Warunki pobierania, utrwalania, przechowywania oraz transportu próbek wodyPobieranie 127.77 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar127.77 Kb.
Warunki pobierania, utrwalania, przechowywania oraz transportu próbek wody (wg Witczak, Adamczyk, 1994, 1995)


Rodzaj oznaczenia

Minimalna objętość pobieranej próbki


Rodzaj naczynia do poboru próbek

Obróbka w terenie/ Sposób utrwalania próbki

Temperatura konserwacji


Dopuszczalny czas przechowywania próbek


Zalecana metoda analityczna dla potrzeb monitoringu – podstawowa
(ml)(°C)Składniki oznaczane obligatoryjnie w terenie bezpośrednio przy poborze próbki

Barwa

50

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m

oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Kolorymetrycznie z użyciem wzorców trwałych skali Pt/Co

(np. Merck AQ, Hach 2234-00)Dwutlenek węgla agresywny (CO2 agr.)
S,SS,PE,PTFE

dodatek sproszkowanego marmuru (CaCO3)

oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Metodą Heyera

Kwasowość

100

S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

1-Miareczkowanie zestawem polowym Hach AC-DT

2-PN-90/C-04550/03Mętność
S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Turbidymetrycznie

- metodą cylindra turbidymetrycznego

- turbidymetrem polowym (np. Hach)


Odczyn pH
S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Elektrometrycznie pehametrem przenośnym

(PN-90/C-04540/01)Osad (zawiesiny łatwoopadające)
S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Metoda objętościowa w leju Imhoffa

(PN-72/C-04559/03)Potencjał redox Eh
S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Metoda elektrometryczna pehametrem przenośnym - elektrody platynowe

Przewodność elektrolityczna właściwa (PEW25)

100

S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Metoda konduktometryczna konduktometrem przenośnym

(PN-77/C-04542)Siarkowodór H2S
S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Spektrofotometrycznie (np. Hach DR-2000, Merck SQ)

Temperatura
S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Termometrycznie

(PN-77/C-04584)Tlen O2

300

S,SS,PE,PTFE
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Elektrometrycznie tlenomierzem przenośnym

(PN-72/C-04545/08)Zapach
S,SS
oznaczenie obligatoryjnie w terenie

Organoleptycznie na zimno

(PN-72/C-04547)Zasadowość

100

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m

oznaczenie obligatoryjnie w terenie

1-Miareczkowanie zestawem polowym Hach

2-PN-90/C-04550/03Składniki nieorganiczne ogólne

Sucha pozostałość

500

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+CHCl3 stęż.1/500]

4

48 h

Metoda wagowa, odparowanie i suszenie w 105C

(PN-78/C-04541)Twardość ogólna

100

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

Kompleksometrycznie

(PN-71/C-04554/02)Składniki nieorganiczne – aniony

Azotany jako NNO3

100

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m

4

48 h (6 dni)

Spektrofotometria absorpcyjna

(PN-87/C-04576/07)

(PN-82/C-04576/08)


Azotyny jako NNO2

100

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m

4

jak najszybciej

Spektrofotometria absorpcyjna

(PN-73/C-04576/06)Chlorki jako Cl

200

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m

4

6 dni

Miareczkowanie argentometryczne

(PN-76/C-04617/02)Krzemiany jako SiO2

50

PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

Spektrofotometria absorpcyjna

(PN-89/C-04567/09)Siarczany jako SO42

200

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m

4

6 dni

Metoda wagowa

(PN-74/C-04566/09)Składniki nieorganiczne – kationy

Azot amonowy jako NNH4

500

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+H2SO4 do pH<2]

4

24 h
Magnez (Mg)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

Metoda AAS

Mangan (Mn)
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

Metoda AAS

(PN-82/C-04570/04)Potas (K)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda AAS

2-Emisyjna fotogrametria płomieniowa

(PN-74/C-04591/01)


Sód (Na)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda AAS

2-Emisyjna fotogrametria płomieniowa

(PN-73/C-04587/01)


Wapń (Ca)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda kompleksometryczna

(PN-91/C-04551/01)

2-Metoda AAS


Żelazo ogólne rozpuszczone (Fe)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

Metoda AAS

(PN-82/C-0570/04)Składniki nieorganiczne – substancje śladowe nieorganiczne

Bor
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

Metoda ICP

(np. DIN 38406-E22)Chrom (Cr)
PE,PTFE
4

Cr ogólny – 1 miesiąc (Cr6+ - 48 h)

1-Metoda AAS

(PN-87/C-04570/07 do 09)

2-Metoda AAS bezpł.


Cynk (Zn)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda AAS

(PN-81/C-04570/01,02)

(PN-82/C-04570/04)

(PN-85/C-04570/06)

2-Metoda AAS bezpł.


Fluor

300

PE,PTFE

filtracja 0,45 m

4

1 miesiąc

1-Spektrofotometria absorpcyjna

(PN-79/C-04588/02)

2-Metoda ISE bezpł.

(PN-79/C-04588/03)Glin
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda AAS

Jod
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m

4

48 h (ciemno)

Metoda spektrofotom.-katalityczna z kwasem cerowym

(PN-75/C-04599)Kadm (Cd)
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda AAS bezpł.

(PN-88/C-04570/10)

2-Metoda AAS

(PN-81/C-04570/02)

(PN-82/C-04570/04)

(PN-85/C-04570/06)Miedź (Cu)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda AAS bezpł.

(PN-88/C-04570/10)

2-Metoda AAS

(PN-81/C-04570/02)

(PN-82/C-04570/04)

(PN-85/C-04570/06)Nikiel (Ni)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda AAS bezpł.

(PN-88/C-04570/10)

2-Metoda AAS

(PN-81/C-04570/02)

(PN-82/C-04570/04)

(PN-85/C-04570/06)Ołów (Pb)
PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

1 miesiąc

1-Metoda AAS bezpł.

(PN-88/C-04570/10)

2-Metoda AAS

(PN-81/C-04570/02)

(PN-82/C-04570/04)

(PN-85/C-04570/06)Rtęć (Hg)
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100] +K2Cr2O7 [0.05% (m/m)–stęż.końc.]

4

1 miesiąc

Metoda AAS – zimnych par rtęci

(PN-82/C-04570/03)Składniki organiczne ogólne

Azot organiczny (Norg)
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m

4

24 h (ciemno)

Metoda Kjeldahla

(PN-73/C-04576/12)Detergenty anionowe (substancje powierzchniowo czynne)

200

S,SS,PE,PTFE

+3/1000 CHCl3; filtracja 0,45 m
[+H2SO4 do pH<2]

4

48 h

Metoda z błękitem metylenowym MBAS

(PN-85/C-04550/02)Fenole lotne (indeks fenolowy)

500

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m; konserwacja (sposób zależy od metody analitycznej)

4

24 (ciemno)

Metoda z 4-amino-antypiryną

(PN-72/C-04602/02,03)Rozpuszczony chlor organiczny (Clorg)
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+HNO3 stęż.1/100]

4

3 dni (ciemno)

Adsorpcja na węglu akt. i oznaczenie Cl po pirolizie (AOX)

(np. DIN 38409-T14)Rozpuszczony węgiel organiczny (RWO)
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+H2SO4 stęż.1/1000 – sposób konserwacji zależy od metody analitycznej]

4

2 dni (ciemno)

1-Spektrofotometria IR

2-Metoda GC

(PN-87/C-04633/02;

ISO 8245)Utlenialność (ChZT-KMnO4)

100

S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m
[+H2SO4 stęż.1/1000]

4

2 dni (ciemno)

Gotowanie z KMnO4 w środ. kwaśnym

(PN-85/C-04578/02)Współczynnik absorpcji UV
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m; szklany

4

2 dni (ciemno)

Spektrofotometria absorpcyjna w ultrafiolecie

(PN-84/C-04572)


Składniki organiczne – specyficzne składniki organiczne


Chloroform (CHCl3)
S,SS,PE

filtracja 0,45 m; szklany

4

7 dni (ciemno)

Metoda GC i GC/MS

(PN-81/C-04549/01;

EPA 502; 524; 624)


Pestycydy
S,SS,PE

filtracja 0,45 m; szklany – sposób obróbki zależy od metody analitycznej

4

17 dni (ciemno)

Metoda GC i GC/MS

Tetrachloroeten (C2Cl4)
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m; szklany

4

7 dni (ciemno)

Metoda GC i GC/MS

(EPA 502; 524; 624)Trichloroeten (C2HCl3)
S,SS,PE,PTFE

filtracja 0,45 m; szklany

4

7 dni (ciemno)

Metoda GC i GC/MS

(PN-77/C-04629;

EPA 502; 524; 624)


WWA (Benzo-a-piren – C20H12)
S,SS,PE,PTFE

filtracja ”on line” 0,45 m; szklany

4

7 dni (ciemno)

Metoda HPLC

Metoda TLC wedługPN-87/C-04544/01,02

Pobieranie 127.77 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna