfortu na tych terenach

 • Podczas prac budowlanych powstaną tymczasowe wykopy i zwałowiska ziemi. Ponadto duża ilość maszyn budowlanych przyniesie okresowe pogorszenie walorów krajobrazowych. Będą to jednak uciążliwości chwilowe  ETAP EKSPLOATACJI

Na etapie eksploatacji elektrowni podstawowym problem ich oddziaływania na środowisko będzie emisja hałasu oraz ich oddziaływanie na krajobraz, weryfikacji wymaga oddziaływanie na ptaki oraz nietoperze.

 • Eksploatacja parku elektrowni „Wiewiórka” nie powinna wpłynąć na pogorszenie jakości życia mieszkańców

 • Planowana inwestycja będzie zarówno w bezpośrednim jak i w pośrednim stopniu wpływała na faunę tego obszaru w średnim lub małym stopniu oddziaływania w odniesieniu tylko dla określonych gatunków zwierząt to jest awifauny i nietoperzy. Nie będzie to jednak oddziaływanie negatywne.

 • Analiza wyników rocznego monitoringu ornitologicznego wykazała, że realizacja inwestycji w zaplanowanym zakresie, nie spowoduje znaczącego oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki tego obszaru, pod warunkiem zastosowania zaproponowanych niżej środków minimalizujących oraz ich weryfikacji w zależności od skuteczności ich działania na etapie monitoringu porealizacyjnego. Wyniki monitoringu oraz przeprowadzonych estymacji wykazały, że projektowana lokalizacja farmy wiatrowej charakteryzuje się przeciętnymi walorami awifauny i jest miejscem akceptowalnym dla budowy farmy wiatrowej.

 • W wyniku przeprowadzonej oceny chiropterologicznej, nie stwierdzono ryzyka wystąpienia negatywnego oddziaływania znaczącego lub bardzo znaczącego w przypadku któregokolwiek z gatunków nietoperzy. W przypadku 7 gatunków możliwe jest wystąpienie umiarkowanego oddziaływania negatywnego, a w przypadku pozostałych 10 gatunków przewidywane oddziaływanie negatywne jest słabe. Zastosowanie zaproponowanych w niniejszym raporcie działań minimalizujących pozwoli ograniczyć negatywny wpływ projektowanej inwestycji na nietoperze.

 • Na etapie eksploatacji Parku Elektrowni Wiatrowych nie wystąpi oddziaływanie na pokrywę glebowo-roślinną jak i na powierzchnię ziemi

 • Ze względu na brak zużycia wody, a tym samym brak ścieków, oraz zastosowane rozwiązania techniczne zabezpieczające przed wyciekiem substancji ropopochodnych z instalacji elektrowni wiatrowych, nie będzie oddziaływania inwestycji na wody podziemne i powierzchniowe oraz na grunt

 • Zmiany klimatu, jakie wystąpią będą nieistotne dla organizmów żywych, nie będzie również wpływu przedsięwzięcia w zakresie promieniowania elektromagnetycznego ani oddziaływania transgranicznego.

 • Analiza akustyczna wykazała, że projektowane zamierzenie inwestycyjne może być zrealizowane w zaplanowanym kształcie (w z możliwością wyboru jednego z trzech wariantów ustawień parametrów turbin)

 • Analiza krajobrazowa wykazała, że w całości zespół elektrowni „Wiewiórka” będzie widoczny głównie północy ze skraju zabudowy wzdłuż drogi gminnej Zasów-Mokre, z południa z miejscowości Wiewiórka, z północnego-wschodu i wschodu – z drogi lokalnej pomiędzy Mokre a Wolą Żyrakowską oraz z zachodu – z pól uprawnych w miejscowości Wiewiórka.

 • Turbiny wiatrowe nie będą w istotny sposób negatywnie wpływały na środowisko przyrodnicze terenu opracowania. W stosunku do środowiska kulturowego planowana farma wiatrowa „Wiewiórka” wpłynie na krajobraz w stopniu umiarkowanym. Turbiny jako element o znacznych gabarytach będzie odczytywany jako element dominujący w otaczającym go krajobrazie. Nie będzie wpływu na obszary i budynki uznane za cenne pod względem kulturowym, gdyż lokalizacja turbin wiatrowych nie jest przewidywana w bezpośrednim ich sąsiedztwie

 • W zasięgu przewidywanego oddziaływania projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych „Wiewiórka” brak jest obecnie planowanych/istniejących farm wiatrowych. W związku z powyższym efekt skumulowany negatywnych oddziaływań nie wystąpi. Za pozytywny efekt skumulowany związany z energetyką wiatrową uznaje się natomiast wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie produkcji energii elektrycznej oraz uniknięcie dodatkowych emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, jakie powstałyby przy produkcji energii ze źródeł konwencjonalnych.


Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko

W trakcie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w zakresie opisu stanu środowiska posłużono się głównie metodami analitycznymi, indukcyjno-opisowymi, badaniami wybranych elementów środowiska (hałas) oraz diagnozami stanu środowiska na podstawie kartowania terenowego jako wyjścia ekstrapolacji w przyszłość, zaś w zakresie prognozowania wielkości oddziaływana na środowisko – metodami analogii, prognozowania eksperckiego, wizualizacji fotograficznej, analiz kartograficznych, modelowania matematycznego.

Eksploatacja inwestycji może znacząco oddziaływać na następujące elementy analizowanego środowiska: powierzchnia ziemi i warunki gruntowe (tylko na etapie budowy: oddziaływania znaczące, bezpośrednie, krótkotrwałe i nieodwracalne w obszarze zainwestowanym), powietrze i klimat (na etapie budowy: oddziaływania bezpośrednie, krótkookresowe i odwracalne, znaczące lecz ograniczone do terenów samej budowy i bezpośrednio w jej otoczeniu), hałas i wibracje (na etapie eksploatacji: oddziaływania bezpośrednie okresowo znaczne lecz zmienne w cyklu pracy obiektu), krajobraz (na etapie eksploatacji – oddziaływania bezpośrednie, stałe, lokalnie znaczące).

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar zaliczony do sieci Natura 2000

Realizacja i eksploatacja analizowanego przedsięwzięcia, nie spowoduje wystąpienia zmian w obszarach Natura 2000, m.in. takich jak: zmniejszenie obszaru siedlisk, spowodowanie zakłóceń w kluczowych gatunkach, fragmentacja siedlisk lub gatunków, ograniczenie zagęszczenia gatunków, w kluczowych wskaźnikach wartości ochronnych (np. jakości wody, stanu klimatu akustycznego, itp.), klimatu, itp.


Wpływ na pozostałe obszary prawnej ochrony przyrody

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na sąsiadujące z planowaną inwestycją, formy ochrony przyrody tj. Jastrzębsko-Żdżarski Obszar Chronionego Krajobrazu i Przecławski Obszar Chronionego Krajobrazu.Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań

W ramach realizacji i eksploatacji inwestycji przewiduje się zastosowanie środków zapobiegawczych/ograniczających/minimalizujących jej oddziaływanie na środowisko.

W fazie realizacji inwestycji należy pamiętać m.in. o: zabezpieczeniu placu budowy przed wyciekiem substancji ropopochodnych, unikaniu ingerencji w zadrzewienia śródpolne, oraz o odpowiedniej gospodarce odpadami i racjonalnym wykorzystaniu ziemi z wykopów.

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia należy prowadzić regularną konserwację i kontrolę stanu technicznego turbin. W celu zapobieżenia koncentracji ptaków i nietoperzy polujących lub migrujących nocą, wokół turbin, należy zastosować oświetlenie o najmniejszej, dopuszczalnej mocy oraz zmniejszenie do minimum częstotliwości, z zachowaniem przepisów prawa o ruchu powietrznym. Należy zastosować okresowe wyłączenia wszystkich elektrowni wiatrowych na farmie w czasie 4h w ciągu doby w okresie od 5 lipca do 22 września. W przypadku turbiny A11 należy zamontować automatyczny system monitoringu, unieruchamiający turbinę w przypadku stwierdzenia wysokiej aktywności nietoperzy. Ważne jest również wprowadzenie do planu zagospodarowania przestrzennego zapisu o bezwzględnym zakazie zalesiania gruntów rolnych w obszarze planowanej inwestycji oraz wprowadzania zadrzewień i zakrzewień. W przypadku stwierdzenia znacząco większej od prognozowanej - śmiertelności ptaków, rozważenie czasowego wyłączenia pracy turbin w okresach największej intensywności przelotów podczas migracji jesiennej i wiosennej lub całkowitego wstrzymania ich pracy

W fazie likwidacji parku elektrowni wiatrowych ważne jest usunięcie substancji ropopochodnych przed zamierzonym demontażem turbin, przekazanie wyeksploatowanych siłowni do odzysku oraz rekultywacja terenu.
Stanowisko w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Charakter przedsięwzięcia oraz jego stopień oddziaływania na środowisko nie powodują potrzeby ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania przedmiotowego Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka”.


Analiza możliwych konfliktów społecznych

W związku z planowana budową Parku Elektrowni Wiatrowych mogą zaistnieć konflikty społeczne w przypadku: • protestu mieszkańców wsi Wiewiórka, spośród których niektórzy mogą protestować w obawie przed hałasem (protest taki pozbawiony byłby merytorycznych podstaw) i w obawie przed pogorszeniem walorów krajobrazowych otoczenia (obawa silnie subiektywna, uwarunkowana emocjonalnie).

 • protestu mieszańców wsi Wiewiórka i Góra Motyczna, wynikającego z konfliktu interesów, gdzie czynnikiem wystąpienia sporu będzie wykup lub wieloletnia dzierżawa terenu.


Propozycja monitoringu dla stanu istniejącego, na etapie budowy oraz eksploatacji

Eksploatacja planowanej inwestycji wymaga przeprowadzenia porealizacyjnego monitoringu ptaków i nietoperzy wg zalecanych wytycznych w sprawie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na awifaunę i chiropterofaunę.

Pomimo, że przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć, dla których dokonuje się obowiązkowo oceny stanu akustycznego środowiska, proponuje się wykonanie pomiarów poziomu hałasu w środowisku w punktach rozmieszczonych w pobliżu skrajnych zabudowań mieszkaniowych, sąsiadujących z lokalizacją planowanej farmy, zarówno w porze dziennej jak i nocnej.
Poziom nowoczesności rozwiązań technologicznych

Zgodnie z przyjętymi założeniami projektowymi wszystkie elementy i obiekty analizowanego przedsięwzięcia są zaprojektowane zgodnie z obowiązującymi standardami, zgodnie ze sztuką inżynierską, obowiązującymi przepisami oraz przy uwzględnieniu wymagań ochrony środowiska.

Zastosowano tu najnowocześniejsze i sprawdzone już zarówno w praktyce zagranicznej jak i krajowej rozwiązania techniczne i technologiczne.

Wykazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano opracowując raport

Podstawową trudnością w trakcie opracowywania raportu była ciągle niewielka ilość analogicznych rozwiązań w Polsce i związanych z tym specjalistycznych opracowań, analiz, itp.. Ponadto dodatkową trudnością była świadomość autorów raportu, że analizują przedsięwzięcie jedyne w swoim charakterze i uwarunkowaniach środowiskowych, a równocześnie kontrowersyjne w odczuciu wielu środowisk opiniotwórczych. W związku z powyższym przeanalizowano wszystkie możliwe aspekty problemu, przyjmując jako zasadę minimum tolerancji dla rozwiązań zagrażających środowisku przyrodniczemu przedmiotowego obszaru.Podsumowanie

Rozwój energetyki odnawialnej stanowi fragment rozwoju zrównoważonego. Potrzeba produkcji energii ze źródeł odnawialnych wynika z konieczności ograniczania emisji z procesów spalania paliw energetycznych, wyczerpywania się zasobów paliw kopalnych i coraz mniej korzystnych ekonomicznie warunków ich pozyskiwania. Poza tym jest ona korzystniejsza zarówno pod względem zdrowotnym jak i ekonomicznym.  Przeprowadzona analiza wpływu Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” na otoczenie pozwala stwierdzić, iż nie znajduje się przeciwwskazań do jej realizacji.
 1. Pobieranie 1.49 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna