Warmia I Mazury regionem zjednoczonej Europy” zamawiająCY: Investcom Szymon FiedorowiczPobieranie 231.47 Kb.
Strona1/3
Data02.05.2016
Rozmiar231.47 Kb.
  1   2   3
Województwo

Warmińsko - MazurskieWarmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”


ZAMAWIAJĄCY:
Investcom Szymon Fiedorowicz

Ul. Piłsudskiego 60c/24, 10-450 Olsztyn.ZAPYTANIE OFERTOWE

” Zakup sprzętu komputerowego

Olsztyn dnia 20 listopada 2015 r.

1. INFORMACJE O ZamawiającyM

Zamawiającym jest: Investcom Szymon Fiedorowicz

Adres: Ul. Piłsudskiego 60c/24, 10-450 Olsztyn.

telefon/ fax 89 612 07 22

Godziny urzędowania: od 8.00 do 16.00

www, e-mail: www.investcom.biz biuro@3sat.pl


Numer postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument jest oznaczone numerem Investcom/2015/1

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.
2. Tryb udzielenia zamówienia


 1. Zamawiający nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

 2. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasady procedury „Zapytania ofertowego”

 3. Miejsce publikacji ogłoszenia o postępowaniu:

- strona internetowa Zamawiającego

- tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego


3. OPIS przedmiotU zamówienia

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup sprzętu informatycznego”. Rodzaj zamówienia: sprzęt.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do specyfikacji - Opis przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy opisując przedmiot zamówienia użyto norm, aprobat, specyfikacji technicznych, nazw producenta, nazw patentów, Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie (dostawę) innych równoważnych rozwiązań. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, poprzez złożenie stosownych dokumentów
  i certyfikatów, że oferowane przez niego usługi lub dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w zakresie dostawy sprzętu. Części zostały podzielone zgodnie z zakresem określonym w Tabeli A i Tabeli B .

 4. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń między zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych.

Rozliczenie nastąpi w PLN.

 1. Wspólny Słownik Zamówień – CPV:

Przedmiot główny:

30200000-1Urządzenia komputerowe

Przedmiot dodatkowy:30213300-8 - Komputer biurkowy

30213100-6 - Komputery przenośne.

30231300-0Monitory ekranowe .

Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest przedsięwzięciem, na które otrzymał dofinansowanie
z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach osi priorytetowej:
1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MSP w zakresie innowacji i nowych technologii.
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2015 roku. Szczegółowy harmonogram dostawy poszczególnych modułów zostanie opracowany na podstawie złożonej oferty przez Wykonawcę przy założeniu, że terminem końcowym jest 30 listopada 2015 r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji, jeżeli przedmiotowe wydłużenie będzie wpływało na ważny interes Zamawiającego. Poprzez ważny interes Zamawiającego uważane jest zakończenie projektu, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.


5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej:

posiadania wiedzy i doświadczenia.

Za Wykonawcę posiadającego niezbędną wiedzę i doświadczenie Zamawiający uzna takiego, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykaże się posiadanym doświadczeniem: minimum 1 wykonanie dostawy sprzętu komputerowego o wartości min. 50 000 zł.6. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, WYKAZ WYMAGANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

a) Wykaz usług i dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi i dostawy te zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone – załącznik nr 3 do zapytania;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

2. Zamawiający wymaga również złożenia wraz z ofertą następujących oświadczeń i dokumentów:

a) wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania;

b) pełnomocnictwo – do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;

3. Forma dokumentów.

a) wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika),

b) gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu,

c) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający

i wykonawcy przekazują pisemnie, faksu i w postaci poczty elektronicznej.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

za pomocą faksu lub emaila, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. W przypadku, gdy na żądanie Zamawiającego dotyczące niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania wiadomości przez Wykonawcę (np. pisma, zawiadomienia itp.), Wykonawca nie potwierdza otrzymania wiadomości, uznaje się iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu/adres email Wykonawcy zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się przez Wykonawcę z jego treścią.

5. Korespondencję pisemną związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:Investcom Szymon Fiedorowicz,

Olsztyński Park Naukowo Technologiczny Olsztyn ul. Trylińskiego 16, budynek B3, 10-683 Olsztyn,

pokój 104 – Sekretariat

z podaniem numeru sprawy: Investcom/2015/1.

6. Korespondencję w formie poczty elektronicznej związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na

adres: zenon.mysiorski@3sat.pl


8. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW W WYKONAWCAMI SPRAWACH FORMALNYCH

Zenon Mysiorski Menedżer,

w godzinach pracy – poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 16.00.


9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

Oferta powinna być przygotowana z uwzględnieniem poniższych zasad:

1. Wykonawca może złożyć jedna ofertę obejmującą dostawę sprzętu informatycznego ujętego w Tabeli A lub Tabeli B, lub w obu tabelach.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wymaga się, by oferta była przygotowana na piśmie, w formie zapewniającej pełną czytelność treści. Dopuszcza się złożenie oferty w formie maila z załącznikiem w formacie .zip lub .rar zawierającym czytelne scany wszystkich wymaganych dokumentów zawartych w zapytaniu ofertowym. Jeśli tak złożona oferta wygra, przed podpisaniem Umowy konieczne będzie dostarczanie oryginałów zeskanowanych dokumentów.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.

5. Oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych . Wykonawcy lub przez osobę/y posiadającą/e odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnej, udzielone przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji Wykonawcy.

6. Do oferty powinny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wymagane postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

7. Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących integralną część zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez wykonawcę pod warunkiem, że ich treść a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego.

8. Ofertę zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym - należy umieścić w kopercie (opakowaniu). Koperta (opakowanie) winna być oznaczona:

nazwą i adresem (firmy) Wykonawcy, zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Investcom Szymon Fiedorowicz,

Olsztyński Park Naukowo Technologiczny Olsztyn ul. Trylińskiego 16, budynek B3, 10-683 Olsztyn,

pokój 104 – Sekretariat

z opisem:

Zakup sprzętu informatycznegoOFERTA dla Investcom/2015/1

Nie otwierać przed 26.11.2015 r. godz.10.15.

Jeśli oferta zawierającą wymagane dokumenty i oświadczenia, przygotowane zgodnie z zasadami określonymi w zapytaniu ofertowym będzie składana emailowo, w tytule maila należy umieścić treść: Zakup sprzętu informatycznego OFERTA dla Investcom/2015/1, a w treści wiadomości jedynie: OFERTA dla Investcom/2015/1. Nie otwierać przed 26.11.2015 r. godz.10.00. Składający ofertę samodzielnie podejmuje decyzję, czy i w jaki sposób przekaże wiadomość mailową bez jednoznacznego identyfikowania firmy nadawcy wiadomości. Zamawiający niezwłocznie potwierdzi mailowo otrzymanie oferty i zobowiązuje się do nieotwierania załącznika z dokumentami do dnia 26.11.2015 r. godz.10.00. Po godz.10.00. załącznik zostanie rozpakowany, a oferta zostanie potraktowana jak złożona pisemnie w wymaganym miejscu i terminie.


10. MIEJSCE, TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: do dnia 26.11.2015 r. do godz.10.00.

 2. Oferty należy przesyłać lub składać:

Investcom Szymon Fiedorowicz,

Olsztyński Park Naukowo Technologiczny Olsztyn ul. Trylińskiego 16, budynek B3, 10-683 Olsztyn,

pokój 104 – Sekretariat

z opisem:

Zakup sprzętu informatycznego”OFERTA dla Investcom/2015/1

Nie otwierać przed 26.11.2015 r. godz.10.15.
11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

 1. Termin otwarcia ofert: 26.11.2015 r. godz.10.15.

 2. Otwarcie ofert: Investcom Szymon Fiedorowicz, p.104.

 3. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

 4. Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego.

 5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: osobno dla części określonych w Tabeli A i Tabeli B oraz łącznie (suma wartości dla sprzętu z Tabeli A i Tabeli B).

 6. Podczas otwarcia ofert zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.


12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca obliczy cenę na podstawie własnej kalkulacji średnich cen jednostkowych. W w/w cenach należy pomieścić wszystkie koszty własne. Do ceny tak wyliczonej w cenie za cały przedmiot umowy Wykonawca doliczy należny podatek VAT.

2. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
13. KRYTERIA WYBORU OFERTY


  1. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu z zastosowaniem następujących kryteriów oceny:

LP

Nazwa kryterium oceny oferty

Waga
(maksymalna liczba punktów)

1

Cena

100% (100pkt)

gdzie:


 • Cena” – 100%
  Oferta z najniższą zaoferowaną ceną otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru: Wartość punktowa = 100 x (Cmin / Cb), gdzie:
  Cmin - najniższa cena spośród złożonych ofert,
  Cb - cena oferty badanej.
  Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryterium wynosi 100 pkt.

Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Wykonawców:

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2. Informacje, o których mowa powyżej zostaną również zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego i tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


15. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz

Zamawiającym zawiera projekt umowy - załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.


16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zamawiający informuje, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem, na które Zamawiający otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach osi priorytetowej: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MSP w zakresie innowacji i nowych technologii, i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez niedotrzymanie obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji na skutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający będzie dochodził pełnego odszkodowania związanego z utratą środków pomocowych.


17. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszego zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 4 – Projekt umowy wraz z załącznikami.

Województwo

Warmińsko – MazurskieWarmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Załącznik Nr 1

do zapytania ofertowego…………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Zamawiający:

Investcom Szymon Fiedorowicz

O F E R T A

 1. Odpowiadając na ogłoszenie na: Zakup sprzętu informatycznego” oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową w wysokości:

L.p.

Wyszczególnienie

Ilość

Cena jednostkowa netto

Cena netto

Proponowany termin realizacji

1

2

3

4

3*4

Tabela A


1.

monitor dotykowy dyspozytora systemu

1

X2.

monitor do prezentacji danych na mapie

4

X3.

komputer stacjonarny dyspozytorni

1

XTabela B

4.

komputer stacjonarny w obudowie mini

3

X5.

monitor

3

X6.

laptop biurowy

1

X7.

komputer imac do prac graficznych

1


Razem cena netto w złotych

X

X
X

VAT

X

Stawka 23%
X

Razem cena brutto z złotych

X

X
X

Razem cena brutto słownie


  1. Zamówienie wykonamy w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.

  2. Akceptujemy warunki płatności wynagrodzenia na zasadach określonych projektem umowy.

  3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z warunkami wykonania przedmiotu zamówienia oraz w cenie ofertowej zostały uwzględnione wszystkie koszty i ryzyka związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

  4. Oświadczamy następujące terminy gwarancji za wykonane dostawę: na okres podany przez producenta , nie mniej niż 24 miesiące.

  5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

  6. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym.

  7. Oświadczamy, że wszelką korespondencję należy prowadzić na adres: …………………………………………………………………………………………………. oraz adres poczty elektronicznej.: …………………………………………………...

Załącznikami do niniejszej oferty są: • ……………………………………………………………

 • ……………………………………………………………

Oferta zawiera …………. ponumerowanych stron

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy)
Województwo

Warmińsko - MazurskieWarmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Załącznik Nr 2

do zapytania ofertowego


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Założeniem projektu jest: Zakup sprzętu informatycznego”.

Na projekt składa się dostawa następujących urządzeń:


Województwo

Warmińsko - MazurskieWarmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Załącznik Nr 3

do zapytania ofertowego

…………………………………………………………

(pieczęć Wykonawcy)

Zamawiający:

Investcom Szymon Fiedorowicz
Wykaz wykonanych dostaw

Lp.

Nazwa zamówienia, zakres


Całkowita

wartość netto

w PLN


Termin realizacji

Nazwa zleceniodawcy
Data

rozpoczęciaData

zakończenia


1Do niniejszego wykazu dołączono następujące dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione dostawy zostały wykonane zgodnie z zamówieniem i prawidłowo ukończone (referencje itp.):

1. ……………………………………………………….

2. ……………………………………………………….

3. ……………………………………………………….

4. ……………………………………………………….


..................................., dn. …………………………..…….. ..............................................................

Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu WykonawcyWojewództwo

Warmińsko - MazurskieWarmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”
Załącznik Nr 4

do zapytania ofertowego


UMOWA nr ……………/2015-PROJEKT
zawarta w dniu ………………….. roku, pomiędzy:
INVESTCOM Szymon Fiedorowicz z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Piłsudskiego 60C/24, 10-450 Olsztyn, NIP 7393059926 reprezentowanym przez:

Szymona Fiedorowicza – właściciela,


zwaną dalej " ZAMAWIAJĄCYM",
a …………………………
którą reprezentuje:
zwaną dalej " Wykonawcą ",

zwanymi w dalszej części Umowy łącznie „Stronami” osobno zaś „Stroną”, o następującej treści:


Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach realizacji przez INVESTCOM Szymon Fiedorowicz w Olsztynie projektu pod nazwą „Zakup sprzętu informatycznego”, na którego realizację INVESTCOM Szymon Fiedorowicz otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 w ramach osi priorytetowej: 1.1 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.7 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MSP w zakresie innowacji i nowych technologii.; w wyniku postępowania nr Investcom/2015/1.  1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna