Warszawa, 28. 02. 2008 protokóŁ nr 1/Zarząd/2008Pobieranie 85.61 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar85.61 Kb.

Posiedzenie Zarządu Krajowej Unii Producentów Soków KUPS w dn. 28 lutego 2008 roku

Warszawa, 28.02.2008

PROTOKÓŁ nr 1/Zarząd/2008Rodzaj posiedzenia: Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków oraz Komitetu Organizacyjnego Sympozjum KUPS

Data posiedzenia: 28 lutego 2008 roku

Miejsce posiedzenia: sala 321, ul. Rakowiecka 36, Warszawa

Status protokołu: protokół przyjęty na posiedzeniu Zarządu w dniu 4 czerwca 2008 roku

Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu dysponują 6 głosami na 7 głosów, zatem Zarząd KUPS zdolny jest do podejmowania prawomocnych uchwał.


Obecni na posiedzeniu:

Lp.

Imię i nazwisko


FirmaJulian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS, Tymbark S.A.Prof. Witold Płocharski

Wiceprezes Zarządu KUPS, ISK w SkierniewicachDr Romuald Ozimek

Wiceprezes Zarządu KUPS, OJC Wisowa Sp. z o.Andrzej Kłodawski

Członek Zarząd KUPS, Hortex Holding S.A.Leonard Świrkula

Członek Zarządu KUPS, Jahnckepol Sp. z o.o.Teodozja Wasińska

Członek Zarządu KUPS, Agros Nova Sp. z o.o.

Biuro KUPS:Barbara Groele

Sekretarz Generalny KUPS

Pozostali Goście:Stanisław Stępniewski

Członek Komisji Rewizyjnej KUPS, ZPOiW „ARED”


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia

 2. Przyjęcie protokołu Zarządu z dnia 6 listopada 2007

 3. Przyjęcie nowych członków KUPS

 4. Omówienie nowych inicjatyw w branży sokowniczej (dr R. Ozimek)

 5. Omówienie aktualnej sytuacji na rynku jabłek przemysłowych i koncentratu w Polsce

 6. Możliwość uczestnictwa Stowarzyszenia KUPS w pracach COPA-COGECA

 7. Organizacja seminarium KUPS z Organizacjami Producentów Owoców w kwietniu 2008

  • Miejsce i termin seminarium

  • Program seminarium - szczegółowe tematy prelegenci

  • Sprawy organizacyjne

 8. Realizacja budżetu KUPS na koniec 2007 roku

 9. Zatwierdzenie planu delegacji zagranicznych

 10. Decyzja odnośnie zmniejszenia opłat członkowskich KUPS w roku 2008 - podjęcie uchwały. Przedyskutowanie propozycji zróżnicowania opłat składek członkowskich w KUPS

 11. Przygotowanie materiałów reklamowych KUPS

 • Dodrukowanie folderu informacyjnego KUPS

 • Weryfikacja folderu DSK

 1. Organizacja sympozjum KUPS w roku 2008

  • Uwzględnienie prelekcji nt. sokowniczego rynku wschodniego, zaproszenie firm handlowych z Bloku Wschodniego

  • Propozycja szczegółowych tematów i prelegentów

  • Sprawy organizacyjne

 2. Omówienie statusu prac nad zmianą Dyrektywy sokowej.

 3. Przedyskutowanie stanowiska KUPS odnośnie GMO – szanse i zagrożenia dla branży sokowniczej

 4. Omówienie prac Polskiej Rady Przemysłu Żywnościowego

 5. Informacja na temat realizacji projektu QUALI-JUICE

 • Organizacja bezpłatnego szkolenia

 1. Sprawy inne, wolne wnioski

 2. Zamknięcie posiedzeniaAd 1.

Posiedzenie rozpoczyna pan Julian Pawlak, Prezes Zarządu KUPS, witając uczestników.


Ad 2.

Brak jest nadesłanych uwag do treści projektu protokołu z posiedzenia Zarządu z dnia 6 listopada 2007. Zebrani nie wnoszą dodatkowych uwag do treści protokołu. Poddaje się głosowaniu jawnemu przyjęcie protokołu.

Wyniki głosowania jawnego:

Za przyjęciem: 6 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów

Przeciw: 0 głosówW wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 1 w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu KUPS z dnia 6 listopada 2007.
Ad 3.

Deklarację przystąpienia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS, złożył pan Grzegorz Łukasik, Sales Manager z firmy O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. (produkcja zagęszczonych soków owocowych) natomiast w poczet członków wspierających złożyła deklarację firma O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. z siedzibą w Przeworsku.

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosówW wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 2 w sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS pana Grzegorza Łukasika oraz w poczet członków wspierających firmę O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. z siedzibą w Przeworsku.
Deklarację przystąpienia w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS, złożył pan Maciej Jóźwicki, Prezes Zarządu z firmy Marwit Sp. z o.o. (produkcja niepasteryzowanych (jednodniowych) soków marchwiowych, pomarańczowych i innych) natomiast deklarację przystąpienia jako członek wspierający złożyła deklarację firma Marwit Sp., z o.o. z siedzibą w Zławieś Wielka.

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia
w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia KUPS pana Macieja Jóźwickiego oraz
w poczet członków wspierających Marwit Sp. z o. o. z siedzibą w Zławieś Wielka.

Rezygnację z członka zwyczajnego w Stowarzyszeniu KUPS złożył pan Bartosz Wróbel z firmy Shoeller Arca Systems Sp. z o.o. Rezygnacja z członkostwa była podyktowana przystąpieniem jako członek zwyczajny pana Cezarego Świeczkowskiego Przedstawiciel Handlowy z firmy Shoeller Arca Systems Sp. z o.o.

Ad. 4. i 5

Dr Romuald Ozimek informuje zebranych o spotkaniu producentów zagęszczonych soków owocowych, które odbyło się w dniu 26 lutego w Kielcach. Na spotkaniu tym, po omówieniu bieżącej sytuacji na rynku soków, sformułowano informację prasową i poproszono o umieszczenie jej na stronie internetowej KUPS (Załącznik). Wynikiem spotkania jest również podjęcie inicjatywy zaktywizowania Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków w ramach Stowarzyszenia KUPS. W skład komitetu założycielskiego sekcji weszli: dr R. Ozimek, A. Podoba, K. Grzegorzek, P. Trojanowicz. Zadaniem komitetu będzie m.in. opracowanie regulaminu prac tej sekcji.

Członkowie Zarządu pozytywnie odnoszą się do powołania sekcji w ramach Stowarzyszenia KUPS, której zadaniem będzie podejmowanie inicjatyw w interesie producentów zagęszczonych soków owocowych. Wątpliwości Zarządu budzi natomiast postulowane powołanie Konsorcjum Handlowego w ramach Stowarzyszenia KUPS, z uwagi na ponoszenie pełnej odpowiedzialności za jej działalność przez Członków Zarządu KUPS.

Formułuje się uchwałę, którą poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 4 w sprawie powołania w ramach Stowarzyszenia KUPS Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków.
Ad 6.

Pani Barbara Groele informuje, że Stowarzyszenie KUPS jest organizacją branżową przetwórców i dlatego nie może być członkiem Federacji Rolniczych Związków Branżowych, która deleguje reprezentantów na posiedzenia COPA-COGECA. Stowarzyszenie KUPS może jedynie w ramach współpracy pełnić rolę doradcy na prośbę Federacji w przypadkach omawiania tematów przetwórstwa na posiedzeniach COPA – COGECA.

Zebrani po dyskusji podejmują decyzję, że platforma współpracy z Federacją Rolniczych Związków Branżowych i COPA – COGECA zostanie wypracowana w ramach tworzonej Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków.
Ad 7.

Zebrani po dyskusji uzgodnili, że jednodniowe, bezpłatne spotkanie panelowe przetwórców z producentami owoców zostanie zorganizowane w Warszawie w siedzibie KUPS (budynek IBPRS) w tygodniu pomiędzy 7 a 10 kwietnia br. Dokładny termin zostanie ustalony przez Biuro KUPS. Dyskusję panelową będą prowadzić: Poseł M. Maliszewski, dr R. Ozimek, R. Ciźla, A. Podoba. Uzgodniony program spotkania w załączeniu.


Ad 8.

Pani Barbara Groele omawia realizację budżetu za 2007 rok (załącznik). Zwraca uwagę, że zmniejszenie kosztu usług i wynagrodzeń w 2007 roku w stosunku do planowanych wielkości wynika z rozliczenia części tych kosztów w ramach projektu Marchewka i Quali – Juice. Zwraca również uwagę na przekroczenie kosztów związanych z delegacjami zagranicznymi (o dodatkowych delegacjach był informowany Zarząd). Na koniec 2007 koszty zwiększyły się proporcjonalnie w stosunku do zwiększonych przychodów (Załącznik). Członkowie Zarządu nie wnoszą uwag.


Ad 9.

Zebrani Członkowie Zarządu po krótkiej dyskusji akceptują Plan delegacji zagranicznych w roku 2008 z uwagą, że w przypadkach uzasadnionych ilość delegacji może ulec zwiększeniu (Załącznik).

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za przyjęciem – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosówW wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 5 w sprawie przyjęcia Planu delegacji zagranicznych na rok 2008.
Ad 10.

Zebrani Członkowie Zarządu podejmują dyskusję nad wysokością opłat członkowskich w 2008 roku dla członków KUPS, którzy w latach ubiegłych nie płacili pełnej wysokości (Załącznik). Z uwagi, iż te firmy nie będą mogły zapłacić pełnej stawki w roku bieżącym, ze względu na niskie dochody, o czym telefonicznie informowały biuro KUPS, zebrani podejmują decyzję o zmniejszeniu wysokości opłat członkowskich (netto): 1. BUH Ramotowski – 4 000 zł

 2. Viands Sp. z o.o. – 2 000 zł

 3. Atlantic Chemicals – 1 200 zł

 4. Epalg Food Sp. z o.o. – 500 zł

 5. Frubella Processing Sp. zo.o. – 5 500 zł

Jednocześnie omawia się wniosek zmniejszenia opłaty członkowskiej w roku 2008 dla nowego członka KUPS - firmy Marwit Sp. z o.o. do kwoty 9 000 zł.
Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za przyjęciem – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosówW wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 6 w sprawie zmniejszenia dla niektórych firm opłat członkowskich w roku 2008.
Pan Ryszard Chmielewski z Epalg Food Sp. z o.o. wystosował pismo do Zarządu KUPS z prośbą o umorzenie zaległej opłaty członkowskiej za 2007 rok z uwagi na bardzo drastyczne ograniczenie zakresu działalności Firmy (załącznik).
Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za przyjęciem – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosówW wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 7 w sprawie umorzenia opłaty członkowskiej dla firmy Epalg Food Sp. z o.o. w roku 2007.
Pan Leonard Świrkula proponuje, aby nie wnosić na Walne Zgromadzenie Członków propozycji zmniejszenia składek dla małych i średnich firm. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może podjąć decyzję o zmniejszeniu składki. Wszyscy zebrani się zgodzili z propozycją.
Ad 11.

Pani Barbara Groele informuje, że zostały wyczerpane foldery informacyjne KUPS oraz DSK. Wydruk nowych folderów po 1 000 szt. to wydatek około 1000 zł (netto). Zarząd popiera konieczność dodrukowania folderów z uwagą uzupełnienia struktury organizacyjnej KUPS o Sekcję Producentów Zagęszczonych Soków. Do zweryfikowanej treści folderu DSK, zebrani nie wnoszą uwag.


Ad 12.

Zebrani omawiają projekt programu sympozjum. W uzupełnieniach wnoszą uwagę o dodaniu krótkiego 10 min. wystąpienia dr R. Ozimka w pierwszym dniu sympozjum jako wstępu do omawiania platformy współpracy pomiędzy producentami i przetwórcami (załącznik). Trwają rozmowy i potwierdzania prelegentów z rynków wschodnich.

Uczestnicy posiedzenia nie wnoszą uwag do listy zaproszonych gości oraz preliminarza kosztów (załącznik). Koszty netto uczestnictwa określono w wysokości:


 • dla członków 980 zł (I termin)i 1 350 zł (II termin);

 • dla nie członków 1 350 zł (I termin) i 1650 zł (II termin);

 • 10 % zniżki dla każdego uczestnika powyżej 3 osób z tej samej firmy (czwarta i więcej).


Ad 13.

Pani Barbara Groele informuje, że w wyniku uwag od członków wypracowano wspólne stanowisko KUPS w sprawie zmian Dyrektywy sokowej, w tym zakazu dodatku kwasu i soku cytrynowego/limowego oraz ich soków zagęszczonych. Stanowisko zostało wysłane do MRiRW oraz AIJN oraz do przewodniczącego Grupy Roboczej UE, w której uczestniczyła pani E. Sakowska z MRiRW.

W dniu 18 marca br. planowane jest posiedzenie Komitetu Technicznego AIJN na którym na prośbę KUPS będzie omawiany temat wprowadzenia zakazu dodatku do soków owocowych kwasu i soku cytrynowego/limowego oraz ich soków zagęszczonych.
Ad 14.

Zebrani Członkowie Zarządu po burzliwej dyskusji, za i przeciw popieraniu stanowisk dotyczących wprowadzenia GMO w Polsce, mając na uwadze korzyści dla branży rolno-spożywczej, ale też zagrożenia dla producentów wyrobów gotowych ze względu na brak akceptacji produktów wyprodukowanych z GMO przez dużą część konsumentów oraz dyskusję nad zaostrzeniem wymagań dla znakowania żywności GMO – podejmują decyzję o nie wyrażaniu przez Stowarzyszenie KUPS jakichkolwiek opinii na temat GMO.


Ad. 15

W wyniku podjętej dyskusji nt. artykułów, które ukazały się w prasie nt. Polskiej Rady Przemysłu Żywnościowego, pan dr Romuald Ozimek wnosi o zaopiniowanie przez prawnika KUPS pana Mecenasa Sławomira Wopaleńskiego, czy nie zachodzi nieuzasadnione reprezentowanie KUPS przez Polską Radę Przemysłu Żywnościowego.

Prezes Pawlak informuje, że w kwietniu br. planowana jest konferencja/seminarium dla mediów organizowane przez Polską Radę Przemysłu Żywnościowego.
Ad. 16

Pani Barbara Groele przedstawia informacje odnośnie realizacji projektu Quali – Juice. Obecnie zakończono realizację II-ego okresu projektu. Na spotkaniu podsumowującym ten okres w Rumunii w dniach 8 – 9 listopada br. zaprezentowano dotychczasową realizację działań. W dniu 22 lutego w Warszawie KUPS z drugim partnerem z projektu Politechniką Łódzką zorganizowało robocze spotkanie nt. wyników testowania urządzeń do badań kwasu mlekowego i ich obsługi. W czerwcu (12 czerwca br.) zaplanowano w ramach projektu Quali-Juice szkolenie dla MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw). II-gi okres rozliczeniowy projektu Quali – Juice został poddany auditowi finansowemu z wynikiem pozytywnym.


Ad. 17

 1. Redakcja Agro Przemysł zwróciła się z prośbą do Stowarzyszenia KUPS o objęcie patronatem konferencji „Woda i ścieki w przemyśle spożywczym i chemicznym” w dniu 15-16 kwietnia, 2008 w Warszawie. Nie jest to związane z kosztami a jedynie wzajemną promocją. Członkowie Zarządu pozytywnie odnoszą się do prośby.

 2. Na wniosek Biura KUPS Zarząd wyraża zgodę na podpisanie umowy w sprawie dostarczania wody do picia z firmy „Dar Natury”.

 3. Pani Barbara Groele została powołana na członka Rady ds. Diety, Aktywności Fizycznej Zdrowia przy Ministerstwie Zdrowia.

 4. Stowarzyszenie KUPS skonsultowało z członkami projekt dokumentu dotyczącego rozdawania owoców w szkołach „School Fruit Scheme” (projekt Owoce w Szkołach). Opracowano stanowisko w tej sprawie, które przesłano do Komisji UE.

 5. Pani Barbara Groele informuje, że jest możliwość przeszkolenia pani Sylwii Jadczak – Mowel w firmie SOKPOL (około 1 tygodnia) z uwagi iż pani Sylwia nie pracowała w zakładzie produkującym soki. Szkolenie jest tym bardziej zasadne, że pani Sylwia w przyszłości po przeszkoleniu mogłaby prowadzić audity DSK oraz IRMA. Koszty delegacji i pobytu na szkoleniu musi ponieść KUPS. Członkowie wyrażają zgodę i nie wnoszą żadnych uwag.

 6. Na prośbę pani dr Sylwii Skąpskiej omawiany jest projekt budżetu i zakresu badań owoców i soków aroniowych w ramach grantu IBPRS. Pani dr Sylwia Skąpska zwraca się z prośbą o dofinansowanie projektu i pomoc przy zbieraniu próbek. Decyzją Członków Zarządu informacja o projekcie wraz z argumentacją zostanie rozesłana do członków KUPS.

 7. W związku ze zwiększeniem się kosztów związanych z usługowym przeprowadzaniem auditów IRMA przez KUPS, zebrani Członkowie Zarządu podjęli decyzję o renegocjowaniu wysokości opłaty za przeprowadzaniu auditów do 350 Euro za audit podstawowy i 400 za audit higieny.

 8. Pani Barbara Groele informuje zebranych o złożeniu przez pana Andrzeja Drozda pisma o wypowiedzenie pracy z dniem 15 marca br., ze względu na zmianę pracy. Jest to bardzo niekorzystne z uwagi, iż nabył już doświadczenie w realizacji projektu promocyjno – informacyjnego dofinansowanego ze środków unijnych, a końcem bieżącego roku planujemy po pozytywnej ocenie Komisji UE realizację kolejnego projektu pt. „5 x dziennie owoce i warzywa”. Oprócz tego w trakcie jest realizacja projektu Quali – Juice i organizacja międzynarodowego sympozjum KUPS w maju br.

 9. Pan Julian Pawlak stawia wniosek podwyższenia pensji dla pani Sylwii Mowel. Pani Sylwia przez trzy pierwsze miesiące była zatrudniona na umowę na okres próbny, który przeszła pozytywnie. Pani Barbara Groele ocenia panią S. Mowel jako dobrego pracownika, który bardzo szybko wdrożył się w bieżące prace Stowarzyszenia KUPS.

Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za przyjęciem – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosówW wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 8 w sprawie podwyżki dla pani Sylwii Mowel.

 1. Pan Julian Pawlak stawia wniosek podwyższenia pensji dla pani Barbary Groele – Sekretarza Generalnego KUPS z uwagi na pozytywną ocenę dotychczasowej pracy, szeroki zakres obowiązków obejmujący także około 30 auditów rocznie (IRMA + DSK) i trudności w pozyskaniu stałych współpracowników, co wymaga zwiększonego nakładu pracy. Uchwałę poddaje się głosowaniu jawnemu.

Za przyjęciem – 6 głosów

Przeciw – 0 głosów

Wstrzymało się – 0 głosów

W wyniku głosowania jawnego podejmuje się uchwałę nr 9 w sprawie podwyżki dla pani Barbary Groele.

Na tym zakończono protokół.


Protokołowała:

Barbara Groele
Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

Załączniki:

 1. Uchwały od 1 do 9

 2. Lista obecności

 3. Porządek posiedzenia

 4. Projekt protokołu z posiedzenia zarządu z dnia 6 listopada 2007

 5. Deklaracje przystąpienia O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o.o. oraz Marwit Sp. z o.o. do Stowarzyszenia KUPS

 6. Pismo dot. Rezygnacji z członkowstwa w KUPS p. Bartosz Wróbel z firmy Scheller Arca Systems Sp. z o. o.

 7. Deklaracja przystąpienia do KUPS p. Cezarego Świeczkowskiego z firmy Scheller Arca Systems Sp. z o.o.

 8. Komunikat odnośnie aktualnej sytuacji na rynku zagęszczonych soków owocowych, spotkanie 26.02.2008r., Kielce

 9. Projekt programu spotkania panelowego „rynek soków oraz baza surowcowa do ich produkcji”

 10. Realizacja Budżetu za okres styczeń-grudzień 2007

 11. Plan delegacji zagranicznych w 2008 roku

 12. Zestawienie zmniejszonych składek i opłat członkowskich w 2007 i 2008 r.

 13. Projekt folderu KUPS

 14. Projekt folderu DSK

 15. Program XI Międzynarodowego Sympozjum KUPS, 14-16 maja, Bronisławów

 16. Lista osób zaproszonych na sympozjum

 17. Preliminarz kosztów XI Międzynarodowego Sympozjum KUPS, 14-16 maja, Bronisławów

 18. Informacja dotycząca strategii KUPS podjęcia działań w sprawie wprowadzenia zakazu dokwaszania soków

 19. Informacja prasowa odnośnie powołania Polskiej Rady Przemysłu Żywnościowego

 20. Projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków zatwierdzania skupujących owoce miękkie i przetwórców owoców miękkich oraz warunków, jakie powinny spełniać te podmioty po uzyskaniu zatwierdzenia

 21. Projekt Ustawy o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych

 22. Kalkulacja kosztów badania aronii

 23. Regulamin ustalania i prezentowania stanowisk RGŻ

 24. Artykuł w Gospodarce Mięsnej 02/2008 – „Polska Rada Przemysłu Żywnościowego”UCHWAŁA nr 1/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawie


w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Zarządu KUPS z dnia 6 listopada 2007 roku 1. Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuje protokół z posiedzenia Zarządu KUPS z dnia 6 listopada 2007 roku.

2. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego:

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów


3. Uchwała wchodzi w życie w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:Barbara Groele

Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

UCHWAŁA nr 2/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawiew sprawie przyjęcia pana Grzegorza Łukasika jako członka zwyczajnego oraz firmę O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. z siedzibą w Przeworsku jako członka wspierającego


 1. Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuję w poczet członków zwyczajnych pana Grzegorza Łukasika oraz firmę O.K. Owocowe Koncentraty Sp. z o. o. z siedzibą w Przeworsku jako członka wspierającego.
 1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego.

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:

Barbara Groele Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

UCHWAŁA nr 3/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawiew sprawie przyjęcia pana Macieja Jóźwickiego jako członka zwyczajnego oraz firmę Marwit Sp. z o. o. z siedzibą w Zławieś Wielka jako członka wspierającego


 1. Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków przyjmuję w poczet członków zwyczajnych pana Macieja Jóźwickiego oraz firmę Marwit Sp. z o. o. z siedzibą w Zławieś Wielka jako członka wspierającego.
 1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego.

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:

Barbara Groele Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

UCHWAŁA nr 4/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawiew sprawie powołania w ramach Stowarzyszenia KUPS Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków


 1. Zgodnie z postulatem producentów zagęszczonych soków owocowych, Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków pozytywnie zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Członków powołanie w ramach Stowarzyszenia KUPS Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków.
 1. Prace nad utworzeniem Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków powierzono Komitetowi Założycielskiemu w składzie: dr. Romuald Ozimek, Adam Podoba, Krzysztof Grzegorzek, Piotr Trojanowicz.
 1. Zarząd Stowarzyszenia KUPS oczekuje opracowania regulaminu Sekcji Producentów Zagęszczonych Soków w terminie do końca marca br.
 1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego.

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:

Barbara Groele Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

UCHWAŁA nr 5/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawie


w sprawie przyjęcia Planu delegacji zagranicznych w roku 2008 1. Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków zatwierdza plan delegacji zagranicznych w roku 2008 z uwagą, że w przypadkach uzasadnionych ilość delegacji może ulec zwiększeniu. Plan zagranicznych w roku 2008 stanowi integralna część niniejszej uchwały.
 1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego.

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:

Barbara Groele Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

UCHWAŁA nr 6/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawie


w sprawie zmniejszenia dla niektórych firm opłat członkowskich w roku 2008

 1. Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzję o zmniejszeniu wysokości opłat członkowskich (netto) w roku 2008 dla następujących członków KUPS:

  • BUH Ramotowski – 4 000 zł

  • Viands Sp. z o.o. – 2 000 zł

  • Atlantic Chemicals – 1 200 zł

  • Epalg Food Sp. z o.o. - 500 zł

  • Frubella Processing Sp. z o.o. – 5 500 zł

  • Marwit Sp. z o.o. – 9 000 zł.
 1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego.

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:

Barbara Groele Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

UCHWAŁA nr 7/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawie


w sprawie umorzenia opłaty członkowskiej dla firmy Epalg Food Sp. z o.o. za rok 2007. 1. Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków podejmuje decyzję o umorzenia opłaty członkowskiej dla firmy Epalg Food Sp. z o.o. za rok 2007.
 1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego.

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów
 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:

Barbara Groele Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

UCHWAŁA nr 8/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawiew sprawie podwyżki dla pani Sylwii Mowel


 1. Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków ustala wysokość podwyżki dla pani Sylwii Mowel.
 1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego.

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosów

Wstrzymało się: 0 głosów


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:

Barbara Groele
Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

UCHWAŁA nr 9/Zarząd/1/2008Zarządu Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków
z dnia 28 lutego 2008 roku, w Warszawiew sprawie podwyżki dla pani Barbary Groele


 1. Zarząd Krajowej Unii Producentów Soków ustala wysokość podwyżki dla pani Barbary Groele – Sekretarza Generalnego KUPS.
 1. Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Wyniki głosowania jawnego.

Za przyjęciem: 6 głosów

Przeciw: 0 głosówWstrzymało się: 0 głosów


 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Protokołowała:

Barbara Groele
Julian Pawlak

Prezes Zarządu KUPS

Strona z

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna