Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency


Aktualny stan klimatu akustycznegoPobieranie 1.49 Mb.
Strona4/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Aktualny stan klimatu akustycznego


Źródłem informacji o wartościach aktualnego stanu klimatu akustycznego w analizowanym rejonie w okresie wegetacyjnym (wiosna) były materiały z bezpośrednich badań akustycznych przeprowadzonych w maju 2009 r i w kwietniu 2010 r. w porze dziennej i nocnej zgodnie z obowiązującą w tym zakresie metodyką (Załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2008 Nr 206, poz. 1291) oraz PN-N-01341:2000 „Hałas środowiskowy. Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego”

Można przyjąć, że w rejonie najbliższej zabudowy mieszkalnej na omawianych terenach klimat akustyczny jest kształtowany przez hałas drogowy o relatywnie niewielkim poziomie 50 – 55 dB na obszarze zabudowy bezpośrednio przy drogach lokalnych. W dalszej odległości od dróg oraz w przerwach pomiędzy ruchem drogowym, klimat akustyczny kształtowany jest głównie przez hałas zagrodowy oraz drobnej wytwórczości o lokalnym charakterze i zasięgu.

Z przeprowadzonych pomiarów wynika, że tło akustyczne na terenie lokalizacji projektowanych turbin wynosi LAeqT = 37 – 42 dB w ciągu dnia oraz LAeqT = 29 - 32 dB w nocy. Poziom tła akustycznego jest niższy od dopuszczalnych wielkości dla terenów zabudowy zagrodowej.

3.6. Ogólna charakterystyka środowiska biotycznego

Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę roślin i zwierząt występujących rejonie lokalizacji inwestycji, wynikającą z informacji zawartych w dostępnej literaturze i publikacjach.
3.6.1. Roślinność

Gmina Żyraków położona jest w regionie geobotanicznym Prowincji Środkowoeuropejskiej, Krainie Kotliny Sandomierskiej, w Okręgu Niepołomicko-Tarnowskim. Tylko 10% powierzchni gminy pokrywają lasy skupione w dwóch kompleksach. Większy z nich, znajduje się w jej północnej części, na terenie sołectw: Nagoszyn i Korzeniów (w odległości ok. 4 km w kierunku NE od lokalizacji projektowanego zespołu elektrowni wiatrowych). Wchodzi on w skład Przecławskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Drugi z kompleksów leśnych (mniejszy) leży w południowej części gminy we wsi Straszęcin i Wola Wielka (tzw. Czarny Las – w odległości ok. 5 km w kierunku S od położenia planowanej inwestycji) przy granicy z gminą Czarna i stanowi część Jastrzębsko-Żdżarskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Największe powierzchnie lasów, znajdujących się w granicach gminy, zajmują zespoły boru mieszanego, bardzo rzadko spotykane są natomiast płaty lasu dębowo-grabowego. W runie leśnym najczęściej rośnie borówka czarna oraz orlica pospolita, a z kwiatów leśnych zawilec gajowy, kosmatka owłosiona, z mchów zaś rokitnik pospolity. Wzdłuż cieków wodnych występują sporadycznie łęgi olszowo-jesionowe, zaś z w bezodpływowych zagłębieniach terenu – stanowiska bagiennego lasu olchowego. Brzegi cieków i zbiorników wodnych porastają ponadto zbiorowiska szuwarowe: trzcinowe, pałkowe, kosaćcowe czy też tatarakowe. Roślinność ta charakterystyczna jest głównie dla terenu Nagoszyna.

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem dominują pola uprawne - są to głównie:  • wielkołanowe uprawy różnych gatunków zbóż, ziemniaków,

  • łąki - jednym z najczęściej spotykanych siedlisk jest świeża łąka rajgrasowa, której skład florystyczny często kształtowany został przez człowieka wskutek podsiewania mieszankami różnych traw

  • zadrzewienia śródpolne – mają one głównie układ pasów wzdłuż dróg, rowów melioracyjnych oraz miedz.

W obszarze Góry Motycznej występuje stanowisko storczyka (kukułki krwistej) Dactylorhiza incameta (SUiKZP Gminy Żyraków), ujętej na Regionalnej „Czerwonej Liście” gatunków zagrożonych, opracowanej przez Pawła Nabożnego w lipcu 1997.


3.6.2. Zwierzęta

Różnorodność nisz ekologicznych: od suchego po mokre, nieleśnych i leśnych, wpływa na bogactwo świata zwierzęcego. Wśród zwierząt dominują gatunki leśne łowne: sarna (Capreolus capreolus), zając szarak (Lepus europaeus), kuropatwa (Perdix perdix), bażant (Phasianus colchicus). Licznie występują: dzik (Sus scrofa), kuna leśna (Martes martes), borsuk (Meles meles). Łąki i pastwiska oraz pola uprawne zdominowane są przez drobne ssaki (mysz polna Apodemus agrarius, karczownik ziemnowodny Arvicola amphibius, nornik polny Microtus arvalis, badylarka Micromys minutus). Do najczęściej obserwowanych gatunków ptaków na analizowanym terenie zalicza się, takie jak: bocian biały, łabędź niemy, krzyżówka, kuropatwa, bażant, dzięcioł duży, dzięciołek, pliszka siwa, kos, kwiczoł, piecuszek, kopciuszek, pokląskwa, kląskawa, sikorka uboga, czarnogłówka, bogatka, sójka, sroka, kawka, gawron, szpak, wróbel.
    1. Przedrealizacyjny monitoring środowiska – stan rzeczywisty fauny i flory w obrębie planowanej lokalizacji farmy wiatrowej w Wiewiórce-Górze Motycznej

Obszar planowanego przedsięwzięcia został objęty rocznym monitoringiem przedrealizacyjnym, którego celem było m.in. rozpoznanie awifauny i chiropterofauny tego terenu. Zbadano również siedliska florystyczne.

Szczegółowy opis metodyki oraz wyniki prowadzonych obserwacji, zamieszczono w sprawozdaniach końcowych z monitoringu ptaków (załącznik nr 1) i nietoperzy (załącznik nr 2) oraz inwentaryzacji siedlisk florystycznych (załącznik nr 3) dołączonych do niniejszego Raportu.


      1. Wyniki monitoringu ornitologicznego (załącznik 1)

Obserwacje ornitologiczne prowadzone były przez dr Mariana Stója (wysoko wykwalifikowanego specjalisty w zakresie ornitologii), w pełnym rocznym cyklu obserwacji począwszy od II połowy października 2009 roku do I połowy października 2010 roku. Obserwacji dokonywano od wschodu słońca, pokrywając tym samym istotną część okresu głównej aktywności dobowej ptaków dziennych.

We wstępnych pracach koncepcyjnych, oprócz aktualnie rozpatrywanej lokalizacji przedsięwzięcia (Wiewiórka – Góra Motyczna), planowano posadowienie dodatkowych turbin w rejonie Woli Wielkiej. W związku z powyższym, monitoring ornitologiczny obejmował obie wyżej wymienione lokalizacje, a jego wyniki przedstawiono w zestawieniu końcowym (załącznik 1).

W związku z tym, że niniejszy raport dotyczy budowy parku elektrowni wiatrowych jedynie w rejonie miejscowości Wiewiórka i Góra Motyczna (z lokalizacji turbin w Woli Wielkiej ostatecznie zrezygnowano), poniżej skupiono się na najważniejszych spostrzeżeniach i wnioskach z wyników monitoringu ornitologicznego prowadzonego jedynie na tym obszarze.

Monitoring ornitologiczny w rejonie Wiewiórki i Góry Motycznej obejmował łącznie aż 59 jednodniowych kontroli:

Tabela 3.7.1/1. Daty przeprowadzonych kontroli:

Etapy monitoringu

Ilość kontroli

Data kontroli

Punkt/transekt obserwacyjny (P.o./ T.o.)

okres wędrówki jesiennej

22

P.o.: Wiewiórka I

P.o.: Wiewiórka II

rok 2009

13.10, 21.10, 28.10, 04.11, 10.11rok 2010

31.08, 07.09, 15.09, 22.09, 29.09, 6.10,rok 2009

16.10, 23.10, 30.10, 06.11, 13.11,rok 2010

02.09, 09.09, 16.09, 23.09, 30.09,okres zimowania ptaków

7

T.o.: Wiewiórka I i II

rok 2009:

21.11, 07.12, 21.12,rok 2010:

04.01, 18.01, 01.02, 18.02,okres wędrówki wiosennej

18

P.o.: Wiewiórka I

P.o.: Wiewiórka II

rok 2010:

03.03, 09.03, 16.03, 23.03, 30.03, 06.04, 13.04, 20.04, 27.04,rok 2010:

04.03, 11.03, 18.03, 25.03, 01.04, 08.04, 14.04, 22.04, 29.04,okres letni

8

T.o.: Wiewiórka I i II

rok 2010:

okres lęgowy: 11.05, 27.05, 08.06, 22.06,

okres dyspersji polęgowej: 06.07., 22.07, 05.08, 17.08,


MPPL

4

rok 2012:

08.05, 10.05, 02.06, 06.06,

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna