Warszawa: Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie Numer ogłoszenia: 88616 2011; data zamieszczenia: 21. 04. 2011Pobieranie 15.82 Kb.
Data05.05.2016
Rozmiar15.82 Kb.
function redirectPage(link){ window.location = link; return false; };

Warszawa: Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie
Numer ogłoszenia: 88616 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa , ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6284504, faks 022 6280375.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.radaopwim.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie. 2. Zamówienie będzie realizowane na następujących cmentarzach: Na terenie Uzbekistanu: a. Obwód Fergański: Margilan, Taszłak b. Obwód Nawoi: Narpai c. Obwod Kaszkadaryński: Beszkent, Karski, Galabułak Na terenie Kirgistanu: a. Dzalal-Abad 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące czynności: a. Usuwaniu zwiędłych kwiatów, wiązanek i zniczy z całego terenu cmentarzy - co najmniej raz w tygodniu. b. korekcie spadków i nierówności na nawierzchniach żwirowych - co najmniej raz w miesiącu. c. sprzątaniu powierzchni utwardzonych - co najmniej raz w tygodniu. d. zmywaniu (miękką szczotką i wodą) powierzchni betonowych i tabliczek nagrobnych po okresie zimowym, e. zmyciu podbudowy kamiennej ogrodzenia, uzupełnienie malowania elementów stalowych ogrodzenia. f. usuwaniu wszelkich uszkodzeń w elementach cmentarzy, g. bieżącej kontrola stanu cmentarzy, nie krócej niż 1 godzinę raz dziennie. Opiekę (bieżącą kontrolę) należy wycenić przez okres 12 miesięcy, utrzymanie porządku przez okres 9 miesięcy. Wykonawca zobowiązuje się także do przygotowania sprawozdania opisowego wraz z dokumentacją fotograficzną z wykonanych prac opisowych po każdym okresie kwartalnym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: zamówienie lub zamówienia o charakterze porównywalnym z przedmiotowym zamówieniem tj. zamówienie lub zamówienia na terenie Uzbekistanu lub Kazachstanu o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.radaopwim.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2011 godzina 12:00, miejsce: Krynicki, Cieślik i Partnerzy Radcowie Prawni, ul. Wspólna 35 lok.4, 00-519 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie: media -> pliki
pliki -> Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na „Wykonanie prac konserwacyjno restauratorskich na Polskim Cmentarzu Wojennym w Loreto (Włochy) – etap ii”
pliki -> Wynajem, montaż I demontaż konstrukcji scenicznych, sprzętu oświetleniowego, nagłośnieniowego na potrzeby realizacji wydarzeń artystycznych podczas XIV międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca. Informacja o wykonawcach
pliki -> Regulamin konkursu na logo i koncepcję graficzną materiałów promocyjnych projektu Wielokulturowy Lublin
pliki -> Informacje o prowadzących warsztaty abcdesign władysław Pluta
pliki -> I nformacja prasowa wrzesień 2010 r
pliki -> Ogólne zasady teoretyczne kodyfikacji pisowni śląskiego języka regionalnego
pliki -> Na podstawie art. 38 ust. 4 Prawo zamówień publicznych wprowadza się następujące zmiany w siwz na „Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie I Kirgistanie”
pliki -> Utrzymanie porządku na cmentarzach żołnierzy Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysława Andersa w Uzbekistanie i Kirgistanie
pliki -> Ustalone nazwiska mieszkańCÓw warszawy, GŁÓwnie z dzielnicy wola, zamordowanych w dniach 2 15 sierpnia 1944 R. W rejonie ul. GÓRczewskiej I ulic zagłoby-moczydłO
pliki -> Konkurs Poezji, Prozy i Pieśni Patriotycznej 4 listopada 2009r. Turniej Pieśni – konkurs wokalny
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna