Wersja ostatecznaPobieranie 157.69 Kb.
Strona3/3
Data07.05.2016
Rozmiar157.69 Kb.
1   2   3PROCEDURA

Tytuł

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności przewoźników pasażerskich na morzu i wodach śródlądowych z tytułu wypadków

Odsyłacze

COM(2005)0592 – C6 0057/2006 – 2005/0241(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

TRAN

Opinia wydana przez
Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI
16.2.2006

Ściślejsza współpraca - data ogłoszenia na posiedzeniu
Sprawozdawca komisji opiniodawczej
Data powołania

Piia-Noora Kauppi
23.2.2006

Poprzedni sprawozdawca komisji opiniodawczej
Rozpatrzenie w komisji

13.7.2006

3.10.2006

20.11.2006Data przyjęcia

20.11.2006

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:13

1

0Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Maria Berger, Carlo Casini, Rosa Díez González, Giuseppe Gargani, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Gabriele Stauner, Diana Wallis, Nicola Zingaretti, Jaroslav Zvěřina

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Nicole Fontaine, Eva Lichtenberger, Manuel Medina Ortega

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego
Uwagi (dane dostępne tylko w jednym języku)

...


PROCEDURA

Tytul

Odpowiedzialność z tytułu wypadków przedsiębiorstw zapewniających przewóz pasażerów na statkach

Odsyłacze

COM(2005)0592 - C6-0057/2006 - 2005/0241(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniuTRAN

16.2.2006Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniuJURI

16.2.2006
Sprawozdawca(y)

       Data powołaniaPaolo Costa

21.3.2006

Rozpatrzenie w komisji

19.4.2006

10.10.2006

23.11.2006
Data przyjęcia

27.2.2007


Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:45

0

1Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Paolo Costa, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Arūnas Degutis, Christine De Veyrac, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Robert Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Erik Meijer, Seán Ó Neachtain, Josu Ortuondo Larrea, Willi Piecyk, Luís Queiró, Luca Romagnoli, Gilles Savary, Brian Simpson, Renate Sommer, Dirk Sterckx, Ulrich Stockmann, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Toussas, Yannick Vaugrenard, Marta Vincenzi, Lars Wohlin, Corien Wortmann-Kool, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zsolt László Becsey, Johannes Blokland, Philip Bradbourn, Jeanine Hennis-Plasschaert, Anne E. Jensen

Zastępca(y) (art. 178 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Thijs Berman

Data złożenia

8.3.2007                                          A6-0063/2007


1 Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.

1 Dla roszczeń dotyczących śmierci lub szkody na osobie pasażera art. 7 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności za roszczenia morskie wprowadza ogólny pułap odpowiedzialności w wysokości 175 000 SDR (Specjalnych Praw Ciągnienia) pomnożonych przez liczbę pasażerów, a art. 7 Konwencji o ograniczeniu odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (Ren i Mozela) przewiduje ogólny pułap odpowiedzialności w wysokości 60 000 SDR pomnożonych przez liczbę pasażerów.

1 Biała księga „Europejska polityka transportowa na 2010 r.: czas na decyzję”, COM(2001)0370 z dnia 12 września 2001 r.

2 Decyzja Rady (2001/539/WE) z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji w sprawie ujednolicenia niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (konwencja montrealska).

3 Rozporządzenie (2027/97) w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych zmienione rozporządzeniem (889/2002/WE).

4 COM(2004)0143, zmieniony w komisji TRAN (sprawozdanie PE/TRAN (A6-0123/2005)).

5 COM(2003) 0375.

1 Francja, Litwa i Holandia ratyfikowały LLMC z 1976 r., lecz nie ratyfikowały konwencji ateńskiej.

2 Dania, Finlandia, Niemcy i Malta ratyfikowały protokół z 1996 r. do LLMC, lecz nie ratyfikowały konwencji ateńskiej.

356 000 euro

4300 000 euro

5480 000 euro

156 000 euro

230 milionów euro

3210 000 euro

RR\657223PL.doc


PE 378.569v02-00

PL PL1   2   3


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna