Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency


CIĄGI PIESZO-JEZDNE I PLACE MONTAŻOWE UMOŻLIWIAJĄCE DOWÓZ WIELKOGABARYTOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEKTROWNIPobieranie 1.49 Mb.
Strona2/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

CIĄGI PIESZO-JEZDNE I PLACE MONTAŻOWE UMOŻLIWIAJĄCE DOWÓZ WIELKOGABARYTOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ELEKTROWNI


Dojazdy do poszczególnych turbin odbywać się będą utwardzonymi ciągami pieszo-jezdnymi. Zostały one poprowadzone tak, aby jak najmniej kolidowały z działalnością rolniczą. W miarę możliwości zostały wytyczone po istniejących szlakach drogowych. Po zakończeniu budowy, ciągi pieszo-jezdne zostaną zachowane jako infrastruktura serwisowa. Przewiduje się, że ciągi te będą mogły być włączone do układu drogowego w gminie Żyraków.

Po zakończeniu prac montażowych i uruchomieniu elektrowni, place montażowe zostaną również zachowane i będą spełniać funkcje placów obsługi technicznej (place serwisowe).


2.4. Bilans projektowanych powierzchni

Szacunkowa całkowita powierzchnia zabudowy planowanej inwestycji wyniesie ok. 14 ha z ok. 90 ha, co stanowi 15,6 % powierzchni wszystkich działek objętych zakresem projektowanej inwestycji.

Zajęcie terenu oraz wyłączenie z użytkowania rolniczego dotyczyć będzie jedynie:


  • terenu pod elektrowniami wiatrowymi (fundament, na którym posadowiona będzie siłownia, plac manewrowy)

  • ciągów pieszo-jezdnych dla obsługi serwisowej

w sumie: ok. 14 ha z 18 ha przewidzianych na potrzeby pola wiatrowego.
2.5. Warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

2.5.1. Faza realizacji inwestycji

Planowane przedsięwzięcie – budowa Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” wymaga stworzenia właściwej infrastruktury technicznej i obejmuje: • budowę farmy turbin

 • budowę ciągów pieszo-jezdnych

 • budowę placów montażowych


Tereny objęte pracami ziemnymi i montażowymi w fazie budowy, zostaną wyłączone z użytkowania rolniczego na czas trwania tych prac.
2.5.1.1. Budowa farmy turbin

Budowa Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka” stanowi przedsięwzięcie obejmujące łącznie budowę do 14 turbin wiatrowych o mocy maks 2 MW każda. Turbiny będą mieć wysokość wieży: 80 – 125 m oraz średnicy wirnika do 100 m. Przy każdej z turbin przewidywana jest budowa placów montażowych o powierzchni około 1000-1250 m2.


Budowa fundamentów wież

Pierwszym etapem prac będzie odspojenie wierzchniej warstwy gleby, w celu jej późniejszego rozplantowania na powierzchniach działek. Następnie wykonane zostaną wykopy zasadnicze pod fundament, który po jego realizacji zostanie przykryty urobkiem, z odtworzeniem warstw gruntu.

Przewiduje się, że turbiny wiatrowe zostaną posadowione na fundamencie bezpośrednim. Fundament zostanie wykonany w technologii żelbetowej. Szczegółowe cechy fundamentów zostaną zdefiniowane po wykonaniu badań geotechnicznych dla rozpoznania warstw i nośności gruntu oraz badań geologicznych wykonywanych na etapie postępowania w sprawie decyzji o pozwoleniu na budowę.Montaż turbin

Po upływie określonego okresu czasu potrzebnego na osiągnięcie przez konstrukcję fundamentu pełnej wytrzymałości, na jego płycie zostaną posadowione wieże turbin, a następnie zamontowane zostaną gondole z generatorem i wirnikiem. W tym celu użyte zostaną dźwigi montażowe.

Poniżej przedstawiono szacunkową masę [t] poszczególnych elementów turbin, z zależności od przyjętej wysokości wieży3:

Tabela 2.5.1.1/1. Masa głównych elementów turbinyWysokość wieży

80 m

95 m

105 m

125 m

Masa elementu turbiny [t]

Wieża

160

205

235

335

Gondola

68

68

68

68

Wirnik

38

38

38

38

Suma

266

311

341

441


2.5.1.2. Budowa ciągów pieszo-jezdnych

Dojazdy do farmy, a w jej obrębie do poszczególnych turbin odbywać się będą utwardzonymi ciągami pieszo-jezdnymi.

Konieczna będzie budowa lub przebudowa zjazdów z dróg publicznych włączających ciągi pieszo-jezdne - wewnętrzne farmy wiatrowej do sieci dróg publicznych (docelowo przewidziana jest realizacja ok. trzech zjazdów). Budowę lub przebudowę zjazdów będzie można zrealizować po uzyskaniu zezwoleń zarządców poszczególnych dróg publicznych stosownie do wymogów określonych w art. 29, ust. 1, pkt. 2 ustawy o drogach publicznych. W przypadku utwardzenia dróg można użyć materiału z wykopu, natomiast, jeżeli teren jest niewłaściwy (gliniasty, humus lub torf) trzeba użyć specjalnego materiału wypełniającego.
Wstępne dane dotyczące budowy ciągów pieszo-jezdnych

Budowa elektrowni wiatrowych wymaga wykonania ciągów pieszo-jezdnych do przewiezienia elementów elektrowni wiatrowych do miejsc ich lokalizacji. Generalnie przewiduje się tyczenie ciągów pieszo-jezdnych po istniejących trasach dróg lokalnych. Do transportu zostanie użyty specjalistyczny tabor o określonych wymaganiach dotyczących ukształtowania ciągów dojazdowych. Po przewiezieniu elementów, ciągi pieszo-jezdne oraz place montażowe zostaną zachowane na potrzeby obsługi serwisowej w fazie eksploatacji parku elektrowni wiatrowych.

Ciągi pieszo-jezdne konieczne do obsługi lub konserwacji przebiegające przez pola mają być częściowo rozebrane tak, aby dawały możliwość dojazdu normalnymi samochodami, Przewidziana szerokość tych ciągów wynosi średnio 7,0 m (na łukach szerokość ta, ze względów technicznych, będzie większa).

Miejsce po rozebranej nawierzchni części ciągów pieszo-jezdnych należy przywrócić do stanu pierwotnego. Ciągi te połączone zostaną z istniejącymi drogami obsługującymi pola.


2.5.1.3. Budowa placów montażowych

Przy każdej turbinie zostanie wybudowany plac montażowy o powierzchni około 1000-1250 m2 każdy. Wielkość placów montażowych uzależniona będzie od lokalnych warunków terenowych. Na terenach w miarę płaskich są one wybierane z dużym zapasem, natomiast dla terenów o trudnych warunkach, stopień rezerwy terenowej jest mniejszy.

Utwardzanie nawierzchni nastąpi jedynie w tych miejscach, gdzie usytuowany będzie dźwig i gdzie będzie poruszał się transport. W miejscach, gdzie składuje się poszczególne sekcje wieży nie będą stosowane specjalne utwardzenia.

W początkowej fazie realizacji inwestycji, praca ciężkiego sprzętu budowlanego spowoduje zniszczenie gruntu, w największym stopniu w rejonie prac związanych z:

wykopami pod fundamenty turbin wiatrowych,

transportem materiałów budowlanych, elementów konstrukcji, wyposażenia obiektów, maszyn, urządzeń, itp.. Większość wymienionych prac wykonywana będzie specjalistycznym sprzętem, jak: dźwig, koparki, ładowarki, betoniarki, sprzęt do transportu, itp.

Prace końcowe przewidują porządkowanie terenu budowy oraz rekultywację poprzez wyrównanie gruntu i przywrócenie jego funkcji rolniczych.

W fazie budowy nastąpi zmiana użytkowania części terenu wynikająca z wymagań techniczno - logistycznych. Wydzielone na potrzeby budowy fragmenty terenu, zostaną przeznaczone m.in. na potrzeby: zaplecza budowy, składów materiałów, ciągów dowozu materiałów.

Generalnie nie przewiduje się dłuższego składowania materiałów na terenie budowy. Będą one przechowywane w magazynach firm realizujących prace budowlano-montażowe i dowożone transportem samochodowym na budowę do bezpośredniego użycia/zamontowania.

W zależności od ukształtowania terenu, dla każdego z generatorów zostanie wybrana jedna z następujących platform montażowych. Tam gdzie występuje teren płaski, przewiduje się platformy umożliwiające maksymalne możliwości składowania, natomiast w rejonach o trudnym dostępie - platformy o mniejszym możliwościach składowania.


2.5.2. Faza eksploatacji

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się wprowadzenie niewielkich zmian w istniejącym wykorzystaniu i zagospodarowaniu terenu. Jak się wstępnie szacuje, powierzchnia terenów biologicznie czynnych na terenie objętym przedsięwzięciem zmniejszy się o ok.15,6% w stosunku do stanu istniejącego.

Eksploatacja nowych obiektów wymagać będzie bieżącej konserwacji, koszenia trawy oraz napraw elementów konstrukcyjno-technologicznych. Ponadto należy zbierać i usuwać odpady z bezpośredniego otoczenia nowych obiektów elektrowni wiatrowych.

2.6. Przewidywane ilości wykorzystanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Podczas budowy Parku Elektrowni Wiatrowych Wiewiórka przewiduje się wykorzystanie następujących materiałów (w przeliczeniu na 1 elektrownię):

- betonu do konstrukcji fundamentów: około 700 m3

- stali zbrojeniowej: około 40–70 ton

- elementów konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych: około 150 t

Zapotrzebowanie na materiały konstrukcyjne (piasek stabilizowany cementem, żwir, podsypka piaskowo-cementowa, tłuczeń kamienny, kruszywo łamane, beton cementowy itp.) do budowy zostanie szczegółowo oszacowane na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę.

Jak w przypadku wszystkich działań związanych z pracą maszyn (dźwigów, samochodów itd.), występować będzie standardowe zapotrzebowanie na paliwo niezbędne do ich napędu.

Podczas eksploatacji Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka”, nie będą wykorzystywane wody i inne surowce oraz materiały i paliwa. Praca turbin będzie opierać się wyłącznie na energii kinetycznej wiatru. Niewielkie ilości energii elektrycznej zostaną zużyte dla potrzeb przeszkodowego oświetlenia.

Na etapie likwidacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia specjalnego zużycia wody, surowców, materiałów paliw i energii.

2.7. Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia2.7.1. Ścieki i spływy deszczowe

Potencjalne zagrożenie może wystąpić praktycznie tylko w fazie prac budowlanych prowadzonych w okresie intensywnych opadów atmosferycznych bądź gwałtownych roztopów w przypadku uaktywnienia się cieków okresowych.

Na etapie budowy i montażu turbin wiatrowych wraz z infrastruktura techniczną, głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód mogą być:


 • spływy deszczowe i roztopowe z terenu budowy oraz wypłukiwane zanieczyszczenia z materiałów używanych do budowy,

 • nieodpowiednio składowane materiały budowlane i inne stosowane w pracach budowlanych, wykończeniowych i przy zabezpieczeniach antykorozyjnych,

 • niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy bądź nieodpowiednio zorganizowane zaplecze sanitarne itp.,

 • erozja wodna na stokach i skarpach wykopów.

W związku z powyżej wymienionymi racjami istotne jest, aby w maksymalnym stopniu zminimalizować szczególnie na etapie budowy potencjalne zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego, a w szczególności dla jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Zaplecze budowy nie będzie zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych. W związku z tym nie przewiduje się możliwości niekorzystnego oddziaływania ścieków na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

Zapotrzebowanie na wodę na etapie budowy, ograniczać się będzie głównie do potrzeb bytowo-gospodarczych pracowników zatrudnionych przy budowie zespołu elektrowni wiatrowych. Ilość ścieków bytowo-gospodarczych będzie odpowiadała ilości pobranej na te cele wody. Ścieki będą odprowadzane do szczelnego zbiornika, a następnie wywożone z terenu inwestycji przez wyspecjalizowaną firmę.

W fazie eksploatacji ze względu na brak zużycia wody, a tym samym brak ścieków nie wystąpią oddziaływania na wody podziemne i powierzchniowe.

Wody opadowe w postaci wód deszczowych spływać będą w sposób niezorganizowany do gruntu. Wody te będą miały charakter wód czystych.

2.7.2. Odpady

W zależności od fazy inwestycji generowane będą różne ilości i rodzaje odpadów. Szczegółową charakterystykę odpadów, wytwarzanych w trakcie budowy i eksploatacji Parku Elektrowni Wiatrowych „Wiewiórka”, przedstawiono w rozdziałach: odpowiednio: 8.1.10 i 8.2.11.2.7.3. Warunki klimatyczne i zanieczyszczenie powietrza

Wpływ analizowanej inwestycji w fazie eksploatacji na klimat przejawi się w: • osłabieniu siły wiatru (do ok. 60 %), które wystąpi w strefie usytuowania śmigieł (30-170 m n.p.t.). Energia kinetyczna wiatru zamieniona tam będzie w energię mechaniczną urządzeń prądotwórczych i docelowo w energię elektryczną (istota funkcjonowania elektrowni wiatrowych). Obecność turbiny spowoduje wystąpienie strefy turbulencji, która zaniknie w odległości do ok. 40 – 50 m za turbiną.

 • niewielkim spadku natężenia bezpośredniego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi (zacienienie). Będą to zmiany nieistotne dla organizmów żywych.

 • modyfikacji warunków wymiany ciepła w przyziemnej warstwie atmosfery w wyniku zmiany średniego albedo powierzchni terenu,

W zakresie jakości powietrza, nie przewiduje się istotnych zmian w poziomie imisji zanieczyszczeń. Mogący potencjalnie wystąpić, niewielki, lokalny wzrost imisji zanieczyszczeń gazowych, w tym gł. NO2 i CO i pyłowych będzie miał miejsce praktycznie wyłącznie w fazie budowy elektrowni i związany będzie z nasileniem się ruchu pojazdów samochodowych, sprzętu budowlanego i z prowadzonymi pracami budowlanymi.
2.7.4. Hałas

Głównymi źródłami hałasu przenikającego do środowiska z poszczególnych obiektów wchodzących w skład planowanej inwestycji będą przede wszystkim: • turbiny wiatrowe, w tym gł.:

praca rotora i śmigieł wiatraka powodująca emisje energii akustycznej do otoczenia.
2.7.5. Promieniowane elektromagnetyczne

Oddziaływanie pola elektromagnetycznego planowanego zespołu elektrowni wiatrowych będzie znikome.3. OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA OBJĘTYCH ZAKRESEM PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, W TYM ELEMENTÓW ŚRODOWISKA OBJĘTYCH OCHRONĄ NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 r. O OCHRONIE PRZYRODY

3.1. Położenie geograficzne, rzeźba terenu

Gmina Żyraków jest jednostką administracyjną powiatu dębickiego, położonego w zachodniej części województwa podkarpackiego. Od wschodu granicę naturalną z miastem i gminą Dębica stanowi rzeka Wisłoka, od zachodu gmina Żyraków graniczy z gminą Czarna. Północno - zachodnią granicę stanowi granica z gminami Radomyśl i Przecław. Gmina Żyraków jest gmina wiejską, w skład której wchodzą następujące sołectwa: Bobrowa, Bobrowa Wola, Góra Motyczna, Korzeniów, Straszęcin, Wiewiórka, Wola Wielka, Wola Żyrakowska, Zawierzbie, Żyraków, Mokre, Zasów, Nagoszyn. Posadowienie elektrowni wiatrowych planuje się na obszarze wsi: Wiewiórka i Góra Motyczna.

Pod względem fizycznogeograficznym (Kondracki, 2002) omawiany obszar planowanej farmy wiatrowej, położony jest w obrębie makroregionu Kotliny Sandomierskiej (512.4-5), w granicach mezoregionu Płaskowyżu Tarnowskiego (512.43).

Płaskowyż Tarnowski (512.43) rozpościera się pomiędzy dolinami Dunajca i Wisłoki (zachód – wschód) oraz pomiędzy Niziną Nadwiślańską i Pogórzem Karpackim (północ-południe). Ma charakter rozległej, lekko falistej równiny o wysokościach od 185 do 260 m n.p.m. Osady morskie miocenu pokryte są tutaj glinami i piaskami czwartorzędowymi. W części stropowowej mają one postać iłów krakowieckich.

Płaskowyż pochyla się lekko w kierunku północy, a na południe opada stopniem ku Pradolinie Podkarpackiej. Rzeźba terenu ma charakter erozyjno-denudacyjny.
Lokalizacja przedsięwzięcia w terenie

Planowany Zespół FW „Wiewiórka” zlokalizowany będzie na terenie sołectwa Wiewiórka i Góra Motyczna, znajdujące się w granicach obszaru geograficznego: Wysoczyzny Tarnowskiej.

Podstawy poszczególnych turbin zlokalizowano na wysokościach:

A1 ok. 235 m n.p.m.

A2 ok. 235 m n.p.m.

A3 ok. 238 m n.p.m.

A4 ok. 242 m n.p.m.

A5 ok. 239 m n.p.m.

A6 ok. 235 m n.p.m.

A7 ok. 220 m n.p.m.

A8 ok. 212 m n.p.m.

A9 ok. 243 m n.p.m.

A10 ok. 237 m n.p.m.

A11 ok. 240 m n.p.m.

A12 ok. 230 m n.p.m.

A13 ok. 242 m n.p.m.

A14 ok. 230 m n.p.m.

Turbiny posadowione będą na terenach, które aktualnie wykorzystywane są głównie pod uprawy rolne. Również w najbliższym otoczeniu zespołu Parku Elektrowni Wiatrowych dominują powierzchnie użytkowane rolniczo. Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości min. 650 m.

3.2. Budowa geologiczna i warunki glebowe

3.2.1. Budowa geologiczna

Gmina Żyraków leży w południowej części Zapadliska Przedkarpackiego, obniżenia tektonicznego o cechach rowu przedgórskiego, powstałego w okresie neogenu (trzeciorzęd) na skutek alpejskich ruchów górotwórczych, które doprowadziły do ugięcia brzegu platformy pod naciskiem nasuwającego się górotworu Karpat. Jest ono wypełnione trzeciorzędowymi osadami mioceńskimi (iły, iłowce, łupki, mułowce z soczewkami piasków i piaskowców), zalegającymi niezgodnie na utworach mezozoicznych, paleozoicznych i prekambryjskich. Przykryte są natomiast młodszymi utworami czwartorzędowymi pochodzenia lodowcowego (iły, piaski, żwiry, gliny oraz less – rys. 3.). Obserwacje morfologii terenu nie wykazały występowania procesów geodynamicznych.


Podłoże terenu inwestycyjnego budują grunty zróżnicowane genetycznie tj. utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Trzeciorzęd reprezentowany jest przez mioceńskie morskie grunty ilaste. Grunty czwartorzędowe to: iły rezydualne częściowo redeponowane, gliny morenowe (zwałowe), piaski i żwiry rzeczne i wodnolodowcowe traktowane nierozdzielnie, grunty spoiste rzeczne (mady) i deluwialne oraz zastoiskowe grunty próchnicze i organiczne.

Obserwacje morfologii terenu nie wykazały występowania procesów geodynamicznych.


Rys. 3. Mapa powierzchniowej budowy geologicznej Polski – wycinek


3.2.2. Złoża surowców mineralnych

Na terenie gminy Żyraków występują złoża surowców naturalnych, których obszary zalegania i wydobycia przekraczają granice gminy. Dotyczy to surowców ilastych, kruszyw mineralnych, gazu ziemnego i ropy naftowej.

Występujące tu surowce mineralne to głównie: iły ceramiki budowlanej, surowce okruchowe (piaski i pospółki). Surowce ilaste obejmują praktycznie cały obszar Wysoczyzny, pokryty glinami czwartorzędowymi o miąższości do 10 m (Góra Motyczna, Wiewiórka, Mokre). Ponadto gmina Żyraków jest zasobna w pospolite kruszywa naturalne (piaski, żwiry, pospółki). Piaski wydobywane są okazyjnie.

Poniżej wymieniono miejsca występowania i eksploatacji złóż surowców mineralnych: • złoże gazu i ropy naftowej „Korzeniów – Męciszów” – obecnie w kopalni wydobywa się jedynie gaz ziemny z 4 otworów z pokładów miocenu, ok. 1100 – 1200 m,

 • złoże gazu ziemnego „Brzeźnica” – eksploatowane w okolicach Bobrowej

 • surowce ilaste, kruszywo naturalne:

- „Dębica – Żyraków” – lokalizacja od Bobrowej wzdłuż Wisłoki do Zawierzbie (zasoby 4 817 tys. m3)

- gliny, iły:

- „Góra Motyczna” (zasoby 883 tyś m3)

- „Kopalnia gliny w Korzeniowie – obok kopalni gazu posiada glinę zasiloną, bardzo plastyczną, średnio zwartą

W granicach Gminy Żyraków wyznaczono również dwa dodatkowe obszary o charakterze perspektywicznym dla eksploatacji glin wyrobów ceramiki budowlanej (obszar I – Korzeniów i obszar II obejmujący miejscowości: Zawierzbie, kolonia Żyrakowska i Żyraków) oraz jeden – dla eksploatacji kruszywa naturalnego (obszar III – Góra Motyczna).

W północnej części gminy występują również wydmowe złoża piasku, które w dalszej perspektywie mogą zostać poddane eksploatacji.


3.2.3. Gleby


Pobieranie 1.49 Mb.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna