Warunki zamówieniaPobieranie 28.51 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar28.51 Kb.
WARUNKI ZAMÓWIENIA

do przetargu na :


Najem gabinetu lekarskiego Nr A22 z wyposażeniem niemedycznym i własną rejestracją nr A23 z przeznaczeniem na Poradnię Dermatologiczną na parterze w bloku H Szpitala w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 .
Zasady przeprowadzenia przetargu zawarte są w Uchwale nr XIII/127/2011Rady Powiatu Przasnyskiego z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zespołu zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
1.Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej

06-300 Przasnysz ul. Sadowa 9 , tel/fax. 0-29/ 75 34 318/380

Upoważnieni do kontaktów z oferentami :


Marianna Ulatowska pokój Z123 (I – piętro – Administracja) tel. (029) 75 34 310

Leszek Szołoch pokój Z123 (I – piętro – Administracja) tel. (029) 75 34 4052. Przedmiot zamówienia

Najem gabinetu lekarskiego Nr A22 z wyposażeniem niemedycznym i własną rejestracją

nr A23 na parterze w bloku H w Szpitalu w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 z przeznaczeniem

na Poradnię Dermatologiczną na okres 1 roku. Przewidywany termin rozpoczęcia wynajmu

01.10.2014 r.

Przewidywany czas najmu gabinetu: 4 dni w tygodniu.


Opis gabinetu i rejestracji :


Powierzchnia użytkowa gabinetu lekarskiego - 17,3 m2,

Powierzchnia użytkowa rejestracji - 17,3 m2,

Razem: 34,6 m2,
Gabinet lekarski i rejestracja wyposażone są w umywalki. Istnieje możliwość korzystania przez personel medyczny i pacjentów z sanitariatów wspólnie z personelem i pacjentami innych poradni specjalistycznych.
Wyposażenie niemedyczne gabinetu lekarskiego: biurko – 1 szt, fotel obrotowy – 1 szt.,

krzesła – 2 szt, stoliki zabiegowe – 2 szt., szafa na leki – 1 szt. kozetka - 1 szt., lampa bakteriobójcza -1 szt., parawan – 1 szt.


Wyposażenie niemedyczne rejestracji: biurko – 1 szt., fotel obrotowy -1 szt., krzesło – 1 szt., szafa szklana – 1 szt., parawan – 1 szt., szafa kartotekowa 1 szt.

Przewiduje się zawarcie aneksu przedłużającego termin obowiązywania umowy. W sytuacji przedłużenia okresu obowiązywania umowy stawki czynszu będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.


Wszelkie informacje w zakresie przedmiotu zamówienia można uzyskać w pok. Z 123 I piętro Administracja.
3. Przygotowanie ofert
Ustala się minimalne stawki czynszu najmu gabinetu lekarskiego z własną rejestracją w wysokości: 29,00 zł netto za 1m2 netto miesięcznie zgodnie z Załącznikiem do Uchwały Nr 11/2014 Zarządu Powiatu Przasnyskiego z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie pomieszczeń stanowiących aktywa trwałe Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu.
Oferty na najem należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. Sadowej 9 w Przasnyszu w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Oferta na najem gabinetu lekarskiego Nr A 22 z wyposażeniem niemedycznym

i własną rejestracją nr A23 z przeznaczeniem na Poradnię Dermatologiczną”.

W ofercie należy podać cenę za najem za 1 miesiąc netto i brutto.

Do oferty należy dołączyć:


  • kserokopię dokumentu o prowadzonej działalności medycznej (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

  • dowód wadium, które należy wpłacić w kwocie 100 zł do dnia 02.09.2014 r. do godz. 10.00 – tej na konto PBS Ciechanów 13 8213 0008 2005 0700 8700 0004 z dopiskiem WADIUM lub w kasie SP ZZOZ

Przed przystąpieniem do przetargu wskazane jest dokonanie wizji lokalnej pomieszczeń.
4. Terminy

Składanie ofert do dnia 02.09.2014 r. godz. 10.00 - Sekretariat SPZZOZ przy ul. Sadowej 95. Kryteria oceny ofert

Miesięczna cena najmu pomieszczeń ogółem brutto.


6. Formalności po zakończeniu przetargu

Oferenci zostaną powiadomieni o wynikach przetargu a wybrany Oferent zostanie zaproszony do podpisania umowy .


Załączniki : druk ofertySPZZOZ zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Przasnysz, dn.29.07.2014 r. Zatwierdzam ..............................


....................................... dnia .......................2014 r.

...............................................................

(pieczęć lub nazwa oferenta)
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz
O F E R T A
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu na:

Najem gabinetu lekarskiego Nr A22 z wyposażeniem niemedycznym

i własną rejestracją nr A23 z przeznaczeniem

na Poradnię Dermatologiczną na parterze w bloku H

Szpitala w Przasnyszu, ul. Sadowa 9.
o f e r u j e m y
wynajem gabinetu lekarskiego Nr A22 i rejestracji nr A23 o łącznej powierzchni użytkowej 34,6 m2, na następujących warunkach:

Czas najmu gabinetu i rejestracji (określić dni tygodnia i godziny) : …........................................................................................................................

…........................................................................................................................

…........................................................................................................................
  1. Cena ofertowa: za 1 miesiąc ......................... zł netto

......................... zł brutto

  1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i akceptujemy ich treść.

  2. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy dostarczonej przez Zamawiającego.

Załącznikami do niniejszej oferty są:  1. Wzór umowy.

...........................................................................

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)


UMOWA Nr / 2014 ( wzór)
zawarta w dniu ............................... r. w Przasnyszu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Przasnyszu

ul. Sadowa 9, 06-300 Przasnysz

reprezentowanym przez:


Lek. med. Jerzy Sadowski – Dyrektor SPZZOZ
zwanym dalej „Wynajmującym”

a

.........................................................................................................................................

zwanym dalej „Najemcą”

W wyniku wyboru oferty w przetargu na najem gabinetu lekarskiego Nr A22 z wyposażeniem niemedycznym i własną rejestracją nr A23 z przeznaczeniem na Poradnię Dermatologiczną na parterze w bloku H Szpitala w Przasnyszu, ul. Sadowa 9 została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Wynajmujący oświadcza, że jest użytkownikiem budynku położonego przy ul. Sadowej 9 w Przasnyszu i na mocy niniejszej umowy oddaje do najmu, a Najemca przejmuje gabinet lekarski Nr A22 z wyposażeniem niemedycznym i własną rejestracją nr A23 z przeznaczeniem na Poradnię Dermatologiczną na parterze w bloku H w Szpitalu Rejonowym w Przasnyszu, ul. Sadowa 9.


Czas najmu gabinetu i rejestracji w następujące dni tygodnia i godziny: …...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................

…...............................................................................................................................................
Powierzchnia użytkowa gabinetu lekarskiego - 17,3 m2,

Powierzchnia użytkowa rejestracji - 17,3 m2,

Razem: 34,6 m2,
Wyposażenie gabinetu lekarskiego: biurko – 1 szt, fotel obrotowy – 1 szt.,

krzesła – 2 szt, stoliki zabiegowe – 2 szt., szafa na leki – 1 szt. kozetka – 1 szt., lampa bakteriobójcza 1 szt., parawan – 1 szt.


Wyposażenie rejestracji: biurko – 1 szt., fotel obrotowy- 1 szt., krzesło – 1 szt., szafa szklana – 1 szt., parawan – 1 szt., szafa kartotekowa 1 szt.

Gabinet lekarski i rejestracja wyposażone są w umywalki. Istnieje możliwość korzystania przez personel medyczny i pacjentów z sanitariatów wspólnie z personelem i pacjentami innych poradni specjalistycznych.


§ 2

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................ do dnia ....................

2. Przewiduje się zawarcie aneksu przedłużającego termin obowiązywania umowy.

§ 3


1. Koszt wynajmu gabinetu lekarskiego strony ustalają w postaci czynszu miesięcznego

w wysokości ......................... zł netto + podatek Vat =


...................... zł brutto (słownie: .........................................................................................)
2. W sytuacji zastosowania w umowie zapisów pkt. 2 w § 2 stawki czynszu za wynajem

gabinetu i rejestracji będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług

konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

w Monitorze Polskim.

§ 4

Czynsz za najem będzie płatny z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wynajmującego.Termin płatności 21 dni od daty wystawienia faktury.
§ 5

W ramach czynszu wykazanego w § 3 umowy Wynajmujący zapewnia Najemcy: energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę zimną i ciepłą, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych.

§ 6

Wynajmujący zapewnia Najemcy swobodny dostęp do wynajmowanego gabinetu w dni robocze, tj.................................................................................................................................w godzinach :….......................................................................................................................
§ 7

Najemca zobowiązuje się do naprawiania szkód powstałych z jego winy i utrzymania pomieszczeń w należytej czystości i stanie technicznym.


§ 8

Najemca nie może bez zgody pisemnej Wynajmującego podnajmować pomieszczeń osobom trzecim.

§ 9


  1. Wynajmujący ma prawo do wypowiedzenia umowy w przypadku gdy Najemca nie przestrzega jej postanowień. Okres wypowiedzenia wynosi jeden miesiąc ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego.

  2. Strony zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 10


W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 11


Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 12


Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
NAJEMCA WYNAJMUJĄCY
: start -> images -> magda -> 2014
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna