Warunki rozwoju turystyki


Dane z 2003, ^2 dane z całej Federacji Rosyjskiej, ^3 łącznie z Czarnogórą Źródło: Turyzm 2007, 17/1-2, Wyd. Uniwersytetu ŁódzkiegoPobieranie 314.42 Kb.
Strona6/6
Data07.05.2016
Rozmiar314.42 Kb.
1   2   3   4   5   6

^1 Dane z 2003, ^2 dane z całej Federacji Rosyjskiej, ^3 łącznie z Czarnogórą Źródło: Turyzm 2007, 17/1-2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

5.3 Wykorzystanie bazy noclegowej przez turystów zagranicznych

Blisko połowa (45,6%) turystów zagranicznych przyjeżdżających do Bułgarii to Niemcy. 11,5 % to Anglicy, 7,8% Rosjanie. Najmniej wykorzystanej bazy noclegowej jest przez Greków, bo tylko 1,3 %, a także przez Czechy i Macedonie, po 1,1%.

Tab. 16 Ważniejsze narodowości turystów odwiedzający Bułgarię


Kraj

Wykorzystane noclegi (w tys.)

% ogółu wykorzystanych noclegów

Niemcy

4173,3

45,6

Wielka Brytania

1053,2

11,5

Rosja

714,5

7,8

Szwecja

404

4,4

Finlandia

247,1

2,7

Izrael

237,2

2,6

Belgia

237,1

2,6

Dania

209,9

2,3

Grecja

115,9

1,3

Czechy

103,6

1,1

Macedonia

103,3

1,1

Źródło: Turyzm 2007, 17/1-2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

  1. BRANŻA TURYSTYCZNA

6.1 Najwięksi touroperatorzy i przedsiębiorstwa hotelowe w Bułgarii


Hotele w Bułgarii należą przeważnie do Bułgarów. Jeżeli chodzi natomiast o sieci hotelowe, to najwięcej obiektów należy do światowych potentatów, jak:

- ACCOR


- Sheraton

- Hilton


- LTI

- PrimaSol.

Wiele nowych inwestycji jest kredytowanych przez niemieckich touroperatorów- TUI i Thomas Cook.21

6.2 Promocja Bułgarii

W latach 90. Bułgaria poszła trochę w zapomnienie, nie stanowiła konkurencji dla ciepłych krajów zachodniej Europy. Dziś znowu kusi, a to wszystko dzięki kampanii prowadzonej przez Unię Europejską pod nazwą PIĘKNA BUŁGARIA. Za unijne pieniądze remontuje się historyczne budowle. Głównym zadaniem stojącym przed branżą turystyczną Bułgarii było stworzenie informacyjno- rezerwacyjnego systemu dla turystów. Ponadto prowadzenie dobrej polityki reklamowej. Ministerstwo Gospodarki Bułgarii stworzyło pakiet ustaw związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Morza Czarnego.

Dzięki odpowiedniej promocji sezon mógłby trwać cały rok, a nie 4, czy 5 miesięcy. W 2006 roku powstała Bulgarian Tourism Organization Pool Efforts, która ma za zadanie połączyć tamtejszych hotelarzy, restauratorów, agentów turystycznych oraz Bułgarską Izbę Turystyki. Większość nadmorskich miejscowości posiada status uzdrowiskowy, co dodatkowo podnosi atrakcyjność turystycznąBułgarii.22


  1. BUŁGARIA, A POLSKA

7.1 Przyjazdy Bułgarów do Polski

Poniżej została przedstawiona tabela przedstawiająca przyjazdy Bułgarów do Polski na przełomie kilku lat. Ogółem, w ciągu całego 2007 roku znacznie (o ponad 25%) wzrosła liczba przyjazdów z: Portugalii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii, Hiszpanii, Turcji, Estonii i Belgii.
Wzrost na poziomie 10%-25% wykazały: Szwajcaria, Wielka Brytania, Korea Płd, Włochy, Łotwa, Izrael, Japonia, Australia, Francja, Mołdowa, Dania i Bułgaria. W lecie (lipiec i sierpień) najbardziej wzrosła liczba przyjazdów z: Portugalii, Irlandii, Luksemburga, Norwegii, Estonii, Izraela, Łotwy, Turcji, Belgii, Szwajcarii, Bułgarii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
23

Tab. 17 Przyjazdy Bułgarów do Polski (w tys.)


Rok

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007
51

41,4

34,8

48,4

57,2

55,2

53,5

61,2

65,6
Żródło: „Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej”, Wyd. GUS, Warszawa 2007,

W powyższej tabeli wynika że liczba przyjazdów do Polski turystów z Bułgarii zwiększa się. Załamanie w przyjazdach nastąpiło w 2000 i 2003 roku. W 2005 roku wzrosło prawie dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2000. Natomiast w 2006 roku wzrosło o około 5,5 tysiąca turystów w porównaniu z rokiem poprzednim.

7.2 Miejsce noclegów turystów z Bułgarii

Tab. 18 Bułgarzy korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według rodzajów obiektówRok

Ogółem

Hotele

Motele

Pensjonaty

Inne obiekty hotelowe

Domy wycieczkowe

Schroniska2006

6286

4326

122

40

432

31

4

Schroniska młodzieżowe

Szkolne schroniska młodzieżowe

Ośrodki wczasowe

Ośrodki kolonijne

Ośrodki szkoleniowo- wypoczynkowe

Domy pracy twórczej

Zespoły ogólnodostępnych domków tur.

86

90

27

0

142

3

28
Źródło: „Turystyka w 2006 roku”, GUS, Warszawa 2007


Kempingi

Pola biwakowe

Obiekty do wypoczynku sob.- niedz. I świątecznego

Zakłady uzdrowiskowe

Pozostałe niesklasyfikowane

21

0

0

2

932

Wyk. 2 Graficzne przedstawienie miejsca noclegów Bułgarów w Polsce

Źródło: Opracowanie w oparciu o „Turystyka w 2006 roku”, GUS, Warszawa 2007

Najwięcej turystów z Bułgarii korzysta z hoteli, jest to ¾ bazy noclegowej. Na drugim miejscu są pozostałe niesklasyfikowane z liczbą 932, na trzecim motele. Najmniej korzystają ze schronisk, pensjonatów, domów pracy twórczej. Według badań GUS nikt nie korzysta z ośrodków kolonijnych, pól biwakowych i obiektów wypoczynku sobotnio- niedzielnego.

7.3 Udzielone noclegi turystom z Bułgarii według obiektów hotelarskich

Tab. 19 Liczba noclegów w poszczególnych obiektach hotelarskich (w 2006 r.)Rodzaj obiektu hotelarskiego

Liczba noclegów ogółem

Ogółem

19574

Hotele

9214

Motele

241

Pensjonaty

162

Inne obiekty hotelowe

3375

Domy wycieczkowe

53

Schroniska

4

Schroniska młodzieżowe

169

Szkolne schroniska młodzieżowe

214

Ośrodki wczasowe

258

Ośrodki kolonijne

0

Ośrodki szkoleniowo- wypoczynkowe

499

Domy pracy twórczej

16

Zespoły ogólnodostępnych domków tur.

30

Kempingi

54

Pola biwakowe

0

Obiekty do wypoczynku sob.- niedz. I świątecznego

0

Zakłady uzdrowiskowe

35

Pozostałe niesklasyfikowane

5250

Źródło: „Turystyka w 2006 roku”, GUS, Warszawa 2007

7.4 Długość pobytu w Polsce

Wyk. 3 Długość pobytu turystów w Polsce (dane za 2007 rok)

Źródło: www.intur.com.pl/turysci2007_1.htm (14.05.2008)
Najwięcej turystów z nowych krajów UE, a tym samym z Bułgarii przyjeżdża na 1do 3 noclegów, jest to ponad 90%. Około 6% przyjeżdża na 4 do 7 noclegów. Niespełna 1% przyjeżdża na 8 do 28 noclegów. Dane te gdyby porównać np. z głównymi zamorskimi, wyglądałyby inaczej. Na 1 do 3 noclegów przyjeżdża 40 kilka procent, ale już na 8 do 28 noclegów ponad 20%.

7.5 Organizacja podróży i pobytu

Wyk.4 Organizacja podróżyŹródło: badania Instytutu Turystyki w 2007 r.

Najczęściej, bo aż 84% turystów z organizuje sobie podróż samodzielnie. 10% wykupuje cały pakiet, a 6% pojedynczą rezerwację. Dane te w porównaniu z innymi krajami kształtują się podobnie. Najwięcej turystów przyjeżdża samodzielnie, najmniej za pośrednictwem pakietu, lub części usług.

7.6 Cel pobytu

Wyk. 5 Cele pobytu w Polsce (dane za 2007 r.)

Źródło: www.intur.com.pl/turysci2007_1.htm

Głównym celem pobytu turystów z nowych krajów Unii Europejskiej jest tranzyt, który kształtuje się na poziomie 50 paru procentach. Na drugim miejscu są cele zawodowe i służbowe, które wynoszą około 25%. Na typową turystykę przypada niespełna 10%, i w porównaniu np. z krajami zamorskimi, które osiągają ponad 50 jest to bardzo mało. Odwiedziny klasują się na poziomie około 9%, a na zakupt przypada około 2%. 7% zajmują inne cele.


7.7 Przeciętne wydatki turystów na 1 dzień pobytu według głównych grup krajów

Wyk.6 Wydatki turystów w Polsce na jeden dzień pobytu

Źródło: badania Instytutu Turystyki w 2007 r.

Wydatki turystów z nowych krajów UE na jeden dzień wynoszą 200$. W porównaniu z Rosją, Białorusią, Ukrainą są o około 20$ większe. Patrząc na główne kraje zamorskie wydatki cudzoziemców z nowych krajów UE są bardzo niskie, bo aż ponad 50% niższe.  1. PODSUMOWANIE

Bułgaria jest średniej wielkości krajem Europy Środkowej i Wschodniej, o dużym potencjale turystycznym, w którym główną rolę odgrywają walory wybrzeża Morza Czarnego. Obecnie można ja zaliczyć do pierwszej dziesiątki krajów Europy Środkowej i Wschodniej, o najbardziej rozwiniętej turystyce zagranicznej. Koncentracja ruchu międzynarodowego w Bułgarii skupia się wciąż na wybrzeżu Morza Czarnego. 75% ogólnej liczby noclegów wykorzystywanych jest przez turystów zagranicznych, a 50% noclegów w turystyce krajowej. Bułgaria przeznacza na wyjazdy zagraniczne swoich obywateli około jednego miliarda dolarów rocznie.24

WYKAZ TABEL:

Tab.1 Największe miasta Bułgarii i liczba ich mieszkańców


Tab. 2 Struktura ludności (na rok 2008)

Tab. 3 Skład etniczny (wg spisu z 2001 roku)

Tab. 4 Wyznania (wg spisu z 2001 roku)

Tab. 5 Języki (wg spisu z 2001 roku)


Tab. 6. Turyści zagraniczni przyjeżdżający do Bułgarii (w tys.)

Tab. 7 Przyjazdy turystów z Polski


Tab. 8 Turyści zagraniczni w Bułgarii, według celu przyjazdu (w tys.)

Tab. 9 Najpopularniejsze miejsca w Bułgarii w opinii polskich biur podróży


Tab. 10 Przewidywana- średnioroczna- dynamika zmian całkowitego popytu na dobra i usługi turystyczne w wybranych krajach Europy Południowej w latach 2004- 2014 (rocznie, w procentach)

Tab. 11 Zatrudnienie w turystyce w wybranych krajach Europy Południowej w 2004 roku (w tysiącach miejsc)

Tab. 12 Przewidywana- średnioroczna- dynamika zmian zatrudnienia w turystyce w wybranych krajach Europy Południowej w latach 2004- 2014 (rocznie, w procentach)

Tab. 13 Podróże Bułgarów za granicę (w tys.)

Tab. 14 Narodowości cudzoziemców odwiedzających Bułgarię (w 2004 roku)

Tab. 15 Stan turystyki zagranicznej w krajach Europy środkowej i Wschodniej w 2004 r.


Tab. 16 Ważniejsze narodowości turystów odwiedzający Bułgarię

Tab. 17 Przyjazdy Bułgarów do Polski (w tys.)


Tab. 18 Bułgarzy korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według rodzajów obiektów

Tab. 19 Liczba noclegów w poszczególnych obiektach hotelarskich (w 2006 r.)WYKAZ WYKRESÓW


Wyk. 1. Zmiany w % w 2005/2004 roku ze względu na cel przyjazdu turystów zagranicznych do Bułgarii

Wyk. 2 Graficzne przedstawienie miejsca noclegów Bułgarów w Polsce

Wyk. 3 Długość pobytu turystów w Polsce (dane za 2007 rok)

Wyk.4 Organizacja podróży


Wyk. 5 Cele pobytu w Polsce (dane za 2007 r.)


Wyk. 6 Wydatki turystów w Polsce na jeden dzień pobytu

WYKAZ MAP:

Mapa 1.Europa

Mapa 2. Bułgaria
BIBLIOGRAFIA:
Turyzm 2007, 17/ 1-2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego

Rynek Podróży, nr 6- 7 czerwiec, lipiec 2006

Rynek turystyczny5/2002

Rynek turystyczny, marzec 2004

Rynek Turystyczny, sierpień 2004

Rynek turystyczny, maj 2005http://www.e-bulgaria.pl (02.05.2008 r)

http://e-wczasowicz.pl (02.05.2008 r.)

http://magazynswiat.pl (02.05.2008r.)

http://www.intur.com.pl (14.05.2008 r.)

http://www.polinst-bg.org/pl (02.05.2008r.)

http://www.travelplanet.pl (02.05.2008r.)

1 http://www.e-bulgaria.pl (02.05.2008 r.)


2 http://e-wczasowicz.pl (02.05.2008 r.)


3 Rynek turystyczny5/2002

4 http://www.e-bulgaria.pl (02.05.2008 r.)


5 Rynek turystyczny, 5/2002

6 http://www.e-bulgaria.pl (02.05.2008 r.)

7 Rynek Podróży, nr 6- 7 czerwiec, lipiec 2006

8 Rynek turystyczny, 5/2002

9 Rynek turystyczny, 5/2002

10 Rynek Podróży, nr 6- 7 czerwiec, lipiec 2006

11 Źródło: Strona internetowa: http://magazynswiat.pl (02.05.2008r.)

12 Rynek turystyczny, marzec 2004

13 Rynek turystyczny, maj 2005

14 Rynek turystyczny, maj 2005

15 Rynek podróży, nr 6-7, czerwiec- lipiec 2006

16 Turyzm 2007, 17/ 1-2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 200

17 Rynek podróży, nr 6-7, czerwiec- lipiec 2006

18 Rynek Turystyczny, sierpień 2004

19 Turyzm 2007, 17/ 1-2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 200

20 Turyzm 2007, 17/ 1-2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 200

21 Rynek turystyczny, maj 2005

22 Rynek Podróży, nr 6-7, czerwiec- lipiec 2006

23 http://www.intur.com.pl

24 Turyzm 2007, 17/ 1-2, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna