Waldemar wiatrak environmental protection Analysis Agency


Tabela 7.6/1. Przewidywana ilość i rodzaj odpadów powstających na etapie likwidacjiPobieranie 1.49 Mb.
Strona9/16
Data28.04.2016
Rozmiar1.49 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

Tabela 7.6/1. Przewidywana ilość i rodzaj odpadów powstających na etapie likwidacji

Kod

Rodzaj odpadu

Szacunkowa ilość

13

OLEJE ODPADOWE I ODPADY CIEKŁYCH PALIW (Z WYŁĄCZENIEM OLEJÓW JADALNYCH Z GRUP 05, 12 i 19)

13 01

Odpadowe oleje hydrauliczne

280 dm3

13 01 10*

Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02

Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

1000 dm3

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

17

ODPADY Z BUDOWY, REMONTÓW I DEMONTAŻU OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ORAZ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ (WŁĄCZAJĄCE GLEBĘ I ZIEMIĘ Z TERENÓW ZANIECZYSZCZONYCH)

17 01

Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika)

5600 m3

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpady materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 03

Tworzywa sztuczne

140 t

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 05

Żelazo i stal

5600 t

Oddziaływania związane z usuwaniem elementów inwestycji będą miały charakter podobny jak na etapie budowy, jednak skala tych oddziaływań na środowisko przyrodnicze będzie nieco większa. Dotyczyć to będzie szczególnie ilości powstających odpadów, poziomu hałasu i zanieczyszczeń powietrza. Biorąc pod uwagę skalę przedmiotowej inwestycji, całkowita likwidacja obiektu i przywrócenie terenu do stanu sprzed lokalizacji inwestycji (pola uprawne, nieużytki, zarośla, itp.) jest możliwe i osiągalne przy stosunkowo znacznym nakładzie pracy. W celu przywrócenia przedmiotowego terenu do używalności rolniczej, powstałe wykopy, powinny zostać wypełnione piaskiem gliniastym oraz nawiezione substratem glebowym.

8. UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU, ZE WSKAZANIEM JEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu zostało przeprowadzone pod kątem wskazania jego oddziaływania na poszczególne elementy środowiska tj. ludzi, zwierzęta, rośliny, siedliska przyrodnicze (w tym Natura 2000), wodę, powietrze, powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych, klimat i krajobraz kulturowy oraz wzajemne oddziaływania między wyżej wymienionymi elementami.

Jak zaznaczono w rozdziale 6.3., wariant przedstawiony przez inwestora pełni równocześnie funkcję wariantu najkorzystniejszego dla środowiska.
8.1. Etap realizacji

8.1.1. Oddziaływanie na zdrowie ludzi i jakość życia mieszkańców

Etap budowy opisywanych elementów analizowanego przedsięwzięcia nie będzie bezpośrednio wpływał na pogorszenie jakości życia oraz zdrowia dla okolicznych mieszkańców ze względu na znaczną odległość od terenów prac budowlanych.

Natomiast pośrednie oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na zdrowie ludzi będzie miało miejsce na etapie budowy w wyniku transportu samochodami:

materiałów budowlanych na place budowy;

ludzi na place budów i z powrotem;

wywozu urobku z wykopów pod fundamenty elektrowni na teren przeznaczony do składowania lub do rekultywacji.

Uciążliwości związane z oddziaływaniem transportu samochodowego, tj. zanieczyszczenie atmosfery (spaliny i pylenie z dróg), hałas oraz zagrożenie wypadkowe będą ograniczone przestrzennie (otoczenie dróg) i czasowo (okres budowy przewidywany jest na 6 - 12 miesięcy.

Biorąc pod uwagę przejściowy charakter prac budowlanych i stosunkowo krótki czas ich prowadzenia, etap ten nie spowoduje trwałych, negatywnych zmian w środowisku oraz nie będzie źródłem poważnych, nieodwracalnych i negatywnych oddziaływań na ludzi.8.1.2 Oddziaływanie na zwierzęta

Spośród wszystkich analizowanych elementów środowiska, realizacja planowanej inwestycji największy wpływ będzie miała na zwierzęta wykorzystujące przestrzeń powietrzną – głównie ptaki i nietoperze, a także owady, najmniejszy zaś na gatunki o dużych zdolnościach adaptacyjnych do zmieniających się warunków środowiskowych (tzw. gatunki synantropijne).

Hałas i powstanie sztucznych przeszkód w trakcie montażu urządzeń może wpłynąć negatywnie na przemieszczanie się awifauny, a także nietoperzy, które jako jedyne ssaki lądowe używają echolokacji jako głównego zmysłu do orientacji w przestrzeni. Natomiast w przypadku płazów, wjechanie ciężkiego sprzętu na teren inwestycji może sprzyjać powstaniu kolein, w których zgromadzi się woda i staną się one nowymi miejscami rozrodu tych zwierząt.

W trakcie budowy elektrowni wiatrowych, w efekcie uciążliwości związanych z funkcjonowaniem sprzętu budowlanego (hałas, spaliny, drgania, zagrożenie fizyczne) i dojazdami na place budowy, może nastąpić niepokojenie niektórych gatunków zwierząt, objawiające się zmianami w: behawiorze, możliwościach żerowania i granicach areałów osobniczych. Tereny upraw często stanowią bazę pokarmową dla takich gatunków jak sarna czy dzik, które żerują zazwyczaj wieczorem lub w porze nocnej. Mając na uwadze, iż prace budowlane prowadzone będą w zdecydowanej większości, w porze dziennej, można wnioskować, że negatywne oddziaływanie na faunę zostało znacznie ograniczone.

W fazie realizacji projektu należy się spodziewać spotęgowanego wpływu na faunę glebową (bezkręgowce, gryzonie) w związku z pracami ziemnymi przy budowie ciągów pieszo-jezdnych, placów montażowych, fundamentów i okablowania. Negatywny wpływ tych prac będzie jednak ograniczony ze względu na ich stosunkowo małą skalę oraz ubogie w gatunki środowisko pól uprawnych.

Oddziaływanie na zwierzęta będzie miało charakter punktowy (każda turbina ustawiana będzie przez kilka dni), co więcej jego wpływ nie musi być jednoznacznie negatywny. Odsłonięcie mas ziemnych może bowiem stworzyć ptakom drapieżnym, łatwiejsze warunki dla polowania na gryzonie. Szybkość zaplanowanych prac ziemnych (kilka dni/turbinę) uniemożliwi zajęcie wykopów przez gatunki ptaków związane z terenami inwestycyjnymi: np. białorzytki i brzegówki.

W związku z powyższym, mimo pewnych zmian (w przypadku ptaków będzie to okresowa zmiana miejsc lęgowych i żerowania), nie przewiduje się wystąpienia wyraźnego uszczerbku bioróżnorodności omawianego terenu. Wszystkie oddziaływania na etapie realizacji, będą miały charakter krótkotrwały i ograniczony przestrzennie.

8.1.3. Oddziaływanie na rośliny (załącznik 3)

Z uwagi na fakt posadowienia farmy wiatrowej na obszarach typowo rolniczych, generalnie nie przewiduje się znacznego zubożenia roślinności na analizowanym terenie. Zmechanizowane rolnictwo oraz stosowanie środków chemicznych przyczyniły się do zmniejszenia bogactwa gatunkowego roślin towarzyszących, występujących w uprawach.

Oddziaływanie elektrowni wiatrowych na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie realizacji inwestycji. Na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni (place montażowe o powierzchni ok.1000-1250 m2) oraz na terenach ciągów pieszo-jezdnych, zlikwidowana zostanie aktualnie występująca roślinność, reprezentowana głównie przez agrocenozy i przez roślinność ugorów. Wszystkie zinwentaryzowane stanowiska roślin chronionych również wydają się być niezagrożone. Inwestycja nie będzie także miała wpływu na obszaru chronione znajdujące się w jej pobliżu.

Po zakończeniu prac inwestycyjnych, tereny zajęte tymczasowo na czas budowy, zostaną zrekultywowane (przywrócenie funkcji rolniczej).Nie mniej jednak na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji florystyczno-fitosocjologicznej (Guzik M., Szczygielski M.), wskazano kilka potencjalnych miejsc konfliktu pomiędzy potrzebą zachowania walorów przyrodniczych, a realizacją inwestycji. Są to:

 1. linia transportowa łącząca turbiny 5, 6 i 10 (mapa nr 2 w załączniku 3) - Linia ta biegnie drogą polną, nieutwardzoną. W przypadku gdyby inwestor planował budowę nowej drogi lub utwardzenie istniejącej może dojść do zniszczenia stanowiska storczyka, położone ok. 100 m od tej drogi. Ryzyko to jest niewielkie, ale może zaistnieć w przypadku wywożenia gruzu budowlanego lub zniekształcenia stosunków wodnych podczas budowy drogi. Podczas prowadzenia budowy drogi może nastąpić również zniszczenie fragmentu łąki wilgotnej. Siedliska łęgu olszowo-jesionowego oraz szuwarów mannowego i turzycowego, które znajdują się w pobliżu, ale na tyle daleko od drogi (ok. 85 m) nie będą bezpośrednio zagrożone.

Zgodnie z zasadą przezorności należy zadbać o to, aby miejsce to było wykorzystywane i przekształcone w jak najmniejszym zakresie. W analizowanym miejscu należy wytyczyć pas co najwyżej 7 m szerokości licząc od krawędzi rowu na wschód i w tym pasie prowadzić wszelkie prace. Niedopuszczalne jest pozostawienie resztek w pobliżu tego miejsca.

 1. Miejsce posadowienia turbiny nr 11 (mapa nr 3 w załączniku 3). Lokalizacja ta znajduje się na krawędzi rynny erozyjnej porośniętej przez zniekształcone zbiorowiska grądowe oraz łęgi źródliskowe. W tym miejscu szczególnie należy przestrzegać zakazu usuwania odpadów do zagłębienia terenu, w którym znajduje się łęg, ściśle kontrolować sposób używania i wykorzystywania materiałów chemicznych i budowlanych tak, aby związki chemicznie i roztwory nie dostały się do gleby. Miejsce to powinno także podlegać monitoringowi (obserwacje łęgu w kontekście wystąpienia ewentualnych podsuszeń), czy prace związane z posadowieniem turbiny nie zaburzyły stosunków wodnych i nie spowodowały zmian w siedlisku.

Uwaga: wg informacji uzyskanych od inżynierów, ze względu na szybkie tempo wykonania wykopów (kilka tygodni), nie dojdzie do zmian w siedlisku łęgowym, które miałyby być spowodowane znacznym obniżeniem poziomu wód gruntowych. Nawet gdyby zaszła konieczność odwodnienia wykopu (wody deszczowe, sączące wody gruntowe), wówczas wody z osuszania wykopu są odpompowywane i kierowane w kierunku siedliska zagrożonego podsuszeniem.

 1. Projektowany przebieg infrastruktury ciągu pieszo-jezdnego łączącego turbiny 11 i 12 z główną drogą asfaltową (mapa nr 4 w załączniku 3). Projektowana linia przebiega na odcinku ok. 200 m przez kompleks leśny, w którym występują siedliska łęgowe, wykształcone w dość typowy sposób jako niewielkie fragmenty łęgu przystrumykowego. Jest to pas siedliska o szerokości ok. 200 m porastającego brzegi niewielkiego, naturalnego strumyka mającego tu również swoje źródło.

Przez analizowane siedlisko przebiega dukt służący okolicznym mieszkańcom do przejazdu do swoich pól, który w zamierzeniu inwestycyjnym, zostanie wykorzystany do obsługi technicznej turbiny nr 11 i 12. Nie wymaga on przystosowania, gdyż jego szerokość jest wystarczająca na potrzeby transportu elementów konstrukcyjnych elektrowni wiatrowych. Pod względem ochrony środowiska, zaproponowane rozwiązanie projektowe należy uznać za korzystne. Wytycznie ciągu pieszo-jezdnego w innym miejscu, wymagałoby ingerencji w środowisko w postaci wycinki drzew i krzewów, związanej z koniecznością poszerzenia istniejących, ale zbyt wąskich dróg polnych.

Układanie kabli infrastruktury elektrycznej i telekomunikacyjnej na tym odcinku może nastąpić metoda tradycyjną, w wykopie. Wstępne badania warunków gruntowo-wodnych wykazały, że swobodny poziom wód gruntowych w tym miejscu jest na poziomie około 1,2 m ppt., przy czym zakładana głębokość położenia kabla będzie wynosiła do ok. 1 m ppt., a więc nie dojdzie do naruszenia zwierciadła wód podziemnych. Zaproponowana przez przyrodników metoda prowadzenia kabla przewiertem sterowanym, w obawie przed osuszeniem terenu, nieuzasadniona. Poza tym, aby umieścić komorę do przewiertu, również należałoby wykonać spory wykop. Zastosowanie tego rozwiązania, w tym przypadku, jest więc bezzasadne. 1. Obszar leśny, który ma być przecięty przez ciąg komunikacyjny prowadzący do turbiny nr 10 – obecnie przez drzewostan prowadzi droga, która jest użytkowana przez rolników jako droga dojazdowa do pól uprawnych. Wykorzystanie tej drogi jako ciągu komunikacyjnego nie powinno wpłynąć negatywnie na siedlisko.

8.1.4 Oddziaływanie na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych

Oddziaływanie planowanego parku elektrowni wiatrowych na powierzchnię ziemi będzie miało miejsce przede wszystkim w fazie budowy inwestycji (przygotowanie infrastruktury komunikacyjnej, placów montażowych, wykopów fundamentowych). Będzie ono wiązało się z: • wykonaniem wykopów ziemnych pod fundamenty elektrowni wiatrowych,

 • fizycznym przekształceniem pokrywy glebowej związanym z przygotowaniem infrastruktury komunikacyjnej, placów montażowych. Zniszczenia profilu glebowego oraz zmiana fizycznej struktury glebowej wynikać będą z ugniatania na skutek użycia ciężkiego sprzętu, składowaniem elementów konstrukcyjnych oraz materiałów budowlanych.

Pierwszym etapem prac ziemnych (wykopy pod fundamenty) będzie odspojenie wierzchniej warstwy humusu i składowanie go w pryzmie, celem rozplantowania po zakończeniu budowy. Następnie przy pomocy koparek, zostanie wykonany wykop właściwy pod fundament, co spowoduje w odniesieniu do każdej elektrowni powstanie min około 1000 m3 mas ziemnych, co daje wartość około 14 000 m3 dla całego zespołu 14 turbin. Część urobku z wykopów zostanie rozplantowany na powierzchni przedmiotowych działek, a górną warstwę (max 30 cm) stanowić będzie zdjęty na początku humus. Grubość warstwy uzależniona będzie od ukształtowania terenu i ewentualnych lokalnych zaniżeń.

Nadmiar mas ziemnych zostanie wywieziony poza teren inwestycji i zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem13. Sposób postępowania z nimi, nie spowoduje zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiadujących z lokalizacją przedsięwzięcia.

W przypadku wywozu urobku na wydzielone miejsce poza teren Parku Elektrowni Wiatrowych, konieczne będzie wykonanie około kilkudziesięciu kursów samochodami ciężarowymi. Pogorszy to okresowo warunki aerosanitarne (spaliny i pył) oraz akustyczne w sąsiedztwie tras ich przejazdów, które w związku z tym należy wyznaczyć ciągami pieszo-jezdnymi budowanymi na potrzeby elektrowni, z ominięciem w jak największym stopniu terenów osadniczych

Sprzęt wykorzystywany do prac budowlanych będzie w pełni sprawny, w dobrym stanie technicznym. W związku z powyższym, prace te nie spowodują zanieczyszczenia gruntów, które mogłoby nastąpić przy ewentualnym wycieku substancji szkodliwych.

Podsumowując, w wyniku prac budowlanych należy się spodziewać wystąpienia następujących skutków realizacji przedsięwzięcia, dotyczących stanu powierzchni gruntów:


 • Skutki nieodwracalne dotyczą efektów trwałego przykrycia części powierzchni gruntu. Skutki takie będą miały ograniczony zasięg i związane mogą być z budową obiektów trwałych (turbiny wiatrowe i ich fundamenty).

 • Skutki odwracalne dotyczą okresowego (w trakcie trwania budowy) zaśmiecenia i dewastacji w najbliższym otoczeniu inwestycji, zaplecza budowy, tras dowozu itp. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych, powierzchnię gruntu należy oczyścić, wyrównać i pozostawić do naturalnej sukcesji okrywy roślinnej lub w razie konieczności zaplanować program renaturalizacji zbiorowisk roślinnych, tj. uwzględniając roślinność właściwą dla siedliska i rodzimą dla tych terenów. W przypadku likwidacji placów montażowych, tak jak wspomniano wcześniej, konieczna może okazać się częściowa wymiana podłoża gruntowego, do czego zostałyby wykorzystane masy ziemne z wykopów.

W trakcie prac budowlano – montażowych, istotny będzie wybór technologii ich prowadzenia tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w otaczający teren. Przy zachowaniu prawidłowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ze względu na krótkotrwały okres fazy budowy, powyższe prace nie przyniosą znacząco negatywnych skutków dla środowiska.

8.1.5. Oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne

Oddziaływanie na wody powierzchniowe

W bezpośrednim otoczeniu projektowanego pola farmy wiatrowej występują niewielkie dopływy Potoku Wiewiórskiego. Prawidłowo prowadzona faza budowy parku elektrowni wiatrowych, nie będzie jednak stwarzała zagrożenia dla stanu tych wód.

Realizacja inwestycji nie będzie wiązała się z: działalnością górniczą, zrzutem ścieków komunalnych i przemysłowych bezpośrednio do gruntu lub wód, z prowadzeniem składowiska odpadów, poborem kruszywa, działalnością rolniczą, poborem wód powierzchniowych, wymienionych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” jako źródła znaczących presji na środowisko wodne.

W cytowanym dokumencie wskazano działania, których wykonanie pozwoli wypełnić cele środowiskowe dla wód, w terminie do 2015 r. (z możliwością derogacji), prowadzące do osiągnięcia, co najmniej dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz utrzymaniu bardzo dobrego stanu/potencjału ekologicznego wód, które aktualnie odznaczają się takim stanem/potencjałem, a także osiągnięciu lub utrzymaniu dobrego stanu zarówno ilościowego jak i chemicznego wód podziemnych. Cele te wynikają z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r.

Realizacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla osiągnięcia tych celów, gdyż nie będzie powodować zanieczyszczenia wód zarówno powierzchniowych jak i podziemnych.

Oddziaływanie na wody podziemne

Wg Mapy Hydrologicznej Polski (Arkusz Dębica – 979), projektowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 425 „Dębica-Stalowa Wola-Rzeszów”. Niewielka wschodnia część pola przedmiotowej farmy wiatrowej (turbiny nr A11, A12, A13) znajduje się natomiast w zasięgu jednostki hydrogeologicznej 2abQ II. Na pozostałym obszarze brak jest użytkowego poziomu wodonośnego.

Potencjalne zagrożenie wód powierzchniowych i podziemnych mogłoby wystąpić w trakcie prac budowlanych, prowadzonych w warunkach intensywnych opadów deszczowych i gwałtownych roztopów wiosennych, sprzyjających wypłukiwaniu zanieczyszczeń z materiałów budowlanych. Przyczyną zanieczyszczenia wód mogłoby być również ich nieodpowiednie składowanie, a także niewłaściwa lokalizacja zaplecza budowy wraz z zaopatrzeniem sanitarnym. Ponadto pewne zagrożenie stanowią oleje silnikowe i smary, wyciekające z pojazdów samochodowych, w razie wystąpienia ich awarii. W związku z powyższym, stosowany będzie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie ewentualne naprawy i uzupełnianie paliw będzie następowało poza terenem budowy.

Na prawie całym obszarze inwestycyjnym, zagrożenia nie powinno czynić fundamentowanie pod elektrownie wiatrowe. Wykopy ziemne nie będą trwałe i po zakończeniu prac, zostaną zasypane. Nawet w przypadku zaistnienia konieczności wzmocnienia gruntu pod fundamentami, czy zastosowania fundamentów pośrednich (pali, kolumn żwirowych lub betonowych) nie będzie to stanowić negatywnego oddziaływania na środowisko.

W przypadku budowy fundamentu pod turbinę A11, nie wolno stosować trwałych odwodnień budowlanych , które wpłynęłyby na obniżenie zwierciadła wód podziemnych, co spowodowałoby zmiany w siedlisku zbiorowiska łęgowego oraz łęgu źródliskowego, o którym mowa w rozdz. 3.7.3 i 8.1.3.

Zaplecze budowy nie będzie źródłem negatywnego oddziaływania na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. Ścieki bytowe wytwarzane przez ekipę realizującą inwestycję, gromadzone będą w przenośnych sanitariatach i okresowo (w zależności od potrzeby) wywożone do oczyszczalni ścieków.

Nie przewiduje się również składowania materiałów budowlanych na terenie inwestycji – będą one dowożone na bieżąco na plac budowy. Ewentualne miejsca składowania substancji podatnych na migrację będą zabezpieczone poprzez wyścielenie materiałami izolacyjnymi.

Place montażowe i ciągi pieszo-jezdne będą utwardzone, nie stanowią warstwy nie przepuszczalnej i nie będą powodować przeszkód w infiltracji wód w głąb gruntu.

Etap budowy pola wiatrowego, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i zastosowaniu działań zapobiegawczych/minimalizujących/ograniczających (rozdz. 11), nie będzie negatywnie oddziaływał na wody .

8.1.6. Oddziaływanie na jakość powietrza i klimat

Mogący potencjalnie wystąpić, niewielki, okresowy i lokalny wzrost imisji zanieczyszczeń gazowych, w tym gł. NO2, CO i pyłu będzie miało miejsce praktycznie wyłącznie w fazie budowy i związane będzie z pracami montażowymi, pracami maszyn, przejazdem pojazdów z materiałami sypkimi oraz pyleniem głównie podczas prac ziemnych (szczególnie prowadzonych w okresach bezdeszczowej pogody). Ponadto realizacja przedsięwzięcia będzie rozłożona w czasie, dlatego negatywny wpływ na powietrze nie będzie miał charakteru skumulowanego. Zanieczyszczenia będą krótkotrwałe, odwracalne i nie wpłyną na pogorszenie stanu jakości powietrza. Nie mniej jednak, kierując się zasadą przezorności i prewencji, należy podjąć działania minimalizujące wszelkie oddziaływanie emisji zanieczyszczeń do powietrza tj. • dbać o prawidłową eksploatację i konserwację maszyn budowlanych i środków transportu – celem uniknięcia wzrostu zużycia paliw oraz ilości wydzielanych spalin i poziomu hałasu,

 • nie przeciążyć maszyn i pojazdów oraz nie eksploatować na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin.,

 • dążyć do maksymalnego skrócenie i usprawnienia cyklu inwestycyjnego poprzez sprawne zarządzanie projektem

8.1.7. Hałas i wibracje

Występowanie prac montażowych przy budowie Parku Elektrowni Wiatrowych będzie miało charakter krótkotrwały i okresowy.

Znaczny poziom emisji hałasu do środowiska, jaki może występować w tej fazie realizacji inwestycji wiąże się przede wszystkim z wykorzystywaniem znacznej ilości różnorodnego sprzętu maszynowego, specjalistycznych narzędzi, środków transportu. Montaż będzie się odbywał specjalistycznym gąsienicowym dźwigiem montowanym na miejscu.

Etap budowy ciągów pieszo-jezdnych będzie związany z dojazdem samochodów z materiałami do budowy, z wykorzystaniem maszyn do budowy.

Niekorzystne oddziaływania akustyczne mogą występować na każdym etapie budowy oraz montażu i będę związane z wykorzystywaniem wyżej wymienionych środków transportowych, maszyn roboczych, napędowych oraz zmechanizowanych narzędzi.

Strefa potencjalnych oddziaływań akustycznych obejmować będzie w czasie prowadzenia prac budowlanych najbliższe otoczenie terenu robót, rejon zaplecza budowy.

Praca sprzętu budowlanego, transport samochodowy generuje dźwięki na poziomie maksymalnym 65-90 dB. Będzie to hałas okresowy, nieustalony w funkcji czasu. Ze względu na stosunkowo znaczną odległość terenu budowy od najbliższej zabudowy zagrodowej – powyżej 650 m emisja hałasu „budowlano-montażowego” nie będzie powodować wystąpienie dyskomfortu akustycznego na tych terenach z wyjątkiem budynków położonych wzdłuż dróg wywozu i dowozu materiałów, elementów konstrukcji itp.).

Pracy sprzętu budowlanego towarzyszą również drgania (wibracje), które mogłyby być destrukcyjne dla konstrukcji budynków oraz ludzi w nich przebywających, gdyby znajdowały się one w strefie 50 m od placu budowy.

Oceniając wpływ analizowanej inwestycji na pogorszenie klimatu akustycznego w najbliższym jej otoczeniu, najważniejszy będzie jednak efekt długofalowy związany z fazą eksploatacji planowanej inwestycji.Pobieranie 1.49 Mb.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna