Wek, dopasuj do siebie nazwy i definicje, a potem zajrzyj do Odpowiedzi i komentarzyPobieranie 34.28 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar34.28 Kb.
CO TO ZNACZY?

Weź ołówek, dopasuj do siebie nazwy i definicje, a potem zajrzyj do Odpowiedzi i komentarzy.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18


1/ Wahania koniunktury.

2/ Model AD/AS.

3/ Linia zagregowanego popytu, AD.

4/ Efekt wypierania.

5/ Efekt tłumienia.

6/ Efekt majątkowy.

7/ Linia IS.

8/ Linia LM.

9/ Model IS-LM.

10/ Zarządzanie popytem

11/ Gospodarka "klasyczna".

12/ Klasyczny podział (ang. classical dichotomy).

13/ Neutralność pieniądza (ang. monetary neutrality).

14/ Gospodarka "keynesowska".

15/ Krzywa krótkookresowej zagregowanej podaży, SAS (ang. short-run agregatesupply).

16/ Krzywa długookresowej zagregowanej podaży, LAS (ang. longt-run agregatesupply).

17/ Makroekonomiczny szok popytowy.

18/ Makroekonomiczny szok podażowy.

* * *


A/ Zmiana wielkości podaży w całej gospodarce.

B/ Linia pokazująca występującą w krótkim okresie zależność poziomu cen i wielkości podaży w całej gospodarce.

C/ Wzrost podaży pieniądza obniża stopę procentową i zwiększa produkcję. Pro-wadzi to do wzrostu oprocentowania i zmniejszenia się produkcji.
D/ Linia pokazująca zależność poziomu cen i wielkości popytu w całej gospo-darce.

E/ Rzeczywista wielkość produkcji waha się wokół wielkości produkcji poten-jalnej; wraz z nią zmienia się poziom cen i wielkość zatrudnienia.

F/ Gospodarka, w której nie ma nie wykorzystnych czynników produkcji, a ceny zmieniają się bez przeszkód i szybko.

G/ Linia pokazująca występującą w długim okresie zależność poziomu cen i wiel-kości podaży w całej gospodarce.

H/ Zmiana wielkości zagregowanego popytu w całej gospodarce.

I/ Wzrost wydatków państwa zwiększa produkcję i stopę procentową. Skutkiem jest zmniejszenie się prywatnych wydatków konsumpcyjnych i inwestycyjnych.

J/ Opis związku stopy procentowej oraz takich wielkości zagregowanego popytu i odpowiadającej mu wielkości produkcji, przy których rynki dóbr i pieniądza są zrównoważone.

K/ Gospodarka, w której istnieją nie wykorzystne możliwości produkcyjne, a ceny zmieniają się z trudem i wolno.

L/ Linia ilustrująca zależność stopy procentowej oraz wielkości zagregowanego popytu i odpowiadającej mu wielkości produkcji, przy których panuje równowaga na rynku gotowych dóbr.

Ł/ Wykres pokazujący związek wielkości produkcji i poziomu stopy procentowej, którym odpowiada równowaga na rynku pieniądza.

M/ Opis stanu równowagi w gospodarce, a także jego zmian, dokonywany za po-mocą linii zagregowanego popytu i linii zagregowanej podaży (krótkookresowej i długookresowej).

N/ Sterowanie przez państwo wielkością zagregowanego popytu, mające na celu pełne wykorzystanie czynników produkcji w gospodarce.

O/ Rozróżnienie zmiennych realnych, czyli wyrażonych w jednostkach fizycz-nych lub w cenach stałych, oraz zmiennych nominalnych, czyli wyrażonych w cenach bieżących.

P/ Sytuacja, w której zmienne realne nie reagują na zmiany zmiennych nominal-nych.


R/ Zmiany realnej wartości aktywów posiadanych przez gospodarstwa domowe powodują zmiany wydatkow konsumpcyjnych.

* * *1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

E

M

D

I

C

R

L

Ł

J

N

F

O

P

K

B

G

H

A
Pobieranie 34.28 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna