Warunki technicznePobieranie 100.54 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar100.54 Kb.
................................, dnia..............................

WRiS.272.58.2011


Załącznik Nr 8

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
WARUNKI TECHNICZNE
Spis treści:


Część I. Informacje wstępne 3

1. Podstawowe informacje o projekcie 3

2. Najważniejsze elementy zamówienia 3

3. Beneficjenci projektu 4

4. Podstawowe informacje o budowanym systemie ZSW_GIS oraz poczynione założenia formalne i techniczne jego wdrożenia 5

5. Prawne aspekty realizacji przedsięwzięcia 6

Część II. Techniczny opis przedmiotu zamówienia 8

1. Zdjęcia lotnicze i aerotriangulacja 8

1.1. Wykonanie zdjęć lotniczych 8

1.2. Sygnalizacja i pomiar osnowy fotogrametrycznej 9

1.3. Aerotriangulacja 10

2. Numeryczny model terenu i ortofotomapa 10

2.1. Numeryczny model terenu (NMT) 10

2.2. Ortofotomapa 11

2.3. Materiały podlegające przekazaniu 12

3. Gwarancja i serwis gwarancyjny 13

Załącznik I. Wykaz i rozkład sekcji mapy zasadniczej stanowiącej podstawę do określenia obszaru opracowania 13
Wykaz zastosowanych skrótów


API

Application Programming Interface; zestaw procedur i bibliotek (udostępnionych programistom) realizujących określone funkcje

EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

EGB

rejestr ewidencji gruntów i budynków

GIS

ang. Geographical Information Systems (Systemy Informacji Geograficznej)

Gmina

Urzędy Gmin będących partnerami projektu

GML

ang. Geography Markup Language

GUI

ang. Graphical User Interface (graficzny interfejs użytkownika)

INSPIRE

ang. INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe (Europejska Infrastruktura

Informacji Przestrzennej)Nadzór inwestorski

Podmiot wyłoniony w ramach niezależnego postępowania przetargowego, świadczący na rzecz Zamawiającego usługi konsultingowe w zakresie doradztwa związanego z realizacją nadzoru technicznego

OGC

ang.: Open Geospatial Consortium

Oracle DMP

Format pliku eksportu z bazy Oracle

Oracle SDO

ang. Oracle Spatial Data Option; swoisty format obsługi (gromadzenia i odczytywania) wielowymiarowych danych z bazy Oracle (wykorzystywany przede wszystkim w systemach GIS do zarządzania danymi przestrzennymi)

PODGiK

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Żywcu

RPO

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego 2007-2013, Program Rozwoju Subregionu Południowego, procedura pozakonkursowa

SIWZ

Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Starostwo

Urząd Starostwa Powiatowego w Żywcu

SWDE

geodezyjny Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych

XML

ang. Extensible Markup Language

ZSW_GIS

Zintegrowanego Systemu Wspomagania w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji


Część I. Informacje wstępne
1. Podstawowe informacje o projekcie

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest. wykonanie zdjęć lotniczych wraz ze sporządzeniem kolorowej ortofotomapy i numerycznego modelu terenu do zasilenia Zintegrowanego Systemu Wspomagania w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji.


Zamówienie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne), Program Rozwoju Subregionu Południowego, dla projektu pod nazwą „Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania zarządzaniem w administracji publicznej w Powiecie Żywieckim na bazie Geograficznego Systemu Informacji” i obejmuje następujący zakres rzeczowy tego projektu: budowa ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.
Miejscami realizacji projektu są:

 • siedziby Starostwa Powiatowego w Żywcu: przy ul. Krasińskiego 13, Zamkowa 9, ks. Pr. Słonki 24, Leśnianka 102,

 • siedziby organów administracyjnych Gmin będących Partnerami projektu:

  • Urząd Gminy Czernichów - ul. Żywiecka 2,

  • Urząd Gminy Gilowice - ul. Krakowska 40,

  • Urząd Gminy w Jeleśni - ul. Plebańska 1,

  • Urząd Gminy Koszarawa - Koszarawa 17,

  • Urząd Gminy Lipowa - Lipowa 708,

  • Urząd Gminy w Łękawicy - ul. Wspólna 24,

  • Urząd Gminy Łodygowice - ul. Piłsudskiego 75,

  • Urząd Gminy Milówka - ul. Jana Kazimierza 123,

  • Urząd Gminy Radziechowy-Wieprz - Radziechowy-Wieprz 70,

  • Urząd Gminy w Rajczy - ul. Górska 1,

  • Urząd Gminy Ślemień - Ślemień 430,

  • Urząd Gminy Świnna - ul. Wspólna 13,

  • Urząd Gminy w Ujsołach - ul. Gminna 1,

  • Urząd Gminy Węgierska Górka - ul. Zielona 43,

  • Urząd Miejski w Żywcu - ul. Rynek 2.2. Najważniejsze elementy zamówienia

W ramach zamówienia zrealizowane mają zostać następujące zasadnicze usługi:  • wykonanie zdjęć lotniczych,

  • wykonanie aerotriangulacji,

  • opracowanie numerycznego modelu terenu,

  • opracowanie ortofotomapy,

  • opracowanie dokumentacji powykonawczej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poszczególne punkty Części II - Techniczny opis przedmiotu zamówienia.


3. Beneficjenci projektu

W ramach niniejszego przedsięwzięcia wyróżnić należy dwie grupy Beneficjentów: 1. Beneficjent bezpośredni, którym jest Powiat Żywiecki (oraz jego organ administracyjny - Starostwo Powiatowe w Żywcu), podmiot odpowiedzialny za zainicjowanie, przeprowadzenie oraz utrzymanie rezultatów całego przedsięwzięcia. Spodziewanymi rezultatami wdrożenia systemu ZSW_GIS są m.in.:

  1. korzyści bezpośrednie:

  • uproszczenie procedur i skrócenie czasu pozyskiwania danych w celach wewnętrznych Starostwa, dzięki zastosowaniu hurtowni replik danych i udostępnianiu ich innym użytkownikom w trybie „on-line”,

  • redukcja zjawiska nadmiarowości (redundancji) w gromadzeniu danych w komórkach organizacyjnych Starostwa, a także poza nim, zmniejszenie wszelkiego rodzaju kosztów związanych z dostępem do informacji przestrzennej,

  • redukcja czasu pozyskiwania danych gromadzonych poza Starostwem (np.: w Gminach), a także redukcja czasu integracji danych,

  • redukcja potencjalnych kosztów związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania do podglądu danych tworzonych w poszczególnych wydziałach i jednostkach Starostwa, dzięki zastosowaniu standardowej przeglądarki internetowej jako tzw. interfejsu wyjścia,

  1. korzyści pośrednie:

  • skrócenie czasu obsługi spraw obywateli, które wymagają dostępu do zintegrowanych informacji o przestrzeni,

  • redukcja czasu analiz przestrzennych wykonywanych przez służby zarządzania kryzysowego, a także służby ratownicze,

  • zwiększenie efektywności pracy komórek organizacyjnych Starostwa podczas realizacji tych zadań, które wymagają dostępu do zintegrowanych informacji o przestrzeni, a tym samym skrócenie czasu procedur z nimi związanych.
 1. Beneficjenci pośredni, czyli podmioty lub grupy użytkowników bezpośrednio korzystające z efektów projektu. W przypadku projektu budowy systemu ZSW_GIS na terenie Powiatu Żywieckiego będą to:

  1. administracja samorządowa szczebla gminnego - wdrożenie projektu spowoduje ułatwienie pracownikom urzędów Gmin wykonywanie zadań służbowych, skrócenie i uproszczenie wielu procedur, poprawi efektywność zarządzania mieniem komunalnym, uszczelnienie systemu podatkowego i opłat lokalnych oraz ułatwi podejmowanie wielu istotnych decyzji, szczególnie tych, dla których informacja przestrzenna jest nieodzowna,

  2. jednostki organizacyjne Powiatu i poszczególnych Gmin oraz służby i straże odpowiedzialne za ład i bezpieczeństwo publiczne, a także reagowanie w sytuacjach zagrożenia - dzięki funkcjonowaniu ZSW_GIS uzyskają bieżący wgląd do danych i informacji umożliwiających szybkie i optymalne kierowanie podjętymi działaniami oraz przeciwdziałanie zagrożeniom,

  3. inwestorzy - podmioty gospodarcze już prowadzące działalność na terenie Powiatu oraz wywodzące się spoza niego, a zainteresowane realizacją na terenie Powiatu Żywieckiego rozmaitych projektów inwestycyjnych,

  4. mieszkańcy Powiatu, którzy odczują korzyści wygenerowane przez projekt; w prosty sposób - poprzez Internet, uzyskają łatwy i szybki dostęp do obszernych, interesujących ich danych i informacji (ze szczególnym naciskiem na informację przestrzenną), będą w stanie szybko i skutecznie komunikować się z administracją publiczną oraz korzystać z szeregu usług urzędu świadczonych drogą elektroniczną,

  5. turyści i osoby czasowo przebywające na terenie Powiatu, poznający tę okolicę korzystając z danych lokalizacyjnych zawartych w portalu interaktywnego planu powiatu czy portalu turystycznego.4. Podstawowe informacje o budowanym systemie ZSW_GIS oraz poczynione założenia formalne i techniczne jego wdrożenia

Przystępując do wdrożenia systemu ZSW_GIS Zamawiający określił wstępne założenia całego projektu o charakterze podstawowym, uwzględniające specyficzne potrzeby i uwarunkowania Zamawiającego oraz Gmin - Partnerów projektu. Do wstępnych założeń projektu wdrożenia ZSW_GIS o charakterze ogólnym zaliczono następujące uwarunkowania: • stworzony system zawierał będzie dane przestrzenne i opisowe (podstawowe i tematyczne bazy danych), zintegrowane w jednym miejscu (w ramach dedykowanej infrastruktury), przy zapewnieniu optymalnych procedur służących ich systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu,

 • zaprojektowany ZSW_GIS spełniać ma rolę wtórnego repozytorium, przeznaczonego do gromadzenia, analizy i udostępniania wszelkich informacji o charakterze przestrzennym znajdujących się w zasobach Starostwa, a także poza nim (m.in. w urzędach Gmin - Partnerów projektu) w zakresie zależnym od potrzeb różnych grup użytkowników,

 • system zapewniać ma szeroki dostęp do aktualnych, wiarygodnych i kompletnych danych i informacji dotyczących przestrzeni geograficznej powiatu żywieckiego i stanu jego zagospodarowania, pracownikom Starostwa i jego jednostek organizacyjnych (za pośrednictwem sieci wewnętrznej i Internetu) oraz Gminom, społeczeństwu i instytucjom współpracującym (przez Internet),

 • dostarczone użytkownikom narzędzia umożliwić mają zarówno dostęp do informacji o przestrzeni, jak i możliwość realizacji różnorodnych analiz zintegrowanych informacji pochodzących z wielu zasobów,

 • w trakcie budowy systemu wykorzystana zostanie przede wszystkim dedykowana ZSW_GIS infrastruktura (m.in.: serwery, oprogramowanie podstawowe, stacje komputerowe), pozyskana przez Zamawiającego w ramach odrębnego zamówienia oraz pozostała, podstawowa infrastruktura teleinformatyczna Starostwa,

 • system ZSW_GIS zbudowany będzie w oparciu o otwartą architekturę i w technologii umożliwiającej jego stały rozwój poprzez dodawanie nowych komponentów oraz dostosowywanie do nowych, pojawiających się potrzeb użytkowników,

 • wdrożone rozwiązania charakteryzować się będą pełną zgodnością z obowiązującymi regulacjami prawnymi, zalecanymi standardami krajowymi oraz europejskimi i światowymi, a także wytycznymi technicznymi wskazanymi w niniejszym dokumencie (w szczególności Dyrektywą INSPIRE, normami ISO i standardami OGC odnoszącymi się danych przestrzennych i ich metadanych oraz ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej).

Konieczność spełnienia podstawowych kryteriów stawianych dla projektów finansowanych z EFRR powoduje, że w realizacji projektu dotyczącego budowy ZSW_GIS Zamawiający przyjmuje następujące założenia o charakterze formalnym: • neutralności technologicznej – nie wskazuje się i nie faworyzuje w zakresie dotyczącym systemu informatycznego żadnej konkretnej technologii i oprogramowania (za wyjątkiem obowiązujących norm europejskich i krajowych oraz powszechnie stosowanych technologii o charakterze standardów),

 • swobodnego (otwartego) dostępu – wynik realizacji zamówienia zapewnić ma możliwość współpracy i korzystania ze zbudowanej infrastruktury wszystkim zainteresowanym stronom, zarówno operatorom jak i użytkownikom, przy uwzględnieniu posiadanych uprawnień oraz przepisów prawa i zawartych ze Starostwem umów na udostępnianie danych.

W zakresie wstępnych, szczegółowych założeń technicznych projektu wdrożenia ZSW_GIS przyjęto, że: • system ZSW_GIS posiadał będzie warstwową architekturę logiczną oraz scentralizowaną architekturę informatyczną z wyodrębnioną centralną bazą danych,

 • ze względów wydajnościowych, funkcjonalnych oraz bezpieczeństwa poszczególne komponenty systemu instalowane będą na pięciu oddzielnych serwerach fizycznych, tj.: serwer bazodanowy wewnętrzny, serwer aplikacyjny wewnętrzny, serwer backup wewnętrzny, serwer bazodanowo-aplikacyjny zewnętrzny, serwer portalowy zewnętrzny,

 • systemem operacyjnym serwerów wchodzących w skład infrastruktury technicznej ZSW_GIS będzie Microsoft Windows Server 2008 lub nowszy,

 • stosowanych motorem bazy danych w systemie będzie relacyjna baza danych RDBMS ORACLE (w wersji odpowiedniej dla dostarczanego systemu informatycznego),

 • system umożliwiać ma poprawną pracę w sieci komputerowej wykorzystującej protokoły TCP/IP (np.: LAN, WAN, Internet, inne), zarówno na architekturze 32- jak i 64-bitowej procesora,

 • podstawowym interfejsem użytkownika zapewniającym dostęp do systemu oraz zawartych w nim danych będzie standardowa przeglądarka WWW (np.: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) bez konieczności pobierania i instalacji na własnym komputerze dodatkowego oprogramowania (zarówno komercyjnego, jak i bezpłatnego), za wyjątkiem powszechnie stosowanych wtyczek (np.: Adobe Flash Player, Microsoft Silverlight),

 • system będzie miał charakter transakcyjny realizując dostęp użytkowników w modelu klient-serwer,

 • system będzie wyposażony w mechanizm identyfikacji i autoryzacji użytkowników (login i hasło)
  i nadawał na czas sesji kompetencje przyznane użytkownikowi przez administratora,

 • podstawowymi formatami zasilania systemu ZSW_GIS źródłowymi bazami danych będą:

  • dla danych z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości - Standard Wymiany Danych Ewidencyjnych (SWDE),

  • dla opracowań o charakterze obiektowej mapy wektorowej - format SHP+DBF,

  • dla opracowań o charakterze map rastrowych - format GeoTIFF oraz TIF+TFW,

  • dla opracowań o charakterze arkusza kalkulacyjnego - format XLS programu MS EXCEL,

 • system będzie poprawnie działał także po zastosowaniu mechanizmów bezpiecznej transmisji danych oraz bezpiecznego dostępu (m.in.: uwierzytelnianie z wykorzystaniem usługi RADIUS, szyfrowanie danych protokołem SSL, transfer z wykorzystaniem tunelu VPN, dotyczy rozwiązań komercyjnych i bezpłatnych),

 • system nie będzie posiadał ograniczeń technicznych i licencyjnych, co do liczby użytkowników wewnętrznych (sieć Ethernet, Intranet) i zewnętrznych (Internet) mających dostęp do danych,

 • system będzie skalowalny, zarówno poprzez dołączanie nowych stanowisk, rozbudowę sprzętową, jak i rozbudowę funkcjonalną,

 • użytkowanie systemu nie będzie wiązać się z żadnymi opłatami (w tym licencyjnymi) względem osób i podmiotów trzecich (w tym użytkowników zewnętrznych - pracowników Gmin, internautów, itd.).

Ze względów bezpieczeństwa pełny dostęp do szczegółowych informacji o obecnej infrastrukturze teleinformatycznej Zamawiającego, stosowanych systemach źródłowych, infrastrukturze dedykowanej systemowi ZSW_GIS oraz inne materiały potrzebne do realizacji zadania Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy (na pisemne żądanie, w terminie 2 tyg. od złożenia zapotrzebowania).

Wykonawca ma zwrócić wszelkie otrzymane materiały i dokumenty najpóźniej do dnia odbioru końcowego. Zarówno przekazanie jak i zwrot w/w materiałów nastąpi na podstawie pisemnych protokołów przekazania/zwrotu.5. Prawne aspekty realizacji przedsięwzięcia

System ZSW_GIS stanowić będzie jeden z systemów informatycznych Starostwa Powiatowego w Żywcu, a zgromadzone w nim dane pochodzić będą zarówno z różnych wydziałów tego urzędu, jak i z urzędów Gmin, będących Partnerami projektu. Dlatego też wymaga się, aby realizowane przez Wykonawcę w trakcie wdrożenia działania odbywały się w zgodzie i na zasadach określonych w przepisach prawa (krajowego i unijnego) warunkujących działanie systemów teleinformatycznych oraz dostęp za ich pośrednictwem do danych i informacji, gromadzonych przez administrację publiczną oraz przepisów szczegółowych określających działanie jednostek samorządu terytorialnego objętych projektem.


Wśród przepisów o charakterze ogólnym odnoszących się do powyższych zagadnień wymienić należy tutaj m.in.:

 • Ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.),

 • Ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

 • Ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.),

 • Ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 196 z 2005 r. poz. 1631 z późn. zm.),

 • Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.),

 • Ustawę z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 90 z 2006 r. poz. 631 z późn. zm.).

Natomiast wśród przepisów szczegółowych Wykonawca uwzględnić powinien: • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) wraz z przepisami wykonawczymi (m.in.: określającymi rodzaje materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków), w tym w szczególności:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. z 2001 r. Nr 78, poz. 837).

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, z 1999r. poz. 297).

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70, poz. 821).

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 80 poz. 866 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333).

 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76 poz. 489).

 • Dyrektywa INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.) ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, wraz z powiązanymi z nią wcześniejszymi dyrektywami (w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego - Dyrektywa 2003/98/WE, w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska - Dyrektywa 2003/4/WE, o ochronie osób w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu tych danych - Dyrektywa 95/46/WE).

W zakresie czynności niezbędnych do opracowania ortofotomapy wraz z numerycznym modelem terenu, Wykonawca uwzględnić ma dodatkowo przepisy Ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo Lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 130, poz. 1112) oraz akty wykonawcze do tej ustawy dotyczące wymagań związanych z wykonywaniem przedmiotu zamówienia.


Wykonawca uwzględnić ma także obwiązujące w kraju standardy i przepisy techniczne, w tym m. in.:

 • Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa Geodezyjna.

 • Instrukcja techniczna G -2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.

 • Instrukcja techniczna G - 4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe.

 • Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.

 • Instrukcja techniczna O -3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

 • Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza. Wydanie trzecie.

 • Wytyczne techniczne G-1.8 Aerotriangulacja analityczna.

 • Wytyczne techniczne G-1.10 Formuły odwzorowawcze i parametry układów współrzędnych.

 • Wytyczne techniczne K-2.7 Zasady wykonywania prac fotolotniczych.

 • Wytyczne techniczne K-2.8 Zasady wykonywania ortofotomapy w skali 1:10 000.

Uwaga:


Powyższy wykaz przepisów ma charakter pomocniczy (zwłaszcza w kwestiach dotyczących nowych, aktualnie stosowanych rozwiązań technologicznych, których nie uwzględniają wcześniej wydane instrukcje czy wytyczne techniczne). Dlatego też podane w Części II niniejszego dokumentu szczegółowe wymagania odnośnie realizacji prac związanych z pozyskaniem zdjęć lotniczych oraz opracowaniem na ich podstawie ortotofotomapy i numerycznego modelu terenu mają charakter obligatoryjny.
W trakcie realizacji projektu Wykonawca uwzględnić ma także regulaminy organizacyjne Starostwa oraz Gmin biorących udział w projekcie oraz wdrożone w nich systemy zarządzania jakością ISO.

Część II. Techniczny opis przedmiotu zamówienia


1. Zdjęcia lotnicze i aerotriangulacja
1.1. Wykonanie zdjęć lotniczych

Obszar przewidziany do nalotu obejmuje wybrane tereny powiatu Żywieckiego o charakterze zurbanizowanym (tereny zabudowane, ciągi komunikacyjne) zawierające się w zakresie wskazanych w Załączniku I sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500 w układzie 1965 strefa I (1143 sekcje). Szczegółowy przebieg granicy opracowania zostanie ustalony i przekazany Wykonawcy na etapie realizacji projektu. Sumaryczna orientacyjna powierzchnia opracowania wynosi ok. 115 km2 (ostatecznie wyznaczona powierzchnia podlegająca opracowaniu może różnić się od wyżej podanej o ok. 5% "in plus" lub "in minus"). Kierunek nalotu powinien być tak zaprojektowany, aby zminimalizować liczbę szeregu zdjęć. Nalot powinien zostać wykonany jesienią po okresie wegetacji roślin, ale przed opadami śniegu. Położenie obiektu przedstawiono w na rysunku w załączniku oznaczonym jako "Powiat_Żywiecki-sekcje.pdf".

W ramach zamówienia należy wykonać cyfrowe zdjęcia fotogrametryczne w czterech barwnych kanałach spektralnych R, G, B i NIR wielkoformatową cyfrową kamerą lotniczą typu kadrowego tak, aby terenowa wielkość piksela zdjęć nie była większa niż 0,07 m.

Zaleca się dla całego obiektu zaprojektowanie osi nalotu w kierunkach N-S lub W-E, zgodnie z osiami symetrii arkuszy map w skali 1:1000 w układzie PUWG "2000" południk 18 celem zminimalizowania liczby zdjęć. Przy długich osiach nalotu zaleca się wykonanie zdjęć w dodatkowych szeregach poprzecznych „spinających” szeregi zasadnicze.

W czasie wykonywania zdjęć wymagana jest rejestracja współrzędnych środków rzutu poprzez wykorzystanie pokładowej rejestracji elementów orientacji zintegrowanym systemem INS. W przypadku wystąpienia błędów w rejestracji współrzędnych środków rzutu należy na potrzeby aerotriangulacji zagęścić polową osnowę fotogrametryczną tak, aby uzyskać zakładane dokładności określone w punkcie 1.3.

Cyfrowe zdjęcia lotnicze należy wykonać z pokryciem podłużnym p=60% oraz poprzecznym q=40%, dla całego obszaru opracowania. Dodatkowo dla obszaru miasta Żywiec (ok. 20% całego obszaru opracowania) należy zwiększyć pokrycie poprzeczne zdjęć do 60%.


UWAGA: Przed wykonaniem nalotów projekt nalotów ma zostać skonsultowany z Zamawiającym. Rozpoczęcie nalotów możliwe jest po pozytywnym zaopiniowanie projektu przez inspektora nadzoru.

Z etapu wykonania zdjęć lotniczych należy sporządzić operat techniczny zawierający:

a) Sprawozdanie techniczne z opisem procesu wykonania zdjęć lotniczych.

b) Kopię zgłoszenia do PODGiK oraz CODGIK.

c) Plan nalotu.

d) Wykaz wykonanych zdjęć ze wszystkimi danymi: nr szeregu, nr zdjęcia, skala, data nalotu, czas.

e) Wykaz użytego sprzętu i oprogramowania.

f) Metryka kamery.

g) Mapa przeglądowa polowej osnowy fotogrametrycznej.

h) Dokumentacja techniczna z wyznaczenia współrzędnych środków rzutów kamery.

i) Komplet zdjęć lotniczych w postaci kompozycji RGB i CIR w postaci plików TIFF z kompresją JPEG Q4 i piramidą obrazów w konwencji zapisu SS_NNNN, gdzie SS oznacza numer szeregu, NNNN numer zdjęcia.

1.2. Sygnalizacja i pomiar osnowy fotogrametrycznej

Dla obszaru będącego przedmiotem opracowania należy zaprojektować i zasygnalizować polową osnowę fotogrametryczną, na bazie której, poprzez pomiar i wyrównanie aerotriangulacji przestrzennej, zostanie wyznaczona osnowa fotogrametryczna. W zaprojektowanych rejonach obiektu, z uwzględnieniem projektu nalotu fotogrametrycznego, należy wybrać istniejące w terenie punkty poziomych osnów geodezyjnych, o ile spełniają warunki punktu nadającego się do zasygnalizowania (chodzi o brak w pobliżu wysokich obiektów) i je zasygnalizować. Kształt i kolor znaków sygnalizacyjnych powinien zapewnić jednoznaczną i precyzyjną identyfikację na zdjęciach.

Dopuszcza się wykorzystanie, jako punktów osnowy fotogrametrycznej (fotopunkty), istniejących w terenie obiektów jak: pokrywy włazów kanałowych, zasuwy, oznakowanie poziome dróg, itp.
Gęstość i rozmieszczenie polowej osnowy fotogrametrycznej powinny zapewnić wymaganą dokładność aerotriangulacji oraz produktów końcowych, tzn. numerycznego modelu terenu i ortofotomapy.

Wszystkie punkty polowej osnowy fotogrametrycznej winny zostać pomierzone techniką GPS z dokładnością większą lub równą mp=2 cm dla współrzędnych XY oraz mz=3 cm dla współrzędnej Z.

Z pomiaru GPS powinien zostać sporządzony operat techniczny zawierający opis metody pomiaru GPS, typy odbiorników, rodzaj i liczbę punktów nawiązania oraz opisy topograficzne zawierające zdjęcia terenowe każdego punktu osnowy fotogrametrycznej, wykonane cyfrowym aparatem fotograficznym wraz z opisem topograficznym w postaci cyfrowej (xls) i analogowej (wydruk na papierze). Współrzędne wynikowe należy określić w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

1.3. Aerotriangulacja

Aerotriangulację należy rozwiązać na bazie polowej osnowy fotogrametrycznej. Wyrównanie aerotriangulacji powinno zostać przeprowadzone w jednym bloku fotogrametrycznym. Proces aerotriangulacji winien zostać wykonany z wykorzystaniem współrzędnych środków rzutu pomierzonych w czasie nalotu. Dodatkowo wykonawca może w procesie wyrównania wykorzystać kątowe elementy orientacji zewnętrznej [wartości kątow: ƒΦ (fi), ƒΩ (omega), ƒΚ (kappa)] jeżeli dokonał ich pomiaru w czasie lotu, a ich wprowadzenie nie będzie negatywnie oddziaływać na finalny wynik wyrównania. Aerotriangulację należy wykonać w sposób automatyczny lub półautomatyczny. Zamawiający nie dopuszcza manualnego wykonania aerotriangulacji. Wyrównanie należy wykonać metodą niezależnych wiązek. Do kontroli poprawności aerotriangulacji należy wykorzystać punkty kontrolne o średniej gęstości minimum 1 punkt na 5 km2, które nie będą brać udziału w procesie wyrównania, jako fotopunkty. W przypadku uzyskania niewystarczających dokładności na całości lub fragmencie obszaru opracowania należy zagęścić polową osnowę fotogrametryczną i ponownie przeprowadzić wyrównanie.

W wyniku wyrównania bloku aerotriangulacji należy uzyskać parametry dokładnościowe:

a) dokładność wyrównania całego bloku zdjęć (sigma zero) nie mniejsza niż: σo = 5 µm,

b) średni błąd kwadratowy wpasowania w osnowę mniejszy lub równy:

mx = 0,05 m, my = 0,075 m, mz = 0,07 m,

c) maksymalny błąd wpasowania w osnowę (dla mniej niż 30% punktów) mniejszy lub równy:

mx = 0,10 m, my = 0,10 m, mz = 0,15 m,

d) średni błąd w punktach kontrolnych mniejszy lub równy:

mx = 0,07 m, my = 0,07 m, mz = 0,10 m,

e) maksymalny błąd w punktach kontrolnych (dla mniej niż 30% punktów) mniejszy lub równy:

mx = 0,10 m, my = 0,10 m, mz = 0,13 m.

Aerotriangulację należy wykonać w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG 1965" strefa I.

Operat dotyczący aerotriangulacji powinien zawierać raporty z pomiarów i analizy wyrównania aerotriangulacji.

UWAGA: Wyniki prac obejmujące czynności ujęte w pkt. 1 podlegać będą kontroli przez inspektora nadzoru oraz oddzielnemu odbiorowi i po zaakceptowaniu ich przez Zamawiające będą podstawą dalszych prac opisanych w pkt. 2.

2. Numeryczny model terenu i ortofotomapa2.1. Numeryczny model terenu (NMT)

Numeryczny Model Terenu winien zostać utworzony w oparciu punkty i linie strukturalne pozyskane na stacji fotogrametrycznej metodą stereoskopową. NMT może zostać pozyskany w sposób automatyczny, półautomatyczny lub manualny pod warunkiem zachowania parametrów technicznych i dokładnościowych wymienionych poniżej.


Elementami tworzącymi NMT winny być:

a) punkty pozyskane w regularnej siatce kwadratów o oczku nie większym niż 10 m,

b) linie strukturalne określające położenie linii szkieletowych rzeźby terenu i linii nieciągłości (skarpy, urwiska, nasypy, wały, powyżej 1 m w terenie) winny zostać pozyskane, jako uzupełnienie regularnej siatki punktów,

c) cieki i wody płynące; jedną linią (osią) oznaczamy cieki o szerokości mniejszej niż 1 m,

d) granice wyłączeń obszarów poziomych (jeziora, stawy, osadniki itp.),

e) punkty charakterystyczne rzeźby terenu, pikiety sytuacyjne:

- lokalne ekstrema,

- skrzyżowania dróg,

- zmiana kierunku drogi,

- obszary płaskie (bez wyraźnych spadków),

f) obiekty inżynieryjne (mosty, wiadukty, itp).


Dokładność numerycznego modelu terenu:

Średni błąd wysokościowy NMT nie może przekraczać 0,15 m. Dokładność NMT powinna zostać zweryfikowana w oparciu o niezależnie pomierzone punkty kontrolne (wykorzystane wcześniej, jako punkty kontrolne w procesie aerotriangulacji). Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli niezależnej, na podstawie własnych punktów kontrolnych (przede wszystkim profili podłużnych) pomierzonych techniką GPS.

W obszarach zabudowanych punkty regularnej siatki mogą być rejestrowane w innych dogodnych miejscach terenu, tak by zapewnić poprawne przedstawienie rzeźby na rysunku warstwicowym. W obszarach zadrzewionych dane do NMT należy zebrać w każdym dogodnym miejscu terenu starając się zapewnić optymalne ich zagęszczenie w stosunku do zasadniczej siatki 10 x 10 m. Należy zwrócić szczególną uwagę na obiekty wielopoziomowe (wiadukty, mosty) i ich prawidłowe wykorzystanie przy ortorektyfikacji.

Dane NMT należy pozyskać w układzie PUWG "2000" południk 18, natomiast ostateczne dane powinny zostać przekazane w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

Na podstawie danych pozyskanych na stacji fotogrametrycznej, należy wygenerować:

a) numeryczny model terenu w postaci siatki trójkątów (TIN),

b) numeryczny model terenu w postaci siatki regularnej (GRID) o oczku 5 m,

c) mapy warstwicowe o cięciu 0,5 m.

Pozyskany NMT należy sprawdzić poprzez sprawdzenie przylegania warstwic wygenerowanych z NMT. Dopuszczalne nieprzyleganie warstwic do terenu obserwowane na modelu przestrzennym nie może przekraczać 0,3 m.

2.2. Ortofotomapa

Ortorektyfikację wszystkich zdjęć należy wykonać z kompozycji barwnej RGB, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego i pozytywnej opinii inspektora nadzoru, w oparciu o skontrolowany numeryczny model terenu oraz wyrównany blok aerotriangulacji. Ortorektyfikację należy wykonać w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.


Parametry techniczne ortorektyfikacji:

a) wielkość terenowa piksela 0,10 m,

b) zapis zbiorów wynikowych z rozdzielczością radiometryczną 8 bitów/kanał, wyciąg barwny RGB - 24 bity/piksel.
Parametry mozaikowania:


 1. linie mozaikowania należy wykonać w sposób automatyczny, półautomatyczny lub manualny, w obszarze gęstej zabudowy należy wykonać linie mozaikowania w sposób manualny; niedopuszczalne jest prowadzenie linii mozaikowania w taki sposób, aby przecinała elementy odwzorowane na dwóch zdjęciach w inny sposób (np. budynki),

 2. linie mozaikowania należy prowadzić w ten sposób, aby wykorzystać tylko środkowe fragmenty ortoobrazów i zminimalizować przesunięcia radialne obiektów znajdujących się ponad powierzchnią NMT,

 3. wzdłuż linii mozaikowania nie mogą występować znaczne różnice radiometryczne pomiędzy ortoobrazami,

d) całość opracowania powinna cechować się jednolitością tonalną,

e) za wadliwe uważane będą te ortofotomapy, na których błędnie będzie przedstawiona geometria obiektów wielopoziomowych (mosty, wiadukty).


Parametry wynikowe:

a) format zapisu: RGB 8 bit/kanał (jeden zestaw z kompresją JPEG Q = 4 z pełną piramidą obrazów, drugi zestaw danych bez kompresji),

b) format zapisu georeferencji: pliki Geotiff oraz dodatkowo pliki TIFF+TFW,

c) pełna piramida obrazów.


Modułami ortofotomapy wynikowej są arkusze map w skali 1:1000 w układach PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I. Na podstawie poprawnie sporządzonych ortofotomap o wielkości piksela terenowego 0,10 m należy sporządzić zbiorcze ortofotomapy całego obiektu w obu w/w układach współrzędnych.

Dla wytworzonych arkuszy ortofotomapy o rozmiarze piksela 0,10 m w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG "1965" strefa I należy dodatkowo przygotować zbiory rastrowe do druku niskonakładowego na ploterze.
2.3. Materiały podlegające przekazaniu

Dokumentacja techniczna stanowi operat techniczny wraz ze sprawozdaniem technicznym zawierającym opis przebiegu prac, zastosowanych technologii oraz uzyskanych dokładności dla każdego z etapów zamówienia, tj.: wykonania zdjęć lotniczych, projektowania oraz pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej, aerotriangulacji, pozyskania numerycznego modelu terenu, ortorektyfikacji oraz mozaikowania.


Operat techniczny winien zawierać w szczególności:

1. Sprawozdanie techniczne.

2. Powykonawczy plan nalotu fotogrametrycznego (na tle podkładu mapy topograficznej) z podanymi numerami szeregów zdjęć, numerami zdjęć, lokalizacją polowej osnowy fotogrametrycznej wykorzystanej w aerotriangulacji.

3. Projekt fotogrametryczny z wynikami aerotriangulacji w formacie tekstowym zapisany w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

4. Raporty z analizy dokładnościowej wykonania aerotriangulacji.

5. Komplet cyfrowych fotogrametrycznych zdjęć lotniczych w postaci kompozycji barwnej w barwach rzeczywistych RGB.

6. Numeryczny model terenu w postaci:

a) pierwotnej, tj. punkty i linie strukturalne w postaci pliku DXF (lub DGN, według uzgodnienia z Zamawiającym) oraz SHP+DBF; linie strukturalne zapisane jako linie w trzech wymiarach oraz punkty także w trzech wymiarach,

b) siatki trójkątów TIN zapisanej w formacie pliku DXF (lub DGN, według uzgodnienia z Zamawiającym), SHP+DBF oraz w postaci pliku tekstowego ASCII, w którym każda linia opisuje jeden trójkąt i składa się z dziewięciu liczb rzeczywistych oddzielonych spacją; liczby te to wierzchołki trójkąta zapisane w formacie X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 X3 Y3 Z3, gdzie oś X jest skierowana w górę, a oś Y w prawo,

c) siatki regularnej GRID o oczku 5 m w postaci pliku DXF (lub DGN, według uzgodnienia z Zamawiającym), SHP+DBF oraz pliku tekstowego ASCII w podziale sekcyjnym w skali 1: 1000 oraz 1:10 000 w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

7. Zapis mapy wysokościowej warstwicowej wygenerowany z wtórnego NMT (o oczku siatki GRID 5 m) skorygowany zgodnie z obowiązującymi instrukcjami technicznymi (eliminacja warstwic z elementów treści mapy, na których nie powinny widnieć) format pliku DXF (lub DGN, według uzgodnienia z Zamawiającym) oraz SHP+DBF w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

8. Zapis wszystkich ortoobrazów w obu w/w układach współrzędnych.

9. Zapis cyfrowej ortofotomapy w kompozycji RGB w podziale sekcyjnym arkuszy w skali 1:1000:


 1. z kompresją JPEG Q=4 z pełną piramidą obrazów w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I,

b) bez kompresji w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

10. Zapis cyfrowej ortofotomapy zbiorczej całego obiektu w kompozycji RGB o pikselu terenowym 1 m w PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

11. Zapis cyfrowej ortofotomapy zredukowany do skali szarości (8 bitów czyli w skali stopni szarości 0-255) w podziale sekcyjnym arkuszy w skali 1:1000 z kompresją JPEG Q=4 z pełną piramidą obrazów w układzie PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

12. Zapis cyfrowej ortofotomapy zbiorczej całego obiektu zredukowany do skali szarości o pikselu terenowym 1m w PUWG "2000" południk 18 oraz PUWG "1965" strefa I.

13. Wynik pomiarów dla punktów kontrolnych.

14. Operat techniczny zapisany w formacie DOC i PDF.

15. Materiały końcowe w tym: zdjęcia, wyniki aerotriangulacji, opisy topograficzne fotopunktów, ortofotomapa, NMT, operat i wszelkie inne opracowania Wykonawca przekaże na dwóch dyskach przenośnych odpowiednich do wielkości danych, które stanowić będą własność Zamawiającego.

3. Gwarancja i serwis gwarancyjny

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia 12-miesięcznej bezpłatnej gwarancji na wszystkie dostarczone w ramach umowy produkty, licząc od dnia następnego po podpisaniu protokołu końcowego.Załącznik I. Wykaz i rozkład sekcji mapy zasadniczej stanowiącej podstawę do określenia obszaru opracowania

W pliku " Powiat_Żywiecki-sekcje.pdf" załączono szkic siatki sekcji mapy zasadniczej (1:500) w układzie PUWG "1965" strefa I wskazujący orientacyjny przebieg obszaru opracowania w ramach niniejszego zamówienia.


Pobieranie 100.54 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna