Wewnętrzny regulamin szkolenia pilotów wycieczekPobieranie 11.04 Kb.
Data09.05.2016
Rozmiar11.04 Kb.


WEWNĘTRZNY REGULAMIN SZKOLENIA PILOTÓW WYCIECZEK

Na podstawie Statutu Centrum Szkolenia ATUT ustala się regulamin kursu dla kandydatów na pilotów wycieczek, zwanego dalej Kursem:


 1. Kurs jest prowadzony zgodnie z programem Centrum Szkolenia ATUT z siedzibą w Oświęcimiu, Rynek Główny 15.

 2. O przyjęcie na Kurs mogą się ubiegać chętni spełniający warunki określone dla pilotów wycieczek w Ustawie o usługach turystycznych

 3. Przyjęcie na Kurs następuje na drodze decyzji dyrektora po opłaceniu kursu i spełnieniu wymagań określonych w pkt. 6 i 19.

 4. Kurs określony jest odpłatny za część teoretyczną i praktyczną. Koszt kursu ustalany jest każdorazowo przez Dyrektora Centrum Szkolenia ATUT. Fakultatywne indywidualne zaliczenia dodatkowe (np. powtórny egzamin końcowy, powtórne testy zaliczeniowe itp.), podręczniki i identyfikator pilota wycieczek są płatne w wysokości określonej dla danego kursu.

 5. Odpłatność za Kurs jest rozłożona na minimum dwie raty, z których pierwsza za zajęcia teoretyczne może być wpłacona w dwóch częściach: min. 200 zł. zadatku uiszczane jest w momencie zapisu na listę uczestników Kursu, reszta do 14 dni przed rozpoczęciem Kursu. Druga rata płatności obejmuje szkolenie praktyczne (obowiązkowe zajęcia i egzamin praktyczny w formie wycieczek szkoleniowych, których program określa organizator), wysokość i termin jej wpłaty ogłaszany jest na zajęciach szkoleniowych.

 6. W razie rezygnacji z uczestniczenia w kursie CS ATUT potrąci poniesione koszty w wysokości określonej w druku zgłoszenia na kurs.

 7. Obecność na wszystkich zajęciach kursu jest obowiązkowa. Potwierdzenie obecności dokonuje osoba prowadząca zajęcia w dzienniku kursu na podstawie listy obecności podpisywanej przez uczestników szkolenia lub imiennego sprawdzenia obecności.

 8. Zaliczenie Kursu następuje na podstawie wykonania zadań i testów w trakcie trwania szkolenia oraz pozytywnym zaliczeniu pisemnego i praktycznego egzaminu wewnętrznego.

 9. Formy uzyskania zaliczenia tematyki kursu ustalają prowadzący dany zakres tematyczny kursu.

 10. Skreślenie słuchacza z listy może nastąpić na drodze decyzji dyrektora w przypadku:

 • nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu,

 • zaległości tygodniowej w opłacie za kurs (zgodnie z ogłoszonymi terminami wpłat),

 • 25% lub większej absencji na obowiązkowych wykładach i ćwiczeniach.

 1. Od decyzji skreślenia przysługuje odwołanie w terminie 7 dni od otrzymania decyzji do Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych za pośrednictwem dyrektora Centrum. Decyzja Zarządu SIE jest ostateczna.

 2. Słuchacz Centrum ma prawo:

 • współuczestniczenia we wszystkich formach kursu,

 • korzystania z pomocy dydaktycznych dostępnych w Centrum podczas kursu,

 • w razie rezygnacji z kursu do 7 dni od jego rozpoczęciu zwrotu drugiej raty określonej w pkt. 6 (opłaty za zajęcia praktyczne).

 • otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu

 1. Słuchacz Centrum ma obowiązek:

 1. Obowiązuje zakaz uczestnictwa w zajęciach kursu po spożyciu alkoholu lub środków odurzających oraz podejmowania działań uniemożliwiających prowadzenie zajęć przez wykładowców i instruktorów.

 2. Centrum Szkolenia ATUT wyda uczestnikom Kursu zaświadczenie o uczestnictwie w kursie lub o jego ukończeniu po spełnieniu wymogów określonych w pkt. 8.

 3. Egzamin końcowy teoretyczny i praktyczny odbędzie się w miejscu i czasie określonym przez Centrum Szkolenia ATUT. Przystąpienie do egzaminu jest dobrowolne.

 4. Po uzyskaniu pozytywnej oceny egzaminu określonego w pkt. 16 absolwent Kursu spełniający warunki określone w Ustawie o usługach turystycznych uzyska certyfikat pilota wycieczek oraz może wystąpić o wydanie identyfikatora pilota wycieczek.

 5. W momencie zapisu na kurs uczestnik potwierdza w druku zgłoszenia znajomość niniejszego Regulaminu zobowiązując się do jego przestrzegania.


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna