Warszawa: Dostawa odczynników I materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych abl 725, abl 825, abl 80 osm, pracujących w systemie zamkniętym, producenta Radiometer Medical ApS przez Radiometer Sp z o oPobieranie 9.92 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar9.92 Kb.
Warszawa: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych ABL 725, ABL 825, ABL 80 OSM, pracujących w systemie zamkniętym, producenta Radiometer Medical ApS przez Radiometer Sp. z o. o.
Numer ogłoszenia: 78463 - 2015; data zamieszczenia: 29.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Al. Dzieci Polskich 20, 04-730 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8151024, faks 022 8151015 , strona internetowa http://www.czd. pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych ABL 725, ABL 825, ABL 80 OSM, pracujących w systemie zamkniętym, producenta Radiometer Medical ApS przez Radiometer Sp. z o. o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa odczynników i materiałów eksploatacyjnych do analizatorów parametrów krytycznych ABL 725, ABL 825, ABL 80 OSM, pracujących w systemie zamkniętym, producenta Radiometer Medical ApS przez Radiometer Sp. z o. o. Zakres zamówienia obejmuje następujące pozycje: 1. AutoCheck5 + Poziom 1, 2. AutoCheck5 + Poziom 2, 3. AutoCheck5 + Poziom 3, 4. AutoCheck5 + Poziom 4, 5. Ca Membr. Kit, 4 pcs, 6. Cal 1 gas. ROW, 7. Cal 1 Solution, 200ml, 8. Cal 2 gas. ROW, 9. Cal 2 Solution, 200ml, 10. CAL1 Solution METII, S1827,JAP/ROW, 6 pcs., 11. CAL2 Solution METII, 6 pcs., 12. CI Membr. Kit, 4 pcs, 13. Cleaning METII Solution, S8377, 6 pcs., 14. Cleaning Solution, 15. CREA A+B Membr.Kit, 2x2 pcs., 16. Glucose Membr. Kit, 4 pcs, 17. HYPOCHLORIDE SOLUTION FOR PROTEIN REMOVAL 100ml, 18. Inlet Gasket, 19. K Membr. Kit, 4 pcs, 20. KASETA SENSOROWA ABL80 OSM 200 TESTÓW, 21. Lactate Membr. Kit, 4 pcs, 22. Na Membr. Kit, 4 pcs, 23. Pakiet roztworów ABL80 OSM, 24. pCO2 Membr. Kit, 4pcs, 25. pO2 Membr. Kit, 4pcs, 26. Pump Tube,Electrode module, 27. Pump Tube,Solutions, 28. Pump Tube,Waste, 29. Ref. Membr. Kit, 4pcs, 30. Rinse Solution METII, S4987, ROW, 31. Rinse Solution, 600ml ROW, 32. S7835 AutoCheck6 + Poziom 1, 33. S7845 AutoCheck6 + Poziom 2, 34. S7855 AutoCheck6 + Poziom 3, 35. S7865 AutoCheck6 + Poziom 4, 36. tHb.Cal Solution (4 amp.), 37. Waste Container..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

Odczynniki, zestawy diagnostyczne i materiały eksploatacyjne prod. Radiometer Medical ApS są wykorzystywane, przy użyciu analizatorów serii ABL 725 i ABL 825 będących własnością Instytutu, do badań diagnostycznych rozpoczętych już analiz i wymagają kontynuacji w tych samych warunkach. Związane jest to porównywaniem i grupowaniem uzyskanych już wyników i dalszej diagnostyki, Analizatory serii ABL 725 i ABL 825 wymagają pracy w systemie zamkniętym, na oryginalnych odczynnikach zestawach diagnostycznych i materiałach eksploatacyjnych. Odczynniki konfekcjonowane są w pojemnikach, które pasują do określonego analizatora, włączane są do obiegu na podstawie kodu kreskowego, przypisanego dla danej serii odczynnika. Spełniają stawiane wymagania dając wiarygodną diagnostykę badań wykonywanych na analizatorach. Ponadto Pracownia Interwencji Sercowo - Naczyniowych wyposażona jest w hemoksymetr ABL 80 OSM, pracujący w systemie zamkniętym, prod. Radiometer Medical ApS będący własnością Instytutu. Hemoksymetr ABL 80 OSM wykorzystywany jest do pomiaru utlenowania w próbkach krwi pobranych w czasie cewnikowania serca. Do wykonania oznaczeń potrzebny jest zestaw oryginalnych odczynników (pakiet roztworów i kaseta czujników). W związku z powyższym zakup odczynników, zestawów diagnostycznych i materiałów eksploatacyjnych prod. Radiometer Medical ApS jest konieczny z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Firma Radiometer Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem produktów producenta Radiometer Medical ApS na terenie Polski.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Radiometer Sp. z o. o., Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Pobieranie 9.92 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna