Własność intelektualnaPobieranie 111.36 Kb.
Strona1/6
Data09.05.2016
Rozmiar111.36 Kb.
  1   2   3   4   5   6

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA - Zdefiniowane w Konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej pojęcie "własność intelektualna" obejmuje prawa do:


- dzieł literackich, artystycznych i naukowych (programów komputerowych), działalności wykonawczej artystów, zapisów dźwięku oraz audycji radiowych i telewizyjnych,

- odkryć naukowych,

- wynalazków, wzorów użytkowych,

- wzorów zdobniczych, wzorów przemysłowych,

- znaków towarowych (znaków usługowych, handlowych, firmowych, nazw handlowych)

- oznaczeń pochodzenia i nazw pochodzenia (herby, flagi, nazwy geograficzne itp.)

- nazw firm i oznaczeń handlowych,

- ochrony przed nieuczciwą konkurencją.

- oraz wszelkie inne prawa dotyczące działalności intelektualnej w dziedzinach: przemysłowej, naukowej, literackiej, artystycznej (także topografia układów scalonych) Źródła prawa, w których należy szukać przepisów dotyczących ochrony poszczególnych dóbr własności intelektualnej w Polsce: prawo własności przemysłowej, prawo autorskie, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, kodeks cywilny.

WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA - Zdefiniowane w Konwencji Paryskiej o Ochronie Własności Przemysłowej pojęcie "własność przemysłowa" obejmuje wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, również zwalczanie nieuczciwej konkurencji.


Prawa wyłączone do większości rodzajów własności przemysłowej powstają na mocy decyzji urzędów patentowych i obowiązują na terytorium kraju, który tych praw udzielił.

Zgodnie z głównymi zasadami Konwencji Paryskiej:

- prawa wyłączne udzielane w różnych krajach są od siebie należne i podlegają ustawodawstwu kraju, który te prawa przyznał

- we wszystkich państwach-stronach tej Konwencji (Większość państw świata) osoby zagraniczne są w sprawach ochrony własności przemysłowej traktowane tak samo, jak osoby krajowe

- każdemu, kto dokona prawidłowego zgłoszenia o udzielenie praw wyłącznych w jednym z państw-stron Konwencji, przysługuje pierwszeństwo przy ubieganiu się o ochronę w innych państwach-stronach Konwencji, o ile zgłoszenia w innym kraju dokona w terminach: - o 12 miesięcy dla wynalazków i wzorów użytkowych, - 6 miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych.

Jako generalną zasadę należy przyjąć, że przy ubieganiu się o dzielenie praw wyłącznych do różnych rodzajów własności przemysłowej, składa się oddzielnie wnioski i prowadzi oddzielnie postępowania w każdym z krajów, w którym chcemy mieć ochronę konkretnych rozwiązań lub oznaczeń. W celu ułatwienia uzyskania

ochrony w poszczególnych krajach powstało szereg organizacji i porozumień międzynarodowych umożliwiających uproszczenie procedur i prowadzenie jednego postępowania zgłoszeniowego.

PRAWA WYŁĄCZNE UDZIELANE PRZEZ URZĄD PATENTOWY: Zgodnie z prawem własności przemysłowej w Polsce można uzyskać:

- Patent na wynalazek, - Prawo ochronne na wzór użytkowy, -Prawo ochronne na znak towarowy, -Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy, -Prawo z rejestracji na topografie układów scalonych, -Prawo z rejestracji na oznaczenia geograficzne


PROJEKTY WYNALAZCZE


Dla projektów wynalazczych, zgodnie z prawem własności przemysłowej należą: wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych.

WYNALAZEK: Patenty są udzielane: -bez względu na dziedzinę techniki, -na wynalazki które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

-Nowość-przed datą według której oznacza się pierwszeństwo (data pierwszego prawidłowego zgłoszenia w urzędzie patentowym lub wystawienia na uznanej wystawie)

nie może być istota wynalazku udostępniona do wiadomości powszechnej w formie pisemnego (lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób.

-Poziom wynalazczy-jeżeli wynalazek nie wynika dla znawcy w sposób oczywisty z istniejącego stanu techniki.

-Stosowalność przemysłowa-wynalazek nadaje się do przemysłowego stosowania jeżeli według wynalazku może być uzyskiwany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wyłączając rolnictwa.

Jeśli rozwiązanie posiada wszystkie cechy i nie jest wyłączone spod ochrony, to ma zdolność patentową i nadaję się do opatentowania. Niektóre rozwiązania nie są uznawane za wynalazki: (art.28)

-odkrycia, teorie naukowe i metody matematyczne,

-wytwory o charakterze jedynie estetycznym,

-plany, zasady i metody dotyczące działalności umysłowej człowieka,

-wytwory, których niemożność wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych i uznawanych zasad nauki,

-programy do maszyn cyfrowych,

-przedstawienia informacjiNiektóre wynalazki są wyłączone spod ochrony: (art.29)

-wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo,

-odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne

sposoby roślin i zwierząt; przepis len nie ma zastosowania do mikrobiologicznych wytworów uzyskiwanych takimi sposobami,

-sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szczególności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu.

Wzór użytkowy-Cechy:

- rozwiązanie o charakterze technicznym dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci,.

- nowość(nowość światowa - tak jak dla wynalazku),

-użyteczność rozwiązania (rozwiązanie uważa się za użyteczne jeżeli pozwala na osiągnięcie celu mającego praktyczne znaczenie przy wytwarzaniu lub korzystaniu z wyrobów)

Jeśli rozwiązanie posiada w/w cechy i nie mają zastosowania art. 28 i 29 (wyłączenia) ustawy to ma zdolność ochronną.

Projekt racjonalizatorski: (art.7)-Przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach określonych w ustalonym przez siebie regulaminie. Projektem racjonalizatorskim może być każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, nie będące wynalazkiem, wzorem użytkowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. Wynalazek i wzór użytkowy są chronione z mocy prawa (na wynalazki udzielane są patenty, na wzory użytkowe - prawa ochronne), natomiast projekty racjonalizatorskie nie są chronione lecz mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa i dopóki się jej dochowa, dopóty projekt ma wartość handlową (stanowi know-how, które udostępnia się na podstawie umów licencyjnych).  1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna