We wrocławiu wychowywać to znaczy prowadzić ku wartościomPobieranie 119.49 Kb.
Data29.04.2016
Rozmiar119.49 Kb.


TRZYLETNI PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37

im. kard. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

WE WROCŁAWIU


WYCHOWYWAĆ TO ZNACZY PROWADZIĆ KU WARTOŚCIOM

Wrocław,12.09.2012SPIS TREŚCI:


 1. Podstawa prawna Programu Wychowawczego Szkoły ………………………..2

 2. Wstęp: Wizja i Misja Szkoły…………………………………………………....3

 3. Założenia ogólne………………………………………………………………..4

 4. Cele działań wychowawczych szkoły…………………………………………..5

 5. Proponowane sposoby realizacji zadań i osiągania celów……………………...8

 6. Tradycje obyczaje szkolne, stałe uroczystości i święta…………………………9

 7. Programy działań przeciwstawiających się agresji, zagrożeniom i patologii…..10

 8. Opis systemu motywacyjnego w wychowaniu………………………………....10

 9. Podmioty realizujące program wychowawczy szkoły………………………….13

 10. Model absolwenta szkoły………………………………………………….……14

 11. Sposoby ewaluacji…………………………………………………………....…15I. PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY
Podstawę prawną Programu Wychowawczego Szkoły stanowią następujące dokumenty:

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej art.48 ust. 1, art. 53 ust 3, art. 72 ust 1

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lutego 2002 r.

5. Statut Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

8. Konwencja Praw Dziecka

II. WSTĘP
Wizja szkoły
1. Szkoła wspiera rodziców w wychowywaniu zgodnie z wartościami głoszonymi przez patrona, zawartymi w "ABC miłości Kardynała Stefana Wyszyńskiego"
2. Wzbogaca bazę lokalową i wyposażenie w celu zrealizowania postawionych sobie zadań.
3. Kształci w kierunku zdobycia zintegrowanych wiadomości i umiejętności przydatnych w praktyce.
4. Absolwent holistycznie postrzega rzeczywistość, jest twórczy, poszukujący, samodzielny i otwarty.
5. Ma poczucie przynależności do swojego miasta, kraju i kontynentu.
 
Misja szkoły 
Szkoła wspiera rodziców w procesie wychowywania, a kierunek działań jest zgodny z ich wolą. Przyjmuje za podstawę uniwersalne zasady etyki, preferując zrozumienie, tolerancję i szacunek dla innych kultur, wyznań i tradycji. Mając za patrona Stefana Kardynała Wyszyńskiego, szkoła respektuje chrześcijański system wartości. 
 

Wartości wychowawcze stanowione są w celu ich osiągania, przestrzegania, poszanowania przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

Podmiotowe traktowanie uczniów przez nauczycieli jest koniecznym warunkiem do osiągnięcia sukcesu pedagogicznego:


 • Wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami.

 • Nauczyciele posiadają umiejętności:

- akceptowania uczniów

- rozumienia empatycznego

- bycia autentycznym

- rozumienia uczniów w sensie personalistycznym

- porozumiewania się z uczniami

- zachowania umiaru swobody i przymusu • Nauczyciele będą kształtować postawy zgodnie z ogólnie przyjętymi, uniwersalnymi normami a zwłaszcza z wartościami dobra, piękna i prawdy, z których to fundamentalnych wartości wypływają pozostałe: miłość, wolność, mądrość, uczciwość, sprawiedliwość, koleżeństwo, godność, przyjaźń, odwaga, partnerstwo, pracowitość.

 • Szkolny program wychowawczy opierać się będzie na tych wartościach a zadaniem nauczycieli i rodziców jest, aby te wartości uczniowie przyjęli jako swoje i stosowali je w życiu.


III. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, będą zmierzać do tego, aby uczniowie:

 • Znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, duchowym, społecznym, zdrowotnym,

 • Utożsamiali się ze szkołą, jej patronem, umieli kultywować szkolne tradycje,

 • Rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy i dobra w świecie,

 • Mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,

 • Stawali się coraz bardziej samodzielni, odpowiedzialni w dążeniu do dobra własnego i innych,

 • Uczyli się szacunku dla wspólnego dobra jako postawy życia społecznego,

 • Przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,

 • Przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,

 • Kształtowali w sobie umiejętność słuchania innych, rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,

 • Poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie.


IV. CELE DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

I ETAP KSZTAŁCENIA – EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

II ETAP KSZTAŁCENIA – KLASY IV-VI

ŚWIETLICA SZKOLNA

BLOKI TEMATYCZNE

ZADANIA

FORMY

REALIZACJI

SPODZIEWANE

EFEKTY
1. Kształcenie postaw i zachowań sprzyjających funkcjonowaniu w społeczeństwie1.Integrować zespół klasowy, świetlicowy
2. Stwarzać warunki do kształtowania postaw i zachowań, które promuje szkoła
3. Uczyć dobrej komunikacji
4. Uczyć zasad i reguł obowiązujących

w życiu społecznym


5.Pogłębiać świadomość uczniów oraz kształtować w nich krytyczną postawę wobec zagrożeń cywilizacyjnych, ekologicznych, zdrowotnych


1. Spójny system wartości; jasne reguły postępowania; informacje zwrotne; analiza praw i obowiązków ucznia -Kontrakt grupowy
2.Eksponować treści nauczania, które poruszają problemy zagrożeń
3. Modelowanie postaw i zachowań w konkretnych sytuacjach wychowawczych i dydaktycznych
4. Planowanie wspólnych działań, podział obowiązków, praca metodą projektu1.Korzystniejsza atmosfera w klasie, grupie

2. Uczeń akceptuje przyjęte w szkole zasady i postępuje według ich reguł

3.Uczeń zna swoje prawa i obowiązki; wie, jaki jest w szkole system nagród i kar; rozumie, co to są konsekwencje

4.Uczeń potrafi określić granicę między zrachowaniami akceptowanymi społecznie a nieakceptowanymi2. Współpraca z rodzicami/

prawnymi opiekunami


1.Organizować zebrania i konsultacje

2. Prezentować osiągnięcia uczniów

3.Informować o trudnościach

4.Badać potrzeby i oczekiwania rodziców

5.Diagnoza środowisko rodzinne ucznia

6. Organizować pomoc specjalistyczną
1. Zebrania i konsultacje dla Rodziców/ Prawnych opiekunów
2. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców- wychowawca, pedagog szkolny
3.Zespoły do specjalnych potrzeb edukacyjnych
4. Informacje o instytucjach wspierających proces wychowawczy i dydaktyczny dzieci i uczniów

1.Współpraca oparta na wzajemnym szacunku i zaufaniu
2.Partnerstwo
3.Wymiana doświadczeń
4.Wspólne podejmowanie

decyzji
5.Otwartość3. Pomoc w przezwyciężaniu trudności dydaktycznych i wychowawczych1. Diagnozować
2. Organizować pomoc

1. Metody i techniki badawcze
2.Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawczo – socjoterapeutyczne, logopedyczne, terapeutyczne ,warsztaty ze specjalistami;
3.Zespoły do Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych
4. Współpraca ze specjalistami


1.Pełna diagnoza problemów
2.Wymierne przeciwdziałanie
3.Sukcesy uczniów

4.Zmniejszona drugoroczność


4. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień humanistycznych ścisłych, artystycznych i sportowych1.Diagnozować potrzeby i oczekiwania uczniów

2.Stwarzać sytuacje sprzyjające rozwojowi zainteresowań, talentów i pasji uczniów oraz zapewnić dobre warunki do osiągnięcia celu

3.Promować osiągnięcia i sukcesy wszystkich uczniów w szkole, w środowisku rodzinnym i lokalnym


1.Obserwacje, ankiety, wywiady, rozmowy

2.Zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne

3.Występy, wystawy, konkursy, prezentacje, zawody sportowe, uroczystości szkolne, szkolna strona internetowa, tablica szkolna do prezentacji uczniów uzdolnionych

4.Zajęcia z uczniami szczególnie uzdolnionymi1.Uczeń zna swoje mocne strony; wie, co i jak chce rozwijać i doskonalić

2.Uczeń jest uczestnikiem zajęć; potrafi aktywnie spędzać swój wolny czas; planuje swój samorozwój

3.Sukcesy uczniów

5. Kierowanie się wartościami uniwersalnymi: prawda, dobro, piękno1.Wspierać uczniów w poszukiwaniu wartości

1. Stwarzanie uczniom sytuacji wychowawczych i dydaktycznych do bycia otwartym, krytycznym i refleksyjnym

1.Uczeń buduje swój własny system wartości

2.Uczeń dostrzega wartość życia i przyjmuje je jako fundament wszystkich innych wartości3. Uczeń ma poczucie własnej wartości, dąży do określenia swojej tożsamości

6.Umożliwienie uczniom aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym i pozaszkolnym1.Motywować uczniów do podejmowania inicjatywy, przedsiębiorczości

2. Wspierać demokrację i samorządność uczniów
1.Uroczystości szkolne, prezentacje, występy, imprezy integracyjne

2.Opieka i systematyczna współpraca z samorządem uczniowskim1.Uczeń uczestniczy w życiu klasy, szkoły; realizacje własne pomysły oraz cele grupowe

2.Uczeń zna zasady demokratyczne; współdecyduje


7. Pomoc w rozumieniu znaczenia nauk podstawowych i potrzeby integrowania wiedzy1. Integrować wiedzę

2. Aktywizować uczniów

3. Wykorzystywać w nauczaniu wszystkie kanały sensoryczne

4.Wzbogacać warsztat pracy1. Stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania, stosowanie metod aktywizujących
2. Adekwatny dobór metod nauczania
3. Integracja międzyprzedmiotowa

1.Uczeń postrzega obraz świata jako całość
2.Uczeń rozpoznaje swoje możliwości
3.Uczeń zna swój styl uczenia się
4.Uczeń potrafi wiedzę o sobie wykorzystać w procesie uczenia się
5.Uczeń wykorzystuje w procesie uczenia się technologię informacyjną

8. Kształcenie umiejętności przydatnych w życiu codziennym i dalszym kształceniu1.Przekładać przekaz informacyjny na czynności przydatne w życiu codziennym
2. Przygotowywać uczniów do uczenia się

1.Praktyka poprzez działanie
2. Techniki uczenia się, zapamiętywania, gromadzenia i przetwarzania informacji

1.Uczeń rozumie sens i użyteczność przekazu; wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce
2.Uczeń skutecznie planuje i organizuje swoją naukę, pracę i zabawę


9. Rozwijanie poczucia przynależności: Mała i Duża Ojczyzna1.Budować tożsamość regionalną

2. Kształtować postawę patriotyczną i świadomość obywatelską
1.Działania o charakterze patriotycznym; uroczystości klasowe, szkolne i państwowe

1.Uczeń zna kulturę swojego regionu; jest jej odbiorcą i współuczestnikiem

2.Uczeń szanuje wartości narodowe
V. PROPONOWANE SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ I OSIĄGANIA CELÓW


 • Gry i zabawy dydaktyczne, integracyjne i interakcyjne

 • Godziny wychowawcze

 • Pokazy, prelekcje

 • Film, spektakl, koncert, wystawa, Internet, korespondencja, wymiana zagraniczna

 • Wycieczki tematyczne, turystyczno – rekreacyjne

 • Rozmowy, spotkania, wywiady

 • Warsztaty

 • Odgrywanie ról, drama, inscenizacje, symulacje, wizualizacje, metoda projektów

 • „Burza mózgów”, „linia czasu”, dyskusja

 • Spotkania międzyklasowe, wykłady

 • Konkursy, prezentacje

 • Zajęcia terapeutyczne ( korekcyjno – kompensacyjne, pedagogiczne, psychologiczne, socjoterapeutyczne, arteterapia, biblioterapia, itp)

 • Zespoły do Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

VI. TRADYCJE OBYCZAJE SZKOLNE , STAŁE UROCZYSTOŚCI I ŚWIĘTA:


MIESIĄC

UROCZYSTOŚCI

IX

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, przypomnienie ważnej daty 01.09.1939

IX

Sprzątanie Ziemi

X

Pasowanie na ucznia – klasy pierwsze

X

Święto Edukacji Narodowej

XI

Dzień Niepodległości

XI

Andrzejki, Katarzynki

XII

Mikołajki

XII

Wigilia

I - II

Karnawał

IV

Dzień Ziemi

V

Obchody 3 Maja

V

Obchody Dnia Patrona

VI

Dzień Dziecka

VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

INNE WYDARZENIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM I KULTURALNYM

 • Zbiórka darów dla schroniska Brata Alberta

 • Zbiórka darów dla schroniska dla bezdomnych zwierząt

 • Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia

 • Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Rodziny

 • Dzień Kobiet, Dzień Chłopca, Dzień Życzliwości

 • Dzień Otwarty Szkoły, Dzień Świętojański

 • Współpraca z Osiedlowym Klubem Seniora

 • Wyjścia do kina i do teatru

 • Spotkania z muzyką, Andrzejkowa nuta

 • Regionalizm – wycieczki po Wrocławiu i okolicach, zajęcia z przewodnikiem, Wrocławskie Krasnale

 • Wycieczki szkolne, Zielona szkoła

 • Bezpieczeństwo w szkole i poza nią

 • Działania profilaktyczne, prozdrowotne

 • Dzień Sportu

 • Działania ekologiczne

 • Prowadzenie kroniki szkolnej

 • Prowadzenie gazetki szkolnej „Mazak”VII. PROGRAMY DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIAJĄCYCH SIĘ AGRESJI, ZAGROŻENIOM I PATOLOGII


 1. Warsztaty integracyjne dla uczniów i rodziców prowadzone przez pedagoga szkolnego

 2. Cykle spotkań uczniów ze Strażą Miejską, Policją, Dzielnicowym

 3. Program Profilaktyczny szkoły

 4. Pedagogizacja rodziców

 5. Współpraca z placówkami wspomagającymi prace szkoły:

 6. Terapia indywidualna uczniów

 7. Socjoterapia i terapia pedagogiczna

 8. Kierowanie uczniów do placówek specjalistycznych

 9. Prowadzenie i udział w kampaniach wychowawczych i profilaktycznychVIII. OPIS SYSTEMU MOTYWACYJNEGO W WYCHOWANIU
1. Zachowania i aktywności nagradzane i uznawane:

 • życzliwość wobec innych

 • uprzejmość i nienaganne maniery

 • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą

 • przestrzeganie zasad kultury

 • używanie form grzecznościowych, kultura słowa

 • życzliwość, tolerancja, szczerość, szacunek

 • umiejętność zachowania się w różnych sytuacjach ( w szkole, na ulicy, w czasie wycieczek szkolnych, w środkach komunikacji, w kinie, teatrze, muzeum itp.)

 • praca na rzecz klasy

 • praca na rzecz szkoły

 • aktywne działanie w samorządzie szkolnym, na terenie szkoły, w organizacjach szkolnych, wolontariat

 • reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach sportowych, olimpiadach itp.

 • szacunek wobec samego siebie

 • przestrzeganie higieny osobistej

 • estetyka ubioru

 • dbałość o własne zdrowie

 • umiejętność współpracy

 • aktywność na rzecz integracji klasy

 • samokontrola

 • odpowiedzialność

 • respektowanie praw innych

 • przestrzeganie zasad kultury

 • uprzejmość

 • gotowość do pomocy

 • przestrzeganie zasad dyskusji

 • rozwiązywanie konfliktów zgodnie z nabytymi umiejętnościami

 • systematyczne uczęszczanie na zajęcia

 • punktualność

 • systematyczność w pracy

 • terminowość, staranność

 • odpowiedzialność

 • solidne przygotowanie do zajęć

 • rozwijanie zainteresowań

 • zaangażowanie w życie klasy, szkoły, środowiska

 • inicjatywa, kreatywność

 • reprezentowanie szkoły w środowisku

 • sumienność w wypełnianiu dodatkowych zadań

 • szacunek wobec mienia publicznego

 • szacunek wobec mienia szkolnego: budynek, sprzęty, pomoce dydaktyczne

 • szacunek i docenianie pracy innych

 • dbałość o estetykę pomieszczeń

 • szacunek wobec środowiska naturalnego

 • szacunek wobec wartości narodowych


2. Pochwały, nagrody, przywileje:

 • pochwała ustna wobec ucznia

 • pochwała do dziennika lub/i do zeszytu wychowawczego ucznia

 • pochwała wychowawcy wobec całej klasy

 • pochwała wychowawcy lub dyrektora wobec uczniów szkoły

 • dyplom uznania od dyrektora szkoły

 • nagroda rzeczowa od wychowawcy lub dyrektora

 • tytuł ucznia roku za wybitne osiągnięcia w nauce i wzorowe zachowanie

 • tytuł prymusa


3. Postawy nieakceptowane:

 • łamanie zasad i reguł współżycia w społeczności

 • narażanie swojego i cudzego życia na bezpieczeństwo

 • niedbały wygląd

 • uleganie nałogom

 • łamanie zasad kultury

 • używanie wulgarnego słownictwa, arogancja, bezczelność

 • agresja, przemoc, szantaż, namawianie innych do palenia, picia, narkotyków, sprzedaż środków odurzających, nietolerancja, oszustwo, wykorzystywanie innych,

 • brak szacunku

 • arogancja, bezczelność

 • obrażanie

 • nieuczynność, egoizm

 • wagarowanie

 • fałszerstwo, kłamstwo

 • spóźnienia

 • lenistwo

 • niesystematyczność, niestaranność

 • brak odpowiedzialności

 • złodziejstwo

 • niewywiązywanie się ze swoich obowiązków szkolnych

 • bierność w działaniu na rzecz klasy, szkoły, środowiska

 • celowe dewastowanie mienia publicznego, szkolnego, wandalizm

 • świadome niszczenie środowiska naturalnego

 • brak szacunku wobec wartości narodowych

 • bierność wobec zauważonych niewłaściwych postaw i zachowań (np. przemocy)


4. Środki wychowawcze:

 • rozmowa dyscyplinująca nauczyciela z uczniem

 • rozmowa wychowawcy z rodzicami:

 1. telefoniczna

 2. pisemne wezwanie do szkoły

 3. w obecności pedagoga

 4. w obecności dyrektora

 5. w obecności policji

 • upomnienie lub nagana dyrektora

 • Komisja Szkolno – Wychowawcza z udziałem dyrektora szkoły, pedagoga, rodziców, oraz przedstawicieli policji lub sądu (kurator sądowy)

 • korzystanie z pomocy specjalisty np. psycholog, psychiatra, terapeuty

 • pozbawienie funkcji pełnionych w szkole

 • zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,

 • obniżenie oceny z zachowania – do nagannej włącznie

 • zakazem uczestnictwa w wyjściach pozaszkolnych (za szczególną zgoda wychowawcy uczeń może uczestniczyć w wyjściach pozaszkolnych pod opieką i odpowiedzialnością rodzica/prawnego opiekuna)

 • przeniesienie do innej klasy

 • naprawienie szkody


IX. PODMIOTY REALIZUJĄCE PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY
Nauczyciele:

 • dostarczają wiedzy pedagogicznej rodzicom i uwrażliwiają na potrzeby i możliwości dziecka

 • informują na bieżąco o jego postępach, wskazują osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby

 • wspierają działania twórcze w różnych formach aktywności dziecka

 • umożliwiają przeżywanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych

 • tworzą okazje do podejmowania wspólnych zadań i rozwiązywania problemów

 • budzą szacunek swoja kompetencją, wiedzą i postawą

 • są godni zaufania


Rodzice:

 • znają i akceptują program wychowawczy szkoły

 • współuczestniczą w życiu szkoły

 • wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach

 • zapewniają poczucie bezpieczeństwa

 • wspierają nauczycieli w podejmowanych działaniach


Uczniowie:

 • przestrzegają regulaminów szkolnych

 • akceptują innych uczniów, pracowników szkoły – szanują ich prawa

 • podejmują samodzielne działania, kierując się potrzebami całej społeczności uczniowskiej

 • współtworzą społeczność szkolną

 • uczestniczą w życiu szkoły

 • dbają o dobre imię szkoły


X. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY
Uczeń kończący naszą szkołę rozumie i akceptuje obowiązujące zasady i normy w środowisku, w którym przebywa. Rozwija osobowość i pracuje nad swoja wolą.

 1. jest ciekawy świata

 2. potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym

 3. jest komunikatywny, potrafi pracować w grupie

 4. potrafi pracować i bawić się z innymi

 5. szanuje własność swoją i innych

 6. ma poczucie własnej wartości

 7. pracuje rzetelnie

 8. jest wrażliwy na drugiego człowieka

 9. potrafi naprawić krzywdę i przebacza

 10. spieszy z pomocą i radą

 11. dba o środowisko w którym żyje

 12. jest dociekliwy, rozwija swoje talenty i zainteresowania
 1. SPOSOBY EWALUACJI

Program Wychowawczy będzie podlegał ewaluacji po każdym roku realizacji. Ewaluacji dokonują wszyscy nauczyciele. Wnioski (pisemnie bądź ustnie) przekazywane będą do Szkolnego Zespołu Wychowawczego, który dokona ewentualnych zmian w programie, z którymi zapozna radę pedagogiczną i rodziców. Na każdym etapie realizacji Programu Wychowawczego należy szukać odpowiedzi na pytanie czy i jak podjęte działania wpłynęły na uczniów, ich wiedzę, umiejętności i postawy. Czy osiągamy zamierzone cele programu. Odpowiedzi na te pytania dostarczyć może:
 • Analiza trudnych przypadków wychowawczych oraz podejmowanych działań zaradczych

 • Wywiady, ankiety, sondaże skierowane do rodziców, uczniów, pracowników szkoły i innych osób ze środowiska pozaszkolnego

 • Autorefleksja i samoocena nauczyciela i ucznia

 • Analiza dokumentów klasowych i szkolnych (wpisy do dzienników zajęć, arkusze oceny opisowej, kronika szkolna itp.)

 • Testy diagnozujące i socjometryczne

 • Diagnozy uczniów

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu uchwałą z dnia …………………………………roku przyjęła Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 37 im. kard. Stefana Wyszyńskiego we Wrocławiu po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Radę Szkoły i Samorząd Uczniowski.

PODPISY


Przewodniczący Przewodniczący

Rady Pedagogicznej Rady Rodziców


Program opracowała: Katarzyna Jany
: files -> documents
documents -> Data sporządzenia pisma: Warszawa, 3 lipca 2012r
documents -> Data sporządzenia pisma: Warszawa, 26 kwietnia 2013 r
documents -> W trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę artykułów promocyjnych poig”
documents -> Data sporządzenia pisma: Warszawa, 26 lipca 2012r
documents -> Grzech pokoleniowy i uzdrowienie międzypokoleniowe. Problemy teologiczne i pastoralne opinia teologiczna
documents -> Tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zm
documents -> Data sporządzenia pisma: Warszawa, 22 listopada 2012r
documents -> Data sporządzenia pisma: Warszawa, 24 kwietnia 2012 r
documents -> Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2A 02-517 Warszawa specyfikacja istotnych warunków zamówienia na
documents -> Warszawa, 10 stycznia 2011 r. Wg rozdzielnika
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna