Warszawskiego uniwersytetu medycznegoPobieranie 0.54 Mb.
Strona1/16
Data07.05.2016
Rozmiar0.54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


ODDZIAŁ FIZJOTERAPII

II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGOPRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
II ROK studiów drugiego stopnia niestacjonarnych (zaocznych)
Warszawa

Rok akademicki 2012/2013

PRZEDMIOTY
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 1

WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 3

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 3

SOCJOLOGIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I REHABILITACJI 5

RAMOWA TEMATYKA WYKŁADÓW 7

DYDAKTYKA FIZJOTERAPII 11

BIOETYKA 14

FILOZOFIA 15

PODSTAWY GENETYKI 16

HIPOTERAPIA 17

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W KARDIOLOGII 19

I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006 20

J. Bromboszcz, P. Dylewicz - Rehabilitacja kardiologiczna - stosowanie ćwiczeń fizycznych, Elipsa-Jaim, Kraków 2005, wyd. 1 20

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W NEUROCHIRURGII 21

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W NEUROLOGII 23

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W ORTOPEDII 26

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W REUMATOLOGII 28

Klinika Rehabilitacji Reumatologicznej Instytutu Reumatologicznego 28

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W CHIRURGII 29

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W GERIATRII 31

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W GINEKOLOGII I POŁOŻNICTWO 33

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W MEDYCYNIE SPORTOWEJ 34

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W PEDIATRII 36

DIAGNOSTYKA FUNKCJONALNA I PROGRAMOWANIE REHABILITACJI W PSYCHIATRII 38

METODY SPECJALNE FIZJOTERAPII W MEDYCYNIE SPORTOWEJ 40

METODY SPECJALNE TERAPII MANUALNEJ W PROCESIE FIZJOTERAPII 43

METODY SPECJALNE KINEZYTERAPII W PROCESIE FIZJOTERAPII 46

PROTETYKA I ORTOTYKA 49

PRAKTYKI ZAWODOWE 51
WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGORektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK


Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Prof. dr hab. n. med. MAREK KULUS


Prorektor ds. Kadr

Prof. dr hab. n. med. RENATA GÓRSKA


Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-109

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR MAJEWSKI
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem

dr hab. n. med. SŁAWOMIR NAZAREWSKI


Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-106

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGODZIEKAN

dr hab. n. med. MAREK KUCH


Prodziekan ds. I-III r. – dr hab. n. med. JAN KOCHANOWSKI

Prodziekan ds. IV-VI r. – dr hab. n. med. WOJCIECH BRAKSATOR

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-214, fax 5720-228Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim
Prof. dr hab. n. med. BOŻENA WERNER

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-502Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii
dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-604, fax 5720-555

Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Sekretariat pokój 604

tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555


Kierownik Dziekanatu

mgr Monika Leszczyńska fizjoterapia@wum.edu.pl


Tok studiów

pokój 613

tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514

faks: (0-22) 57 20 555


Studia pierwszego stopnia , I rok

mgr Elżbieta Miodowska elzbieta.miodowska@wum.edu.plStudia pierwszego stopnia , lata II – III

mgr Monika Jezierska monika.jezierska@wum.edu.pl


Studia drugiego stopnia , lata I – II

mgr Ewa Janiak ewa.janiak@wum.edu.pl


Studia niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I – II

mgr Elżbieta Miodowska elzbieta.miodowska@wum.edu.plPrzewodniczący Rady Pedagogicznej I roku - opiekun roku

dr Izabela Korabiewska tel. 629 -46-65
DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW

Centrum Dydaktyczne WUMOsoba zajmująca się sprawami studentów Oddziału Fizjoterapii

Pani Aldona Zborowska


tel. 572 02 40
aldona.zborowska@wum.edu.pl
PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

SOCJOLOGIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I REHABILITACJI

Kierunek / Specjalność

FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów

studia drugiego stopnia

Nazwa przedmiotu:

Socjologia niepełnosprawności i rehabilitacji

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego)

przedmiot podstawowy

Język wykładowy

polski

Jednostka organizacyjna

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUMAdres/ telefon, faks

ul. Solec 57 00-424 Warszawa

zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

tel.:226294665

fax.:226228005


Kierownik Jednostki

dr n. med. Dariusz Białoszewski

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

mgr Anna Ostaszewska

Prowadzący przedmiot


mgr Anna Ostaszewska

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Praktyka zawodowa

Praca własna studenta

niestacjonarne (d. zaoczne)

II

IV (letni)

Liczba godzin:

15

15

-

-

15

Liczba punków ECTS

2

Forma zaliczenia

egzamin

Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień społecznych, psychopedagogicznych w zakresie wiedzy dostępnej na studiach I stopnia stacjonarnych lub niestacjonarnych. Pełna wiedza z zakresu pracy w zawodzie fizjoterapeuty na poziomie studiów licencjackich. Dobra orientacja w zagadnieniach pedagogiki medycznej, terapeutycznej i ogólnej co stanowi bazę w każdej dziedzinie nauki to tworzenia programów społeczno – terapeutycznych dla pacjentów wymagających trwałej i systematycznej opieki medycznej, jak i psychospołecznej. Wskazana jest wiedza o możliwościach rozwoju osobistego i dalszego kształcenia. Istotne do poznania problematyki społecznej w fizjoterapii jest własny rozwój osobisty i chęć poznania nauk pokrewnych medycynie a dla tej medycyny ważnych.
Cele przedmiotu:
Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem
w różnym stopniu zaawansowania choroby zarówno dotyczy to dzieci ich rodziców jak i osoby dorosłe. Problematyka społeczna stanowi wyzwanie we współczesnej roli fizjoterapeuty ze względu na standardy unijne konieczne do zaproponowania pacjentowi we współczesnym świecie. Musimy pamiętać że im lepiej się żyje ludziom niepełnosprawnym i godniej choruje i wraca do zdrowia osobom chorym tym człowiek zdrowy ma większy komfort psychiczny.

Cele ogólne – kierunek działań pedagogicznych i społecznych

- przekazanie studentom określonego zasobu wiedzy oraz drogi nabywania

umiejętności korzystania ze zdobytych umiejętności.

- przygotowanie studenta do pracy z pacjentem w zakresie działań

pedagogiczno – dydaktycznych o profilu społecznym

- kształtowanie właściwych postaw przyszłych fizjoterapeutów w pracy

z osobami przewlekle chorymi i niepełnosprawnymiKompleksowe poznanie problematyki społecznej dotyczącej niepełnosprawnościRozpoznawanie podstawowych problemów osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie; łagodzenia i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków choroby, niepełnosprawności fizycznej i psychicznej. Poprawa jakości życia osób trwale okaleczonych chorobą i ich rodzin dotyczy to zarówno dzieci jak i osoby dorosłe

Metody dydaktyczne:

 • metody podające – proces przyswajaniawykład informacyjny, omówienie, wyjaśnienie

 • metody poszukujące, kreatywne – problemowe – proces odkrywania związany z twórczym myśleniem i działaniem na rzecz osób niepełnosprawnych; Metody poszukujące dają studentowi możliwość tworzenia także własnej ścieżki edukacyjnej.

 • metody aktywizujące;
  proaktywne (usamodzielniające) – uczą samokontroli i samooceny własnego działania, sprzyjają samodzielności myślenia i realizacji zadań
  dyskusja dydaktyczna; samoocena studentów

 • metody reproduktywne (odtwórcze) – konieczne w rehabilitacji, uczą systematyczności i precyzyjnie twórczego działania opartego na wiedzy w zakresie postrzegania potrzeb pacjenta - osoby niepełno-sprawnej zarówno fizycznie jak i psychicznie

 • metody praktyczne – umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy
  w pracy z pacjentem i rodziną pacjenta szczególnie dotyczy to chorych dzieci

e-learning – w połączeniu z tradycyjnymi formami nauczania – wykorzystany w multimedialnych wykładach, konsultacjach, interaktywnych, ćwiczeniach, sprawdzianach, monitoringu aktywności i postępów nauczania, indywidualizacji kształcenia. Możliwość lepszej indywidualnej komunikacji w pracy ze studentem z możliwością skupienia się na jego zainteresowaniach jak i zaistniałych brakach.

Treści merytoryczne przedmiotu:

Treści kształcenia dotyczą życia społecznego i jego determinantów. Przedmiot


i funkcje socjologii rehabilitacji - niepełnosprawność w sensie biologicznym
i prawnym. Definiowanie i orzekanie niepełnosprawności. Zdrowie – choroba – społeczeństwo. Socjomedyczne wskaźniki stanu zdrowia. Pomiar niepełnosprawności i rehabilitacji. Socjologiczne koncepcje niepełnosprawności i procesu rehabilitacji – społeczna rola chorego. Postawy wobec niepełnosprawnych. Stygmatyzacja
i etykietowanie. Status, rodzina, edukacja i zatrudnienie a niepełnosprawność. Socjalizacja. Dyskryminacja. Segregacja. Integracja. Koncepcja barier i wyrówny-wania szans. Socjologia zawodu fizjoterapeuty.

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawania podstawowych problemów osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie; łagodzenia


i rozwiązywania problemów z zakresu społecznych skutków niepełnosprawności

RAMOWA TEMATYKA WYKŁADÓW


Wykład 1

Socjologia – definicje, nauki współtowarzyszące, miejsce socjologii w naukach humanistycznych i biologicznych. Socjologia w kontekście historycznym. Kształtowanie różnych form życia społecznego. Procesy i przemiany społeczne.

Socjologia zdrowia i choroby oraz ocena sytuacji społecznej osób z trwałą dysfunkcją zarówno fizyczną /ruchową/ jak również psychiczną. Społeczne uwarunkowania niepełnosprawności w krajach Unii Europejskiej. Dostępność świadczeń rehabilitacyjnych w Polsce i na świecie.

Marketing usług medycznychWykład 2

Socjologia medycyny – przedmiot i zadania. Relacje między socjologią i medycyną. Przedmiot socjologii medycyny. Zdrowie i jego uwarunkowania społeczne.

Profilaktyka i jej zależność od czynników społecznych. Podstawy medycyny pracy i ochrony pracy. Zakres działań lekarza medycyny pracy. Badania profilaktyczne, badania okresowe, szczepienia ochronne i szereg innych działań prozdrowotnych
w celu podniesienia zdrowotności społeczeństwa. Stosunek społeczny lekarz-pacjent.

Wykład 3

Choroby cywilizacyjne i społeczne – nadciśnienie tętnicze, otyłość, cukrzyca, udary mózgu, zawały serca, choroby nowotworowe, depresja w aspekcie społeczno-zawodowym. Sytuacja w Polsce i na świecie – studium porównawcze. Prozdrowotne działania fizjoterapeutów –leczenie, rehabilitacja i uwarunkowania społeczne.Wykład 4

Organizacja służby zdrowia w Polsce – modele opieki szpitalnej i poza szpitalnej. NFZ– formy refundacji badan specjalistycznych. Dostępność pacjentów do zaopatrzenia ortopedycznego i źródła jego refundacji. Ubezpieczenia społeczne


w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej i na świecie.

Wykład 5

Zdrowie i choroba jako pojecie społeczne – społeczeństwo, a zmieniający się obraz chorób. Wskaźniki chorób, a czynniki społeczne w nowoczesnym społeczeństwie. Czynniki społeczne i ekonomiczne jako główne przyczyny przemian obrazu choroby – rola medycyny i nauk pokrewnych.Wykład 6

Społeczne przyczyny choroby. Pojecie stresu społecznego. Stres jako bodziec i jako reakcja. Pojecie choroby psychosomatycznej. Stres społeczny a choroba. Zdarzenia życiowe a choroba psychiczna. System społeczny a psychofizyczna kondycja jednostki i podatność na choroby.

Socjologiczna koncepcja zdrowia i choroby. Socjomedyczna ocena stanu zdrowia.

Promocja zdrowia – styl życia. Zachowania zdrowotne i prozdrowotne. Sytuacja społeczno -ekonomiczna osób niepełnosprawnych. Główne założenia ustawy


o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wykład 7

Tanatologia – nauka o umieraniu. Śmierć jako zjawisko społeczne. Świadomość umierania.

Miejsce śmierci – szpital, dom hospicjum. Etapy żałoby w aspekcie społecznym. Procesy komunikowania się lekarz–pacjent–rodzina. Śmierć mózgu a transplantologia. Przeszczepy rodzinne i od obcego dawcy. Świadomość społeczna. Regulacje prawne. Rodzina wobec daru życia innym. Bank szpiku.

Choroby społeczne i cywilizacyjne. Społeczna etiologia chorób. Przemiany rodziny współczesnej. Rodzina a zdrowie. Mierniki zdrowia rodziny i zdrowia społecznego. Placówki społeczno – opiekuńcze, hospicja, oddziały opieki paliatywnej.


RAMOWA TEMATYKA SEMINARIÓW

Seminarium 1

Pojecie społeczne choroby i poczucia dyskomfortu. Uwarunkowania społeczne obu pojęć. Czynniki społeczne i ekonomiczne jako główne przyczyny przemian obrazu chorób. Ekonomia a polityka zdrowotna w nowoczesnym społeczeństwie.

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem ludzi zdrowych. Pomoc rodzinie dziecka niepełnosprawnego w Polsce i na świecie

Seminarium 2

Czynniki społeczne w praktyce fizjoterapeuty. Zachowanie się w chorobie pacjenta.

Niektóre wyznaczniki zachowania się w chorobie. Relatywizm dobrego zdrowia jako wartości nadrzędnej. Wiedza medyczna. Samoleczenie. Grupy wzajemnej pomocy
i grupy wsparcia. Medycyna niekonwencjonalna, holistyczna – definicja i podstawowe zagadnienia.

Psychospołeczne postawy wobec osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne


i kalekie w polityce społecznej. Jakość kształcenia na wszystkich szczeblach nauki
i metody pracy w Polsce i na świecie dostępne dla osób /dzieci/ trwale okaleczonych lub ze stwierdzoną chorobą przewlekłą. Pomoc Państwa – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Uchwała Sejmu RP z dnia 1.08.97 r. Monitor Polski Nr 50 poz. 475)

Seminarium 3

Przemoc psychiczna, fizyczna, mobbing – charakterystyka zjawiska w aspekcie społecznym – strategie powstrzymywania przemocy. Niszcząca moc słowa jako forma przemocy psychicznej – metody i techniki terapeutyczne w aspekcie społecznym. Typowe przykłady przemocy wobec dzieci. Strategie powstrzymywania przemocy.Seminarium 4

Formy uzależnienia – narkomania, alkoholizm, lekomania; rozpoznanie, metody leczenia i skutki społeczne. Społeczne uwarunkowania kalectwa. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych, zaopatrzenia ortopedycznego, kształcenia zawodowego. Równość zawodowa.

Zjawiska patologii społecznej (alkoholizm, toksykomania, samobójstwa, prostytucja). Organizacje rządowe i pozarządowe w obliczu nowych wyzwań społecznych.

Seminarium 5

Medycyna a kontrola społeczna w aspekcie socjologicznym. Uprawomocnienie choroby.

Kontrola zawodowa. Potrzeby edukacji medycznej i stałego podnoszenia kwalifikacji.

Specjalizacje. Kontekst instytucjonalny edukacji medycznej – procesy społeczne i rewolucyjne w uczelniach medycznych. Zawód lekarza i fizjoterapeuty oraz inne zawody medyczne w okresie przemian w państwie.

Dostępność do zaopatrzenia ortopedycznego w Polsce i na świecie. Nowoczesne formy zaopatrzenia ortopedycznego.

Choroba psychiczna - miejsce pacjenta we współczesnym świecie – jakość życia


i bycia oraz form zatrudniania.

Studium porównawcze programów kształcenia fizjoterapeutów w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie.Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)

student posiada wiedzę dotyczącą:

1. Przestrzegania przepisów prawa regulujących działalność fizjoterapeutyczną.

2. Uczciwego i w pełni profesjonalnego udzielania świadczeń, które będą zmniejszać stopień cierpienia i dolegliwości oraz zapobiegać i przeciwdziałać chorobom.

3. Ponoszenia odpowiedzialności prawnej, zawodowej i moralnej za prowadzone działania fizjoterapeutyczne.

4. Wspierania oraz współuczestnictwa w rozwoju wiedzy i umiejętności, które dotyczą potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

5. Zasad etyki zawodowej fizjoterapeutów jednoznacznie wynikają z zasad etycznych, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i do otaczającego świata, nakazują przestrzeganie praw pacjenta oraz dbanie o wysoki status wykonywanego zawodu.

6. Zasad etyki zawodowej fizjoterapeutów jednoznacznie wynikają z zasad etycznych, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i do otaczającego świata, nakazują przestrzeganie praw pacjenta oraz dbanie o wysoki status wykonywanego zawodu.

7. Pracy zawodowej - fizjoterapeuta, stawia dobro człowieka ponad wszystkie dobra. Art.1. Zasady etyki zawodowej fizjoterapeutów jednoznacznie wynikają z zasad etycznych, prawidłowego współżycia i postępowania ludzi w stosunku do siebie i do otaczającego świata, nakazują przestrzeganie praw pacjenta oraz dbanie o wysoki status wykonywanego zawodu.

8. Działalność zawodowa fizjoterapeuty to świadome i planowe udzielanie profesjonalnych świadczeń na rzecz pacjentów, niezależnie od ich stanu zdrowia, pozycji społecznej oraz prezentowanych poglądów.

9. Świadczenie usług w fizjoterapii odbywa się na podstawie rozpoznania medycznego i przeciwwskazań wynikających ze stanu zdrowia osoby poddawanej procedurom fizjoterapeutycznym. Obowiązkiem fizjoterapeuty jest stały rozwój zawodowy


i osobisty, a jego kwalifikacje powinny wynikać z aktualnego poziomu wiedzy. Fizjoterapeuta powinien uczestniczyć w publicznych programach edukacyjnych związanych ze swoim zawodem

10. Pacjent ma prawo do otrzymania świadczeń fizjoterapeutycznych, bez względu na

wiek, płeć, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznawany światopogląd i religię, kolor skóry, orientację seksualną, stan zdrowia, względy polityczne, stan majątkowy, stan cywilny i inne uwarunkowania.

11. Fizjoterapeuta nie może ujawniać osobom trzecim żadnych informacji na temat pacjenta i jego otoczenia, bez jego zgody lub wiedzy, chyba że istnieje podstawa prawna. Śmierć pacjenta nie zwalnia od obowiązku dochowania tajemnicy zawodowej. Pacjent ma prawo do otrzymania rzetelnej i wszechstronnej informacji co do zakresu rodzaju postępowania fizjoterapeuty, aby mógł podjąć właściwą decyzję o skorzystaniu z proponowanych świadczeń.


student potrafi:

 1. wykorzystać nabytą wiedzę do samodzielnego praktycznego wprowadzania
  w życie zdobytej wiedzy w pracy z pacjentem, osobą niepełnosprawną.

 2. posiada umiejętności twórczego rozwijania form działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 3. przestrzegać zasad BHP

 4. przestrzegać zasad współczesnego spojrzenia na zagadnienia społeczne i psychopedagogiczne dotyczące pracy z osobą niepełnosprawną fizycznie lub psychicznie. Działać na rzecz poprawienia jakości życia osoby niepełnosprawnej.

 5. zaplanować możliwość własnego doskonalenia zawodowego – samodzielnie
  w sposób kreatywny myśleć o swoim kształceniu i rozwoju osobistym.

 6. dokonać profesjonalnego rozwiązania zaistniałych problemów dotyczących pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Postawa, którą prezentuje student po ukończeniu kursu

Rozumienie prawa i odpowiedzialności zawodowej, świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności.

2.Umiejętność przestrzegania przepisów regulujących działania fizjoterapeutyczne.

3.Umiejętność pracy w zespole terapeutycznym

4.Odpowiedzialność za bezpieczeństwo pacjentów w trakcie zabiegów czy cykli zajęć terapeutycznych.

5.Posiadanie wiedzy z zakresu Europejskiej Karty Praw Pacjenta i przestrzeganie zasad w niej zawartej.

6.Umiejętność tworzenia programów terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.

7.Posiada świadomość dotycząca konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w zakresie nauk medycznych jak i pokrewnych zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą i współczesnymi standardami pracy z pacjentem.

8.Lubi swój zawód i pracę z osobami przewlekle chorymi zarówno dziećmi, jak
i osobami dorosłymi dotkniętymi kalectwem fizycznym lub psychicznym.


Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Przedmiot kończy się egzaminem w sesji letniej 2011/2012

Warunki dopuszczenia do egzaminu:

- obecność i stała aktywność na wszystkich zajęciach seminaryjnych;

- zaliczenie wszystkich kolokwiów;

- zaliczenie pracy semestralnej w formie prezentacji multimedialnej.


Ocena z zaliczenia przedmiotu jest wykładnikiem:

obecności na wszystkich zajęciach seminaryjnych;

aktywności w ramach zajęć seminaryjnych;

zaliczenia pisemnego w formie pracy semestralnej.

Ocena wyników nauczania: Zaliczenie po zakończeniu bloku zajęć seminaryjnych dopuszczające do egzaminu końcowego z przedmiotu
Egzamin w formie testowej będzie zawierał 50 pytań (każde pytanie 4 dystraktory)

- studenci będą udzielali odpowiedzi na specjalnie przygotowanych kartach odpowiedzi

- do zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie minimum 51% poprawnych odpowiedzi.

- czas trwania egzaminu – 90 min.


Warunki zaliczenia przedmiotu:

- ocena wiedzy;

- kolokwia pisemne;

- egzamin pisemny w zakresie wiedzy z tematów;

1.działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób niepełnosprawnych

2.możliwość kształcenia osób niepełnosprawnych – rola szkoły integracyjnej

3.rozwój zawodowy fizjoterapeutów – szczeble kształcenia wg unijnych schematów

4.informacje dotyczące różnego typu świadczeń dla osób chorych lub kalekich z NFZ

PFRON, Fundusz Rehabilitacji Zawodowej i innych

5.zaopatrzenie ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny – formy dofinansowania

6.problematyki społecznej osób niepełnosprawnych

7.rehabilitacji zawodowej, zakładów pracy chronionej,

8.działania warsztatów terapii zajęciowej

9.istoty kompleksowego działania na rzecz poprawy jakości życia pacjenta

10.stopnie niepełnosprawności i grupy inwalidzkie

ocena umiejętności:

umiejętność przyswajania wiedzy w formie wielopłaszczyznowej

umiejętność tworzenia programów rehabilitacyjnych zarówno z zakresu rehabilitacji medycznej jak i współgrających z nią rehabilitacji społecznej i psychopedagogicznej.

twórcze rozwijanie form działania, zwiększanie atrakcyjności zajęć

profesjonalne rozwiązywanie zaistniałych problemów w pracy z pacjentem

wiedza w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z pacjentem wymagającym specjalistycznych zabiegów

profesjonalizm w samokształceniu

ocena aktywności: czynny i aktywny udział w zajęciach


Literatura podstawowa:
1.Szczepański J. ,,Socjologia i rozwój problematyki i metod” wyd. PWN Warszawa 2002

2.Sokołowska M. ,,Socjologia medycyny” wyd. PZWL Warszawa 2004

3.Sokołowska M., Hołówka J. ,,Polityka społeczna a zdrowie” wyd. PWN Warszawa 2004

4. Majewski T. ,,Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Europy Zachodniej” wyd. KIG-R Warszawa 2003

5.Kubicki L. ,,Prawo medyczne” wyd. Medyczne Warszawa 2005

6.Turos L. ,,Pedagogika zdrowia” wyd. WSiP Warszawa 2005

7.Turos L. ,,Pedagogika ogólna i subdyscypliny’’ wyd. WSiP 2003

8.Szczerbań J. ,,Promocja zdrowia” skrypt wyd. Oficyna Wyd. AM w Warszawie 2006

9.Madanes, Cloe ,,Przemoc w rodzinie” wyd. GWP Gdańsk 2004

10.Maxwell Ruth ,,Dzieci alkohol narkotyki” wyd. GWP Gdańsk 2004

11.Indor L. ,,Prawa osób” w; Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych. Materiały szkoleniowe MIPS, Warszawa 2000

12.Kawczyńska-Butrym Z., ,,Niepełnosprawność – specyfika pomocy społecznej” wyd. Śląsk Katowice 2000r.

13.Majewski T. ,,Systemy rehabilitacji zawodowej w krajach Unii Europejskiej” wyd. KIG-R Warszawa 2000r.

14.Kowalik S. ,,Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji” wyd. GWP Gdańsk 2004r.

15.Lewicki Cz. ,,Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień” wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006r.

16.Zabłocki K. ,,Wprowadzenie do rewalidacji” wyd. ,,Adam Marszalek”, Toruń 2003: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna