Warszawa: sukcesywna dostawa część I alkoholi część II piwa część III napojów bezalkoholowych numer ogłoszenia: 85380 2014; data zamieszczenia: 13. 03. 2014Pobieranie 35.38 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar35.38 Kb.
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.aon.edu.plWarszawa: SUKCESYWNA DOSTAWA Część I - ALKOHOLI Część II - PIWA Część III - NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
Numer ogłoszenia: 85380 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Obrony Narodowej , al. Gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6813780, faks 022 6813175.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aon.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SUKCESYWNA DOSTAWA Część I - ALKOHOLI Część II - PIWA Część III - NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część I - ALKOHOL Wykonawca dostarczy następujący asortyment: 1Wódka Biała Dama 40% 0,5 l. 200 szt. 2Wódka Żubrówka biała 40% 0,5 l. 500 szt. 3Wódka Żubrówka 40% 0,5 l. 60 szt. 4Wódka Żołądkowa DeLuxe 40% 0,5 l. 500 szt. 5Wódka Luksusowa 40% 0,5 l. 150 szt. 6Wódka Wyborowa40% 0,5 l. 300 szt. 7Wódka Pan Tadeusz 40% 0,5 l. 150 szt. 8Wódka Smirnoff 40% 0,5 l. 250 szt. 9Wódka Bols 40% 0,5 l. 150 szt. 10Wódka Krupnik Premium 40% 0,5 l. 500 szt. 11Wódka Siwucha 40% 0,5 l. 60 szt. 12Wódka Finlandia Vodka 40% 0,5 l. 120 szt. 13Wódka Absolut Vodka 40% 0,5 l. 120 szt. 14Gin Lubuski 40% 0,7 l. 30 szt. 15Metaxa 5* 0,7l 10 szt. 16Metaxa 7* 0,7l 10 szt. 17Hennessy VS 0,75l 10 szt. 18Ballantimes 12 YO 40% 0,7 l. 50 szt. 19J. Walker Red L. 0,7 l. 30 szt. 20Jack Daniels Tenessee 40% 0,7 l. 30 szt. 21Dark Whisky 40% 0,7 l. 15 szt. 22Bacardi Superiot 0,7l 6 szt. 23Golden Rum 0,5l 6 szt. 24Malibu Caribbean Rum 21% 0,7 l. 15 szt. 25Tquila camino blanco 35%0,7l 10 szt. 26Wódka Bols 21% 0,7 l.Blue 10 szt. 27Likier Cointreau 40% 0,7 l 20 szt. 28Likier Baileys Original 17% 0,7 20 szt. 29Campari l 25% 0,7l 10 szt. 30Grenadine 0,7l 10 szt. 31Brandy Candi Nap. 36% 0,7 l. 15 szt. 32Sowieckoje Igristoje 0,75 l 240 szt. 33Dorato 0,75l 120 szt. 34Pompadur 0,75l 120 szt. 35Wino Carlo Rossi 0,7 l. białe 300 szt. 36Wino Carlo Rossi 0,7 l. różowe 200 szt. 37Wino Carlo Rossi 0,7 l. czerwone 300 szt. 38Wino Martini białe 1 l. 30 szt. 39Wino Martini czerwone 1 l. 10 szt. 40Wino Mołdawski białe 0,75l. 120 szt. 41Wino Mołdawski czerwone 0,75l. 120 szt. 42Wino Bengeronde 0,75 l. białe 120 szt. 43Wino Bengeronde 0,75 l. różowe 120 szt. 44Wino Bengeronde 0,75 l. czerwone 120 szt. 45Grzaniec Galicyjski 1 l. 30 szt. Część II - PIWO 1)Wykonawca dostarczy następujący asortyment: 1Beczka Piwo Żywiec 30 l 400 szt. 2Piwo Żywiec butelka 0,5 l 3600 szt. 3Piwo Żywiec butelka 0,33 l 1000 szt. 4Piwo Żywiec puszka 0,5 l 4000 szt. 5Piwo Warka Strong butelka 0,5 l 1000 szt. 6Piwo Warka Strong puszka 0,5 l 2000 szt. 7Piwo Warka puszka 0,5 l 1000 szt. 8Piwo Warka Radler puszka 0,5 l 1000 szt. 9Piwo Tatra Jasne Pełne puszka 0,5 l 1000 szt. 10Piwo Tatra Mocne puszka 0,5 l 1000 szt. 11Piwo Desperados rózne smaki butelka 0,4 l 1000 szt. 12SPECJAL Mocny puszka 0,5 l 1000 szt. 13Królewskie Jasne puszka 0,5 l 1000 szt. 14Królewskie Jasne butelka 0,5 l 3000 szt. 15HEINEKEN butelka 0,33 l 1000 szt. 2)Wykonawca dostarczy materiały promocyjne, w bezpłatną dzierżawę które zostaną oddane po zakończeniu umowy: - 4 szt. witryn chłodniczych o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m na przechowywanie dostarczonego asortymentu, - 2 szt. witryn chłodniczych o wysokości nie mniejszej niż 68 cm na przechowywanie asortymentu w puszkach, - 1 szt. schładzarki do szkła, - 8 szt. ław z logo dostarczonego asortymentu, - 16 szt. ławek z oparciem lub bez - 8 szt. Stołów z logo dostarczonego asortymentu - 16 szt. krzeseł z logo dostarczonego asortymentu - ogrodzenie - płotek do zorganizowania ogródka zewnętrznego, - 2 szt. wyświetlaczy reklamowych, 3)Wykonawca dostarczy materiały promocyjne, które przejdą na własność Zamawiającego: - 10 szt. zapasek, - 20 szt. koszulek promocyjnych, - 20 szt. otwieraczy do butelek, - 20 szt. tac - 200 szt. szklanek, - 3 szt. waflownic-stojaków na podkładki - 3 szt. mat nabarowych antypoślizgowych - 2000 szt. Wafli-podstawek - 4 szt. parasoli ogrodowych o średnicy nie mniejszej niż 4 m. 4)Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia 2 dystrybutorów do piwa przynajmniej raz w miesiącu. Materiały promocyjne będą dostarczane wraz z dostawami asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do siwz - formularz ofertowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego. Część III - NAPOJE BEZALKOHOLOWE 1)Wykonawca dostarczy następujący asortyment: 1Woda Żywiec gazowana 1,5 l. 600 szt. 2Woda Żywiec niegazowana 1,5 l. 1200 szt. 3Woda Żywiec gazowana 0,5 l. 1200 szt. 4Woda Żywiec niegazowana 0,5 l. 2400 szt. 5Syrop malinowy 2,8 l z dozownikiem 30 szt. 6Syrop imbirowy 2,8 l z dozownikiem 10 szt. 7Napoje Tymbark 0,25 różne smaki 2400 szt. 8Soki Tymbark 0,3 l różne smaki 1200 szt. 9Soki Tymbark pomarańczowy 1 l 2400 szt. 10Soki Tymbark jabłkowy 1 l 1200 szt. 11Soki Tymbark czarna porzeczka 1 l 1500 szt. 12Soki Tymbark pomidorowy 1 l 120 szt. 13Soki Tymbark grejfutowy 1 l 800 szt. 14Napój energetyczny Em Pover 0,25 l 600 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.91.10.00-7, 15.93.00.00-6, 15.96.10.00-2, 15.98.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składający ofertę musi wykazać że posiada zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zm.)* *dotyczy części I i II Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 1, metodą spełnia - nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Część I Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca składający ofertę musi wykazać że wykonał lub nadal wykonuje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jedną dostawę napoi alkoholowych, przy czym wartość tej dostawy była nie mniejsza niż 50.000,00 zł brutto, , z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawa ta została wykonana należycie (np. referencje lub inne dokumenty potwierdzające). Część II Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca składający ofertę musi wykazać że wykonał lub nadal wykonuje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jedną dostawę piwa, przy czym wartość tej dostawy była nie mniejsza niż 50.000,00 zł brutto, , z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawa ta została wykonana należycie (np. referencje lub inne dokumenty potwierdzające). Część III Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca składający ofertę musi wykazać że wykonał lub nadal wykonuje w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, jedną dostawę napoi bezalkoholowych (np. soków, napoi gazowanych, wody mineralnej), przy czym wartość tej dostawy była nie mniejsza niż 40.000,00 zł brutto, , z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączy dokument potwierdzający, że dostawa ta została wykonana należycie (np. referencje lub inne dokumenty potwierdzające). Informacje w zakresie wiedzy i doświadczenia dla każdej z części należy przedstawić zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena spełniania warunku, nastąpi na podstawie złożonego dokumentu oraz oświadczenia, o którym mowa w rozdziale VII ust. 2 pkt 1, metodą spełnia - nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wprowadza szczególnego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W odniesieniu do koncesji, zezwolenie lub licencji zezwolenia wydane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, ze zm.): a)aktualne zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki (dotyczy wyłącznie części I); b)aktualne zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18% wydane przez marszałka województwa (dotyczy wyłącznie części II);

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza następujące zmiany umowy: 1.Zamawiający dopuszcza indeksację wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku jeżeli wskaźnik wzrostu cen towarów dla poszczególnych grup produktów, opublikowany przez Główny Urząd Statystyczny w publikacji branżowej Ceny, handel, usługi - wskaźnik zmiany cen żywności i napojów bezalkoholowych o tytule Ceny w gospodarce narodowej - miesięczne, ulegnie zmianie o 5 % w stosunku do cen obowiązujących w umowie. 2.W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych podatku od towarów i usług (VAT) albo stawek podatku akcyzowego w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany wartości umowy odzwierciedlającej zmiany stawek ww. podatkówIV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aon.edu.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Adres jak na wstępie, budynek nr 4 pokój 128. Koszt SIWZ - 6,60 PLN. + koszty wysyłki. SIWZ można też pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jak na wstępie w Kancelarii Jawnej AON - budynek nr 101 - pokój nr 210a (II piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: SUKCESYWNA DOSTAWA ALKOHOLI..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca dostarczy następujący asortyment: 1 Wódka Biała Dama 40% 0,5 l. 200 szt. 2 Wódka Żubrówka biała 40% 0,5 l. 500 szt. 3 Wódka Żubrówka 40% 0,5 l. 60 szt. 4 Wódka Żołądkowa De-Luxe 40% 0,5 l. 500 szt. 5 Wódka Luksusowa 40% 0,5 l. 150 szt. 6 Wódka Wyborowa40% 0,5 l. 300 szt. 7 Wódka Pan Tadeusz 40% 0,5 l. 150 szt. 8 Wódka Smirnoff 40% 0,5 l. 250 szt. 9 Wódka Bols 40% 0,5 l. 150 szt. 10 Wódka Krupnik Premium 40% 0,5 l. 500 szt. 11 Wódka Siwucha 40% 0,5 l. 60 szt. 12 Wódka Finlandia Vodka 40% 0,5 l. 120 szt. 13 Wódka Absolut Vodka 40% 0,5 l. 120 szt. 14 Gin Lubuski 40% 0,7 l. 30 szt. 15 Metaxa 5* 0,7l 10 szt. 16 Metaxa 7* 0,7l 10 szt. 17 Hennessy VS 0,75l 10 szt. 18 Ballantimes 12 YO 40% 0,7 l. 50 szt. 19 J. Walker Red L. 0,7 l. 30 szt. 20 Jack Daniels Tenessee 40% 0,7 l. 30 szt. 21 Dark Whisky 40% 0,7 l. 15 szt. 22 Bacardi Superiot 0,7l 6 szt. 23 Golden Rum 0,5l 6 szt. 24 Malibu Caribbean Rum 21% 0,7 l. 15 szt. 25 Tquila camino blanco 35%0,7l 10 szt. 26 Wódka Bols 21% 0,7 l.Blue 10 szt. 27 Likier Cointreau 40% 0,7 l 20 szt. 28 Likier Baileys Original 17% 0,7 20 szt. 29 Campari l 25% 0,7l 10 szt. 30 Grenadine 0,7l 10 szt. 31 Brandy Candi Nap. 36% 0,7 l. 15 szt. 32 Sowieckoje Igristoje 0,75 l 240 szt. 33 Dorato 0,75l 120 szt. 34 Pompadur 0,75l 120 szt. 35 Wino Carlo Rossi 0,7 l. białe 300 szt. 36 Wino Carlo Rossi 0,7 l. różowe 200 szt. 37 Wino Carlo Rossi 0,7 l. czerwone 300 szt. 38 Wino Martini białe 1 l. 30 szt. 39 Wino Martini czerwone 1 l. 10 szt. 40 Wino Mołdawski białe 0,75l. 120 szt. 41 Wino Mołdawski czerwone 0,75l. 120 szt. 42 Wino Bengeronde 0,75 l. białe 120 szt. 43 Wino Bengeronde 0,75 l. różowe 120 szt. 44 Wino Bengeronde 0,75 l. czerwone 120 szt. 45 Grzaniec Galicyjski 1 l. 30 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.91.00.00-0, 15.93.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Sukcesywna dostawa piwa..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Wykonawca dostarczy następujący asortyment: 1 Beczka Piwo Żywiec 30 l 400 szt. 2 Piwo Żywiec butelka 0,5 l 3600 szt. 3 Piwo Żywiec butelka 0,33 l 1000 szt. 4 Piwo Żywiec puszka 0,5 l 4000 szt. 5 Piwo Warka Strong butelka 0,5 l 1000 szt. 6 Piwo Warka Strong puszka 0,5 l 2000 szt. 7 Piwo Warka puszka 0,5 l 1000 szt. 8 Piwo Warka Radler puszka 0,5 l 1000 szt. 9 Piwo Tatra Jasne Pełne puszka 0,5 l 1000 szt. 10 Piwo Tatra Mocne puszka 0,5 l 1000 szt. 11 Piwo Desperados rózne smaki butelka 0,4 l 1000 szt. 12 SPECJAL Mocny puszka 0,5 l 1000 szt. 13 Królewskie Jasne puszka 0,5 l 1000 szt. 14 Królewskie Jasne butelka 0,5 l 3000 szt. 15 HEINEKEN butelka 0,33 l 1000 szt. 2) Wykonawca dostarczy materiały promocyjne, w bezpłatną dzierżawę które zostaną oddane po zakończeniu umowy: - 4 szt. witryn chłodniczych o wysokości nie mniejszej niż 1,5 m na przechowywanie dostarczonego asortymentu, - 2 szt. witryn chłodniczych o wysokości nie mniejszej niż 68 cm na przechowywanie asortymentu w puszkach, - 1 szt. schładzarki do szkła, - 8 szt. ław z logo dostarczonego asortymentu, - 16 szt. ławek z oparciem lub bez - 8 szt. Stołów z logo dostarczonego asortymentu - 16 szt. krzeseł z logo dostarczonego asortymentu - ogrodzenie/płotek do zorganizowania ogródka zewnętrznego, - 2 szt. wyświetlaczy reklamowych, 3) Wykonawca dostarczy materiały promocyjne, które przejdą na własność Zamawiającego: - 10 szt. zapasek, - 20 szt. koszulek promocyjnych, - 20 szt. otwieraczy do butelek, - 20 szt. tac - 200 szt. szklanek, - 3 szt. waflownic-stojaków na podkładki - 3 szt. mat nabarowych antypoślizgowych - 2000 szt. Wafli-podstawek - 4 szt. parasoli ogrodowych o średnicy nie mniejszej niż 4 m. 4) Wykonawca zobowiązuje się do czyszczenia 2 dystrybutorów do piwa przynajmniej raz w miesiącu. Materiały promocyjne będą dostarczane wraz z dostawami asortymentu ujętego w załączniku nr 1 do siwz- formularz ofertowy zgodnie z zamówieniami Zamawiającego..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.96.10.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Sukcesywna dostawa napojów bezalkoholowych..

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonawca dostarczy następujący asortyment: 1 Woda Żywiec gazowana 1,5 l. 600 szt. 2 Woda Żywiec niegazowana 1,5 l. 1200 szt. 3 Woda Żywiec gazowana 0,5 l. 1200 szt. 4 Woda Żywiec niegazowana 0,5 l. 2400 szt. 5 Syrop malinowy 2,8 l z dozownikiem 30 szt. 6 Syrop imbirowy 2,8 l z dozownikiem 10 szt. 7 Napoje Tymbark 0,25 różne smaki 2400 szt. 8 Soki Tymbark 0,3 l różne smaki 1200 szt. 9 Soki Tymbark pomarańczowy 1 l 2400 szt. 10 Soki Tymbark jabłkowy 1 l 1200 szt. 11 Soki Tymbark czarna porzeczka 1 l 1500 szt. 12 Soki Tymbark pomidorowy 1 l 120 szt. 13 Soki Tymbark grejfutowy 1 l 800 szt. 14 Napój energetyczny Em Pover 0,25 l 600 szt..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.98.00.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2014.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna