Warszawski Uniwersytet Medyczny I wydział LekarskiPobieranie 75.14 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar75.14 Kb.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

I Wydział Lekarski

Kierunek: lekarski

Tok studiów: stacjonarny/niestacjonarny*

Rok /semestr studiów: VI rokWniosek O WYDANIE DYPLOMU

Przedkładając dokumenty stwierdzające ukończenie studiów, proszę o wydanie mi dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Nazwisko:…………………………….......... Imiona: ………………………………… Nr albumu:…………

Nazwisko panieńskie:……………………… Imiona rodziców:…………………………………………………..

Data urodzenia: …………………………….. Miejsce urodzenia:…………………………………………………

Data immatrykulacji: ………………………. Data ukończenia studiów:***……………………………………….Adres stałego zameldowania: …………………………………………………………………………………………..


rok

Przedmiot

wynik końcowy

I termin

II termin

komisyjny

I

 1. Anatomia prawidłowa

 1. Histologia i embriologia

II

 1. Biochemia

 1. Fizjologia człowieka

 1. Immunologia

III

 1. Język angielski

 1. Mikrobiologia lekarska

 1. Patofizjologia

 1. Patomorfologia

IV

 1. Dermatologia i wenerologia

 1. Farmakologia kliniczna

 1. Genetyka kliniczna

 1. Diagnostyka laboratoryjna

 1. Psychiatria

V

 1. Radiologia

 1. Neurologia

 1. Choroby zakaźne

 1. Choroby wewnętrzne

 1. Ortopedia i traumatologia

VI

 1. Pediatria

 1. Prawo i medycyna sądowa

 1. Otolaryngologia

 1. Okulistyka

 1. Chirurgia

 1. Ginekologia i położnictwo

 1. Urologia

 1. Onkologia

 1. Anestezjologia i intensywna terapia

 1. Medycyna rodzinna
Warszawa, dnia …………………………………….. …………………..…………………( własnoręczny podpis studenta)

* niepotrzebne skreślić

** proszę zaznaczyć właściwy kwadrat

*** proszę wpisać datę ostatniego egzaminu

1. Wyliczenie średniej z ocen egzaminacyjnych


Skala ocen

I

rok

II rok

III rok

IV rok

V rok

VI rok

Ogółem ocen

Ogółem x skala ocen

ocen bardzo dobrych (5)

ocen ponad dobrych (4,5)

ocen dobrych (4)

ocen dość dobrych (3,5)

ocen dostatecznych (3)

ocen niedostatecznych (2)
Średnia ocen z trzech/pięciu/sześciu* lat studiów wynosi:


SUMA : RAZEM= …………(dwa miejsca po przecinku)

Razem:Suma:

………………………..……………..(własnoręczny podpis studenta)


**** dotyczy studiów I-go stopnia
Potwierdzenie wysokości średniej przez pracownika Dziekanatu ………………………………………

(podpis pracownika)ul. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

tel. 0-22 57-20-208, faks: 0-22 57-20-266www.wum.edu.pl


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna