Własność intelektualnaPobieranie 111.36 Kb.
Strona2/6
Data09.05.2016
Rozmiar111.36 Kb.
1   2   3   4   5   6

Wzory przemysłowe


Definicja wzoru przemysłowego zgodnie z art.102 Prawa własności przemysłowej

l.Wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

2.Wytworem jest każdy przedmiot wytworzony w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności, opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych.

3.Za wytwór uważa się także:

1) przedmiot składający się z wielu wymienialnych części składowych umożliwiających jego rozłożenie i ponowne złożenie (wytwór złożony)

2) część składową, jeżeli po jej włączeniu do wytworu złożonego pozostaje widoczna w trakcie jego zwykłego używania, przez które rozumie się każde używanie z

wyłączeniem konserwacji, obsługi lub naprawy,

3) Część składową, jeżeli może być przedmiotem samodzielnego obrotu.

Na wzory przemysłowe Urząd Patentowy RP udziela prawa z rejestracji. Czas trwania prawa z rejestracji wzoru wynosi 25 lat od daty dokonania zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym.

Wzorami przemysłowymi mogą być te wyroby, w których strona estetyczna ma duże znaczenie, w których chcemy chronić przede wszystkim wygląd zewnętrzny (np. karoserie samochodów, kierownice i inne elementy pojazdów, obudowy odbiorników rtv, domy- ich elewacje i elementy architektoniczne, biżuteria, meble, szkło stołowe, sztućce, pisanki, zabawki; torebki, opakowania, lampy itp.).

Jednym zgłoszeniem wzoru przemysłowego mogą być objęte odrębne postacie wytworu mające wspólne cechy istotne (odmiany wzoru przemysłowego). Liczba odmian, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów.Topografia układu scalonego - rozwiązanie polegające na przestrzennym, wyrażonym w dowolny sposób rozplanowaniu elementów, z których co najmniej jeden jest elementem aktywnym, oraz wszystkich lub części połączeń układu scalonego.

Układ scalony- jedno lub wielowarstwowy wytwór przestrzenny, utworzony z elementów materiału półprzewodnikowego tworzącego ciągłą warstwę, ich wzajemnych połączeń przewodzących i obszarów izolujących, nierozdzielnie ze sobą sprzężonych, w celu spełnienia funkcji elektronicznych. (art. 196)

Na topografię udzielane jest prawo z rejestracji. Zgłoszenie topografii układu scalonego dokonuje się w Urzędzie Patentowym RP zgodnie z wymogami ustawy zgłoszenie powinno zawierać:

1.podanie o zarejestrowanie topografii układu scalonego,

2.materiał identyfikujący topografię, zawierający niezbędne dane do jednoznacznego określenia topografii,

3.oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii układu scalonego do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia topografii układu scalonego w UP RP

Uprawnionym do uzyskania prawa z rejestracji topografii jest twórca, jego następca prawny albo osoba, z którą twórca jest związany stosunkiem pracy bądź inną umową, lub która udziela pomocy przy powstaniu topografii. Ochrona trwa 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, albo od końca roku kalendarzowego, w którym, topografia lub układ scalony zawierający taką topografie był wprowadzony do obrotu, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej.PRAWA WYŁĄCZNE - patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji

*Patent /art. 63/ przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze państwa. .

Patent trwa 20 lat od daty zgłoszenia w Urzędzie Patentowym,

Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe zawarte w opisie patentowym.

Patent na sposób wytwarzania rozciąga się także na wytwory uzyskane bezpośrednio tym sposobem (!). /art.64 ust.1/

*Patent dodatkowy /art. 30/ może uzyskać uprawniony z patentu dla ulepszeń lub uzupełnień

swojego wynalazku chronionego patentem zgłoszonym wcześniej.

*Prawo chronione na wzór użytkowy /art. 95/ przez uzyskanie prawa chronionego nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru użytkowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze państwa,

Prawo ochronne trwa 10 lal od daty dokonania zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym.

Zakres przedmiotowy prawa ochronnego określają zastrzeżenia ochronne zawarte w opisie ochronnym wzoru użytkowego /art.96/


*Prawo z rejestracji na wzór przemysłowy /art.l05/ przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze państwa.

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego obejmuje każdy wzór, który na zorientowanym użytkowniku nie wywołuje odmiennego ogólnego wrażenia,

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego ogranicza się do wytworów tego rodzaju , dla których nastąpiło zgłoszenie.

Prawo o rejestracji trwa 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w UP RP*Prawo o rejestracji topografii układu scalonego /art.211/ przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo wyłącznego korzystania z topografii układu scalonego w sposób zawodowy lub zarobkowy na całym obszarze państwa.

Ograniczania praw wyłącznych

Patent oraz prawa ochronne są ograniczone


 • Czasowo – maksymalny czas ochronny: patent 20 lat; prawo ochronne na wzór użytkowy – 10 lat; prawo z rejestracji na wzór przemysłowy – 25 lat; prawo z rejestracji na topografię układu scalonego – 10 lat. Faktycznie jednak ochrona trwa tyle lat za ile zostanie opłacona, ponieważ za utrzymanie ochrony uiszcza się opłaty okresowe.

 • Terytorialne – prawo wyłączne obowiązuje na terenie kraju, na którym zostało udzielone aby uzyskać ochronę tego rozwiązania za granicą należy zgłosić w wybranym kraju do ochrony i uzyskać tam prawo wyłączne.

 • Zakaz nadużywania patentu - art. 68, (dot. także: wz. użytkowego, top. ukł. sc,) Uprawiony z patentu nie może nadużywać swojego prawa, w szczególności przez uniemożliwienie korzystania z wynalazku przez osobę trzecią. jeżeli jest to konieczne do zaspokojenia rynku krajowego, a zwłaszcza gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach.

 • Prawo używacza uprzedniego - art. 71, (dot. także: wz. użytkowego, wz. przem.) Korzystający w dobrej wierze z wynalazku na obszarze Polski, w chwili stanowiącej o pierwszeństwie do uzyskania patentu, może z niego nadal bezpłatnie korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie w jakim korzystał dotychczas. Prawo to przysługuje również temu, kto w tej samej chwili przygotował już wszystkie istotne urządzenia potrzebne do korzystania z wynalazku.

 • Prawo używacza późniejszego - art. 75, (dot. także: wz. użytkowego, wz. przem., top. ukl. st.). Osoba, która w dobrej wierze uzyskała albo nabyła patent, uzyskany przez osobę nieuprawnioną przeniesiony później na rzecz uprawnionego, albo uzyskała na taki patent licencje. a korzystała z wynalazku co najmniej przez rok przed wszczęciem postępowania o przeniesienie patentu, może z tego wynalazku dalej korzystać w swoim przedsiębiorstwie w zakresie w jakim korzystała dotychczas. Ma jednak obowiązek uiszczania uprawnionemu ustalonego wynagrodzenia.

 • Licencja przymusowa - art. 82-88. (dot. także: wz. użytkowego, top.ukł.sc

Licencje przymusową uzyskuje się w trybie postępowania spornego przed Urzędem Patentowym.

Prawa używacza uprzedniego i późniejszego uzyskuje się w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych(przed sądem powszechnym)

Prawo do prawa wyłącznego i prawo wyłączne(patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji)sa zbywalne i podlegają dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie prawa wymaga formy pisemnej i staje się skuteczna wobec osób trzecich z chwilą wpisu do rejestru patentowego.

Domniemywa się ze każdemu jest znana treść wpisów dokonanych w rejestrach patentowych i praw ochronnych prowadzonych w Urzędzie Patentowym RP – art.228 /nie można się tłumaczyć, że nie wiedziało się o istnieniu prawa wyłącznego/Prawo do patentu, prawa ochronnego, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy art. 11+art. 20, 21

 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje twórcy ( wspólnie ze współ twórcami).

 2. Jeżeli wynalazek został dokonany w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, prawo do patentu przysługuje pracodawcy, chyba że umowa stanowi inaczej.

 3. Jeżeli wynalazek został dokonany w wyniku realizacji umowy, prawo do patentu przysługuje zamawiającemu, chyba że umowa stanowi inaczej.

*Twórca wynalazku, wzoru użytkowego uprawniony do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przekazać to prawo nie odpłatnie lub za uzgodniona zapłatą na rzecz przedsiębiorstwa albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy do korzystania. /art. 20/

(prawo do patentu przechodzi samoistnie pod warunkiem, że przedsiębiorstwo to przyjmie projekt do korzystania w terminie 1 miesiąca od daty zgłoszenia art. 21)

*Twórca może przenieść prawo patentu, prawa ochronne, prawa rejestracji na podstawie umowy o przeniesienie prawa – „cesja prawa”. Jest to rodzaj umowy sprzedaży (jeżeli odpłatnie)lub darowizny(jeżeli nie odpłatnie). W przypadku przeniesienia prawa należy wystąpić do Urzędu patentowego o zmianę zgłaszającego lub o zmianę uprawnionego w rejestrze UP RP. Przedsiębiorstwa mogą umawiać się pomiędzy sobą co do wspólności praw dp patentów i z patentów, praw ochronnych, praw z rejestracji, a także mogą mieć wspólność praw z twórcami, (swoboda umów).

Umowy licencyjne – wymagana forma pisemna.

*Licencja wyłączna – udzielona jest tylko jednemu podmiotowi, a uprawniony z patentu ma prawo korzystać z wynalazku bez prawa udzielania dalszych licencji.

*Licencja niewyłączna – licencjodawca udzielił licencji innemu podmiotowi i ma prawo udzielania dalszych licencji.

*Sublicencja – gdy za zgodą uprawnionego z patentu licencjobiorca udziela licencji.

*Licencja przymusowa – art. 82 – udziela Urząd Patentowy w warunkach określonych w tym artykule, w trybie postępowania spornego, na warunkach określonych przez Urząd Patentowy.

*Licencja otwarta – art. 80 – każdy może korzystać z wynalazku, ale uprawnionemu uiszcza opłatę max. 10% efektów ekonomicznych w każdym roku korzystania. Uprawniony składa w Urzędzie Patentowym oświadczenie, że jest gotowy udzielić licencji, którego nie może później odwołać, w zamian uzyskuje ulgę 50% w opłatach ochronnych.*Licencja dorozumiana – art. 81 – gdy wykonawca pracy badawczej lub rozwojowej przekazał zamawiającemu wyniki prac zawierające wynalazek domniemywa się że udzielił on zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazku.

Wysokość opłat licencyjnych ustala się w drodze negocjacji i zależą one od rodzaju licencji(wyłączna, nie wyłączna, pełna, ograniczona), od wartości technicznej wynalazku, poziomu świadczonej pomocy przy w drożeniu itp. Opłaty mogą być stałe, płatne jednorazowo lub w ratach lub opłaty okresowe(ustalone od efektów, od wartości sprzedaży – w praktyce najczęściej stosowane 2-12% ceny netto. Znawcy przedmiotu uważają, że 25% udziałów licencjodawcy w zyskach licencjobiorcy to zysk godziwy).

Wspólność prawa do patentu, prawa ochronnego prawa rejestracji

Art. 72 – współuprawniony z patentu, może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu.

W razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego z współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie.

*Wspólność prawa do prawa ochronnego(wspólność prawa ochronnego)

art. 72 – stosuje się odpowiednio do wzorów użytkowych i praw ochronnych na wzory użytkowe

*Wspólność prawa do prawa z rejestracji(wspólność prawa rejestracji)

art. 72 – stosuje się odpowiednio do wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych

Roszczenia dotyczące wynalazków użytkowych, wzorców przemysłowych i topografii układów scalonych

Art. 287-295 (odpowiedzialność cywilna)

Uprawniony z patentu, prawa ochronnego lub prawa rejestracji, którego prawo zostało naruszone może zadąć: zaniechania naruszenia i usunięcia jego skutków oraz wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a także naprawienia szkody na zasadach ogólnych, a także zamieszczenia w prasie stosownego oświadczenia, oraz, gdy naruszenie jest zawinione, zapłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na rzecz organizacji, której celem jest popieranie własności przemysłowej.

Roszczeń z tytułu naruszenia można dochodzić po uzyskania prawa

Roszczeń cywilnoprawnych dochodzi się w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych. Przed wystąpieniem na drogę sądową należy wezwać naruszyciela do zaniechania niedozwolonych działań w wyznaczonym terminie(list ostrzegawczy)Art. 303, 304, 310 (odpowiedzialność karna - przestępstwa):

Kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności grozi temu kto: • Przypisuje sobie autorstwo lub wprowadza w błąd co do autorstwa cudzego projektu wynalazczego,

 • Zgłasza cudzy wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy topografie układu scalonego, do ochrony, nie będąc do tego uprawnionym,

 • Ujawnia uzyskana informacje o cudzym projekcie wynalazczym lub w inny sposób uniemożliwia uzyskanie prawa wyłącznego.

Art. 307(wykroczenia)Kara grzywny lub aresztu grozi temu kto:

 • W celu wprowadzenia do obrotu oznacza przedmioty niechronione prawem wyłącznym napisami lub rysunkami, które wywołują mylne wrażenie, że korzystają z takiej ochrony.

 • Wiedząc o mylnym oznaczeniu tych przedmiotów wprowadza je do obrotu albo do celów obrotu przygotowuje lub przechowuje.

Ściganie sprawców następuje na wniosek pokrzywdzonego.

ZGŁASZANIE WYNALAZKÓW, WZORÓW UŻYTKOWYCH W URZĘDZIE PATENTOWYM RP

Wynalazki, wzoru użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne zgłasza się do ochrony w Urzędzie PatentowymDokumentacja zgłoszeniowa w/w powinna być opracowana zgodnie z wymogami zawartymi w ustawie:

Zgłoszenie wynalazku(wzoru)powinno zawierać:  • podanie,

  • opis wynalazku,(wzoru)

  • zastrzeżenia patentowe,(ochronne)

  • rysunki(jeżeli są niezbędne, w przypadku wzoru użytkowego - konieczne)

  • skrót opisu.

Wszystkie części zgłoszenia podpisane przez zgłaszającego.

Jeżeli zgłaszający nie jest twórcą(współtwórcą), to q podaniu należy podać podstawę prawa do patentu (odpowiedni przepis ustawy lub powołać się na umowę z twórcą), spółki cywilne nie mają osobowości prawnej, więc zgłaszającymi mogą być w tym przypadku wspólnicy jako osoby fizyczne.UWAGA: Jeżeli zgłaszającymi są współ twórcy należy pamiętać o sporządzeniu umowy o wspólności prawa, w której określone będą udziały poszczególnych osób w patencie, bo inaczej rozumie się że udziały są równe (kodeks cywilny). Pamiętać o ustanowieniu pełnomocnika i podaniu adresu do korespondencji (wszystkie dokumenty, pisma do urzędu podpisują albo wszyscy twórcy albo jeden pełnomocnik, postępowanie trwa latami, a zdarzenia losowe czasami uniemożliwiają wspólne prowadzenie sprawy i zgłoszenie upadnie).

Przedmiotem zgloszeniowym mogą być wynalazki w kategorii: - SPOSÓB – nowe, nieoczywiste rozwiazania o charakterze technicznym okreslane zespolem czynnosci, procesow uporzadkowanych wg z gory ustalonej kolejnosci prowadzace do osiagniecia zamierzonego celu. Np. sposób wytwarzania produktu, sposób postepowania w procesach, sposób prowadzenia reakcji, procedura pomiaru wlasnosci chemicznych lub fizycznych. PRODUKT – nowe, nieoczywiste rozwiazania techniczne okreslone zestawem skladnikow, bezpostaciowych (okreslonych wzorem strukturalnym) lub przestrzennie uksztaltowanych , o odpowiednio dobranej ich liczbie oraz odpowiednio dobranych wlasnosciach chemicznych lub fizycznych oraz zawartosci ilosciowej w ustalonych granicach, które pod względem technologicznym lacznie wziete zapewniaja osiagniecie ustalonego z gory przeznaczenia wynalazku. URZADZENIEnowe rozwiazanie techniczne, którego struktura wewnetrzna jest okreslona przez wzajemne usytuowanie i polaczenie poszczegolnych czesci tworzacych lacznie zwarta calosc, zdolna do osiagniecaia ustalonego z gory przeznaczenia. UKLAD – rozwiazanie techniczne, którego istota jest wzajemne polaczenie wspolpracujacych ze soba czesci luc podzespolow wchodzacych w sklad ukladu. Np. elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny. ZASTOSOWANIE – kategoria wynalazkow w postaci nowego zastosowania znanego już srodka.

Opis wynalazku ma na celu objasnienie zastrzezen patentowych oraz powinien uzasadnic, ze rozwiazanie ma zdolnosc patentowa (ochronna), a wiec posiada cechy wynalazku: - nowosc, - poziom wynalazczy (nieoczywistosc), - przemyslowe stosowanie oraz cechy wzoru uzytkowego: - nowosc, - uzytecznosc, - rozwiazanie o charakterze technicznym dotyczace ksztaltu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwalej postaci. Opis wynalazku sklada się z nastepujacych czesci: - tytul wynalazku, - okreslenie dziedziny techniki, - stan techniki dotychczasowy, - istota wynalazku (tresc ta sama co w zastrzezeniach patentowych lecz inna forma, w krotkich, zwiezlych zdaniach, bez odnosnikow, tu dopiero nastepuje ujawnienie), - korzystne skutki wynalazku, objasnienie figur rysunku, - przykład wykonania wynalazku, - dane dotyczace mozliwosci stosowania wynalazku.

Zastrzezenia patentowe (ochronne) – jest to czesc zgloszenia o szczególnie duzym znaczeniu, gdyz okreslaja one zakres przedmiotowy zadanego prawa wylacznego, maja wiec znaczenie prawne. Od umiejetnego sformuowania zastrzezen patentowych zalezy w duzej mierze uzyskanie patentu oraz jego skutecznosc i niepowtarzalnosc. Kazde zastrzezenie sklada się z dwoch czesci oddzielonych zwrotem „znamienny tym, ze”. Czesc zastrzezenia niezaleznego poprzedzajaca ten zwrot zwana czescia nieznamienna zawiera powtorzenie tytulu wynalazku oraz cechy znane, natomiast czesc po tym zwrocie znamienna zawiera cechy nowe, istote rozwiazania. Zastrzez. Patent. Ma forme jednego zdania, odnosniki do rysunkow w nawiasach. Dzieli je na niezalezne i zalezne.

Zastrz, niezalezne – to takie, które okresla wynalazek w sposób ogolny oraz nie powoluje się na żadne inne zastrzezenia, zawiera tylko te cechy bez których wynalazek nie może istniec.

Zastrz. Zalezne – obejmuje wszystkie cechy zastrzezonego przedmiotu, podane w innym zastrzezeniu lub zastrzezeniach tego samego zgloszenia.

Urzad patentowy bada zgloszenie od strony formalnej i merytorycznie kazda ceche z osobna (poziom wynalazczy, nowosc, stosowalnosc). Jeżeli znajdzie przeszkode nadsyla zawiadomienie i wyznacza termin na ustosunkowanie się. Obrona zgloszenia polega na przeredagowaniu zastrzezen patentowych, istoty i stanu techniki. Uzyskanie patentu to wytargowanie, nieraz na drodze odwolawcazej, argumentowac należy za pomoca tresci zastrzezen i opisu, a nie za pomoca autorytatywnych oswiadczen. Wskazane jest korzystanie z pomocy rzecznika patentowego.


1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna