Warunki gwarancjiPobieranie 16.7 Kb.
Data30.04.2016
Rozmiar16.7 Kb.

Warunki gwarancji
A. Zakres ograniczonej gwarancji

Niniejsza gwarancja przyznaje określone prawa i przywileje użytkownikowi produktu. Prawo kraju zamieszkania może przyznawać obszerniejsze prawa i przywileje, a warunki niniejszej gwarancji nie umniejszają ani nie ograniczają przywilejów wynikających z lokalnych przepisów. Uwzględniwszy ograniczenia i wyjątki opisane w tym dokumencie, Acer udziela ograniczonej gwarancji opisanej poniżej. (W tym dokumencie „Acer” oznacza spółkę Acer w kraju objętym zasięgiem terytorialnym niniejszej gwarancji, w którym system został po raz pierwszy sprzedany użytkownikowi. W razie wątpliwości, która spółka Acer jest odpowiedzialna, należy sprawdzić to w Gwarancji dołączonej do systemu).

1) Gwarancja na system

Acer gwarantuje, że dowolny sprzęt komputerowy („system”) sprzedany użytkownikowi w kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego („zasięgu terytorialnym”) będzie wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych przez okres określony w ograniczonej gwarancji dołączonej do systemu („Gwarancja”). Naprawa gwarancyjna może być wykonana wyłącznie na terenie kraju Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym system został po raz pierwszy sprzedany użytkownikowi. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty nabycia produktu. Datę nabycia potwierdza oryginalna faktura zakupu (dowód sprzedaży). Ograniczona gwarancja przechodzi także na kolejnych nabywców produktu, pod warunkiem, że osoba zgłaszająca roszczenia gwarancyjne przedstawi na żądanie oryginalną fakturę zakupu. Świadczenia gwarancyjne będą realizowane w oparciu o podstawowy język kraju EOG, w którym zgłoszono reklamację. Naprawy gwarancyjne związane z językowymi aspektami systemu (na przykład w przypadku klawiatur lub oprogramowania) mogą być niemożliwe do przeprowadzenia w języku innym niż podstawowy język kraju EOG, w którym zgłoszono reklamację.

Acer, według uznania, naprawi wadliwy system lub wymieni jego części objęte niniejszą gwarancją, zastępując je nowymi albo fabrycznie regenerowanymi częściami lub systemami, które dorównują wydajnością nowym produktom. Wszystkie wadliwe części i systemy wymienione na mocy niniejszej ograniczonej gwarancji staną się własnością firmy Acer.

2) Ograniczona gwarancja na części i komponenty

W przypadku części i komponentów firmy Acer, które zostały zakupione w kraju objętym zasięgiem terytorialnym niniejszej Gwarancji oraz zainstalowane w systemie w chwili jego nabycia, a które były zdefiniowane jako „Opcje lub akcesoria” w cenniku firmy Acer obowiązującym w czasie zakupu produktu przez użytkownika, Acer udziela na nie gwarancji równoważnej gwarancji na system, w którym zainstalowano części czy komponenty.

3) Ograniczona gwarancja na nośniki i oprogramowanie

W przypadku oprogramowania dostarczonego przez firmę Acer i dołączonego do systemu, Acer gwarantuje, że nośniki pamięci — na przykład dyskietki lub płyty CD-ROM — na których zostało dostarczone oprogramowanie, będą wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych przez okres 180 dni od daty nabycia. Jeśli użytkownik otrzyma uszkodzone nośniki Acer wymieni je bezpłatnie.

Nie licząc gwarancji na nośnik, oprogramowanie jest dostarczane „tak, jak jest”. Acer nie gwarantuje, że będzie działało nieprzerwanie lub bezbłędnie i spełni wymagania użytkownika.


B. Ograniczenia i wyjątki gwarancji

Ograniczona gwarancja na system, części i komponenty, nośniki i oprogramowanie („produkt” lub „produkty”) podlegają poniższym wyjątkom i ograniczeniom:

1) Wyjątki

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje:

1.1. Produktów nie wytworzonych przez Acer lub dla Acer albo po raz pierwszy sprzedanych użytkownikowi w kraju, który nie wchodzi w zasięg terytorialny gwarancji (z wyjątkiem notebooków objętych „Międzynarodową gwarancją podróżną”).

1.2. Produktów, które zostały zniszczone lub uszkodzone (a) w następstwie użytkowania produktu niezgodnie z jego zwykłym przeznaczeniem, użytkowania produktu niezgodnie z dołączoną instrukcją obsługi albo innego błędnego użycia, nadużycia lub zaniedbania produktu; (b) przez użycie części nie wytwarzanych lub nie sprzedawanych przez firmę Acer; (c) przez modyfikację produktu; (d) w wyniku naprawy przeprowadzonej przez firmę inną niż Acer lub autoryzowany serwis firmy Acer; (e) przez niewłaściwy transport lub zapakowanie produktu podczas zwracania go firmie Acer lub autoryzowanemu serwisowi firmy Acer; (f) przez błędną instalację produktów firm trzecich (na przykład kart pamięci).

1.3. Utraty lub uszkodzenia programów, danych lub wymiennych nośników pamięciowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za zabezpieczenie (tworzenie kopii zapasowych) programów, danych i wymiennych nośników pamięci. Należy zauważyć, że firma Acer może wymienić produkt zgłoszony do naprawy gwarancyjnej na nowy produkt tej samej jakości, a wówczas dane zapisane w oryginalnym produkcie mogą się stać trwale niedostępne.

1.4. Elementów eksploatacyjnych, to znaczy takich, które wymagają okresowej wymiany podczas zwykłego użytkowania produktu, w tym akumulatorów do notebooków (bez dodatkowych ograniczeń).

1.5. Niewielkich defektów wyświetlaczy LCD w produktach wyposażonych w takie wyświetlacze, chyba że na jeden (1) milion pikseli danego wyświetlacza będą więcej niż cztery (4) uszkodzone piksele, a jeśli wyświetlacz zostanie podzielony na dziewięć (9) równych prostokątnych obszarów, w środkowym obszarze będzie więcej niż jeden (1) uszkodzony piksel.

2) Ograniczenia odpowiedzialności

Z wyjątkiem ograniczonej gwarancji udzielonej powyżej firma Acer nie udziela żadnych innych gwarancji, jawnych, domniemanych ani ustawowych, w tym domniemanych gwarancji przydatności handlowej albo przydatności do określonego celu. Wszystkie domniemane gwarancje nakładane przez obowiązujące prawo są ograniczone do warunków niniejszej gwarancji. Firma Acer w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej ani gwarancyjnej za szkody przypadkowe, celowe lub skutkowe, w tym utratę przychodów, zysków, danych spowodowanych lub wynikłych z użytkowania produktu lub oprogramowania dostarczonego przez firmę Acer wraz z produktem, nawet jeśli firma Acer została ostrzeżona o możliwości powstania takich szkód. Użytkownik zgadza się, że naprawa lub wymiana produktu na opisanych tu warunkach będzie jedyną rekompensatą jakiegokolwiek naruszenia postanowień niniejszej gwarancji.

C. Serwis gwarancyjny

Uwzględniwszy opisane wyżej przywileje, wyjątki i ograniczenia, użytkownikowi przysługuje naprawa produktu w siedzibie klienta, z osobistym dostarczeniem do punktu serwisowego (carry-in) lub z wysyłką do punktu serwisowego (mail-in), w zależności od warunków określonych na dołączonej Gwarancji. Realizacja tych uprawnień zależy od poniższych kryteriów i warunków:

1. Naprawa gwarancyjna przysługuje w przypadku produktów zakupionych i znajdujących się w zasięgu terytorialnym niniejszej ograniczonej gwarancji. Roszczenia gwarancyjne będą honorowane tylko wtedy, gdy zostaną zgłoszone w okresie podanym w Gwarancji. Serwis w siedzibie klienta jest dostępny tylko w niektórych obszarach geograficznych. Aby dowiedzieć się, czy dany obszar jest objęty serwisem w siedzibie klienta, należy zapoznać się z informacjami podanymi w Gwarancji. W obszarach, w których serwis w siedzibie klienta jest niedostępny, Acer oferuje naprawę z osobistym dostarczeniem produktu do punktu serwisowego lub z wysyłką do punktu serwisowego.

2. Numery telefonów i inne informacje kontaktowe dotyczące autoryzowanych serwisów lub autoryzowanych centrów serwisowych w kraju użytkownika podane są w Gwarancji.

3. Przed skontaktowaniem się z firmą Acer należy uruchomić program do diagnozowania sprzętu. Pozwoli to usprawnić pomoc techniczną. Odpowiednie wskazówki można znaleźć w instrukcji obsługi produktu.

4. Należy zadzwonić pod krajowy numer pomocy technicznej firmy Acer podany w Gwarancji. Acer spróbuje telefonicznie ustalić kwestie gwarancyjne i może poprosić użytkownika o wykonanie rutynowych procedur diagnostycznych. Współpraca pomoże uniknąć serwisowania sprawnego sprzętu i związanych z tym opłat. Jeśli podczas rozmowy telefonicznej pracownik firmy Acer ustali, że opisany problem można rozwiązać przez wymianę zewnętrznego komponentu (na przykład klawiatury, myszy, głośnika itp.), zastępczy komponent może zostać bezpłatnie przesłany pocztą w celu zainstalowania go przez użytkownika. Jeśli rozwiązanie problemu przez telefon okaże się niemożliwe, firma Acer przydzieli numer autoryzacji (ang. Repair Authorization, RA) serwisu z osobistym dostarczeniem sprzętu lub wysyłką do punktu serwisowego, który identyfikuje produkt przeznaczony do naprawy.

5. Naprawę w siedzibie klienta — jeśli Gwarancja dołączona do produktu stwierdza, że taka naprawa jest możliwa — przeprowadza technik z firmy Acer albo autoryzowanego serwisu firmy Acer. Firma Acer może zażądać osobistego dostarczenia produktu do serwisu lub wysłania go pocztą, jeśli technik uzna, że siedziba klienta jest trudno dostępna albo zbyt niebezpieczna do przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.

6. Naprawa z osobistym dostarczeniem produktu jest wykonywana w autoryzowanych centrach serwisowych firmy Acer. Jeśli użytkownik wybierze tę opcję, będzie mógł odebrać naprawiony produkt w centrum serwisowym.

8. W przypadku naprawy z wysyłką produktu należy przesłać produkt do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Acer wskazanego przez pracownika firmy Acer podczas przydzielania numeru autoryzacji serwisu. Użytkownik, który wybierze tę opcję, zostanie także poinformowany, jak skontaktować się z przewoźnikiem, który bezpłatnie dostarczy sprzęt do naprawy. Acer zwróci naprawiony produkt na własny koszt. W razie skorzystania z usług przewoźnika innego niż wskazany przez firmę Acer użytkownik zostanie obciążony wynikłymi kosztami.

9. W razie możliwości należy użyć oryginalnego opakowania i dołączyć opis usterki będący podstawą do zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych. Numer autoryzacji serwisu należy umieścić na zewnętrznym opakowaniu produktu.

10. Należy dostarczyć dowód miejsca i daty zakupu (to znaczy kopię oryginalnej faktury sprzedaży).

D. Opłaty

Jeśli firma Acer rozpocznie naprawę produktu objętego niniejszą ograniczoną gwarancją i ustali, że produkt nie jest uszkodzony, a problem był spowodowany nieumiejętnym użytkowaniem produktu, instalacją niezgodnego oprogramowania firmy innej niż Acer, wirusem komputerowym lub podobnymi czynnikami, Acer naliczy jednolitą opłatę w wysokości 100 euro za serwis z wysyłką lub z osobistym dostarczeniem produktu oraz jednolitą opłatę w wysokości 150 euro za naprawę w siedzibie klienta.
Pobieranie 16.7 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna