Wewnątrzszkolne Zasady Klasyfikowania I Oceniania Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI opracowany na podstawie programu nauczaniaPobieranie 66.59 Kb.
Data10.05.2016
Rozmiar66.59 Kb.
Wewnątrzszkolne Zasady Klasyfikowania i Oceniania

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas IV-VI

opracowany na podstawie programu nauczania:
Program nauczania języka polskiego "Czarowanie słowem"(DKOW 5002-31/08) – klasy IV - VI
1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są:

 - opanowane wiadomości przewidziane w programie nauczania

-  przedmiotowy system oceniania z języka polskiego obejmujący ocenę umiejętności

-  postawa ucznia - jego aktywność


2. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolne Zasady Klasyfikowania i Oceniania

3. Na ocenę semestralną składają się następujące oceny cząstkowe:

-  przynajmniej 2 oceny z odpowiedzi ustnych z działu kształcenie literackie i kulturalne

-  przynajmniej 4 oceny za pisemne prace domowe i 2 zadania klasowe w semestrze

-  przynajmniej 1 ocena z nauki o języku

-  przynajmniej 2 oceny ze stosowania w praktyce zasad pisowni (dyktando)

- inne oceny : wygłaszanie tekstów z pamięci, praca na lekcji, kartkówki,  testy sprawdzające

wiadomości literackie i z nauki o języku, staranne prowadzenie zeszytu przedmiotowego,

udział i osiągnięcia w konkursach polonistycznych. 
4. Ocena roczna (półroczna) nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen i jest wystawiana zgodnie z wagą ocen, która wygląda następująco:

Sprawdziany, prace klasowe, wypracowania klasowe – 5

Dyktanda – 4

Kartkówki, odpowiedzi ustne, testy – czytanie ze zrozumieniem - 3

Prace domowe, recytacja, prace dodatkowe – 2

Aktywność na zajęciach – 1

Każda ocena z poszczególnych grup stopni jest mnożona odpowiednio przez: 5,4,3,2 lub 1.


Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

 

ocena dopuszczająca –uczeń:

- rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu

- zna przewidziane programem formy wypowiedzi pisemnej ( potrafi wymienić)

- poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów

- zna treść lektur

- zna alfabet

- umie się poprawnie przedstawić

- nie robi błędów ortograficznych przepisując tekst

- zna zasady pisowni nazw własnych

- stosuje wielka literę na początku zdania i kropkę na końcu

- potrafi wymienić podstawowe części mowy- rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek,

spójnik, przyimek

- rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela

- rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę

- rozpoznaje zdania

- rozpoznaje głoski

-  poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzi


ocena dostateczna – uczeń:

j.w. oraz:

- poprawnie czyta i wygłasza tekst literacki

- rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne

- odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora

- rozumie pojęcia :opis, opowiadanie, dyskusja, list, zaproszenie, ogłoszenie, pocztówka, dziennik,

pamiętnik, reklama, instrukcja, baśń, przepis

- redaguje krótkie formy wypowiedzi

- opanował w stopniu dostatecznym ortografię

- korzysta ze słownika, stosując alfabet

- rozpoznaje części mowy – czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek

- wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania :podmiot i orzeczenie


ocena dobra- uczeń:

j.w. oraz:

- odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości

- wskazuje autora tekstu kultury ( poeta, pisarz, malarz)

- wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu

- poprawnie redaguje formy wypowiedzi zgodne z programem

- rozpoznaje czasownik, rzeczownik, przymiotnik, przysłówek oraz spójnik i przyimek,

- w utworze poetyckim wyróżnia uosobienie i przenośnię

- w wierszu określa rytm

-opanował w stopniu dobrym ortografię

 

ocena bardzo dobra – uczeń:

j.w. – oraz:

- zna cechy gatunkowe baśni i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku

- wskazuje elementy świata przedstawionego

- we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu

- samodzielnie redaguje formy wypowiedzi przewidziane programem, stosując barwny język:

opis wyglądu postaci, dialog, opis miejsca, opis przedmiotu, przepis, pocztówka, list prywatny,

zaproszenie, opowiadanie, kartka z dziennika, instrukcja, plan ramowy

- stosuje właściwy układ graficzny typowy dla danej formy wypowiedzi

- samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, temat

-  samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów

  - zna pojęcia: rekwizyt, akt, didaskalia, galeria, komiks, kontrast, obiektywizm, subiektywizm, pantomima,

fantastyka, muzeum, teatr, nadawca, odbiorca, komunikacja

-  opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię

- stosuje związki wyrazowe w zdaniach

-  samodzielnie rozpoznaje i nazywa wszystkie części mowy i zdania

 

Ocena celująca- uczeń:

j.w. –oraz:

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem

- czyta i zna dodatkowe teksty

- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program

-  jest aktywny, bierze udział, z bardzo dobrymi wynikami , w konkursach szkolnych i pozaszkolnych


Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

 

Ocena dopuszczająca- uczeń:

-  poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki i pisany prozą

- wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym

- rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu

- poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów

- zna treść lektur

- opanował w stopniu dopuszczającym ortografię

- zna podstawowe części mowy

- rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela

- dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami

- rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę

- rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania

- zna główne części mowy

- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń

- potrafi rozpoznać przykładowe formy wypowiedzi i próbuje napisać krótkie opowiadanie

- redaguje plan wydarzeń

- podejmuje próbę opisu postaci

- zna budowę listu i stara się napisać list zgodnie z wyznacznikami

- podejmuje próbę napisania dialogu

- próbuje napisać zaproszenie, ogłoszenie, przepis

- podejmuje próby napisania sprawozdania

 

Ocena dostateczna – uczeń:

j.w. – oraz:

- rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne

- wskazuje cechy bohaterów

- odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora

- rozumie pojęcia: opis, dialog, opowiadanie

-  zna pojęcia: bajka, baśń, legenda, mit

-  opanował w stopniu dostatecznym ortografię

-  samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy

- w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe

-  zna liczebnik

- wymienia tytuły lektur z nazwiskami autorów

- wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania

- redaguje plan, opowiadanie, opis postaci, opis, dialog, krótki list, zaproszenie, ogłoszenie, przepis,

notatkę w formie planu
Ocena dobra- uczeń:

j.w – oraz:

- odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości

- wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu

- w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne: porównanie, przenośnia,

epitety, dźwiękonaśladownictwo

- odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego

- odróżnia fikcję literacką od rzeczywistości

-opanował w stopniu dobrym ortografię

- rozumie i rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu

- rozpoznaje przymiotnik, przysłówek, spójnik, przyimek oraz liczebnik

- zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach

- zna pojęcie rodziny wyrazów

- rozumie znaczenie pojęć: synonim, wyraz pokrewny

- rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych

- odróżnia związek główny od związków pobocznych

- rozumie pojęcie akcentu, podaje przykłady

- redaguje plan ramowy i szczegółowy, opowiadanie twórcze i odtwórcze, opis ze zdaniami bogato

rozwiniętymi, opis postaci ze słownictwem nazywającym cechy i oceniające, poprawnie pisze list,

projektuje układ graficzny zaproszenia i poprawnie je redaguje, kartkę z pamiętnika


Ocena bardzo dobra- uczeń:

j.w – oraz:

- wymienia cechy: baśni, opowiadania, mitu, legendy, bajki, powieści i potrafi zaliczyć utwór

do określonego gatunku

- swobodnie wyjaśnia znaczenie mitologicznych związków frazeologicznych

- rozpoznaje w tekście i określa funkcję epitetu, porównania, wyrazu dźwiękonaśladowczego

- określa typ narracji: pierwszoosobowa, trzecioosobowa

- odróżnia autora od podmiotu lirycznego

- samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat

- samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohaterów

 opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię

- całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach

- tworzy rodziny wyrazów

- swobodnie stosuje pojęcia: wyraz bliskoznaczny i pokrewny

- samodzielnie wyszukuje informacje w różnych typach słowników

- samodzielnie rozpoznaje poznane części mowy i zdania

- zna pojęcia: encyklopedia, internet, telewizja,

- zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania

- sprawnie, samodzielnie redaguje formy wypowiedzi przewidziane programem, stosując barwny język:

Jak w klasie czwartej oraz opis przeżyć wewnętrznych, reklama, kartka z pamiętnika,

ogłoszenie, zawiadomienie, sprawozdanie, notatka, streszczenie,

- zastępuje wyrazy nadużywane wyrazami i zwrotami bliskoznacznymi

- świadomie dobiera słowa ze względu na temat wypowiedzi

- zna i stosuje poprawną kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy wypowiedzi

pisemnej

- posługuje się słownictwem wyrażającym daną intencję

- zna zasady i stosuje poprawną interpunkcję

- samodzielnie korzysta z różnych źródeł informacji Ocena celująca – uczeń :

j.w. – oraz :

- wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem

- czyta i zna dodatkowe teksty

- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program

-  jest aktywny, bierze udział- z bardzo dobrymi wynikami- w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

- świadomie wybiera źródła informacji, dostosowując je do swoich potrzeb
Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej 

 

Ocena dopuszczająca- uczeń : 

- poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki

- wyodrębnia elementy świata przedstawionego w utworze literackim, teatralnym, filmowym

- rozumie tekst epicki po cichym przeczytaniu

- korzysta z objaśnień wyrażeń i zwrotów pod tekstem

- poprawnie łączy tytuły lektur z nazwiskami autorów

- zna treść lektur

- stosuje podstawowe zasady ortografii

- zna podstawowe części mowy

- rozpoznaje czasownik i określa formy przy pomocy nauczyciela

- dostrzega związek czasownika z innymi wyrazami

- rozpoznaje rzeczownik i określa jego formę

- rozpoznaje zdanie i równoważnik zdania

- poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzeń

- pisze krótkie opowiadanie, potrafi opisać osobę, rzecz

-umie streścić krótki tekst

-zna kompozycję i układ listu

- pisze krótki list

- redaguje krótką notatkę

- pisze proste ogłoszenie i zaproszenie

 

Ocena dostateczna – uczeń :

j.w. – oraz :

- rozróżnia elementy realistyczne i fantastyczne

- wskazuje cechy bohaterów

- odróżnia osobę mówiącą i narratora od rzeczywistego autora

- rozumie pojęcia: opis, opowiadanie, przepis, życzenie, instrukcja

- porządkuje wydarzenia, uwzględniając związki przyczynowo- skutkowe

- zna pojęcia: bajka, baśń, mit, legenda, powieść, ballada

- samodzielnie wyszukuje informacje we wskazanym źródle

 - opanował w stopniu dostatecznym ortografię

- samodzielnie rozpoznaje części mowy i określa ich formy

- w miarę poprawnie analizuje związki wyrazowe

- zna liczebnik

- wyodrębnia i nazywa podstawowe części zdania

- określa cechy głosek: dźwięczność, nosowość, miękkość

- redaguje opowiadanie

- posługuje się określeniami przy redagowaniu opisu

- opisuje postać, charakteryzuje jej wygląd

- pisze notatkę

-redaguje formy użytkowe
Ocena dobra - uczeń :

j.w. – oraz :

- odróżnia pojęcie fikcji literackiej od rzeczywistości

- czyta płynnie, przejrzyście intencjonalnie

- wskazuje w narracji elementy opisu, opowiadania, dialogu

- w utworze poetyckim wyróżnia środki stylistyczne

- odróżnia wiersz stroficzny od ciągłego

- opanował w stopniu dobrym ortografię

- rozumie oraz rozpoznaje temat i końcówkę w odmianie wyrazu

- zna pojęcie oboczności głosek na prostych przykładach

- rozumie stosunki współrzędności i podrzędności zespołów składniowych

- odróżnia związek główny od związków pobocznych

- rozumie pojęcie akcentu, podaje przykłady

- redaguje opowiadanie na podstawie własnych przeżyć lub lektury

- pisząc, wykorzystuje słownictwo wartościujące i oceniające

- streszcza wydarzenia w porządku chronologicznym bez względu na kolejność występowania w utworze

- poprawnie redaguje list prywatny i oficjalny

- poprawnie pisze formy użytkowe

- swobodnie redaguje wszystkie formy wypowiedzi przewidziane w podstawie programowej:

ogłoszenie, zaproszenie, przepis, instrukcja, kartka z pamiętnika i dziennika, streszczenie, sprawozdanie,

opis, notatka życzenia, dialog
Ocena bardzo dobra – uczeń :

j.w.- oraz :

- zna cechy gatunkowe bajki, fraszki, legendy, powieści i potrafi zaliczyć utwór do określonego gatunku

- we własnym opowiadaniu wprowadza elementy opisu, dialogu

- redaguje opis dzieła sztuki, opis krajobrazu, opis postaci z rozbudowaną oceną

- przytacza i zapisuje poprawnie cudzą wypowiedź

- posługuje się środkami językowymi zwięźle wyrażającymi treść

- wyciąga wnioski podsumowujące dyskusję , po przeczytaniu lektury

- samodzielnie dostrzega ogólny sens utworu, przesłanie, ideę, temat

- samodzielnie ocenia i motywuje postępowanie bohatera

- opanował w stopniu bardzo dobrym ortografię

- całkowicie poprawnie analizuje i stosuje związki wyrazowe w zdaniach

- wymienia typy zdań złożonych współrzędnie

- samodzielnie rozpoznaje wszystkie poznane części mowy i zdania

- zna wyjątki od podstawowej zasady akcentowania

- rozumie swoistość tworzywa i wskazuje środki wyrazu charakterystyczne dla prasy, radia,

malarstwa, architektury

- stosuje odpowiednia kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy wypowiedzi

pisemnej

- dba o bogate słownictwo i poprawny styl


Ocena celująca – uczeń : 

j.w. – oraz :

- wykazuje zainteresowanie przedmiotem

- nadaje swoim wypowiedziom zindywidualizowany charakter

- czyta i zna dodatkowe teksty

- świadomie dobiera środki językowe do celu i charakteru wypowiedzi

- zna i wykorzystuje w interpretacji tekstów różne konteksty

- wymienia cechy gatunków literackich, podaje przykłady

- wskazuje cechy swoiste epiki, liryki i dramatu

- ocenia usłyszane wypowiedzi, dokonuje ich wartościowania

- orientuje się w zagadnieniach języka, literatury i kultury, bardziej niż wymaga tego program

- jest aktywny, bierze udział- z bardzo dobrymi wynikami- w konkursach szkolnych i pozaszkolnych

- stosuje ze zrozumieniem związki frazeologiczne pochodzenia biblijnego

- wyróżnia typy zdań złożonych

- rozpoznaje w tekście: zaimki ( nazywa ich rodzaje), partykuły, wykrzykniki

- analizuje ofertę mediów skierowaną do młodych ludzi i dokonuje krytycznego wyboru,

kierując się wskazanymi wartościami

- refleksję nad sytuacją bohaterów konfrontuje z własnymi doświadczeniami

-samodzielnie odczytuje wartości wpisane w teksty kultury

- sprawnie posługuje się pojęciami z zakresu mediów

- nadaje swoim wypowiedziom pisemnym zindywidualizowany charakter

- w opisie, interpretacji i ocenie tekstu kultury posługuje się poznaną terminologią


Ocenianie prac pisemnych uczniów

 

Na ocenę dopuszczającą- uczeń :

- stara się zachować formę

- praca zbliżona do wymaganego tematu

- zdania są krótkie, zwięzłe

- nie panuje nad potokiem składniowym charakterystycznym dla języka mówionego

- popełnia liczne błędy językowe

Na ocenę dostateczną – uczeń :

- zachowuje formę, ale nie występują wszystkie elementy

- praca na temat, lecz ujęty został powierzchownie, zostały ujęte najważniejsze zagadnienia

- posługuje się zdaniami krótkimi, często występują błędy składniowe,

ale zachowana jest logika wypowiedzi

- eliminuje potok składniowy

- pojawiające się błędy językowe
 Na ocenę dobrą- uczeń :

- zachowuje formę

- wyczerpał temat

- stosuje wypowiedzenia pojedyncze i złożone, występują nieliczne błędy składniowe

- unika powtórzeń , używa urozmaiconego języka

- mogą zdarzyć się błędy językowe


Na ocenę bardzo dobrą – uczeń :

- zachowuje formę

- wyczerpał temat pracy

- w zależności od potrzeby buduje wypowiedzenia krótkie, treściwe lub bogate,

nasycone określeniami oddającym poruszany temat, zachowana jest poprawna składnia

- wysoka sprawność i poprawność językowa        


Na ocenę celującą –uczeń :

- redaguje formy nieprzewidziane programem szkoły podstawowej

- wykorzystał wiadomości spoza programu oraz lektur poznawanych podczas lekcji

- redaguje prace ciekawe, oryginalne, twórcze, pomysłowe

- posługuje się różnego typu wypowiedzeniami

 

Ocenianie wypowiedzi ustnych

 

Na ocenę dopuszczającą- uczeń :

- wypowiada się krótko, chaotycznie

- ma problem z odpowiedzią na temat

- nie panuje nad potokiem składniowym

- mała sprawność i poprawność językowa

- mówi niewyraźnie, cicho, w sposób niezrozumiały dla odbiorcy 


Na ocenę dostateczną – uczeń :

- wypowiada się, starając się zachować wymaganą formę wypowiedzi

- mówi na temat, nie wyczerpuje omawianych zagadnień

- występują błędy językowe

- stara się mówić tak, aby nawiązać kontakt z odbiorcą 
Na ocenę dobrą – uczeń :

- zachowuje formę wypowiedzi

- mówi wyczerpująco  na temat

- popełnia nieliczne błędy językowe

- dba o kulturę słowa

-  mówi głośno, wyraźnie, nawiązuje kontakt z odbiorcą  


Na ocenę bardzo dobrą – uczeń :

- swobodnie wypowiada się na temat, zachowując formę wypowiedzi

- mówi wyczerpująco

- buduje zdania poprawne pod względem składniowym

- mówi płynnie, ciekawie, dobierając zróżnicowane słownictwo stosowne do tematu

- mówi głośno, wyraźnie, z odpowiednia intonacją, barwą głosu 


Na ocenę celującą – uczeń :

- w swej wypowiedzi zawiera treści wykraczające poza program

- stosuje różne wypowiedzenia, dostosowując je do sytuacji mówienia

- mówi w sposób oryginalny, ciekawy, przemyślany- potrafi skupić na sobie uwagę odbiorcy dzięki sposobowi mówienia  


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna