Warszawa, dnia 14. 05. 2014rPobieranie 99.13 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar99.13 Kb.

Warszawa, dnia 14.05.2014r.


www.wat.edu.pl

Nr sprawy: 91/DIN/2014

WYJAŚNIENIE Nr 2 ORAZ ZMIANA TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 9 sierpnia 2013r. poz. 907) zawiadamia się, że w dniu 12.05.2014r.


wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na
WDROŻENIE SYSTEMU BIBLIOTECZNEGO”

o treści:


Pytanie 1: W zakresie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji technicznej (tabela na str. 1) Zamawiający określił wymaganie realizacji pełnej integracji z systemem BAZA WIEDZY SYNAT (pkt. 9) bez określenia zakresu integracji. W związku z koniecznością oszacowania kosztów realizacji wymagania w ofercie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie zakresu oraz poziomu integracji z systemem BAZA WIEDZY SYNAT.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wyszukiwanie oraz przeglądanie wyników wyszukania w bazie SYNAT ma następować poprzez interfejs systemu bibliotecznego.

Pytanie 2: W zakresie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji technicznej (tabela na str. 1) Zamawiający określił wymaganie realizacji instalacji i integracji portali obsługi czytelnika LIBSMART ASSISTANT (pkt.10).W związku z koniecznością oszacowania kosztów realizacji wymagania w ofercie zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie zakresu oraz poziomu integracji z systemem LIBSMART ASSISTANT oraz wyspecyfikowanie z jakimi portalami obsługi czytelnika wymagana jest integracja.


Na które udziela się następującej odpowiedzi:


Pełna treść pkt. 10:

Instalacja i integracja portali obsługi czytelnika LIBSMART ASSISTANT (przykład http://ask.amu.edu.pl/ - lub równoważne);

Jak widać na wskazanym przykładzie, chodzi o integrację portalu bibliotecznego z systemem ułatwiającym kontakt czytelnika z bibliotekarzem poprzez czat, e-mail, telefon, helpdesk, skype.

Pytanie 3: W zakresie przedmiotu zamówienia w Specyfikacji technicznej (tabela na str. 1) Zamawiający określił wymaganie realizacji integracji z bazami danych licencjonowanymi i w wolnym dostępie (pkt. 13). Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyspecyfikowanie listy baz danych podlegających integracji.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

W chwili obecnej jest to następująca lista:
CZASOPSMA W WOLNYM DOSTEPIE

CZASOPISMA POLSKIE

1. Archiwum Mineralogiczne, ISSN 0066-6912

2. Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, ISSN 1233-9709

3. Automatyka, ISSN 1429-3447

4. Automatyka, Elektryka, Zakłócenia : e-pismo naukowo-techniczne
dla praktyków, ISSN 2082-4149


5. Autonaprawa, ISSN 1897-3280 .

6. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki, ISSN 1506-090X

7. Budownictwo i Architektura, ISSN 1899-0665

8. Cement Wapno Beton, ISSN 1425-8129

9. Chemia Analityczna / Chemical Analysis, ISSN 0009-2223

10. Czasopismo Techniczne, ISSN 1643-126X

11. Czasopismo Techniczne. Architektura, ISSN 1897-627118

12. Czasopismo Techniczne. Budownictwo, ISSN 1897-628X

13. Czasopismo Techniczne. Chemia, ISSN 1897-6298

14. Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika, ISSN 1897-6301

15. Czasopismo Techniczne. Informatyka, ISSN 1897-631X

16. Czasopismo Techniczne. Środowisko, ISSN 1897-6336

17. Dziennik Urzędowy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ISSN 0860-701X

18. Dziennik Ustaw

19. Ecomanager, ISSN 2080-511X

20.

21. Ekspert Budowlany, ISSN 1730-1904

22. Elektronik, ISSN 1245-4050

23. Elektrotechnika i Elektronika, ISSN 1640-7202

24. Fizykochemiczne Problemy Mineralugii, ISSN 0137-1282

25. Geochronometria, ISSN 1733-8387

26. Hakin9: jak się obronić (CD), ISSN 1731-7150

27. Inżynieria Mineralna, ISSN 1640-4920

28. Lider : promocja zdrowia, kulura zdrowotna i fizyczna, ISSN 0867-7697

29. Kompozyty/Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, ISSN 1641-8611

30. Kwartalnik Bezpieczeństwo Narodowe, ISSN 1896-4923

31. Matematyka Stosowana, ISSN 1730-2668

32. Monitor Polski

33. Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, ISSN 1734-6681

34. Obronność : zeszyty naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej, ISSN 2084-7297

35. Pomiary, Automatyka, Kontrola, ISSN 0032-4110Ekonomia Menedżerska, ISSN 1897-1143

36. Prace Instytutu Elektrotechniki, ISSN 0032-6216

37. Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Monografie, ISSN 0324-9786

38. Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej, Monografie, ISSN 0324-9387

39. Problemy Transportu, ISSN 1896-0596

40. Przegląd Górniczy, ISSN 0033-216X

41. Spektrum, ISSN 1426-1847

42. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, ISSN 1640-1549

43. TTS Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829

44. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne, ISSN 1731-8386

45. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej,
ISSN 1425-576 

CZASOPISMA ANGIELSKOJĘZYCZNE

1. Acta Chromatographica, ISSN 1233-2356

2. Acta Geologica Polonica, ISSN 0001-5709

3. Acta of Bioengineering and Biomechanics, ISSN 1509-409X

4. Acta Physica Polonica A, ISSN 0587-4246

5. Acta Physica Polonica B, ISSN 0587-4254

6. Advances in Material Sience, ISSN 1730-2439

7. Advances in Mechanical Engineering, ISSN 1687-8140

8. Advances in Menufacturing Sience and Technology, ISSN 0137-4478

9. Advances in Tribology, ISSN 1687-5915

10. Annales Sociatatis Mathematicae Polonae, Seria 1: Commentationes Mathematicae,
ISSN 0373-8299


11. Annales Societatis Mathematicea Polonae. Seria 4: Fundamenta  Informaticae,
ISSN 0169-2968

12. Archives of Civil and Mechanical Engineering, ISSN 1644-9665

13. Archives of Materials Science, ISSN 0138-032X

14. Archives of Metallurgy and Materials, ISSN 1733-3490

15. Archives of Mining Sciences, ISSN 0860-7001

16. Archivum Combustionis, ISSN 0208-4198

17. BMC Chemical Biology, ISSN 1472-6769

18. Chemical and Process Engineering, ISSN 0208-6425

19. Computer Sciences and Telecommunications, ISSN 1512-1232

20. Decision Making in Manufakturing and Services, ISSN 1896-8325

21. Electronic Journal of Stuctural Engineering, ISSN 1443-9255

22. Foundations of Management, International Journal, ISSN 2080-7279

23. Geomatics nad Environmental Engineering, ISSN 1898-1135

24. Geofizyka, ISSN 1846-6346

25. Inorganic Chemistry, ISSN 0020-1669

26. International Journal Online Engineering, ISSN 1861-2121

27. Journal of Applied Analysis, ISSN 1425-6908

28. Journal of Applied Mathematics, ISSN 1110-757X

29. Journal of Industrial Engineering Management, ISSN 2013-0953

30. Journal of KONES, ISSN 1231-4005

31. Journal of Mechatronics and Applications, ISSN 2090-018X

32. New Journal of Physics, ISSN 1367-2630

33. Nukleonika, ISSN 0029-5922

34. Opuscula Mathematica, ISSN 1232-9274

35. Polish Journal of Chemical Technology, ISSN 1509-8117

36. Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej, Monografie, ISSN 0324-9786

37. Reviews on Advanced Materials Science. ISSN 1606-513

+ LISTA A-Z
BAZY LICENCJONOWANE:

Książki elektroniczne : IBUK Libra; Knovel

CZASOPISMA

ACM Digital Library

ACS (American Chemical Society)

AIP/APS

EBSCO

IEEE/IEE Electronic Library (IEL)

Optics InfoBase 

International Tables for Crystallography

IOPscience

Journal Citation Reports

Nature

ProQuest 

Reaxys(Beilstein, Gmelin, Patent Chemistry Database)

RSC (Royal Society of Chemistry)

Science

SciVerse (ScienceDirect - Elsevier and Scopus)

Springer

Web of Science

Wiley Online Library 

WOLNY DOSTĘP 

Aprobaty i Rekomendacje Techniczne

ASCE  

BazEkon 

BazTech   

BazTOL

Bibliografia Fortyfikacji  

ChemSpider

DOAB

DOAJ

EBSCO Influenza

EMIS

Hindawi Publishing

INTECH

Internetowy System Aktów Prawnych - ISAP

MIT OpenCourseWare

NTIS 

OPI 

PubChem

Scientific Research

UPRP - Urząd Patentowy RP

Wirtualna Biblioteka Nauki

Lista ta jest dynamiczna i może ulec drobnym zmianom do momentu wdrożenia funkcjonalności. System musi umożliwiać jej aktualizację.
Pytanie 4: W Wymaganiach ogólnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego w pkt. 2 istnieje zapis:
Pozwalać na utworzenie, organizowanie i udostępnianie, co najmniej czterech równoważnych zbiorów

danych bibliotecznych” W zintegrowanym systemie informatycznym nie ma konieczności wydzielania osobnych zbiorów danych. W definicji Zamawiającego przedstawionej w Wymaganiach ogólnych (str. 2) wynika, iż w poprzednim systemie zbiory te były rozdzielone. Czy Zamawiający dopuszcza konwersję do jednego zintegrowanego pliku z zachowaniem możliwości: utworzenia, organizowania, udostępniania danych w sposób równoważny do opisanego w punkcie 2. Prosimy o doprecyzowanie definicji zbioru danych bibliotecznych (czy jest to plik, tablica itp.). Definicja przedstawiona w Wymaganiach ogólnych dt. Zintegrowanego systemu bibliotecznego (str. 2) jest niewystarczająca do oceny realizacji wymagania.


Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Definicja zawarta jest w przypisie dolnym, cytuję:
Zbiór danych bibliotecznych – zbiór danych, wydzielony za pomocą kryteriów określonych przez Bibliotekę, stanowiący osobną całość z własnym systemem wyszukiwawczym. W skład tego zbioru wchodzą zarówno dane bibliograficzne, jak i hasła wzorcowe właściwe dla poszczególnych opisów oraz słowniki i kartoteki haseł wzorcowych.
Zamawiającego nie interesuje fizyczna lub informatyczna reprezentacja i sposób organizacji danych (plik, tablica itp.).

Pytanie 5: Czy poprzez wskazanie w Wymaganiach ogólnych w pkt. 21 zapisu:
Ze względu na przyjęte w WAT standardy oraz współpracę z innymi użytkowanymi w WAT systemami

informatycznymi, system musi pracować pod kontrolą systemu operacyjnego rodziny UNIX oraz RDBMS ORACLE.


Zamawiający rozumie zapewnienie działania oprogramowania dostarczanego w ramach przedmiotu

zamówienia, jako systemu, który ma zapewnić możliwość przepływu danych z obecnie użytkowanymi

systemami informatycznymi Zamawiającego opartymi na RDBMS ORACLE a bazami danych

wykorzystywanymi w systemie, który stanowi przedmiot zamówienia?


Uzasadnienie:
1) Informujemy, iż system biblioteczny Oferenta działa w oparciu o bazy danych Progress, posiadające

interfejsy w standardzie SQL, dzięki którym możliwa jest wymiana danych pomiędzy bazami, a także

zapewnione jest przenoszenie danych pomiędzy systemami.
2) Nie ma przesłanek merytorycznych czy funkcjonalnych, które uzasadniałyby zawężanie przedmiotu

zamówienia do bazy ORACLE. Informujemy, iż na rynku dostępny jest szereg różnych baz danych (np. Progress, MS SQL, MySQL, Postgres itp.) mających zastosowanie w systemach będących

przedmiotem zamówienia. W tej sytuacji nie ma potrzeby zawężania zakresu zamówienia wyłącznie do oprogramowania działającego w oparciu o bazy ORACLE, a zastosowanie takiego kryterium w

Specyfikacji technicznej należałoby uznać, jako naruszające zasady określone w Prawie Zamówień

Publicznych. Oferent chce uzyskać pewność, iż Zamawiający wskazując ten warunek w treści

zamówienia miał na myśli wyłącznie pełną kompatybilność wymaganego oprogramowania będącego

przedmiotem zamówienia z oprogramowaniem działającym w oparciu o bazy ORACLE, które nie jest

przedmiotem zamówienia, a tym samym nie wyklucza złożenia oferty na wdrożenie systemu

bibliotecznego pracującego na bazach danych wskazanych powyżej przy zapewnieniu kompatybilności przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi użytkowanymi w WAT. Zaoferowanie innego RDBMS niż ORACLE nie utrudni współpracy systemu bibliotecznego z innym systemami informatycznymi użytkowanymi w WAT pracującymi w oparciu o bazę ORACLE.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający ma zespół wysoko wykwalifikowanych administratorów i programistów bazy danych Oracle, natomiast nikogo kto mógłby pełnić takie funkcje przy RDBMS Progress. Zapewnienie obsługi takiej bazy naraziłoby zamawiającego na dodatkowe, wysokie koszty i nie leży w interesie publicznym.

Pytanie 6: W Wymaganiach ogólnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego w pkt. 23 istnieje zapis: „Umożliwiać logowanie wszystkich czynności wykonywanych w systemie przez operatorów (bibliotekarzy). Mieć możliwość definiowania szczegółowości logów. Serwer systemu zapisuje swoje działania w plikach logów.”

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, jakie czynności wykonywane w systemie mają podlegać logowaniu, oraz jakiej szczegółowości mają dotyczyć logi. Ze względu na znaczne zwiększenie dodatkowych operacji w systemie bibliotecznym, może to wpłynąć na szybkości działania systemu bibliotecznego.


Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Logowaniu ma podlegać wprowadzenie, usunięcie lub modyfikacja
następujących danych:
- dane czytelnika,

- opis katalogowy,

- dane inwentarzowe,
- dane finansowo-księgowe.


Pytanie 7: W Wymaganiach ogólnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego w części dotyczącej Modułu Gromadzenia i Katalogowania na str. 5 istnieje zapis:
Katalogowanie następujących rodzajów dokumentów, gromadzonych w bibliotece: druki zwarte, ciągłe, audiowizualne, elektroniczne, multimedialne, zgodnie z obowiązującymi normami oraz zgodnie z formatem MARC21 i Dublin Core.
W jaki sposób i do czego ma być użyty format Dublin Core w procesie katalogowania zbiorów zgodnym z obowiązującymi normami oraz z formatem MARC21?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

System ma umożliwiać katalogowanie, przechowywanie, prezentację i eksport danych
w formacie MARC21 oraz prezentację i eksport metadanych w formacie DublinCore.


Pytanie 8: W Wymaganiach ogólnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego w części dotyczącej Modułu Gromadzenia i Katalogowania na str. 6 istnieje zapis:

możliwość wydruku księgi inwentarzowej zgodnej z przepisami obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz możliwością wyboru graficznego strony.


Jak Zamawiający rozumie zapis „możliwość wyboru graficznego strony?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający chce mieć możliwość wyboru np. kroju i wielkości czcionki, szerokości kolumn, ilości wierszy, wielkości i układu strony, rozmiaru marginesów.

Pytanie 9: W Wymaganiach ogólnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego w części dotyczącej Modułu OPAC z Mulitiwyszukiwarką na str. 9 istnieje zapis:możliwość eksportu opisów zapamiętanych na prywatnym koncie użytkownika do menedżerów bibliografii.
W jakich formatach rekordy mają być eksportowane do menadżerów bibliografii?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

System ma umożliwiać eksport w formatach EndNote, RefWorks, RIS.

Pytanie 10: W Wymaganiach ogólnych dotyczących Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego na str. 13 istnieje zapis: Integracja systemu bibliotecznego z NUKAT ma zapewnić możliwość pobierania opisów bibliograficznych oraz współkatalogowania na równi z innymi bibliotekami bez potrzeby stosowania innych narzędzi informatycznych.
Jak Zamawiający rozumie zapis „bez potrzeby stosowania innych narzędzi informatycznych”?
Uzasadnienie:
Na stronach Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego Nukat umieszczony jest wzór

porozumienia o współpracy w zakresie katalogowania pomiędzy Centrum Nukat a Bibliotekami, które w pkt. 2.2. wskazuje:


Wprowadzenie danych do katalogu centralnego oraz ich modyfikowanie odbywa się za pomocą

oprogramowania typu klient systemu Virtua, według ściśle określonej opracowanej w Centrum procedury, jednakowej dla wszystkich bibliotek współpracujących, zapewniającej spójność i pełną wymienność danych. Centrum dąży do tego, by wszystkie uzgodnienia proceduralne miały publiczny charakter i przejrzystą postać.

Nie ma możliwości realizacji wymagania bez konieczności zastosowania innych narzędzi informatycznych. W związku z tym wnioskujemy o zmianę zapisu wymagania na:
Integracja systemu bibliotecznego z NUKAT ma zapewnić możliwość pobierania opisów bibliograficznych oraz współkatalogowania na równi z innymi bibliotekami.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Pobieranie danych z systemu NUKAT musi następować poprzez interfejs systemu bibliotecznego, katalogowanie musi następować w systemie bibliotecznym, Zamawiający przewiduje korzystanie z klienta Virtua w celu weryfikacji danych i wysyłki danych do systemu NUKAT, system biblioteczny ma zapewnić współpracę z klientem Virtua (jako narzędziem systemu NUKAT) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi informatycznych.Pytanie 11: W Wymaganiach dotyczących instalacji i wdrożenia systemu (str. 13) istnieje zapis:
Wykonawca przeprowadzi analizę i przygotuje do konwersji dane z systemów Biblioteki Gł. WAT:

rekordy bibliograficzne i wzorcowe – z bazy NUKAT;

. rekordy bibliograficzne, rekordy wzorcowe, hasła przedmiotowe, dane czytelników;

. rekordy bibliograficzne, hasła przedmiotowe, dane czytelników.

Docelowy format danych: ISO2709.

Informacje o egzemplarzu Wykonawca przejmie z systemu SOWA2

Ze względu na to, iż zakres konwersji wpływa na wycenę oferty, prosimy o doprecyzowanie, czy należy rozumieć, iż konwersji będą podlegać trzy odrębne bazy danych?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Konwersji będą podlegać dane z trzech zbiorów bibliotecznych: akademickiego, beletrystycznego i zbioru czasopism drukowanych. Dane te są w odrębnych bazach.
Prosimy również o doprecyzowanie:
Czy konwersja musi pobierać rekordy bibliograficzne z katalogu Nukat, a następnie łączyć je z

egzemplarzami SOWY?Odpowiedź: Podczas konwersji dane z NUKAT nie muszą być pobierane, ale musi być zachowana informacja wiążąca opis z systemem NUKAT.

Czy rekordy z SOWY i te zawarte w Nukacie mają cześć wspólną, jaki jest ID rekordu?


Odpowiedź: Tak

Co Zamawiający rozumie przez docelowy format danych: ISO2709?


Odpowiedź jest zawarta w warunkach koniecznych w ramach otwartości
(załącznik nr 6 do SIWZ pkt 14 ust. 2 str. 3/14) - format ma spełniać międzynarodowy
standard wymiany opisów bibliograficznych ISO 2709.


Pytanie 12: Ze względu na fakt, iż zakres usług szkoleniowych ma wpływ na cenę oferty zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie wymagań w zakresie szkoleń:

a) Ile osób będzie uczestniczyło w szkoleniu z podstaw SQL?Odpowiedź: Cytuję: technicznej obsługi i konfiguracji oprogramowania bibliotecznego i systemowego oraz podstawy SQL (szkolenie dla Administratorów Systemu i Bibliotekarzy Systemowych – 5 osób);

b) Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkoleń przez Wykonawcę dla wszystkich

użytkowników systemu bibliotecznego? Wymaganie takie nie wynika z zapisu Wymagań

dotyczących instalacji i wdrożenia systemu (str. 13). Jeśli Zamawiający przewiduje szkolenia tego typu prosimy o określenie, jaka ilość godzin szkoleniowych powinna zostać zapewniona oraz pracownicy jakich działów w Bibliotece będą brali udział w szkoleniu.Odpowiedź: Cytuję: [Szkolenie z] obsługi wszystkich zakupionych modułów oprogramowania bibliotecznego (szkolenie ogólne – prezentacja systemu dla wszystkich bibliotekarzy oraz szkolenie z obsługi poszczególnych modułów dla bibliotekarzy w nich pracujących).

Ilość godzin zależy od stopnia skomplikowania obsługi Oprogramowania, bibliotekarze mają wieloletnie doświadczenie w systemach SOWA i SOWA2.

c) Ile godzin szkoleniowych oczekuje Zamawiający w zakresie szkoleń:

- instalacji, konfiguracji i zarządzania oprogramowaniem VMware vSphere, składającym

się z VMware ESXi oraz VMware vCenter Server

Odpowiedź:Zamawiający oczekuje szkolenia na poziomie VV5ICM (zwykle trwają one 35h)
- technicznej obsługi i konfiguracji oprogramowania bibliotecznego i systemowego – dla

bibliotekarza systemowegoOdpowiedź: Cytuję: [Szkolenie z] technicznej obsługi i konfiguracji oprogramowania bibliotecznego i systemowego oraz podstawy SQL (szkolenie dla Administratorów Systemu i Bibliotekarzy Systemowych – 5 osób);

Ilość godzin zależy od stopnia skomplikowania obsługi Oprogramowania, bibliotekarze mają wieloletnie doświadczenie w systemach SOWA i SOWA2.


- technicznej obsługi i konfiguracji oprogramowania bibliotecznego i systemowego – dla

administratorów systemuOdpowiedź: Cytuję: [Szkolenie z] technicznej obsługi i konfiguracji oprogramowania bibliotecznego i systemowego oraz podstawy SQL (szkolenie dla Administratorów Systemu i Bibliotekarzy Systemowych – 5 osób);

Ilość godzin zależy od stopnia skomplikowania obsługi Oprogramowania, bibliotekarze mają wieloletnie doświadczenie w systemach SOWA i SOWA2.


- podstawy SQL

Odpowiedź: Cytuję: [Szkolenie z] technicznej obsługi i konfiguracji oprogramowania bibliotecznego i systemowego oraz podstawy SQL (szkolenie dla Administratorów Systemu i Bibliotekarzy Systemowych – 5 osób);

Zakres szkolenia musi być wystarczający do pracy bibliotekarzy systemowych, ilość godzin zależy od stopnia skomplikowania obsługi Oprogramowania, bibliotekarze mają wieloletnie doświadczenie w systemach SOWA i SOWA2.Pytanie 13: W Wymaganiach dotyczących gwarancji i serwisu systemu (str. 14) istnieje zapis:
Awarie/usterki będą zgłaszane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną w dni robocze, w godzinach 8:00–20:00.Wykonawca w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia podejmie wstępne czynności w celu diagnozy i usunięcia awarii/usterki.
W związku z koniecznością uzyskania zdalnego dostępu do systemu w pierwszej kolejności, aby móc

podjąć działania diagnostyczne, Oferent wnioskuje o zmianę zapisu wymagania na:


Awarie/usterki będą zgłaszane telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną w dni robocze, w godzinach 8:00–20:00.Wykonawca w ciągu 2 godzin od otrzymania zgłoszenia oraz zdalnego dostępu do systemu podejmie wstępne czynności w celu diagnozy i usunięcia awarii/usterki.


Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Przez zgłoszenie usterki rozumiemy powiadomienie wykonawcy, przekazanie niezbędnych informacji oraz umożliwienie koniecznego (fizycznego, zdalnego lub poprzez instruowanego bibliotekarza) dostępu do systemu. Sugerowana zmiana ograniczałaby możliwe do zastosowania sposoby usunięcia usterki.

Pytanie 14: W Wymaganiach w Załączniku nr 3 do umowy – Zakres usług serwisowych jest wymagane świadczenie czynności niezbędnych do utrzymania systemu w stanie gotowości, czy
w związku z tym Zamawiający zapewni stały, nielimitowany i bezpieczny dostęp zdalny do swoich zasobów oraz wsparcie techniczne po stronie Zamawiającego w zakresie dostępności do wskazanych elementów wchodzących w skład systemu?
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający przewiduje różne środki i sposoby współpracy z Wykonawcą, w tym również zdalny dostęp.

Pytanie 15: Oferent rozumie, że w Wymaganiach w Załączniku nr 3 do umowy – Zakres usług serwisowych określone są wytyczne do serwisowania elementów będących w zakresie przedmiotu zamówienia. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie tego rozumienia zapisu.

Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Potwierdzamy rozumienie tego zapisu.

Pytanie 16: W par. 1 Definicje istnieje zapis:
Odbiór Oprogramowania – oznacza odbiór Oprogramowania, potwierdzający oddanie Zamawiającemu w pełni funkcjonalnego Oprogramowania po konwersji danych oraz szkoleniach, wyrażony podpisaniem Protokołu Odbioru Oprogramowania lub Protokół Odbioru funkcjonalności RFID.
Jakie są kryteria odbiór funkcjonalności RFID w niniejszym postępowaniu przetargowym?
Prosimy o udostępnienie wzorca Protokół Odbioru funkcjonalności RFID oraz Protokołu Odbioru

Oprogramowania.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający posiada i eksploatuje system RFID (firmy Arfido) i oczekuje integracji z nim zamawianego systemu bibliotecznego w zakresie identyfikacji egzemplarza, obsługi wypożyczeń i zwrotów. Sposób integracji (rozwiązanie techniczne) musi być wdrożone z poszanowaniem praw dostawcy systemu RFID.Pytanie 17: W par. 1 Definicje istnieje zapis:
Godziny Robocze – godziny od 8.00 do 20.00 od poniedziałku do piątku oraz od 8.00 do 14.00 w soboty. Wnioskujemy o zmianę zapisu na:
Godziny Robocze – godziny od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku oraz od 8.00 do 14.00 w soboty. Mając na względzie ogólnie przyjęte standardy 8h czasu pracy.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Kodeks pracy przewiduje dzienny wymiar 8 godzin czasu pracy, jednak nie ogranicza systemu pracy do jednej zmiany. Godziny robocze w bibliotece Zamawiającego są takie jak podano i w takich godzinach możliwy jest fizyczny dostęp do systemu.Pytanie 18: W par. 5 Odbiór Systemu pkt. 3 istnieje zapis: W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek lub uzależnienia przyjęcia Oprogramowania od wprowadzenia określonych zmian, Wykonawca w ciągu 2 (dwóch) Dni Roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia określi termin usunięcia usterek i/lub dokonania innych zmian i uzgodni z Zamawiającym termin ich przeprowadzenia, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż 5 (pięć) dni.
Wnioskujemy o zmianę zapisu na:
W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego usterek lub uzależnienia przyjęcia Oprogramowania od wprowadzenia określonych zmian, Wykonawca w ciągu 3 (trzech) Dni Roboczych od otrzymania

pisemnego zgłoszenia określi termin usunięcia usterek i/lub dokonania innych zmian i uzgodni z Zamawiającym termin ich przeprowadzenia, z tym że termin ten nie może być dłuższy niż


14 (czternaście) dni.

Uzasadnienie:

Cykl naprawy wady oprogramowania obejmuje analizę przyczyn, zaprojektowanie rozwiązania,

implementację rozwiązania oraz testy. Okres czasu zawężony do 5 dni kalendarzowych ogranicza

Wykonawcy możliwość wypracowania optymalnego rozwiązania problemu w oprogramowaniu.

Wnioskujemy o wydłużenie wskazanych terminów.


Na które udziela się następującej odpowiedzi:

System biblioteczny musi działać w trybie ciągłym, preferujemy szybkie usunięcie usterki, umożliwiające normalne funkcjonowanie, nawet jeżeli rozwiązanie nie będzie optymalne. Wypracowania optymalnego rozwiązania można dokonać później, gdy usterka nie będzie już blokować pracy. Nie zgadzamy się na wydłużenie terminu.

Pytanie 19: W par. 7 Gwarancja pkt. 5 istnieje zapis:

Naprawy gwarancyjne wykonywane będą w miejscu, w którym Oprogramowanie jest użytkowane, chyba że jest to niemożliwe ze względu na charakter usterki lub awarii. W razie dokonania naprawy w innym miejscu niż miejsce użytkowania Oprogramowania, koszt i odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Wnioskujemy o wprowadzenie zmiany zapisu na:

Naprawy gwarancyjne wykonywane będą zdalnie. W przypadki usterki lub awarii o charakterze

wymagającym dokonania naprawy na miejscu, w którym Oprogramowanie jest użytkowane, koszt dojazdu ponosi Wykonawca.

Uzasadnienie:

Naprawa usterki może wymagać zaangażowania kilku pracowników: projektanta, analityka, programisty, testera, konsultanta, inżyniera systemowego. Dla zapewniania spójności oprogramowania oraz wysokiej jakości świadczonych usług korzystne dla Zamawiającego jest przyjęcie w pierwszej kolejności próby naprawy usterek lub awarii w sposób zdalny, a po wykonanych pracach programistycznych w sposób profesjonalny ewentualne dokonanie pozostałych prac na miejscu, w którym Oprogramowanie jest użytkowane, jeśli wystąpi taka konieczność.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Poprzez wykonywanie napraw w miejscu, w którym Oprogramowanie jest użytkowane rozumiemy brak konieczności relokacji sprzętu komputerowego lub danych poza siedzibę Zamawiającego. Cytowany zapis nie wyklucza zdalnego dostępu, jednak nie ograniczamy możliwości dokonywania napraw tylko do zdalnego dostępu, w niektórych przypadkach najefektywniejszą metodą rozwiązania mogą być np. działania telefonicznie instruowanego bibliotekarza. Sugerowana zmiana byłaby niekorzystna zarówno dla Zamawiającego, jak i Wykonawcy.Pytanie 20: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podziału płatności na etapy na podstawie odbiorów cząstkowych wskazanych poprzez kamienie milowe w Harmonogramie wdrożenia?

Uzasadnienie:


Dla Oferenta jest to istotna informacja ze względu na ewentualną konieczność skalkulowania kosztów

kredytowania zakupu wymaganego sprzętu dostarczanego na początku trwania projektu, a zgodnie z

zapisem pkt. 1 par 10 warunki płatności fakturowanego po zrealizowaniu pełnego zakresu przedmiotu

zamówienia.


Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający nie dopuszcza podziału płatności na etapy wdrażania.

Pytanie 21: W §2 ust. 5 projektu Umowy, Zamawiający wprowadził zapis, narzucający wymóg, aby System mógł być wykorzystany bez konieczności jego poprawiania bądź uzupełniania, „chyba, że poprawki lub uzupełnienia takie wynikają ze zmian organizacyjnych, zmian przepisów obowiązującego prawa lub ze zmienionych wymagań Zamawiającego”. Zwracamy uwagę, że ww. okoliczności są niemożliwe do jednoznacznego przewidzenia, zwymiarowania i zdefiniowania pod kątem wymaganej czasochłonności prac, rozmiaru i ewentualnych potrzeb oraz możliwych uwarunkowań. Powyższe zadania mogą okazać się niewykonalne w ramach wyceny przedstawionej w ofercie, która będzie kalkulowana z wyłączeniem kosztów mogących wyniknąć z ww. okoliczności, aktualnie niemożliwych do przewidzenia. Należy podkreślić, że z punktu widzenia treści art. Art. 29. 1. uPzp - przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkiewymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty – tym samym ww. postanowienie projektu Umowy stoi z nim w sprzeczności, chyba że należałoby przyjąć, iż treść określona w §2 ust. 5, ma jedynie charakter informacyjny, narzucający jedynie - w przypadku zaistnienia wymienionych w tym ustępie okoliczności - konieczność przeanalizowania istnienia przesłanek do udzielenia zamówienia dodatkowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5) uPzp. W przypadku gdy Zamawiający nie podziela ww. stanowiska, prosimy o jednoznaczne określenie jaki wymiar pracochłonności dla tego rodzaju sytuacji Wykonawca powinien przyjąć do wyceny i kalkulacji oferty w ramach w określonego zobowiązania.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wyżej wymieniony zapis nie dotyczy kosztów i kalkulacji prac dodatkowych, a jedynie wymaga od Wykonawcy oświadczenia, że w niezmiennych warunkach organizacyjnych i prawnych system będzie działał poprawnie bez potrzeby jego poprawiania lub uzupełniania.Pytanie 22: §3 ust. 3 – prosimy o wyczerpujące podanie wszystkich zasad współpracy wiążących Wykonawcę z firmą wdrażającą technologię u Zamawiającego
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający posiada i eksploatuje system RFID (firmy Arfido) i oczekuje integracji z nim zamawianego systemu bibliotecznego w zakresie identyfikacji egzemplarza, obsługi wypożyczeń i zwrotów. Sposób integracji (rozwiązanie techniczne) musi być wdrożonez poszanowaniem praw dostawcy systemu RFID.Pytanie 23: §4 ust. 4 – na jakiej podstawie i wg. jakich przesłanek Zamawiający będzie decydował o wyrażeniu zgody na skorzystanie z podwykonawcy.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zapis nie mówi o wrażeniu zgody na skorzystanie z podwykonawcy, ale o wyrażeniu zgody na dostęp do informacji poufnych a zgodnie z definicją (§1 ust. 1 pkt f) są to - cytuję:


w szczególności dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Obowiązek uzyskania takiej zgody jest określony w ustawie.

Pytanie 24: §4 ust, 11 zd. drugie – Zamawiający dopuszcza możliwość uzgadniania harmonogramu. Prosimy o potwierdzenie, że wzór harmonogramu, o którym mowa w zdaniu pierwszym ww. ustępu, jest jedynie wstępnym dokumentem, który może podlegać zmianom, z tym że jedynym wyznacznikiem dla ustalenia szczegółów harmonogramu będzie konieczność zakończenia wdrożenia nie później niż do 30 września 2014 r.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Do dnia 30.09.2014 musi nastąpić odbiór, oferent przedstawia harmonogram jako element oferty. Zamawiający oczekuje harmonogramu dostosowanego do kalendarza roku akademickiego.Pytanie 25: §6 ust. 3 lit b) – prosimy o uzasadnienie ograniczenia określonego w tym podpunkcie pola eksploatacji, wyłącznie do przypadku gdy Wykonawcy przysługują autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania lub gdy Wykonawca jest licencjobiorcą, czyli z wyłączeniem sytuacji gdy licencji na Oprogramowanie udziela bezpośrednio producent Oprogramowania. Prosimy o uzasadnienie treści takiego zapisu, w szczególności z punktu widzenia zasady równego traktowania wykonawców w postępowaniu o udzieleni zamówienia publicznego.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zapis nie mówi o Oprogramowaniu, a o dokumentacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej powielania w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego korzystania z Oprogramowania.
Pytanie 26: §6 ust. 4 – prosimy o sprecyzowanie, co należy rozumieć pod pojęciem „pozostałe przekazane prawa autorskie, licencje, sublicencje”, jeśli na początku treści tego ustępu jest mowa o licencji na Oprogramowanie, a dodatkowo przedmiot §6 nie przewiduje innego zakresu przenoszonych na Zamawiającego praw autorskich.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Jeśli do użytkowania systemu bibliotecznego konieczne jest korzystanie z dodatkowych licencji/sublicencji (np. na RDBMS), wówczas taka sublicencja musi spełniać warunki określone w §6 ust. 4

Pytanie 27: §6 ust. 10 – niezrozumiały zapis, prosimy o określenie intencji dla wprowadzenia określonej w nim treści. Zwracamy uwagę, iż na skutek ww. zapisu może dojść do niedozwolonej zmiany podmiotowej wykonawcy zamówienia. Zapis z punktu widzenia uPzp należy uznać za bezwzględnie nieważny. Prosimy o potwierdzenie konieczności wykreślenia tego zapisu
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Wykonawca ma zapewnić, że w razie zerwania/rozwiązania jego umowy z producentem innego oprogramowania niezbędnego do użytkowania systemu bibliotecznego (np. RDBMS), możliwe jest skorzystanie z bezpośredniego wsparcia producenta tego oprogramowania.Pytanie 28: §8 ust. 6 – zgodnie z treścią art. 142 uPzp Umowę zawiera się na czas oznaczony, tym niemniej Zamawiający wprowadził nieokreślone w czasie zobowiązanie Wykonawcy do aktualizacji

Oprogramowania, co stoi w sprzeczności z ww. zapisem. Prosimy o wykreślenie zapisu.Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający zgadza się na usunięcie z umowy ww. punktu.Pytanie 29: §12 ust. 4 – generalną zasadą odpowiedzialności przewidzianą w KC to odpowiedzialność za zasadzie winy. Tak zdefiniowany sposób odpowiedzialności dotyczy realizacji całej umowy, tym samym również za przypadki przekroczenia terminu realizacji umowy. Wobec powyższego nieuzasadnione jest obciążanie Wykonawcy karami umownymi, których naliczenie będzie następować w związku z opóźnieniem, tj. na skutek okoliczności, które nie będą wynikać z winy wykonawcy i będą od niego niezależne. Wobec powyższego prosimy o zmianę terminu opóźnienie na zwłoka, jako podstawa do naliczenia kar umownych.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Kilkudniowa zwłoka ze strony Wykonawcy może skutkować kilkutygodniowym opóźnieniem realizacji umowy, Wykonawca odpowiada za skutki, czyli opóźnienie wynikłe ze zwłoki. Zapis nie stoi w sprzeczności z KC. Nie zgadzamy się na zmianę zapisu.Pytanie 30: W zał. Nr 6 str. 14 w pkt. 1 oraz 2 Zamawiający oczekuje:
1. Wykonawca udziela gwarancji na Zintegrowany System Biblioteczny na okres minimum 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości obejmuje wady w chwili dokonania odbioru dostawy, instalacji, wdrożenia, jak i powstałe po ich odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu objętego gwarancją.

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji oraz przez 36 miesięcy po jej zakończeniu.

Natomiast w projekcie umowy par. 7 ust. 2:
Okres Gwarancji wynosi 36miesięcy od daty podpisania Protokołu Odbioru Systemu, z klauzulą „przyjęto bez zastrzeżeń”.
Oraz w par. 8 ust. 1:

1. W okresie i w ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia na rzecz

Zamawiającego następujących usług:

a. Usług Serwisowych;

b. Konsultacji ( Wsparcia );

c. Aktualizacji.

2. Świadczenie usług określonych w ust. 1 powyżej rozpoczyna się w dniu następującym po dniu

podpisania Protokołu Odbioru Systemu.

Prosimy o jednoznaczne określenie przez Zamawiającego od jakiego momentu wymagane jest rozpoczęcie świadczenia usług serwisowych przez 36 miesięcy tj. od podpisania Protokołu Odbioru Końcowego, czy po wygaśnięciu 36 miesięcznego okresu gwarancji (par. 7 ust. 2) i czy w konsekwencji tego zapisu należy uwzględnić w ofercie 3 letni czy 6 letni okres serwisowania od momentu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
Na które udziela się następującej odpowiedzi:

Cytuję: Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisowych w okresie gwarancji oraz przez 36 miesięcy po jej zakończeniu.
Oczywiście usługi pogwarancyjne mogą być objęte innymi umowami.

Z upoważnienia:
KIEROWNIK SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mgr Joanna ŚWINOGAtel.(BT) 683 96 65

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 49

NIP: 527-020-63-00, REGON: 012122900, www.wat.edu.plZamówienia Publiczne tel. 22 683 78 65, fax. 22 683 97 23, www.wat.edu.pl, e-mail: szp@wat.edu.pl
Pobieranie 99.13 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna