Wewnątrzszkolny system oceniania I klasyfikowania z języka angielskiego dla klas licealnych I. Podstawa prawnaPobieranie 20.11 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar20.11 Kb.
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

I KLASYFIKOWANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

dla klas licealnych

I. Podstawa prawna
System wystawiania ocen z języka angielskiego jest zgodny z właściwymi aktami prawnymi, a mianowicie Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych z dnia 7 XI 2004 roku (z późniejszymi zmianami) oraz Statutem AZSO w Chorzowie.

II. Formy sprawdzania wiedzy
System oceniania w ciągu semestru oparty jest na stosowaniu różnych form sprawdzania wiedzy, w tym sprawdzianów pisemnych zapowiedzianych z tygodniowym wyprzedzeniem, krótkich sprawdzianów niezapowiedzianych (dotyczących najwyżej trzech ostatnich lekcji lub ostatniego tematu) i odpowiedzi ustnych. Przy wystawianiu oceny końcowej, nauczyciel może również ocenić aktywność ucznia na lekcjach, aktywność pozalekcyjną związaną z nauczanym przedmiotem (np. udział w konkursach przedmiotowych), czy systematyczność i przejrzystość prowadzenia notatek w zeszycie przedmiotowym.

III. Kryteria oceniania dla poszczególnych form sprawdzania wiedzy oraz zasady ustalania oceny semestralnej i końcoworocznej

1. Uczeń zobowiązany jest do zaliczania wszystkich zalecanych przez nauczyciela prowadzącego form sprawdzania wiedzy. W przypadku oceniania odpowiedzi ustnych, uwzględniany jest stopień opanowania materiału leksykalnego, gramatycznego i rzeczowego, jak również poprawność fonetyczna i intonacyjna oraz łatwość komunikacyjna. W przypadku form pisemnych, uczeń, który nie uczestniczy w zapowiedzianym sprawdzianie z przyczyn uzasadnionych i usprawiedliwionych w regulaminowym terminie 7 dni, powinien zaliczyć taki sprawdzian w terminie ustalonym przez nauczyciela. Jeżeli nieobecność ucznia jest nieusprawiedliwiona, lub w czasie pisania uczeń korzystał z niedozwolonych pomocy, wówczas z danego sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną, bez możliwości poprawy.


2. W gestii nauczyciela prowadzącego leży:
a). ustalanie skali ocen dla każdego sprawdzianu (przy czym wskazaniem ogólnym jest zasada, że w zależności od stopnia trudności przyjmuje się następujące przedziały punktowe: 90% - 100% bardzo dobry; 76% - 89% dobry; 60% - 75% dostateczny; 59% - 50% dopuszczający)
b). określenie zasad poprawy ocen uzyskanych ze sprawdzianów pisemnych, oraz
c). określenie ewentualnych wag ważności poszczególnych sprawdzianów, przy czym o zasadach dotyczących powyższych kwestii uczeń zostaje poinformowany na początku każdego roku szkolnego.
3. Dla ocen cząstkowych, obok ocen pełnych, stosowane są 'plusy' i 'minusy', które następnie mają znaczenie w liczeniu średniej ocen w semestrze. Średnia ocen cząstkowych jest istotnym, ale nie jedynym czynnikiem decydującym o ocenie semestralnej lub końcoworocznej. Nauczyciel prowadzący, przy wystawianiu oceny końcowej, ma prawo uwzględnić stopień zaangażowania ucznia w realizację procesu edukacyjnego, podwyższając ocenę o jeden stopień w stosunku do średniej ocen cząstkowych.
4. Z zastrzeżeniem powyższego, poniżej podano średnie ocen cząstkowych i odpowiadające im oceny semestralne, zarówno dla realizacji podstawy jak i rozszerzeniaOCENA

WARTOŚĆ LICZBOWA

celujący*

> 4.81*

bardzo dobry

4.81 - 5.00

- bardzo dobry

4.61 - 4.80

+ dobry

4.35 - 4.60

dobry

3.81 - 4.34

- dobry

3.61 - 3.80

+ dostateczny

3.35 - 3.60

dostateczny

2.81 - 3.34

- dostateczny

2.61 - 2.80

+ dopuszczający

2.35 - 2.60

dopuszczający

1.81 - 2.34

- dopuszczający

1.60 - 1.80

niedostateczny

< 1.60

* Ocenę celującą uzyskuje uczeń, który spełnił wymagania właściwe dla uzyskania oceny bardzo dobrej oraz  1. jest laureatem lub finalistą Olimpiad lub konkursów przedmiotowych o zasięgu co najmniej miejskim, lub

  2. posiada certyfikat egzaminu zewnętrznego (w klasie pierwszej - FCE A, B lub C;
    w klasie drugiej - FCE A lub B; w klasie trzeciej CAE; niezależnie od klasy - egzaminy TOEFL lub IAELTS co najmniej na 75%), lub

  3. wykonywał tłumaczenia pisemne lub ustne, co zostało potwierdzone na piśmie
    przez stosowną instytucję.

  4. W przypadku osiągnięć nie ujętych w pkt a-c, decyzję podejmuje zespół nauczycieli przedmiotu.

Spełnienie któregokolwiek z warunków a), b), c) lub d) może również stanowić podstawę podniesienia innej oceny semestralnej lub końcoworocznej o jeden stopień, jeżeli nauczyciel prowadzący uzna to za wskazane.


5. Średnia ocen wyliczona w systemie Librus z zastrzeżeniem pkt. 4 jest podstawą do wystawienia oceny proponowanej w klasach pierwszych, drugich i trzecich liceum pod warunkiem, że w klasach drugich i trzecich liceum uczeń uzyskał średnie ocen zarówno z zajęć specjalizacyjnych jak i podstawy co najmniej równe 1,6. W innym przypadku uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną (semestralną lub końcoworoczną) niezależnie od średniej z całego przedmiotu wyliczonej w systemie Librus.
6. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na semestr, zobowiązany jest do zaliczenia określonych przez nauczyciela prowadzącego partii materiału, w trybie i terminie przez niego wyznaczonym. Brak zaliczenia semestru pierwszego, niezależnie od ocen uzyskanych w drugim semestrze, oznacza wystawienie z przedmiotu oceny końcoworocznej niedostatecznej.
7. Ocena ustalona jako końcoworoczna w klasie trzeciej jest oceną wpisywaną na świadectwie ukończenia szkoły, przy czym stosowne osiągnięcie uzyskane w dowolnej klasie szkoły jest podstawą ubiegania się o ocenę celującą na świadectwie ukończenia szkoły.

IV. Termin obowiązywania systemu oceniania
System jest wiążący na cały okres nauki w cyklu trzyletnim, o ile zmiany zasad oceniania nie wymuszą przepisy nadrzędne.
Pobieranie 20.11 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna