Walne Zebranie Zwyczajne – 4 Marca 2012 Miejsce: Rúa das Estrelas, 80 – Santiago de CompostelaPobieranie 57.27 Kb.
Data04.05.2016
Rozmiar57.27 Kb.
Walne Zebranie Zwyczajne – 4 Marca 2012

Miejsce: Rúa das Estrelas, 80 – Santiago de Compostela


Lp.

Imię

Nazwiska

Lp.

Imię

Nazwiska

1

Jose Manuel

Blanco Bareiro JosManuel

13

Monika

Nowak

2

Ilona

Mazurek

14

Robert

Nowak

3

Maria Angeles

Novoa

154

Ewa

Pawłowska

165

Máximo

Rodríguez Vázquez

176

Roman

Wcisło

187

Leszek Adam

Zaleski

198

Maria

Dudzic Perez

209

Javier

Perez Dominguez

2110

Anna

Dudek

2211

Javier

Ventosa Sanchez

2312

Katarzyna

Jabłońska

O godzinie 18.00 wymienione osoby spotkały się w powyższym miejscu w celu przedyskutowania nastepujacego porządku dnia:


1. Czytanie i zatwierdzenie, w danym przypadku, akt z poprzedniego zebrania.
2. Przedstawienie i zatwierdzenie działalności Stowarzyszenia w roku 2011;
3. Przedstawienie zatwierdzenie planu działalności Stowarzyszenia na rok 2012;
4. Przedstawienie i zatwierdzenie, w danym przypadku, budżetu Stowarzyszenia dla planowanych działań.
5. Wybory nowego sekretarza.

6. Pytania i propozycje.


Przewodnicząca Stowarzyszenia przeczytała akta z poprzedniego zebrania, które zostały zatwierdzone. Następnie kolejno wymieniła i opisała działania zawarte w drugim punkcie porządku dnia. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące opisanej dzialałalności i została ona jednomyślnie zatwierdzona.
Następnie przewodnicząca wymieniła i opisała propozycje działań Stowarzyszenia zawarte w punkcie 3. Odpowiedziano na zaistniałe w związku z tym pytania i wątpliwości i punkt 3 został jednomyślnie zatwierdzony.
W związku z 4 punktem skarbnik przedstawił bilans roczny i fundusze stowarzyszenia na następny rok. Nie zostały zgłoszone żadne uwagi dotyczące tego punktu i został on jednomyślnie zatwierdzony.
W związku z koniecznością wyboru nowego sekretarza, swoją kandydaturę zaprezentowała Katarzyna Jabłońska i została wybrana jednomyślnie.
Następnie odpowiedziano na zaistniałe pytania i uwagi:

- w kwestii wycieczek: letniej i jesiennej,

- w kwestii spotkania stowarzyszeń polonijnych w Madrycie,

- w kwestii zorganizowania Wielkanocy Polskiej w Santiago de Compostela,

- w kwestii organizowania wspólnych działań z innymi stowarzyszeniami emigrantów w Galicji,

- w kwestii organizacji nowych działań przez Stowarzyszenie,

- w kwestii utrzymania i aktualizacji strony internetowej Stowarzyszenia.
Wobec braku kolejnych punktów do rozpatrzeania zakończono zebranie o godzinie 20:00.


Podpisano:

Przewodnicząca: Ewa Pawłowska


Viceprzewodniczący: Roman Wcisło
Skarbnik: Anna Dudek
Sekretarz: Katarzyna Jabłońska
Członek zarządu: Sławomir Strażewicz
Członek zarządu 2: Ilona Mazurek

Asamblea General Ordinaria – 4 de marzo de 2012

Lugar: Rúa das Estrelas, 80 – Santiago de Compostela


Id

Nombre

Apellidos

Id

Nombre

Apellidos

1

Jose Manuel

Blanco Bareiro JosManuel

13

Monika

Nowak

2

Ilona

Mazurek

14

Robert

Nowak

3

Maria Angeles

Novoa

154

Ewa

Pawłowska

165

Máximo

Rodríguez Vázquez

176

Roman

Wcisło

187

Leszek Adam

Zaleski

198

Maria

Dudzic Perez

209

Javier

Perez Dominguez

2110

Anna

Dudek

2211

Javier

Ventosa Sanchez

2312

Katarzyna

Jabłońska

En el lugar y fecha arriba indicados, comenzando a las 18:00 horas, se reunieron las personas referidas para tratar el siguiente orden del día:


1.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior.
2.- Presentación y aprobación de las actividades realizadas en el año 2011.

3.- Presentación y aprobación del plan de actividades a realizar en el presente año 2012.


4.- Presentación y aprobación del presupuesto de la Asociación para el presente año 2012.
5.- Elección de la nueva Secretaria.

6.- Propuestas y preguntas.

La presidenta de la Asociación fue leyendo el acta de la Asamblea anterior, los cuales fueron aprobados por los presentes. Luego fue exponiendo y explicando las actividades referidas en el punto segundo del orden del día. Ante la falta de objeciones referentes a la actividad desarrollada, se aprobó ese punto por unanimidad.
Igualmente, la presidenta de la Asociación fue exponiendo y explicando las actividades previstas para realizar, tal y como figuran en el punto tercero. Se realizaron algunas preguntas, que fueron aclaradas por la presidenta y se aprobó ese punto por unanimidad.
Respecto al cuarto punto la tesorera expuso la balanza anual y los fondos de la Asociación para el año 2012. Ante la falta de objeciones, se aprobó ese punto por unanimidad.
En lo relacionado con la elección de la nueva Secretaria, presentó su candidatura Katarzyna Jabłońska y fue elegida por unanimidad.
A continuación se respondieron las preguntas que han surgido:


  • cuestión de las excursiones en primavera y en otoño;

  • cuestión de la reunión de las asociaciones polacas en Madrid;

  • cuestión de organización de la Pascua Polaca en Santiago de Compostela;

  • cuestión de organización de eventos en conjunto con otras asociaciones de inmigrantes en Galicia;

  • cuestión de organización de nuevos eventos y actividades por la asociación.

  • cuestión de mantenimiento y actualización de la página web de la asociación.

No habiendo más puntos a tratar, siendo las 20:00 horas, se levanta la sesión.Firmado:
Presidente: Ewa Pawlowska
Vicepresidente: Roman Wcislo
Tesorera: Anna Dudek
Secretaria: Katarzyna Jablonska
Vocal 1.: Slawomir Strazewicz
Vocal 2.: Ilona Mazurek
Pobieranie 57.27 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna