Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency


ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA RAPORTUPobieranie 1.49 Mb.
Strona16/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIĄCE PODSTAWĘ SPORZĄDZENIA RAPORTU

 1. Koncepcja Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” firmy Gestamp

 2. Projekty, dokumentacje, wyniki badań i ekspertyzy otrzymane z firmy Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o.

 3. General Specification V90-1,8/2,0 MW (Technology R&D, 05-05-2008),

 4. General Specification V90-1.8/2.0 MW 50 Hz VCS (Technology R&D, 19-11-2010),

 5. General Specification V100-1.8 MW 50 Hz (Technology R&D, 28-03-2011)

 6. Wstępny monitoring ornitologiczny (screening) w rejonie planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej w rejonie gminy Żyraków, powiat dębicki, woj. podkarpackie, Envi-Pro, Kraków 2009

 7. Sprawozdanie z monitoringu ornitologicznego – przedrealizacyjnego, rocznego 2009/2010 uzupełniony o MPPL w 2012 r., w rejonie lokalizacji projektowanego Parku Elektrowni Wiatrowych w gminie Żyraków i w gminie Czarna (Stój M., Wiatrak W., Kraków 2011)

 8. Raport z monitoringu chiropterologicznego na terenach przewidzianych pod budowę elektrowni wiatrowych w gminie Żyraków w woj. podkarpackim (Urban R., Smernicka A., Wrocław 2011)

 9. Analiza akustyczna dla zespołu elektrowni wiatrowych „Wiewiórka” w rejonie miejscowości Wiewiórka i Góra Motyczna, Gmina Żyraków, powiat dębicki, województwo podkarpackie (Envi-pro, Kraków 2011)

 10. Analiza krajobrazowa dla przedsięwzięcia pn. Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” w rejonie miejscowości Wiewiórka i Góra Motyczna w Gminie Żyraków (Envi-Pro, Kraków 2011)

 11. Arnett E.B., Ericsson W. P., Kerns J. & Horn J. 2005: Relationship between Bats and Wind Turbines in Pennsylvania and West-Virgina. Endbericht i.a. Bats and wind Cooperative, 187 pp.

 12. Bach L., Rahmel U. 2006: Fledermaüse und Windenergie – ein realer Konflikt? Informationsdienst Naturshultz Nieders 26, 47-52

 13. Brinkmann R. 2004: Welchen Einfluß haben Windkraftanlagen auf jagende und wandernde Fledermäuse in Baden- Württemberg? In Dokumentation des Fachseminars „Windkraftanlagen - eine Bedrohung für Vögel und Fledermäuse?“ Akademie für Natur- und Umweltschutz, Stuttgart

 14. Brinkmann R. & Schauer-Weisshahn H. 2006: Untersuchungen zu möglichen Betriebsbedingten Auswirkungen von Windkraftanlagen auf Fledermäuse im Regierungsbezirk Freiburg. Im Auftrag des Regierungspräsidiums Freiburg.

 15. Bogdanowski J., 1976, Kompozycja i planowanie w architekturze krajobrazu, Ossolineum, Kraków

 16. Brookes T.F., Pope D.S., Marcolini M.A. 1989: Airfoil self-noise and prediction. L-16528; NAS 1.61:1218; NASA-RP-1218

 17. Chylarecki P., Pasławska A.. 2008: Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki., Szczecin

 18. Czerepniak-Walczak M.: Postawy humanistów wobec alternatywnych źródeł energii, Materiały konferencyjne, Konferencje 21-22 kwietnia 2009 r., PSEW.

 19. Desholm M., Kahlert J., 2005: Avian collision risk at an offshore wind farm. Biology Letters 1, pp. 296-298

 20. Drewitt A.L.. Langston R.H., 2006: Assesing the impacts of wind farms on birds. Ibis 148: 29-42

 21. Głowaciński Z. (red.), 2001: Polska Czerwona Księga Zwierząt. Kręgowce. PWRiL

 22. Gromadzki M. (red.), 2004: Ptaki (część I i II). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000-podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa

 23. Johnson G. 2003: What is known and not known about impacts on bats? Proceedings of the avian interactions with wind power structures, Jackson Hole, Wyoming

 24. Johnson G., Erickson W., Strickland M., Shepherd M. Shepherd D. 2000: Avian monotoring studies at the Buffalo Ridge, Minnesota Wind Resource Area: Results of a 4 year study. Unp. Rep. Northern States Power Company, Minnesota.

 25. Keely, B. 2001: Bat interactions with Utility Structures. In: R.G. Carlton (ed.): Proceedings: Avian interactions with Utility and Communications Structures. December 2-3, 1999. Charleston, South Carolina

 26. Kondracki J., 2002: Geografia fizyczna Polski, PWN Warszawa

 27. Langston R.H.W., Pullan J.D., 2006: Effects of wind frams on birds. Nature and environment, No. 139

 28. Liro A. 1998: Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej Econet Polska, Fundacja IUCN Polska

 29. Lorenc H. (red.), 2003: Atlas klimatu Polski, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa 2005

 30. Makomskla-Juchniewicz M. Perzanowska J.: „Ogólne zalecenia ochrony typów siedlisk oraz gatunków zwierząt (poza ptakami) i roślin wymienionych w załącznikach I i II Dyrektywy Siedliskowej, przewidywane na terenach Specjalnych Obszarów Ochrony sieci natura 2000 w Polsce” (http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/)

 31. Meyer & Rahmel 2005: Untersuchungen zur Kollisionshäufigkeit von ziehenden Fledermäusen mit Windkraftanlagen in Bremen. Untersuchungen im Auftrag der des Senators für Bau, Umwelt und Verkehr - Energieleitstelle, 23 S.

 32. Mroczek B.: Zdrowie subiektywne i zachowania zdrowotne dorosłych mieszkańców miejscowości położonych w pobliżu farm wiatrowych w Polsce, Materiały konferencyjne. Konferencje 21-22 kwietnia 2009 r., PSEW

 33. Nowak, Mysłajek, 2007: Ochrona dziko żyjących zwierząt przy inwentaryzacjach drogowych w Polsce. Problemy ochrony korytarzy ekologicznych dla dużych ssaków w Polsce, Bystra k. Bielska Białej, Pracowania na rzecz Wszystkich Istot

 34. Osborne R., Higgins K., Dieter C., Usgaard R. 1996: Bat collisions with wind turbines in Southwestern Minnesota. Bat Research News 37: 105-108

 35. Petterson I. 2006: Geese and Wind Farms in Scotland, Report available from SNH

 36. Polisky L.E., 2005: Identifying Avoiding Radio Frequency for Wind Turbine Facilites Comsearch. Bulletin TP-100321-EN 03/05

 37. Rahmel U. 2007: Fachbeitrag Fledermäuse zur Erweiterung des bestehenden Windparks Ihlow. Unveröffentlichtes Gutachten im Auftrag der Gemeinde Ihlow.

 38. Salema C., Fernandes C., Fauro L. 1999: TV Interference from Wind Turbines Instituto Superior Tecnico and Instituto de Telecomunicacoes, Lisboa.

 39. Seiche et al. 2007: Fledermäuse und Windenergieanlagen in Sachsen 2006. Im Auftrag des Freistaates Sachsen. Landesamt für Umwelt und Geologie. Natur und Landschaftspflege.

 40. Seifert H., Westerhellweg A., Kroning J., 2006: Risk analysis of ice throw from wind turbines

 41. Stryjecki M., Biegaj J, 2009: Społeczne oddziaływania farm wiatrowych. Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

 42. Stryjecki M., Mielniczuk K., Podgajniak T. – Ocena ryzyka środowiskowego przy realizacji w energetyce wiatrowej. Poradnik dla inwestorów, Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej,

 43. Thomas A.B., Dipak L., J.E.Ferris, 1977: TV and FM Interference by Windmills. The University of Michigan Radiation Laboratory Ann Arbor, Michigan

 44. Trapp H., Fabian H., Forester F., Zinke O. 2002: Fledermausverluste in einem Windpark in der Oberlausitz. Naturschutzarbeit in Sachsen (44): 53-56.

 45. Troost T., 2008: Estimating the frequency of birds collisions with the wind turbines at sea., Deltares

 46. Poradnik przeprowadzania ocen oddziaływania na środowisko, 1998, praca zbiorowa pod red. W. Lenarta i A. Tyszeckiego, NFOSiGW Warszawa

 47. “Low Frequency Noise from Large Wind Turbines — Quantification of the Noise and Assessment of the Annoyance”, 2008: projekt realizowany przez Katedrę Akustyki Uniwersytetu w Aalborg oraz DELTA w Danii/

 48. The Canadian and American Wind Energy Associations „Wind Turbin Sound and Health Effects: An Expert Panel Review” (grudzień 2009)

 49. System ocen oddziaływania na środowisko w granicach obszarów europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Ecokonsult. Gdańsk - Marzec 2004

 50. Raport o oddziaływaniu na środowisko projektowanego Zespołu Elektrowni Wiatrowych FIRMY DIPOL Spółka z o.o. koło Gnieżdżewa (gm. Puck, powiat pucki, woj. pomorskie) Biuro Projektów I Wdrożeń Proekologicznych „PROEKO, Gdańsk, 2004

 51. Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Adamowo (Gmina Gronowo Elbląskie), Zakład Ochrony Środowiska Natura, grudzień 2009

 52. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na obszarze gminy Lgota Wielka (w okolicy miejscowości Lgota Wielka, Wola Blakowa, Woźniki i Długie), CDM Warszawa 2011

 53. Aktualizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2008-2011 z perspektywą do 2016, Żyraków 2009

 54. Raport o stanie środowiska w województwie podkarpackim w 2009 roku (WIOŚ-Rzeszów 2010)

 55. Strategia Rozwoju Woj. Podkarpackiego na lata 2007-2020 (Sejmik Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2006)

 56. Regionalna Strategia Innowacji Woj. Podkarpackiego na lata 2005-2013 (Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2004)

 57. Polityka Energetyczna Polski – do 2030 r. (Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2009).

 58. Raport „Wizja Rozwoju Energetyki wiatrowej w Polsce do 2020 r.” (Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Szczecin 2010)

  Akty prawne

 1. Polska Norma PN-ISO 9613-2 Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania

 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.2010 Nr 213, poz. 1397);

 3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzenia danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 2008 Nr 156, poz. 969);

 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826);

 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2006 Nr 75, poz. 527 z późn. zm.);

 6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.2005, Nr 219, poz. 1864 z późn. zm.);

 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U.2003 Nr 130, poz. 1193 z późn. zm.);

 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U.2003 Nr 192, poz. 1883);

 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz.U.2011, Nr 25 poz.133);

 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. 2002 nr 165 poz. 1359);

 11. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1206);

 12. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.);

 13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2009 Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.);

 14. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);

 15. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2003, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);

 16. Ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne ( t.j. Dz.U.2005 Nr 239, poz. 2019 r. z późn. zm.);

 17. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz.U.2010 Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)

 18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2008 Nr 25 poz. 150 z późn. zm.)

 19. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne (t.j. Dz.U.2006 Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)

 20. Ustawy z dnia 3 lutego 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 2004 nr 121, poz. 1266 z późn. zm.)

 21. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2011 Nr 12, poz. 59)

 22. dane z wizji lokalnej, dane o środowisku, inne wymienione w tekście rozporządzenia i inny przepisy prawne,

 23. aktualnie obowiązujące wytyczne, instrukcje, normy dotyczące analizowanych elementów środowiska,

 24. materiały własne autora,

 25. literatura przedmiotu, pozostałe pozycje cytowane w Raporcie

  strony internetowe:

  http://www.oddzialywaniawiatrakow.pl

  http.//www.energiawiatru.eu

  http://www.gdos.gov.pl

  http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/

  http://maps.geoportal.gov.pl

  http://www.pae.org.pl

  http://www.visventi.org.pl

  ZAŁĄCZNIKI


1 OZE – odnawialne źródła energii

2 Projekt Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka”, zakłada realizację turbin wiatrowych o mocy w zakresie 1,8-2,0 MW. W związku z powyższym, niniejszy Raport wykonano pod kątem oddziaływań elektrowni wiatrowych o największej dopuszczalnej mocy, tj. 2 MW, w celu poznania możliwego, największego zasięgu wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

3 Na podstawie: General Specification V90 -1,8/2,0 MW

4 Skala aktywności Durr 2007: niska akytwność:<1,6 kontaktu/1h, średnia aktywność: 1,6-3,5 kontaktu/1h, wysoka aktywność: 3,6-5,9 kontaktu/1h, bardzo wysoka aktywność:>5,9 kontaktu/1h

5 Utworzony Rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego (Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego Nr 10, poz. 60). Rozporządzenie to nie zostało zamieszczone w obwieszczeniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 Nr 5 poz. 100), w związku z czym nie posiada ono mocy prawnej.

6 Utworzony Rozporządzeniem Nr 23 Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu województwa tarnowskiego (Dz. Urz. Woj. Tarnowskiego Nr 10, poz. 60). Rozporządzenie to nie zostało zamieszczone w obwieszczeniu Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 31 marca 1999 Nr 5 poz. 100), w związku z czym nie posiada ono mocy prawnej.

7 http://www.wios.rzeszow.pl/cms/upload/edit/file/opracowania/raporty/2005/r9.pdf

8 Tekst cytowany ze strony: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH180053.pdf

9 Tekst cytowany ze strony http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/dane/pdf/pl/PLH180023.pdf

10 Źródło: Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, URE – stan na 25.01.2011, dane szacunkowe PSE Operator

11 Wariant alternatywny wskazany w karcie informacyjnej przedsięwzięcia

12 Wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001 Nr 112, poz. 1206)


13 Warunki i sposób zagospodarowania mas ziemnych zostanie określony na etapie postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

14 Przy tej prędkości wiatru, turbiny nie pracują. Prędkością włączającą jest 4 m/s

15 Analizy wpływu elektrowni wiatrowych na ptaki, z uwzględnieniem biologii i ekologii gatunków itp., szczegółowiej przedstawiono w załączniku 1 do Raportu.


16 Ewentualne ryzyko skażenia gruntu substancjami ropopochodnymi z siłowni wiatrowych, zostało przedstawione w rozdziale 8.2.6, wraz z oddziaływaniami na wody powierzchniowe i podziemne (ze względu na identyczny charakter wystąpienia potencjalnego negatywnego wpływu inwestycji)

17 Zakładany czas eksploatacji farmy wiatrowej

18 Analizę hałasu wykonano dla turbin o największej dopuszczalnej przewidywanej mocy turbiny tj. 2MW. Zmniejszenie mocy do 1,8MW będzie równoznaczne ze zmniejszeniem zasięgu uciążliwości hałasu generowanego przez elektrownie wiatrowe.

19 Szczegółowe opracowanie dotycząca analizy akustycznej wpływu farmy wiatrowej Wiewiórka na środowisko, stanowi załącznik nr 6 do Raportu

20 W przypadku izofony 45 dB odległości te będą od 300 do 400 m większe

21 W szczególnych warunkach pogodowych, przy cyrkulacji północno-wschodniej, może potencjalnie wystąpić niewielkie przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku w godzinach nocnych

22 W przypadku izofony 45 dB odległości te będą od 300 do 400 m większe

23 W przypadku izofony 45 dB odległości te będą od 300 do 400 m większe

24 http://www.ciop.pl/6541.html

25 http://www.mt.com.pl/infradzwieki

26 Zielona Planeta 1 (54)/2004, str. 17-21)

27 http://www.bwea.com/ref/lfn_keele.html

28 (w takiej częstotliwości pracują poszczególne turbiny i elementy przyłącza elektroenergetycznego ze stacją transformatorową i napowietrzną linią wysokiego napięcia):


29 Przytaczane wartości oparto o dostępne publikacje na temat pomiarów emisji promieniowania elektromagnetycznego dla potrzeb innych farm wiatrowych, o podobnych parametrach technologicznych.

30 Skala aktywności Durr 2007: niska akytwność:<1,6 kontaktu/1h, średnia aktywność: 1,6-3,5 kontaktu/1h, wysoka aktywność: 3,6-5,9 kontaktu/1h, bardzo wysoka aktywność:>5,9 kontaktu/1hPobieranie 1.49 Mb.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna