Własność intelektualna


Przejście autorskich praw majątkowych. art. 41-68 następuje: - w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (cesja prawa)., - z mocy ustawyPobieranie 111.36 Kb.
Strona6/6
Data09.05.2016
Rozmiar111.36 Kb.
1   2   3   4   5   6

Przejście autorskich praw majątkowych. art. 41-68 następuje: - w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy (cesja prawa)., - z mocy ustawy


"Licencja" jest to umowa, w której Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do korzystania z utworu (ale prawo autorskie majątkowe pozostaje przy Licencjodawcy).

Art. 52 Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przeniesienie własności egzemplarza utworu nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do utworu.

Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, przejście autorskich praw majątkowych nie powoduje przeniesienia własności egzemplarza utworu. (Uwaga: zwracać uwagę, aby w umowach obydwie sprawy zostały uregulowane)

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych lub umowa licencyjna obejmuje pola eksploatacji wyraźnie w niej wskazane. ( Na jeden utwór może być wiele umów na różnych polach eksploatacji)

Odrębne pola eksploatacji stanowią w szczególności (art.50):

1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.Wynagrodzenie twórcy (art. 43-48) Jeżeli z umowy nie wynika, że przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji nastąpiło nieodpłatnie, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jeżeli w umowie nie określono wysokości wynagrodzenia autorskiego, wysokość wynagrodzenia określa się z uwzględnieniem zakresu udzielonego prawa oraz korzyści wynikających z korzystania z utworu . W razie rażącej dysproporcji między wynagrodzeniem twórcy, a korzyściami nabywcy autorskich praw majątkowych lub licencjobiorcy, twórca może żądać stosownego podwyższenia wynagrodzenia przez sąd. (art..44). Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polu eksploatacji. ( art.45)

Ochrona programów komputerowych (art. 74- 77)

Art. 74 1. Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, o ile przepisy rozdziału 7 ustawy nie stanowią inaczej.

2. Ochrona przyznana programowi komputerowemu obejmuje wszystkie formy jego wyrażenia. Idee i zasady, będące podstawą jakiegokolwiek elementu programu

komputerowego, w tym łączy, nie podlegają ochronie .

3. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy o ile umowa nie stanowi inaczej.

(Prawa autorskie majątkowe do programów wykonanych na umowę zlecenia lub umowę o dzieło przysługują autorowi, chyba że w umowie ustalono inaczej).

4. Autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego obejmują prawo do:

1)trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub w

części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla wprowadzenia, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody

uprawnionego.

2)tłumaczenia, przystosowania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych, zmian w programie komputerowym z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała,

3) rozpowszechniania, w tym najmu, programu komputerowego lub jego kopii. (Wyczerpanie prawa do rozpowszechniania następuje wraz z pierwszą sprzedażą przez uprawnionego lub za jego zgodą egzemplarza na którym program został utrwalony, ale nie wyklucza to prawa do kontroli dalszego najmu lub dzierżawy programu komputerowego lub jego egzemplarza)Art.75. 1. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, czynności wymienione w pkt. art.74 ust.4 pkt. l i 2 nie wymagają zgody uprawnionego, jeżeli są niezbędne do korzystania z programu komputerowego zgodnie z jego przeznaczeniem w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie.

2. Nie wymaga zezwolenia uprawnionego:

l)sporządzenie kopii zapasowej, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, kopia ta nie może być używana równocześnie z programem komputerowym.

2)obserwowanie, badanie i testowanie funkcjonowania programu komputerowego w celu poznania jego idei i zasad przez osobę uprawnioną na podstawie umowy do korzystania z egzemplarza programu komputerowego, jezeji bedac do tych cztnnosci upważniona dokonuje ona tego w trakcie wprowadzania, wyswietlania,stosowania,przekazywania lub przechowywania programu komp.

3) zwielokrotnianie kodu lub tłumaczanie jego formy w rozumieniu art.. 72ust.4 jeżeli jest to niezbędne do uzyskania inf. Koniecznych do ośiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego prog. Komp. Z innymi prog komp. , o ile zostaną spełnione nast. Warunki:


 1. czynności te dokonywane są przez licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną

 2. informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób wymienionych w pkt. A

 3. czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego prog komp. , które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania

3. Uprawniony może domagać się od użytkownika programu zniszczenia posiadanych przez niego środków technicznych w tym (prog komp.) których jedynym przeznaczeniem jest ułatwianie niedozwolonego usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń programu

Naruszanie autorskich praw


 1. Naruszanie autorskich praw osobistych

Twórca którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone cudzym działaniem lub naruszone może żądać:

- zaniechania tego działania, usunięcia jego skutków, złożenia publicznie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie, jeżeli naruszenie było zawinione sąd może przyznać twórcy odp. sumę pieniężną tytułem zadośćuczynienia, albo na żądanie twórcy zobowiązać sprawcę aby uiścił odpowiednią sumę na wskazany cel społeczny. Po śmierci twórcy z powództwem o ochronę autorskich praw osobistych zmarłego może wystąpić małżonek a w jego braku kolejno rodzice, rodzeństwo albo właściwe stowarzyszenie twórców lub właściwa organizacja zarządzania prawami autorskimi 1. Naruszanie autorskich praw majątkowych

W razie naruszenia praw twórca lub inny uprawniony z autorskiego prawa majątkowego może od naruszyciela żądać: zaniechania naruszenia, wydania uzyskanych korzyści, albo zapłacenia podwójnej, a w przypadku gdy naruszenie jest zawinione w potrójnej wysokości stosowanego wynagrodzenia z chwili jego dochodzenia, albo odszkodowania jeżeli działanie było zawinione ponadto uprawniony może domagać się aby sprawca naruszenia dokonanego w ramach działalności gospodarczej wpłacił; na Fundusz promocji twórczości co najmniej dwukrotną wartość uprawdopodobnionych korzyści odniesionych przez sprawcę

3. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na niej przedstawionej z braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowania. Żezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku :


 • osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z spełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych.

 • Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Jeżeli osoba do której korespondencja jest kierowana nie wyraziła innej woli rozpowszechnianie korespondencji w okresie 20 lat od jej śmierci wymaga zezwolenia małżonka, a w jego braku kolejno rodziców lub rodzeństwa (art.82).

Twórca, a wydawca lub producent na żądanie twórcy, mają obowiązek zachowania w tajemnicy źródeł informacji wykorzystanych w utworze oraz nie ujawniania związanych z tym dokumentów. Ujawnienie tajemnicy jest dozwolone za zgodą osoby która powierzyła tajemnicę, lub na podstawie postanowienia właściwego sądu.


Prawa pokrewne


Są to: prawa do artystycznych wykonań, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nadań, prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych.

Prawa do artystycznych wykonań


Każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej pozostaje pod ochroną niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Artyście wykonawcy przysługuje prawo do:

 • ochrony dóbr osobistych dotyczących artystycznego wykonania

 • korzystania z artystycznego wykonania i rozporządzania nim na poszczególnych polach eksploatacji.

 • Wynagrodzenia za kożystania z artystycznego wykonania.

Prawa do fonogramów i wideogramów


Producentem fonogramu lub wideogramu jest ten pod czyim nazwiskiem lub firmą fonogram lub wideogram został po raz pierwszy sporządzony. Producentowi przysługuje wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania z fonogramu lub wideogramu (ALE TO POJEBANE ) w zakresie:

 • zwielokrotniania określoną techniką

 • wprowadzenia do obrotu

 • najmu oraz użyczenia egzemplarzy

 • publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób aby każdy mogł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

Prawa do nadań programów


Organizacji radiowej lub telewizyjnej przysługuje nie wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich programów w zakresie:

 • utrwalania

 • zwielokrotniania określoną techniką

 • nadawania przez inną organizację radiową lub telewizyjną

 • reemitowania

 • wprowadzania do obrotu ich utrwaleń

 • odtwarzania w miejscach dostępnych za opłatą wstępu

 • udostępnianie ich utrwaleń w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych


Wydawcy który jako pierwszy opublikował lub w inny sposób rozpowszechnił utwór którego czas ochrony już wygasł a jego egzemplarze nie były jeszcze publicznie udostępnione, przysługuje prawo wyłączne do rozporządzania tym utworem i korzystania z niego przez okres 25 lat od daty pierwszej publikacji lub rozpowszechnienia.

Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi


Są to stowarzyszenia zrzeszające twórców, artystów wykonawców, producentów lub organizacje radiowo-telewizyjne, których statutowym zadaniem jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub praw pokrewnych oraz wykonywania uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych(np.ZAIKS, ZPAP)

Fundusz promocji twórczości


Funduszem tym dysponuje minister kultury i sztuki. Fundusz tworzy się z:

 • wpływów od producentów i wydawców utworów, których czas ochronny praw autorskich upłynął

 • kwoty zasądzone na fundusz od sprawców naruszeń praw autorskich

 • dobrowolne wpłaty, zapisy i darowizny.

Odpowiedzialność karna


Za przywłaszczenie autorstwa cudzego utworu-do 3 lat pozbawienia wolności.

Za rozpowszechnianie cudzego utworu bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy-do 3 lat. Za naruszenie w inny sposób prawa autorskiego lub prawa pokrewnego-grzywna albo kara do 1 roku pozbawienia wolności. Za bezprawne rozpowszechnienie cudzego utworu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kara do 3 lat a jeżeli sprawca uczynił z tego źródło dochodu-do 5 lat.


Domeny internetowe a znaki towarowe


Używanie w treści adresu domenowego przez jego posiadacza, oznaczenia identycznego z oznacniem któreg zarejestrowane jako znak towarowy do oznaczania towarów lub usług stanowi naruszenie prawa z rejestracji o ile spełnione są warunki określone w artykule 19

Ochrona baz danych


Ochronie na podstawie tej ustawy podlegają bazy danych z wyłączeniem baz danych spełniających cechy utworu określone w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych.

Baza danych - zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualne dostepnych w jakikolwiek sposób, w tym środkami elektronicznymi, wymagający istotnego, co do jakości lub ilości, nakładu inwestycyjnego w celu sporządzenia, weryfikacji lub prezentacji jego zawartości (art.2 ust.1 pkt1)

Producentowi bazy danych przysługuje wyłączne i zbywalne prawo pobierania danych wtórnego ich wykorzystania w całości lub w istotnej części, co do jakości lub ilości. (art.6)

Pobieranie danych - stałe lub czasowe przejęcie lub przeniesienie całości lub istotnej, co do jakości lub ilości, części zawartości bazy danych na inny nośnik, bez względu na sposób lub formy jego przyjęcia lub przeniesienia

Wtórne wykożystanie - publiczne udostępnienie bazy danych w dowolnej formie, a w szczególności przez rozpowszechnianie, bezpośrednie przekazywanie lub najem.

Dowolny użytek


Wolno korzystać z istotnej, co do jakości lub ilości, części rozpowszechniania bazy danych: dla własnego użytku osobistego, ale tylko z zawartości nieelektronicznej bazy danych; charakterze ilustracji, w celach dydaktycznych lub badawczych. Ze wskazaniem źródła jeżeli takie korzystanie jest uzasadnione niekomercyjnym celem. do którego wykorzystano bazę; do celów bezpieczeństwa wewnętrznego, postępowania sądowego lub administracyjnego.

Nie jest dozwolone powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystanie sprzeczne z normalnym korzystaniem i powodujące nieusprawiedliwione naruszenie

słusznych interesów producenta.

Czas trwania ochrony bazy danych wynosi (art.10)

15 lat następujących po roku, w którym baza została sporządzona; 15 lat następujących po roku, w którym baza został udostępniona po raz pierwszy, jeżeli baza została w jakikolwiek sposób udostępniona publicznie,W przypadku jakiejkolwiek istotnej zmiany treści bazy, co do jakości lub ilości, w tym jej uzupełnienia, zmiany lub usunięcia jej części, mających znamiona nowego, istotnego co do jakości lub ilości nakładu, okres liczy się odrębnie.

1   2   3   4   5   6


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna